Print

Кафедра економічної кібернетики Далівського університету святкує ювілей

 

p>

Сьогодні, 17 лютого 2015 року кафедра економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відзначає сорокарічний ювілей. Дуже значним в регіоні та країні є вклад ви-кладачів цієї кафедри в підготовку фахівців з цього напряму, а також розвиток кібернетики в цілому. Кафедра в сучасних умовах ефективно забезпечує навчальний процес з 63 дисциплін для студентів спеціальностей економічного, гуманітарного та технічного напрямків університету. 

В Україні спеціальність економічна кібернетика з’явилася у 1965 році спершу в трьох університетах. Враховуючи її актуальність у 1968 році у Луганському машинобудівному інституті була створена лабораторія обчислювальної техніки яку очолив доктор технічних наук, професор Е.Е. Рафалес-Ламарка. Внесок його в розвиток інформатизації інституту величезний. У 1970 року завідуючим лабораторією став доцент М.П. Семесенко, який зробив значний внесок в розвиток матеріально-технічного та кадрового забезпечення лабораторії обчислювальної техніки, запрошуючи з різних науково-дослідних інститутів і вишів спеціалістів з комп’ютерних технології, кібернетики, математики. Одним з них був молодий випускник Донецького державного університету (м. Донецьк) С. К. Рамазанов.
У 1975 році (Наказ Мінвузу № 22 від 17.02.1975 р.) на базі Лабораторії обчислювального центру Луганського машинобудівного інституту було засновано кафедру технічної кібернетики та систем управління першим завідуючим якої став М.П. Семесенко. Технічною базою кафедри були ЄОМ «Промінь», «Мир-1», «Наири», «Минск-22», «БЄСМ-4М», ЕС ЄОМ, міні- та мікро комп’ютери та інші. Біля першоджерел стояли нинішній завідувач кафедрою «Економічна кібернетика» проф. С.К. Рамазанов, а також нинішній завідуючий кафедрою інформатики проф. Даніч В.Н., та доценти В.О. Цигунов, В.К. Варецький, Й.М. Болотінський, М.М. Худяков та інші. Важливою подією було відкриття на базі кафедри у 1978 році галузевої науково-дослідної лабораторії Міністерства загального машинобудування в СКТБ «Алмаз» яка існує і тепер. Основним науковим напрямком лабораторії була розробка спеціального математичного і програмного забезпечення неоднорідних багатомашинних комплексів для об’єктів оборонного і космічного призначення. Ряд важливих науково-технічних робіт кафедра виконувала на замовлення Інституту кібернетики АН України, а також на замовлення підприємств і організацій України і колишнього Союзу. Кафедра всі роки займала провідні позиції у галузі розробок інструментальних засобів прикладного та загальносистемного програмного забезпечення.
Вже на той час кафедра технічної кібернетики була однією з провідних ка-федр інституту за напрямом створення систем автоматизованого проектування і створення конструкторської та технічної документації, створення автоматизованих систем управління вимірювальними комплексами, крос-систем та емуляторів. Успішне поєднання науково-дослідної та викладацької роботи надало можливість відкрити на кафедрі у 1985 році спеціальність «Робототехнічні системи та комплекси». Перший випуск за цією спеціальністю відбувся у 1990 році. З 1988 року кафедру очолює С.К. Рамазанов.
Розвиток ринкової економіки у 90-х роках ХХ – сторіччя обумовив великий попит на спеціалістів в галузі інформаційних технологій та систем в економіці, що надало можливість відкрити у 1993 році ще одну спеціальність – «Інформаційні системи в менеджменті», яку у 1998 році було замінено на існуючу зараз спеціальність «Економічна кібернетика».
З 1998 року кафедра економічної кібернетики здійснює набір студентів на бакалаврську програму за напрямом 6.030502 – «Економічна кібернетика» та підготовку фахівців з цією спеціальності. З розвитком держави попит на спеціалістів в галузі інформаційних технологій і систем зростав, тому у 2000 році на кафедрі відкрито нова спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології» (напрямок: «Комп’ютерні науки»).
Варто відмітити, що на базі спеціальностей кафедри: «Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка» і «Інформаційні управляючі системи та технології » в університеті створені дві нові кафедри. З 2012 року кафедра здійснює підготовку магістрів з спеціальності «Економіка довкілля і природних ресурсів».
