СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СНУ ІМ. В.ДАЛЯ

Стратегія розвитку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Події, що відбуваються в нашій країні та у світі, як у політичній, так і в освітянській сфері, показують, що для того, щоб Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля посилив свої позиції серед інших вишів, необхідно, спираючись на досягнення і найкращі традиції нашого колективу, впроваджувати принципово нові ідеї та форми його діяльності.

Прийняття Закону України «Про вищу освіту» та його імплементація закладають основи для проведення системних реформ у сфері вищої освіти.

 

Основне призначення нашого університету (згідно з основними принципами державної політики у сфері вищої освіти) є:

 • сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу;
 • створення умов для освіти протягом життя та доступність вищої освіти;
 • міжнародна інтеграція системи освіти у Європейській освітній простір.

 

Зважаючи на це, а також на цілу низку інших чинників, доцільною є трансформація Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у нову за змістом та структурою форму – відкритий університет «Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля».

Головна мета такої трансформації – створення системи відкритої освіти, що забезпечує загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів шляхом широкого використання інформаційних освітніх технологій дистанційного навчання і на цій основі надає умови для найбільш повної реалізації громадянами своїх прав на освіту, що за структурою та якістю відповідає потребам розвитку економіки та громадянського суспільства.

 

Основні напрямки концепції:

 • розвиток Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля як інноваційного дослідницького університету за рахунок впровадження  передових навчальних технологій, актуалізації наукових досліджень, розширення видів діяльності відповідно до  потреб сучасного суспільства, здобуття академічної, наукової та фінансової автономії;
 • трансформація СНУ імені Володимира Даля у сучасний передовий університет відповідно до моделі Відкритого університету;
 • збереження та послідовне  зміцнення  наукового та кадрового потенціалу вишу,  утримання  провідних позицій і  високого рейтингу СНУ ім. В. Даля серед університетів країни та світу.

 

Для реалізації концепції, а також у зв’язку з підготовкою до 100-річного ювілею університету, передбачені для виконання ключові завдання у наступних сферах діяльності.

 

І. Розвиток системи управління.

Закон України «Про вищу освіту» сприяє розвитку демократії та автономії університетів.

Для реалізації зазначеного необхідно:

 1. Створити потужну наглядову раду університету із залученням впливових діячів різних галузей для підтримки діяльності університету;
 2. Удосконалити роботу Вченої ради, найважливіші питання функціонування університету вирішувати колегіально;
 3. Створити підрозділ пошуку і реалізації грантів з метою фінансової підтримки діяльності університету;
 4. Створити розгалужену  мережу локальних пунктів університету згідно з моделлю Відкритого університету;
 5. Створити на сайті університету сторінку для обговорення нагальних проблем його діяльності;
 6. Удосконалити систему електронного документообігу.

 

ІІ. Розвиток освітньої діяльності

Освітня діяльність є однією з основних складових діяльності університету. Удосконалення навчального процесу створює підґрунтя для ефективної роботи кожного викладача, сприяє підвищенню якості освіти.

 1. Забезпечити паралельний розвиток й одночасне функціонування традиційних  денної, заочної та інноваційних, в тому числі дистанційної, форм навчання студентів.
 2. Створити в університеті систему відкритої освіти з широким використанням технологій дистанційного навчання. Удосконалити діяльність Центру дистанційного навчання; запровадити відповідну додаткову безкоштовну курсову підготовку викладачів як фахівців з дистанційної форми навчання. Залучити Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки та удосконалення  до формування специфічних освітніх програм, що максимально враховують побажання та можливості тих, хто навчається.
 3. Створити в університеті ефективну систему контролю та гарантії якості освіти.
 4. Розширити зв'язки з ринком праці. Запровадити щорічне проведення круглих столів за участю роботодавців, викладачів, студентів та науковців з метою обговорення шляхів підвищення якості та актуалізації змісту підготовки фахівців та забезпечення певних робочих місць тощо.
 5. Забезпечити розвиток та впровадження нових форм міжнародної діяльності: збільшити кількість іноземних студентів, стимулювати стажування викладачів за кордоном, запровадити міжнародну акредитацію навчальних програм, сприяти обміну студентами, викладанню дисциплін іноземними мовами.
 6. Збільшити кількість дисциплін за вільним вибором студентів.

 

ІІІ. Розвиток науково-дослідницької діяльності.

Університет має бути центром наукової та інноваційної діяльності. Інтеграція освіти та науки – вимога часу та необхідна умова підготовки висококваліфікованих фахівців.

