Print

281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути

Розклад роботи експертної групи                                                                      Переглянути

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми              Переглянути

Висновок роботи галузевої експертної ради                                                    Переглянути