Print

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література)»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути