Print

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути