Print

Вчена рада підбила підсумки навчального року

 

Останнє в навчальному році 2019-2020 засідання Вченої ради СНУ ім. В. Даля було присвячене підсумкам року та виконанню її рішень. З цього питання доповіли проректори за напрямками діяльності.

Перший проректор Дмитро Марченко зазначив, що завдання, які ставилися Вченою радою університету перед трудовим колективом, були визначені у «Програмі розвитку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на період до 2020 р.», яка ставила за мету вибудовування багатовекторної стратегії розвитку за напрямами життєдіяльності Університету відкритого типу й забезпечення її дієвими механізмами реалізації задля посилення позиції Університету як головного навчально-наукового центру Луганського регіону з підготовки фахових, науково-педагогічних, наукових, управлінських кадрів для галузей економіки та сфер суспільного життя, органів влади.

У звітному періоді ця місія реалізовувалася шляхом виконання конкретних завдань, які були схвалені на серпневій конференції трудового колективу Університету і конкретизувалися відповідними рішеннями Вченої ради.

В освітньому процесі Університету взяли участь 368 висококваліфікованих викладачів, понад 68 докторів наук і 209 кандидатів наук.

В Університеті надаються освітні послуги за 67 спеціальностями у 22 галузях знань.

Відповідно до норм закону України "Про вищу освіту" в Університеті:

проведено черговий внутрішній та зовнішній аудит (Національним агентством з акредитації України) системи управління якістю університету;

проведено моніторинг виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в університеті за всіма спеціальностями та за всіма показниками дотримання вимог законодавства;

виконувався пілотний проект із запровадження дуальної освіти та наповнення відповідним змістом освітньої діяльності за цією формою;

запроваджено систему моніторингових досліджень працевлаштування студентів та відстеження розвитку їхньої кар’єри з метою актуалізації навчальних планів спеціальностей з урахуванням потреб ринку праці, задоволеністю якістю освіти випускників університету роботодавцями;

розроблено єдину електронну платформу управління навчальним процесом;

удосконалено процедуру вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти за допомогою ВЕБ-технологій;

впроваджено нове програмне забезпечення від компанії Unicheck для автоматизованої перевірки кваліфікаційних випускних робіт студентів на наявність плагіату;

забезпечувалися організаційні і фінансово-матеріальні умови для багатогранного духовного та фізичного розвитку студентів, їхньої активної участі у культурному та науковому житті університету.

Проректор з наукової роботи Едуард Потапенко навів наступну інформацію з напрямку своєї діяльності. Загальний обсяг держбюджетного фінансування науково-технічної діяльності на 2020 рік становить 2 млн 750 тис. грн. Зростання фінансування у 2020 році відбулося за рахунок двох проєктів, що перемогли у конкурсі науково-технічних проєктів, організованому МОН України.

У 2019 році науковцями університету опубліковано 94 статті у НМБД Scopus та 45 у WoS. В рейтингу Scopus за минулий рік Університет піднявся на 8 пунктів, і h-Гірша склав 16.

У другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяли участь 34 конкурсні наукові роботи від 13 кафедр університету. Отримані результати кращі за минулорічні, але ще не всі кафедри беруть участь у конкурсах.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Олександр Рязанцев зазначив, що одним з основних напрямів міжнародної діяльності Університету є інтернаціоналізація, яка є ключовим фактором міжнародного визнання Університету і запорукою його успішного майбутнього.

Протягом 2019-2020 навчального року участь у міжнародній академічній мобільності була ускладнена у зв’язку з епідемією, але 22 науково-педагогічних працівника, 3 працівника відділів і 5 здобувачів вищої освіти взяли участь у програмах в Польщі, Фінляндії, Туреччині, Словаччині, Франції, Литві, Латвії, Італії, США, Німеччині, Естонії.

Наразі двоє науково-педагогічних працівників проходять наукове стажування в рамках програми Горизонт 2020.

У 2019-2020 навчальному році в СНУ ім. В. Даля виконувалося 17 загальноуніверситетських міжнародних проєктів. Університет став учасником проєкту Горизонт 2020 «Smart Cities and Communities (Смарт міста і суспільства)», поданого спільно з Агенцією регіонального розвитку Луганської області.

В Університеті продовжують функціонувати «Центр розвитку кар’єри», юридична клініка «Pro Bono”, Електронний правовий офіс, Ресурсний центр зі сталого розвитку, платформа-мультихаб Green Lab, діалогова платформа BlueLab, творча лабораторія Fab Lab, міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», «Інформаційний центр ЄС», в рамках якого 26-27 травня було проведено Дні кар’єри онлайн.

Ректорка університету Ольга Поркуян, підсумовуючи результати діяльності по всім напрямкам роботи колективу, зазначила наступне:

«Дійсно, минулий рік був напруженим, але по всім показникам діяльності нашого університету у нас позитивний результат. Тому я хочу подякувати всьому колективу нашого університету  за таку продуктивну роботу.

Хочу звернути увагу, шановні члени Вченої ради, на два важливі аспекти нашої діяльності: фінансування і акредитація. Зараз більшість наших колег іде у відпустки, і у нас немає проблем з пов’язаними з цим виплатами. Нагадаю, що фінансування університетів здійснюється згідно з формулою, і ми повинні розуміти, що поліпшення показників якості освітньої і наукової діяльності не лише сприяє зміцненню нашого іміджу, але і суттєво впливає на фінансування університету».

Також Ольга Поркуян зазначила, що дуже важливим завданням на наступний рік є проходження акредитації. В університеті створена експертна рада, яка буде відслідковувати процеси підготовки до акредитації, надавати консультаційну підтримку кафедрам, які будуть виходити на акредитацію.

Також на засіданні були розглянуті кадрові справи, схвалені Положення про:

– порядок вирішення конфліктних ситуацій;

– освітні програми;

– опитування (анкетування) стейкхолдерів;

– організацію та проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти;

– організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Вченою радою були надані рекомендації для публікації рукописів відкритим друком, розглянуто питання щодо уточнення теми дисертаційного дослідження.