Print

Наказ ректора “Щодо оптимізації навчального процесу у 2014-2015 н.р”

 

Аналіз діяльності структур та в цілому університета в умовах організації дістанційного навчання в 2014/15 н.р. відповідно університетського наказу №25 від 29.08.2014р. показав, що колектив взагалі успішно реалізує нову парадігму освітньої діяльності з акцентуванням на дистанційному спілкуванні учасників навчального процесу. Але є й недоробки, повязані, в основному, з організацією інформаційного забезпечення, а також особистої відповідальності викладачів та керівників структурних підрозділів. З метою оптимізації організаційної структури університету, впорядкування роботи кафедр, факультетів, інститутів, посилення інформаційного забезпечення навчального процессу, а також підвищення особистої відповідальності керівників структурних підрозділів

НАКАЗУЮ:

1. Акцентувати ще раз увагу кожного викладача, співробітника, студента і, особливо, керівників структурних підрозділів Далівського університета на необхідність щоденного відстежування та реагування на електронні повідомлення, надані на сайтах університету (http://snu.lg.ua , http://www.sti.lg.ua) або на їх власну електронну пошту, оперативно і своєчасно надавати відповідну інформацію до Центру управління та оперативного забезпечення (проф. Поркуян О.В.), до центру дистанційного навчання (доц. Шаповалова Т.В.) та до інформаційно-аналітичних структур університету.

2. Внести зміни в організаційну структуру університету, створивши:

– факультет електромеханіки та інженерної механіки на базі факультетів природничих наук, електротехнічних систем та інженерної механіки з тимчасовим розташуванням його в технологічному інституті СНУ ім.В.Даля у м. Сєвєродонецьку;
– центр моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення дистанційного навчання на базі центру дистанційного навчання, навчального відділу, центру зв’язків з громадськістю та міжнародного відділу з тимчасовим розміщенням його в Державному економіко-технологічному університеті транспорту у м.Києві;
– кафедру соціальної інформатики та безпеки інформаційних систем у складі інституту комп’ютерних систем та інформаційних технологій на базі кафедри соціальної інформатики, кафедри безпеки інформаційних систем, кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

3. Внаслідок відсутності на роботі з різних обставин або обмеженості інформаційного зв’язку з рядом раніше призначених керівників структурних підрозділів університету, що унеможливлює повноцінне функціонування університету, особливо дистанційної форми навчання (наказ ректора №25 від 29.08.2014р.,) провести наступні кадрові зміни: 

3.1. Доручити Марченку Д.М, д.т.н., проф., директору інституту комп’ютерних систем та інформаційних технологій, за його згодою, виконання без звільнення від його основної роботи, обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією, додаткової роботи по виконанню обов’язків відсутнього першого проректора Дядичева В.В.

3.2. Доручити Федорову А.Ю., головному інженеру інституту, за його згодою, виконання без звільнення від його основної роботи, обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією, додаткової роботи по виконанню обов’язків відсутнього проректора Тюлєнєва Г.Д.

3.3. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки:
– декана факультету електромеханіки та інженерної механіки д.т.н., проф. Дейнеку І.Г;
– завідувача кафедрою соціальної інформатики та безпеки інформаційних систем д.п.н., проф. Чурсіна М.М.;
– завідувача кафедрою метрології та приладів д.т.н., проф. Шведчікову І.О.
– туризму та готельного господарства к.е.н., доц. Зеленко Е.А.;
– економіки підприємства к.е.н., доц. Харітонову О.С.;
– банківської справи ст. викл. Тіщенко В.В.;
– управління персоналом і економічної теорії д.е.н., проф. Чернявську О.І.;
– маркетингу к.е.н., доц. Гончарову І.І.;
– системної інженерії к.т.н., доц. Жарікова Е.В.;
– прикладної математики к.т.н., доц. Кучму Ю.В.;
– транспортних систем к.т.н., доц. Кічкіну О.І.;
– англійської мови к.п.н., доц. Крсек О.Є.;
– теорії та практики перекладу германських та романських мов викл. Вознюка Ю.О.;
– журналістики к.т.н., доц. Кошман І.М.;
– правознавства к.ю.н., доц. Арсентьєву О.С.;
– промислового та художнього литва к.т.н., доц.Шалевську Г.А.;
– обробки металів тиском і зварювання к.т.н., доц. Жидкова А.Б.;
– підйомно – транспортної техніки к.т.н., доц. Бойка Г.О.;
– обладнання електронної промисловості к.ф-м.н., доц. Чернікова М.Г.
3.4. Підпорядкувати відділ Інформаційних технологій першому проректору Марченку Д.М.