 1. Зберегти й зміцнити наукові школи університету для подальшого розвитку наукових досліджень.
 2. Долучитися  до Рамкової програми ЄС «Горизонт—2020» з метою отримання фінансування науково-дослідницької діяльності університету.
 3. Розширити участь кафедр у виконанні науково-дослідних робіт та досягти збільшення обсягу фінансування шляхом створення перспективних комплексних програм.
 4. З метою проведення наукових досліджень технічного напрямку забезпечити залучення наявних матеріально-технічних можливостей регіональних підприємств та НДІ.
 5. Продовжити роботу спеціалізованих вчених рад та відновити роботу спецрад, які понесли кадрові втрати.
 6. Долучити університетські наукові збірники до наукометричних баз даних (Scopus).
 7. Запровадити обов’язкове економічне стимулювання за публікації у всесвітньо визнаних виданнях та отримання високого індексу Гірша.

 

                   ІV. Міжнародна діяльність.

Впровадження кращого світового досвіду, інтернаціоналізація діяльності університету шляхом участі в міжнародних програмах, спільних проектах з закордонними партнерами дозволить підвищити якість освітньої та наукової діяльності, буде сприяти світовому визнанню університету.

 1. Продовжити активну інтернаціоналізацію освіти в університеті шляхом участі в міжнародних програмах, погодження навчальних програм з лідерами вищої освіти Європи, започаткувати програми подвійних дипломів.
 2. Забезпечити участь кафедр у міжнародних програмах Tempus, DAAD, Erasmus, «Горизонт—2020» та інших. Щорічно збільшувати кількість проектів, як освітянських, так і наукових, разом з закордонними та вітчизняними університетами.
 3. Поширити практику спрямування провідних викладачів на педагогічну та наукову роботу до закордонних університетів на підставі укладених договорів.
 4. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» створювати за кордоном представництва, інноваційні центри з провідними вишами зарубіжжя.
 5. Активізувати обміни студентами.

 

                   V.  Розвиток студентського самоврядування.

Неможливо суттєво поліпшити якість підготовки фахівців без активної участі студентської молоді в покращенні змісту вищої освіти та організації навчального процесу.

 1.    Надати умови для роботи студентського самоврядування з виконанням прав і обов'язків, визначених Законом України «Про вищу освіту».
 2.    Впровадити практику призначення радника або заступника декана по роботі деканату зі студентським самоврядуванням з числа студентів на громадських засадах.
 3.    Активізувати участь студентів в управлінні навчальним процесом через участьу роботі вчених та методичнихрад, приймальної комісії.
 4.    Залучити представників студентського самоврядування до роботи з вдосконалення організації навчального процесу.
 5.    Провести спільну роботу зі студентським самоврядуванням із залучення студентської молоді до проведення інноваційних наукових робіт у студентських наукових гуртках.

 

                   VI.  Удосконалення економічної політики.

Фінансова стратегія повинна бути спрямована на забезпечення ефективності діяльності та подальшого розвитку університету, сприяти збереженню та розвитку людського потенціалу, наукових шкіл, матеріально-технічної бази.

 1.    Головний пріоритет фінансової стратегії – забезпечення потреб студентів, викладачів, науковців
 2.    Другим найважливішим завданням є зміцнення і покращення матеріальної бази для проведення навчального процесу та наукових досліджень.
 3.    На підставі фінансової автономії започаткувати часткову децентралізацію фінансування підрозділів, виділяючи факультетам та кафедрам кошти для їх потреб.
 4.    Планувати кошти для фінансування діяльності студентського самоврядування в розмірі 0,5% від коштів університету.
 5.    Проводити роботу щодо збільшення надходжень до спеціальних коштів за рахунок:
 • міжнародних грантів;
 • збільшення чисельності іноземних і українських контрактних студентів;
 • проведення робіт кафедрами і лабораторіями з сертифікації продукції машинобудування, хімічної і харчової промисловостей та електропостачання;
 • збільшення платних курсів підвищення кваліфікації працівників промисловості.

 

                   VІІ.  Розвиток соціальної сфери.

Створення достойних умов для життя і діяльності усіх членів колективу університету, забезпечення розвитку спорту, творчого потенціалу викладачів та студентів – одна з найважливіших засад ефективного та комфортного функціонування університету

 1. З метою покращення умов життя студентів, аспірантів та викладачів відремонтувати всі гуртожитки університету, встановити автономне опалення.
 2. Відремонтувати всі корпуси університету за рахунок грантових коштів.
 3. Побудувати нову сучасну бібліотеку.
 4. Побудувати спортивний комплекс.