ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЕННА ЗАОЧНА
011 Науки про освіту  Педагогіка вищої школи + +
014 Середня освіта  Українська мова і література + +
015 Професійна освіта  Професійна освіта (Комп’ютерні технології) + +
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  Документознавство та інформаційна діяльність + +
031 Релігієзнавство  Релігієзнавство +
032 Історія та археологія  Історія + +
033 Філософія  Філософія + +
035 Філологія  Прикладна лінгвістика + +
035 Філологія  Переклад + +
051 Економіка  Економіка довкілля і природних ресурсів + +
051 Економіка  Економіка підприємства + +
051 Економіка  Економічна кібернетика + +
051 Економіка  Прикладна статистика + +
052 Політологія  Політологія + +
053 Психологія  Психологія + +
053 Психологія  Практична психологія + +
054 Соціологія  Соціологія + +
056 Міжнародні економічні відносини  Міжнародна економіка + +
061 Журналістика  Журналістика + +
071 Облік і оподаткування  Облік і аудит + +
071 Облік і оподаткування  Оподаткування + +
072 Фінанси, банківська справа та страхування  Банківська справа + +
072 Фінанси, банківська справа та страхування  Фінанси і кредит + +
073 Менеджмент  Адміністративний менеджмент + +
073 Менеджмент  Бізнес-адміністрування + +
073 Менеджмент  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності + +
073 Менеджмент  Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) + +
073 Менеджмент  Управління інноваційною діяльністю +
073 Менеджмент  Управління навчальним закладом + +
073 Менеджмент  Управління проектами + +
073 Менеджмент  Управління фінансово-економічною безпекою +
074 Публічне управління та адміністрування  Адміністративний менеджмент + +
075 Маркетинг  Маркетинг + +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Інтелектуальна власність + +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Управління персоналом та економіка праці + +
081 Право  Правознавство + +
101 Екологія  Екологія та охорона навколишнього середовища + +
103 Науки про Землю  Гідрологія +
105 Прикладна фізика та наноматеріали  Прикладна фізика +
113 Прикладна математика  Прикладна математика + +
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформатика + +
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні технології проектування + +
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Інформаційні управляючі системи та технології + +
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  Соціальна інформатика + +
123 Комп’ютерна інженерія  Комп’ютерні системи та мережі + +
123 Комп’ютерна інженерія  Системне програмування + +
131 Прикладна механіка  Інструментальне виробництво + +
131 Прикладна механіка  Металорізальні верстати та системи + +
131 Прикладна механіка  Технології машинобудування + +
132 Матеріалознавство  Композиційні та порошкові матеріали, покриття +
132 Матеріалознавство  Прикладне матеріалознавство + +
133 Галузеве машинобудування  Інструментальне виробництво + +
133 Галузеве машинобудування  Металорізальні верстати та системи + +
133 Галузеве машинобудування  Обладнання електронної промисловості + +
133 Галузеве машинобудування  Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв +
133 Галузеве машинобудування  Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів + +
133 Галузеве машинобудування  Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання + +
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електричні машини і апарати + +
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  Електротехнічні системи електроспоживання + +
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  Автоматизоване управління технологічними процесами + +
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Медичні прилади і системи + +
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Метрологія та вимірювальна техніка + +
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Прилади і системи екологічного моніторингу + +
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Прилади і системи неруйнівного контролю + +
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  Якість, стандартизація та сертифікація + +
153 Мікро- та наносистемна техніка  Медичні прилади і системи + +
153 Мікро- та наносистемна техніка  Прилади і системи екологічного моніторингу + +
153 Мікро- та наносистемна техніка  Прилади і системи неруйнівного контролю + +
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології неорганічних речовин + +
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології органічних речовин + +
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів + +
161 Хімічні технології та інженерія  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів + +
171 Електроніка  Електронні прилади та пристрої
172 Телекомунікації та радіотехніка  Радіоелектронні апарати та засоби + +
182 Технології легкої промисловості  Конструювання та технології швейних виробів +
192 Будівництво та цивільна інженерія  Міське будівництво та господарство + +
227 Фізична реабілітація Здоров'я людини
231 Соціальна робота  Соціальна робота + +
232 Соціальне забезпечення  Управління соціальним закладом +
242 Туризм  Туризмознавство + +
273 Залізничний транспорт  Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті +
273 Залізничний транспорт  Локомотиви та локомотивне господарство + +
274 Автомобільний транспорт  Автомобілі та автомобільне господарство + +
275 Транспортні технології  Організація і регулювання дорожнього руху + +
275 Транспортні технології  Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті + +
275 Транспортні технології  Організація перевезень і управління на залізничному транспорті + +
275 Транспортні технології  Організація перевезень і управління на промисловому транспорті + +
275 Транспортні технології  Транспортні системи + +

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форми) подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома бакалавра, магістра або спеціаліста та додатка до нього;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ГРАФІК РОБОТИ ТА РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

Онлайн консультація у VK