Print

Медаллю «Володимир Мономах» відзначено завідуючу відділення педагогіки СНУ ім. В. Даля Галину Шевченко

 

Члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, почесного професора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, директора Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувача кафедри педагогіки, завідувача кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», члена Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО Галину Шевченко відзначено вищою нагородою Національної академії педагогічних наук України за розвиток національної освіти і науки – медаллю «Володимир Мономах». Нагороду було вручено Галині Павлівні на засіданні Президії НАПН України «Концептуальні засади розвитку професійної освіти».

Професор Галина Шевченко – відомий фахівець у галузі теорії естетичного виховання учнівської молоді засобами комплексу мистецтв. Нею був започаткований новий напрямок у педагогічній науці, пов’язаний із дослідженням проблем взаємодії мистецтв та її впливу на духовний, загальнокультурний та естетичний розвиток особистості в її віковому становленні (підлітків, старшокласників, студентської молоді). Під науковим керівництвом Галини Павлівни розроблено і впроваджено у практику роботи загальноосвітніх шкіл педагогічні технології естетичного і духовного розвитку школярів комплексом мистецтв. Останні п’ятнадцять років професор плідно працює над проблемою духовного розвитку особистості засобами мистецтва. Результатом цієї праці є створена нею наукова школа “Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва”.

Галина Шевченко розпочала свою трудову діяльність у 1962 році на посаді вчителя української мови, літератури, музики та співів СШ № 26 міста Луганська, керувала вокальними групами юнаків та дівчат, активно займалася естетичним вихованням школярів засобами різних видів мистецтва. У 1974 році Галина Павлівна захистила кандидатську дисертацію “Формування у молодших підлітків уявлень про художній образ в процесі комплексного впливу мистецтв”. А вже через тринадцять років захистила докторську дисертацію “Взаємодія мистецтв в естетичному вихованні і розвитку підлітків”. 

У 1999 році її було призначено на громадських засадах директором Інституту духовного розвитку людини Донецького наукового центру НАН України. Під керівництвом Галини Павлівни Інститут духовного розвитку людини, який є єдиною державною установою в Україні спеціалізованого наукового напряму внесеного до реєстру НАН України, розпочав науковий системний аналіз стану духовної культури дітей, сім’ї, шкільної та студентської молоді, широких верств населення в регіональному освітньо-культурному просторі; науково-теоретичну розробку проблематики, пов’язаної з основними напрямами духовно-культурного, морально-естетичного та фізичного розвитку людини і суспільства в умовах глобалізаційних процесів сучасної цивілізації.

З 2003 року Галина Шевченко працює у СНУ ім. В. Даля на посадах професора, директора Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувача кафедри педагогіки, а з 2009 року – керівником Кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти». Цього ж року року Галіна Павліна стає членом Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО.

Завдяки науково-творчій ініціативі та організаторським здібностям професора Галини Шевченко на кафедрі педагогіки здійснюється підготовка студентів і магістрантів, докторантів та аспірантів із педагогічних спеціальностей, проводиться наукова експертиза дисертаційних досліджень із зазначених спеціальностей, функціонує спеціалізована вчена рада на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора педагогічних наук.

З 2004 року Галина Павлівна стала академіком Міжнародної слов’янської академії освіти імені Яна Амоса Коменського, головним редактором збірника наукових праць „Духовність особистості: методологія, теорія і практика”  СНУ ім. В. Даля, який внесено до фахових видань ВАК України.

Більш ніж 10-років Галина Павлівна є директором Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини у складі СНУ ім. В. Даля. Аналогів такої науково-дослідної установи не існує ні в Україні, ні в Європі, ні в світі. На базі Інституту функціонують більше 20 науково-дослідних лабораторій і експериментальних майданчика, 3 науково-дослідні центри, відкрита кафедра ЮНЕСКО, діяльність якої підтримується Департаментом вищої освіти секретаріату ЮНЕСКО. Інститут є колективним членом Міжнародної Слов’янської академії освіти імені Яна Амоса Коменського, щільно співпрацює з багатьма провідними науковими і освітніми навчальними закладами близького і дальнього зарубіжжя (Білорусь, Болгарія, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія, Австрія, Франція, Бельгія, Іспанія, Росія).

За вагомій внесок у розвиток сучасної педагогічної науки, духовне, моральне, естетичне виховання підростаючого покоління, підготовку високо кваліфікованих педагогічних кадрів, плідну і творчу наукову працю професор Галина Шевченко нагороджена почесним званням України „Заслужений діяч науки і техніки України”, орденом “2000 років Різдва Христова”, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Національної академії наук України, орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня», золотою медаллю К.Д. Ушинського, почесним званням «Почесний професор Східноукраїнського національного університету». Професор Галина Шевченко користується заслуженою повагою колективу університету, вчених та фахівців регіону, наукової громадськості України.

З цією визначною, урочистою подією – нагородженням медаллю «Володимир Мономах»Галину Павлівну привітав колектив Відділення педагогіки СНУ ім. В.Даля – Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, кафедри педагогіки, кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», керівники і співробітники науково-дослідних підрозділів (лабораторій, центрів, експериментальних майданчиків), колеги, друзі, однодумці. Вони побажали Галині Павлівні великого щастя, миру, здоров’я, творчої наснаги, оптимізму і творчих успіхів у подальшій її діяльності на благо розвитку вітчизняної освіти і науки, примноження національної духовно-культурної спадщини, яка є ціннісним внеском в духовно-культурну спадщину всього людства.