Print

ДН-04-19

Наукові статті

1. Шевченко Г.П. Цінності освітнього середовища як чинника культурного одухотворення суб’єктів педагогічної взаємодії. Горизонт духовності виховання: колективна монографія / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph. Уклали й підготували Й. Кевішас та О. М. Отич. Вільнюс: Zuvedra, 2019. — 584 с. С. 299-312.

2. Shevchenko H., Antonenko T., Bezuhla M. Культурна особистість: концептуальні ідеї П. Шафера. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald). 2019. – Вип. 1. – С. 134-139.

3. Шевченко Г.П. Взаємодія морального та естетичного виховання. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г. П. Шевченко. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 5 (92). – 270 с. C.196-210. (Index Copernicus)

4. Antonenko T.L., Chursin M. On the Eve of the Future: the Values Sign Change. Philosophy and Cosmology. Section Three. Intelligent Matter. — 2019. — Vol. 23. — Pp. 80-89. DOI: https://doi.org/10.29202/phil%2Dcosm/23/7 (Web of Science, Index Copernicus International)

5. Antonenko Т. The effects of gender, tenure, and primary workplace on occupational burnout of Ukrainian police officers / Valieiev R., Polyvaniuk V, Antonenko Т., Sobakar A. Romanian Journal for Multidimensional Education (Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala). – 2019. ISSN: 2066-7329 e-ISSN: 2067-9270, ISSN: 2066-7329, e-ISSN: 2067-92. DOI: https://doi.org/10.18662/po/97 (Web of Science).

6. Антоненко Т.Л. Психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця: дис. … д-ра психологічних наук: спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, 2019. 527 с.

7. Шевченко Г.П. Духовність особистості як складник її життєствердного образу світу. Технології інтеграції змісту освіти : зб. наук. пр. Всеукраїнського круглого столу «Інтеграція змісту освіти в профільній школі», 17 квітня 2019 р., Полтава / Інститут педагогіки НАПН України; Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського / [головн. ред. В. Р. Ільченко]. Полтава : ПОІППО, 2019. — Вип. 11. — 184 с. С. 19-22 .

8. Безугла М.В. Художня освіченість в аспекті формування духовно-культурних цінностей освіти студентської молоді. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / За матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в Епоху Культури» в рамках міжнародного проекту Д. Пола Шафера «Епоха Культури» (30 травня 2019 року, м. Київ); Ч. ІІ / Гол. Редактор Г. П. Шевченко. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 3 (90). – 272 с. C. 6-19.

9. Сафонова І.О. Виховання особистості у контексті позитивної педагогіки. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / За матеріалами X Міжнародної науково-практичної конференції «Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в Епоху Культури» в рамках міжнародного проекту Д. Пола Шафера «Епоха Культури» (30 травня 2019 року, м. Київ); Ч. ІІ / Гол. редактор Г. П. Шевченко. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 3 (90).– 272 с. C. 181-195. (Index Copernicus)