За час свого існування, тобто з 1990 по 2014 роки, кафедра кібернетики по усіх своїх спеціальностях здійснила підготовку фахівців нового покоління з кваліфікацією «інженер-електромеханік», «інженер-системотехнік», системний аналітик, менеджер інформаційних систем, економіст-математик, економіст-кібернетик та ін. у кількості понад 1348 фахівців, 23 з яких здобули науковий ступінь кандидатів наук та 1 випускник – ступінь доктора наук.
Рівень працевлаштування випускників щорічно складає в середньому 97 %, причому робітниками місцями наших випускників є як великі, так і малі фірми і підприємства, банки і акціонерні товариства і багато ін. організації і економічні структури, де здійснюється автоматизація, комп’ютеризація, інформатизація і розробка і використання систем ухвалення різних управлінських і економічних рішень.
Крім навчальної роботи колектив кафедри веде активну наукову роботу в галузі інтелектуалізації моделювання, управління і прийняття рішень в со-ціально-економічних і екологічних системах; нелінійні технології і процеси в складних системах; інтелектуальні системи і технології моделювання, прогнозування, управління і ухвалення рішень для екологічного і економічного моніторингу; математичне і комп’ютерне моделювання еколого-економічних, медико-біологічних і технологічних процесів і систем; розрахунок, моделювання і оптимізація в технічних системах.
Раз на два роки кафедра проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Методи, моделі та інформаційні технології у сучасній економіці». Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародній виставці «Сучасна освіта України XXI сторіччя» та мають в своєму арсеналі повний комплект медалей цієї виставки.
На кафедрі працює студентська наукова спілка «Фенікс», яка проводить щорічну всеукраїнську наукову конференцію студентів з питань функціонування та сталому розвитку економіки в умовах глобалізації. Результати наукових досліджень останніх років дістали своє відображення в наукових працях: 24 монографіях, 27 навчальних посібниках, 719-и статях, 522-х доповідях на наукових конференціях.
Від часу заснування кафедри і до сьогоднішнього дня колектив кафедри виконує господарські та держбюджетні наукові теми. Під керівництвом і з участю проф. Рамазанова С.К. за 1987-2014 р.р. на кафедрі виконано: 31 госпдоговорів на суму 6794,21 тис. крб.(грн.), 1 міжнародна тема на суму 70 тис. грн і 13 бюджетних тем на суму 2334,52 тис. грн. Загальна сума реалі-зованих НДОКР складає – 9 млн. 798,73 тис. крб.(грн.).
Міжнародні зв’язки кафедри економічної кібернетики з навчальними закладами та установами інших країн характеризуються за двома напрямами: підготовка спеціалістів для закордонних країн та співробітництво із закордонними партнерами з науці.
Кафедра економічної кібернетики завжди мала достатньо розвинені міжнародні зв’язки. За спеціальностями кафедри вчилися зокрема студенти з Росії. В рамках міжнародного обміну між Україною та Німеччиною на кафедрі проводилася підготовку студентів для навчання в Ессенському університеті. В межах урядової угоди між Україною та В’єтнамом випускника кафедри економічної кібернетики у 2003 році було направлено до аспірантури в університет В’єтнаму. У 2009 році кафедра приймала участь у міжнародній конференції «Перспективи розвитку діяльності польських та українських підприємств» у місті Варшава (Польша), за результатами якої було видано спільний збірку наукових праць та видана спільна монографія.
Кафедра веде достатньо активне співробітництво з закордонними ВНЗ-партнерами по головним напрямам науково-дослідної та навчальної роботи. Так, за програмою російсько-українського співробітництва виконана наукова програма «Розробка інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень у регіональній системі освіти». Партнер проекту з російського боку – московський державний інститут ділового адміністрування при Уряді міста Москви. Керівник проекту проф. Рамазанов С. К.
На кафедрі працюють: професор, доктор економічних наук, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри Рамазанов С. К., доценти: Істомін Л. Ф., Велігура А. В., Воронова Г. Г., Кичкина Т. О., Рязанцева Н. О., Макаренко М. Б., Попова Н. М., Крупський К. Л., Дюбанов О. С., ст. викл. Мусаева Є.К., Гіркін Є.І., асистенти: Баранов О. О., Івановська М. А. та інші.
Попереду перед колективам кафедри важкі і важніше завдання: збереження, ефективного функціонування і розвитку колективу на благо мо-лодому поколінню держави!


Зав. кафедрою, проф. д.т.н., д.е.н.,
Засл. діяч науки і техніки України
Рамазанов С.К.