Print

27 квітня. МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД»

 

Міністерство освіти і науки України
Управління освіти і науки Луганської обласної
державної адміністрації
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
Ресурсний центр зі сталого розвитку при СНУ ім. В Даля
Луганська обласна державна адміністрація
(департамент фінансів)
Луганський національний аграрний університет
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченко
Черкаський державний технологічний університет
Східноказахстанський державний технічний університет
імені Дуалета Серикбаєва (Казахстан)

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Обліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад»

27 квітня 2017 р.
м. Сєвєродонецьк

 

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД»

Мета конференції:
– сприяння генерації нових наукових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення проблемних питань з обліково-аналітичного забезпечення розвитку місцевих громад, підсумком якої є публікація результатів наукових досліджень учасників;
– обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Напрями конференції:

1. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку.

2. Проблеми обліково-аналітичного, контрольного та інформаційного забезпечення управління підприємством.

3. Податкова безпека як складова соціально-економічного розвитку місцевих громад.

4. Інноваційні моделі розвитку підприємства при децентралізації влади.

5. Правове забезпечення розвитку місцевих громад.

Форма участі у конференції: очна та заочна.

Офіційні мови конференції:
українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції кожному учаснику буде надіслано збірник тез.

Учасники конференції:
до участі у конференції запрошуються викладачі ВНЗ, науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі, студенти, представники громадських організацій, органів державної влади та реального сектору економіки, всі зацікавлені особи.

Умови участі:
до 20 квітня (включно) направити на електронну адресу natali.lytvynska@gmail.com:
– заявку учасника;
– матеріали доповіді;
– скановану копію (якісне цифрове фото) квитанції про сплату організаційного внеску.

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища учасника конференції і секції (наприклад, Іванов_Тези_2; Іванов_Заявка; Іванов_Внесок).

Вимоги до оформлення тез:
1) Тези доповідей, підготовлені однією з мов конференції, повинні містити викладення актуальності дослідження, методики його проведення, значущість отриманих результатів.
2) До друку приймаються тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок формату А4, виконані у текстовому редакторі Word версії не нижче 97 (розширення *.doc). Шрифт набору тексту – Times New Roman, розмір шрифту – 13 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання – по ширині, абзац – 10 мм, поля – 20 мм.Формули необхідно набирати у редакторі Microsoft Equation. Рисунки, діаграми, таблиці (чорно-білі у градаціях сірого кольору, книжкова орієнтація) повинні бути названі. Рисунки, діаграми додатково подаються окремими файлами у графічних форматах: cdr, bmp або jpg.
3) Не допускається:
– використання в основному тексті доповіді жирного, курсивного і підкресленого шрифту;
– використання знаків примусового розриву рядків, сторінок, розділів; автоматичних списків; підрядкових виносок; фотографій; кольорових елементів.
4) Сторінки не нумеруються.

З метою відшкодування організаційних та поліграфічних витрат, витрат з пересилки друкованих матеріалів конференції авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 80 гривень (без врахування комісії банку) (10 USD) за одну публікацію. Вартість додаткового примірника збірника становить – 50 гривень (без врахування комісії банку) (8 USD). Загальний обсяг однієї публікації – не більше 3 сторінок.

Збірник матеріалів конференції буде надісланий учасникам конференції рекомендованим листом на поштову адресу, вказану у заявці, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у друці матеріалів у випадках невідповідності матеріалів вимогам до оформлення, несвоєчасного подання матеріалів та несплати організаційного внеску.

Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
Порядок розміщення матеріалу:

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими літерами, без крапки, шрифт жирний, по центру);

наступний рядок – прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання;

наступний рядок – повна назва навчального закладу або місця роботи, посада (по центру);

наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді; після тексту тез доповіді – література (при необхідності, відповідно до порядку згадування).