Print

II international scientific-practical conference «Theoretical and applied aspects of computer science and information technologies»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СНВО “ІМПУЛЬС“

 

Шановні  колеги,  запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  ІІ  Міжнародній  науково-практичній конференції  «Теоретичні  і  прикладні  аспекти  комп'ютерних  наук  та  інформаційних технологій»  (Theoretical and Applied Computer Science and Information Technologies TACSIT-2017

м. Сєвєродонецьк, Україна 12-13 травня, 2017.

факультет інформаційних технологій та електроніки СНУ

web-сторінка конференції: http://tacsit.turion.info/

Основні тематичні напрямки

Загальні питання комп'ютерних наук та інформаційних технологій:

 • Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні
 • Алгоритми та структури даних
 • Комп'ютерна архітектура та проектування
 • Комп'ютерна графіка, візуалізація та обробка зображень.
 • Комп'ютерні мережі
 • Бази даних та системи управління БД
 • Формальні методи
 • Фундаментальні проблеми досліджень та сучасні інформаційні та аналітичні системи
 • Інтелектуальні системи та сервіси
 • Математичне та програмне забезпечення комп'ютерних систем
 • Математичне і комп'ютерне моделювання в проектуванні, промисловості,
 • медицині, екології.
 • Онтології, бази знань, моделі даних і метаданих
 • Спеціалізована аналітика та методи аналізу даних;
 • М'які обчислення (ШІ, Нейронні мережі, Нечіткі системи и ін.)
 • Теоретичні та практичні аспекти створення та оптимізації сучасних інформаційно-аналітичних систем
 • Теорія обчислень

Виявлення знань і бізнес-аналітика:

 • Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень, та СППР, основані на
 • доказовій аргументації
 • Видобуток текстових і слабоструктурованих даних
 • Бізнес-аналітика у промисловості, екології, медицині
 • Data Streaming та методи управляння потоками даних у складних системах
 • Інтеграція даних
 • Економічний аналіз на основі засобів бізнес-аналітики
 • Експертні системи, мультиагентні системи. Системи, засновані на знаннях
 • Knowledge engineering
 • Методи вилучення інформації
 • Методи інтелектуального аналізу даних і автоматизованого прийняття рішень
 • Предиктивна аналітика
 • Структурний аналіз даних і статистичні методи
 • Технології Data Mining і управління знаннями в різних додатках
 • Web Mining

 

Теоретичні та прикладні аспекти розробки систем підтримки прийняття рішень:

 • Всеохоплюючі системи, системи підтримки прийняття рішень, що використовують дані реального часу.
 • Експертні системи
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • Методи, мови та засоби розробки систем прийняття рішень
 • Моделі та методи прийняття рішень
 • Мультиагентні системи
 • Прийняття рішень з використанням даних соціальних мереж і веб-ресурсів
 • Програмне забезпечення систем підтримки прийняття рішень
 • Системи засновані на знаннях
 • Системи підтримки прийняття групових рішень
 • Системи підтримки прийняття рішень на основі штучного інтелекту
 • СППР в галузевих системах (у бізнесі, промисловості, медицині, екології та ін.)

Безпека та надійність комп’ютерних систем:

 • Безпека інформаційно-комунікаційних систем для об’єктів критичної інфраструктури
 • Безпека і надійність веб-орієнтованих, грід- та хмарних систем
 • Безпека промислових автоматизованих систем
 • Дослідження проблем ідентифікації об’єктів
 • Дослідження проблем конфіденційності і методів інформаційного захисту
 • Методи підвищення надійності і безпеки функціонування людино-машинних систем
 • Радіочастотні та біометричні технології ідентифікації та верифікації.
 • Безконтактна ідентифікація
 • Тестування, діагностика та верифікація компонентів і систем
 • Теоретичні дослідження проблем ідентифікації і верифікації в інформаційних системах

Біо- та медична інформатика. Інформаційні технології в медицині:

 • Біомедичні дані та технології обробки інформації
 • Розробка та використання біометричних методів
 • Комп'ютерна діагностика та прогнозування патологічних процесів
 • Електронні медичні картки
 • Медичної інформаційні портали та електронні бібліотеки
 • Лікарняні та клінічні інформаційні системи.
 • Інформаційні дослідження в медицині та біології
 • Математичне моделювання в медицині, фармакології та біології.
 • Медична техніка та електроніка.
 • Медичні інформаційні, експертні та інтелектуальні системи.
 • Сучасні інформаційні технології в медичній та біологічній освіті
 • Оптимізація процесу управління профілактика, діагностика, лікування та реабілітація.
 • Аптечна інформатика
 • Проблеми медико-біологічних систем.
 • Телемедицина

