Print

071 Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути