Print

101 Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Екологія»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути