ВСТУП НА ПРОГРАМИ БАКАЛАВРАТУ (ДРУГА ВИЩА)

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий (третій) курс на вакантні місця ліцензійного обсягу. Зарахування на навчання здійснюється за конкурсом та виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Перелік освітніх програм, календар, перелік документів, програми вступних випробувань

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

На навчання для здобуття ступеня магістра, у тому числі за спеціалізаціями, приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступ до СНУ ім. В. Даля здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Спеціальність Освітня програма денна заочна
Інститут економіки і управління
051 Економіка Економіка підприємства + +
051 Економіка Економічна кібернетика + +
051 Економіка Прикладна статистика + +
051 Економіка Економіка довкілля і природних ресурсів + +
071 Облік і оподаткування Облік і аудит + +
071 Облік і оподаткування Оподаткування + +
072 Фінанси, банківська справа та страхування Банківська справа + +
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит + +
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності + +
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) + +
073 Менеджмент Управління проектами +
073 Менеджмент Управління фінансово-економічною безпекою +
074 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент + +
075 Маркетинг Маркетинг + +
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Управління персоналом та економіка праці + +
Інститут міжнародних відносин
242 Туризм Туризм + +
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка + +
Інститут транспорту і логістики
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика + +
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство + +
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання + +
192 Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство + +
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство + +
273 Залізничний транспорт Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті + +
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство + +
275 Транспортні технології Транспортні технології (на залізничному транспорті) + +
275 Транспортні технології Транспортні технології (на автомобільному транспорті) + +
Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки
011 Науки про освіту Педагогіка вищої школи +
053 Психологія Практична психологія + +
053 Психологія Психологія + +
054 Соціологія Соціологія + +
061 Журналістика Журналістика + +
231 Соціальна робота Соціальна робота + +
232 Соціальне забезпечення Соціальне забезпечення +
Факультет інженерії
101 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища + +
131 Прикладна механіка Металорізальні верстати та системи + +
131 Прикладна механіка Технології машинобудування + +
131 Прикладна механіка Технології та інформаційні системи автоматизованих виробництв + +
133 Галузеве машинобудування Інструментальне виробництво + +
133 Галузеве машинобудування Обладнання електронної промисловості + +
133 Галузеве машинобудування Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв + +
133 Галузеве машинобудування Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів + +
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати + +
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання + +
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та вимірювальна техніка + +
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Прилади медичної діагностики та неруйнівного контролю + +
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин + +
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології органічних речовин + +
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів + +
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів + +
182 Технології легкої промисловості Конструювання та технології швейних виробів + +
Факультет інформаційних технологій та електроніки
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки + +
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія + +
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизоване управління технологічними процесами + +
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби + +
Юридичний факультет
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність + +
032 Історія та археологія Історія + +
033 Філософія Філософія + +
081 Право Правознавство + +

КАЛЕНДАР ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники на навчання для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форми) подають заяву про участь у конкурсному відборі до СНУ ім. В. Даля в паперовій формі.

До заяви вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію диплома бакалавра, магістра або спеціаліста та додатка до нього;
  • чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних).

 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

Інститут економіки і управління

 

Інститут міжнародних відносин

 

Інститут транспорту і логістики

 

Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки

 

Факультет інженерії

 

Факультет інформаційних технологій та електроніки

 

Юридичний факультет

ГРАФІК РОБОТИ ТА РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

Онлайн консультація у VK