Print

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути