Print

Майбутні журналісти продемонстрували свої творчі здібності у СНУ ім. В. Даля

 

 У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля проходять творчі конкурси для абітурієнтів, що вступають на перший курс  університету на навчання за напрямом підготовки «Журналістика». Через велику кількість бажаючих отримати освіту журналіста у Далівському університеті абітурієнти були поділені на дві групи. Перша з них пройшла творчий конкурс сьогодні, а друга продемонструє свої здібності завтра, 25 липня.

Творчий конкурс з журналістики – це професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність і здатність до опанування журналістського фаху й спроможність виконувати редакційні творчі завдання, створювати публіцистичні твори. Метою проведення вступного випробування є виявлення та розкриття творчого потенціалу вступника, його здібностей до самостійного творчого мислення, грамотного, чіткого й логічного викладу власних думок у письмовій формі, що має підтвердити його професійну придатність.

Творчий конкурс для вступників напряму «Журналістика» складається з одного туру – написання есе за однією з п’яти запропонованих тем протягом трьох годин. Письмова робота абітурієнта оцінюється за декількома критеріями – рівень розкриття теми, композиція твору, логіка й послідовність викладу, літературно-художній рівень тексту, здібність до аналітичної роботи, креативність, культура писемного мовлення. Прохідний бал за есе для участі у конкурсному відборі на навчання складає 124 бали, а максимальна оцінка – 200 балів.

Нагадаємо, що підготовку студентів за напрямом «Журналістика» забезпечує кафедра журналістики Навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій СНУ ім. В. Даля. Кафедру було створено у 1999 році, вона є однією з найстаріших кафедр журналістики у незалежній Україні. Також професорсько-викладацьким складом цього структурного підрозділу Далівського університету ведеться підготовка висококваліфікованих фахівців за напрямом «Видавнича справа та редагування».