Print

ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (ДРУГА ВИЩА)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий (третій) курс на вакантні місця ліцензійного обсягу. Зарахування на навчання здійснюється за конкурсом та виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Перелік освітніх програм, календар, перелік документів, програми вступних випробувань

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Спеціальність Освітня програма  денна  заочна 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ
051 Економіка Економіка підприємства 1р5м 1р5м
071 Облік і оподаткування Облік і аудит 1р5м 1р5м
071 Облік і оподаткування Оподаткування 1р5м 1р5м
072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа 1р5м 1р5м
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 1р5м 1р5м
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 1р5м 1р5м
075 Маркетинг Маркетинг 1р5м 1р5м
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління персоналом та економіка праці 1р5м 1р5м
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1р5м 1р5м
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (державна служба) 2р5м
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
052 Політологія Політологія 1р5м 1р5м
242 Туризм Туризм 1р5м 1р5м
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка 1р5м 1р5м
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 1р5м 1р5м
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 1р5м 1р5м
192 Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство 1р5м
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство 1р5м 1р5м
273 Залізничний транспорт Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті 1р5м 1р5м
274 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт 1р5м 1р5м
275 Транспортні технології Транспортні технології (на залізничному транспорті) 1р5м 1р5м
275 Транспортні технології Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 1р5м 1р5м
275 Транспортні технології Транспортні технології (за видами транспорту) 1р5м 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи 1р5м 1р5м
015.10 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Професійна освіта (комп’ютерні технології) 1р5м 1р5м
035.01 Філологія Філологія (українська мова та література) 1р5м 1р5м
053 Психологія Практична психологія 1р5м 1р5м
053 Психологія Психологія 1р5м 1р5м
054 Соціологія Соціологія 1р5м 1р5м
061 Журналістика Журналістика 1р5м 1р5м
073 Менеджмент Управління соціальним закладом 1р5м
231 Соціальна робота Соціальна робота 1р5м 1р5м
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища 1р5м 1р5м
131 Прикладна механіка Прикладна механіка 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Обладнання електронної промисловості 1р5м 1р5м
133 Галузеве машинобудування Інструментальне виробництво 1р5м 1р5м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 1р5м 1р5м
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 1р5м 1р5м
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка 1р5м 1р5м
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Прилади медичної діагностики та неруйнівного контролю 1р5м 1р5м
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин 1р5м 1р5м
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин 1р5м 1р5м
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 1р5м 1р5м
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів 1р5м 1р5м
182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів 1р5м 1р5м
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1р5м 1р5м
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія 1р5м 1р5м
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами 1р5м 1р5м
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 1р10м
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби 1р5м 1р5м
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
014.03 Середня освіта Середня освіта (історія) 1р5м 1р5м
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність 1р5м 1р5м
032 Історія та археологія Історія 1р5м 1р5м
033 Філософія Філософія 1р5м 1р5м
081 Право Право 1р5м 1р5м

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форми) подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома бакалавра, магістра або спеціаліста та додатка до нього;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о (при вступі на денну форму навчання);

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

Адреса Графік роботи
Інститут економіки і управління
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 519 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус), аудиторії 214 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ
кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 412а з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 403 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра міського будівництва і господарства
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 401 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
кафедра електронних апаратів
вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус), аудиторія 315 з понеділка по п’ятницю – з 9:30 до 14:00.
кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторія 303 з понеділка по п’ятниця – з 8:00 до 12:00
кафедра комп’ютерної інженерії
вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус), аудиторії 412а з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 13:00
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ
кафедра машинознавства та обладнання промислових підприємств
вулиця Донецька, 43 (навчальний корпус), аудиторія 208 з понеділка по п’ятницю – з 10:00 до 14:00
кафедра хімічної інженерії та екології
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 319 та 405 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра електричної інженерії
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 423 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра машинобудування та прикладної механіки
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 204 та 205 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра технології легкої промисловості
вулиця Донецька, 41 (лабораторний корпус), аудиторії 201 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ
кафедра психології та соціології
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 328 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра практичної психології та соціальної роботи
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторії 321 та 325 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра здоров’я людини та фізичного виховання
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторії 321 та 325 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра української філології та журналістики
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 326 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
кафедра педагогіки
пр. Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 326 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:00
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
проспект Центральний, 59а (головний корпус), аудиторія 313 з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 16:45 в суботу та неділю – з 9:00 до 14:45

* прийому заяв та документів для вступу для здобуття вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» здійснюються в такі строки: з __ по __ липня (для вступників на денну та заочну форму, що мають ступінь бакалавра з права); з __ по __ липня (для вступників на денну та заочну форму, що мають ступінь з іншої спеціальності).