Інформаційні технології в промисловості, транспорті, енергетиці та екології:

 • Автоматизовані системи управління в хімічній галузі, галузях перевезення,
 • виготовлення, а також інших організаціях критичної інфраструктури
 • Дослідження інтелектуальних автоматизованих систем керування технологічними процесами
 • Інформаційні системи і технології в природоохоронній діяльності
 • Інформаційні та енергозберігаючі технології
 • Інформаційно-обчислювальні системи технологічного керування
 • Комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів
 • Комп'ютерні системи та технології для залізниць і транспортних систем
 • Математичне моделювання процесів і систем
 • Моделювання, прогнозування та засоби контролю за станом довкілля
 • Нові інформаційні технології для захисту навколишнього середовища
 • Системи комп’ютерного екологічного моніторингу
 • Системи управління виробництвом, АРМ, обладнання підстанцій, програмовані логічні контролери (ПЛК), та ін.
 • Технології та системи управління безпекою в критичних системах

Участь у TACSIT 2017 відкрита для всіх дослідників в межах суміжних областей основної теми конференції.

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ

•   Термін подачі тез доповідей: 1 травня 2017

•   Повідомлення про прийняття доповідей: 9 травня  2017

•   Дати проведення конференції: 12-13 травня 2017

•   Запрошення для публікації в індексованих виданнях: 1 червня 2017

 

ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ

Матеріали повинні відповідати встановленим вимогам і форматам. Тези доповідей, що перевищують допустимий обсяг або не відповідають встановленим форматам можуть

бути відхилені або відправлені на повторне доопрацювання.

Усі  друковані  та  стендові  матеріали  повинні  бути  не  опублікованими  раніше  і  не перебувати на розгляді в інших виданнях.

Для  відправки  матеріалів,  рекомендується  використовувати  електронну  систему  EasyChair for TACSIT'2017.

Для того щоб скористатися EasyChair, вам необхідно:

– зареєструватися,

– увійти в систему,

– вибрати цікаву для вас секцію конференції,

– завантажити свої тези доповіді.

У  випадку  якщо  ви  з  якихось  причин  не  можете  використовувати  систему EasyChair,  можлива  відправка  матеріалів  по  електронній  пошті.  У  цьому  випадку

необхідно відправити два документа на електронну адресу tacsit@turion.info:

1) тези доповіді;

2) заявку на участь: завантажити

Кожна надіслана робота буде розглянута двома членами програмного комітету. Всі прийняті  доповіді  будуть  опубліковані  до  початку  конференції  та  розміщені  на  сайті

конференції у вигляді збірника тез конференції.

Плата за публікацію в електронному збірнику не стягується.

Авторам кращих робіт, представлених на конференції, буде запропоновано надати розширені версії своїх доповідей для публікації в спеціалізованому випуску наукового журналу "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля".

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Робочі мови конференції: англійська, російська, українська.

Формат файлів: *.doc, *.docx

Приклад оформлення на українській мові: Завантажити

Example of paper in English: Download

Тези доповіді приймаються в електронному вигляді обсягом 1-4 сторінки.

Формат паперу А4, поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Шрифт основного тексту: Times New Roman 14 пт, міжрядковий інтервал: множник 1,1;

вирівнювання – по ширині.

Послідовність  подання  матеріалів  у  тезах:  назва  доповіді  (шрифт  звичайний прописний, 14 пт, по центру); через 1 рядок по центру  –  ініціали та прізвище авторів; на

наступному рядку – назва організації, місто, країна; через 1 рядок – анотація, через 1 рядок

– ключові слова. Через 1 рядок – текст доповіді.

 

Тип

Максимальна

кількість

сторінок

Стаття (тези)

4

Плакат

1

Матеріали для відкритої лекції

3

Матеріали для семінару

3

 

 

СПЕЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Беручи  до  уваги  складність  нинішньої  ситуації  в  Східній  Україні, організаційний  комітет  пропонує  наступні  можливості  для  дистанційної  участі:  онлайн-семінари, тематичні вебінари, відкриті лекції і т.д.

З  усіх  питань,  щодо  участі,  прибуття  та  виступу  на  цьому  заході,  будь  ласка,

звертайтеся до відділу організаційного комітету.

Адреса організаційного комітету:

факультет інформаційних технологій та електроніки,

СНУ ім. В. Даля,

вул. Донецька, 43 (ауд. 404),

м. Сєвєродонецьк, Україна,

93400

Тел. +38 (06452) 289 97

Email: tacsit@turion.info

Інформаційний лист