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма вступного випробування з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька) для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра всіх напрямів підготовки

 

Освітня програма Програми фахових вступних випробувань
Для вступників, що вступають за спорідненою спеціальністю Додаткові програми для вступників, що вступають за неспорідненою спеціальністю
Інститут економіки і управління
051 Економіка підприємства основна додаткова
051 Економічна кібернетика основна додаткова
051 Прикладна статистика основна додаткова
051 Економіка довкілля і природних ресурсів основна додаткова
071 Облік і аудит основна додаткова
071 Оподаткування основна додаткова
072 Банківська справа основна додаткова
072 Фінанси і кредит основна додаткова
073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності основна додаткова
073 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) основна додаткова
073 Управління фінансово-економічною безпекою основна додаткова
075 Маркетинг основна додаткова
076 Управління персоналом та економіка праці основна додаткова
281 Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент, Державна служба) основна додаткова
Інститут міжнародних відносин
242 Туризм основна додаткова
292 Міжнародна економіка основна додаткова
Інститут транспорту і логістики
105 Прикладна фізика основна додаткова
132 Прикладне матеріалознавство основна додаткова
133 Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання основна додаткова
192 Міське будівництво та господарство основна додаткова
273 Локомотиви та локомотивне господарство основна додаткова
273 Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті основна додаткова
274 Автомобілі та автомобільне господарство основна додаткова
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) основна додаткова
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) основна додаткова
Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки
011 Педагогіка вищої школи основна додаткова
015.10 Професійна освіта. Комп’ютерні технології основна додаткова
035.01 Філологія. Українська мова та література основна додаткова
053 Практична психологія основна додаткова
053 Психологія основна додаткова
054 Соціологія основна додаткова
061 Журналістика основна додаткова
231 Соціальна робота основна додаткова
231 Соціальне забезпечення основна додаткова
Факультет інженерії
101 Екологія та охорона навколишнього середовища основна додаткова
131 Металорізальні верстати та системи основна додаткова
131 Інструментальне виробництво основна додаткова
131 Технології машинобудування основна додаткова
133 Металорізальні верстати та системи основна додаткова
133 Інструментальне виробництво основна додаткова
133 Металорізальні верстати та системи основна додаткова
133 Обладнання електронної промисловості основна додаткова
133 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв основна додаткова
133 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів основна додаткова
141 Електричні машини і апарати основна додаткова
141 Електротехнічні системи електроспоживання основна додаткова
152 Метрологія та вимірювальна техніка основна додаткова
152 Прилади медичної діагностики та неруйнівного контролю основна додаткова
161 Хімічні технології неорганічних речовин основна додаткова
161 Хімічні технології органічних речовин основна додаткова
161 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів основна додаткова
161 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів основна додаткова
182 Конструювання та технології швейних виробів основна додаткова
Факультет інформаційних технологій та електроніки
122 Комп’ютерні науки основна додаткова
123 Комп’ютерна інженерія основна додаткова
151 Автоматизоване управління технологічними процесами основна додаткова
153 Мікро- та наноситстемна техніка. Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої основна додаткова
172 Радіоелектронні апарати та засоби основна додаткова
Юридичний факультет
029 Документознавство та інформаційна діяльність основна додаткова
032 Історія основна додаткова
033 Філософія основна додаткова
081 Правознавство основна додаткова

081 ПРАВО

Вступні випробування для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю «Право» з використанням технологій ЗНО:

Нормативно-правові акти

Матеріали

Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

Онлайн консультація у VK