4. Першому проректору, проректорам додатково з виконанням основних функціональних обов’язків зосередити увагу на організації дистанційної роботи, обліку та якості її виконання в структурних підрозділах, що за ними закріплені; пошуку партнерів для участі в грантах та конкурсах, а також на першочергове виконання наступних доручень:

4.1. Першому проректору Марченку Д.М.:
– провести аналіз обсягу навчальних доручень кафедр факультетів, інститутів (термін: до 4 жовтня 2014 р.);
– забезпечити прийом іноземних громадян на навчання в університеті (термін: вересень – грудень 2014 р.);
– розширити контакти з регіональними органами влади та громадськими організаціями для посилення іміджевої політики університету в регіоні (термін: вересень – грудень 2014 р.).

4.2. Проректору з наукової роботи Осеніну Ю.І.: 

– організувати роботу завідувачів кафедрами з виконання плану прийому до аспірантури і докторантури (термін: вересень – грудень 2014 р.);
– підготувати регламент документообігу з освітньої діяльності факультетів, інститутів (термін: до 4 жовтня 2014 р.);
– залучення іноземних студентів до навчання в аспірантурі; 

4.3. Проректору з науково-педагогічної роботи, заочної та дистанційної форми навчання Бузько І.Р.:
– забезпечити координацію і чітку роботу об’єктів інформаційної інфраструктури університету з акцентуванням їх на забезпечення дістанційної складової навчання (термін: до 4 жовтня 2014 р.);
– організовувати науково-методичні семінари, конференції, обмін досвідом з питань дистанційної освіти;

4.4. Проректору з науково-педагогічної роботи і гуманізації навчально-виховного процесу Щедровій Г.П.:
– акцентувати діяльність на організації громадського харчування, медичного обслуговування та житлово-побутових умов в гуртожитках, особливо в період сесійного контролю знань;
– розробити програмно-плануючу документацію з організації виховної роботи в умовах дистанційного спілкування учасників навчального процесу і контролювати її виконання;
– спланувати і розробити заходи щодо впровадження сучасних педагогічних технологій в процес виховання.

4.5. Проректору з адміністративно-господарчої роботи Федорову А.Ю.:

– подати на затвердження ректору університету план заходів щодо раціонального використання енергоносіїв та графіку роботи структурних підрозділів університету в 2014-2015 навчальний рік (термін: до 4 жовтня 2014 р.);
– забезпечити дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки.

5. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити:

5.1. Наявність всіх документів, що регламентують навчальну, навчально-методичну. виховну та організаційну роботу своїх підрозділів; особливо звернути увагу на оформленні табелів обліку праці професорсько-викладацького та учбово-допоміжних підлеглих підрозділів.

5.2. Виконання науково-педагогічними працівниками і учбово-допоміжним персоналом кафедр розпорядчих документів, наказів (№ 25 від 29.08.2014р., №29 від 18.09.2014р, які представлені на http://snu.lg.ua ), рішень ректорату щодо використання дистанційної форми навчання.

6. Для здійснення виплат стипендій, заробітної плати, складання податкової звітності головному бухгалтеру Бєлоусовій Л.І. забезпечити на базі відокремленого структурного підрозділу СНУ ім. В. Даля – Сєвєродонецького технологічного інституту організацію бухгалтерського обліку, формування звітності за напрямами згідно Податкового кодексу України, зокрема:

6.1.Нарахування стипендії студентам і заробітної плати професорсько-викладацькому та навчально-допоміжному складу, які приступили до роботи (нарахування зарплати, проводити у відповідності до табелів обліку робочого часу, підписаними табельниками та завідувачами кафедр – відповідальна Івченко Ж.М.);

6.2. Складання податкової звітності університету та інших бухгалтерських звітів про діяльність університету (відповідальна – Козачкова Т.М.);

6.3. Складання балансу університету та його структурних підрозділів (відповідальна – Мовлян І.П.);

6.4. Впорядкування штатного розкладу університету та його структурних підрозділів на 2014-2015 навчальний рік, в тому числі з урахуванням даного наказу (відповідальна – Торопова І.М.).

7. Начальнику міжнародного відділу Середині О.Г.:

– посилити залучення зарубіжних викладачів до дистанційного читання лекцій;
– інтенсифікувати зв’язки з представництвами європейських і міжнародних організацій, розташованих на території України та за кордоном;
– активізувати участь студентів, аспірантів і співробітників університету в програмах зовнішньої академічної мобільності.

7. Керівнику оперативного центру управління та інформаційного забезпечення проф. Поркуян О.В., начальнику відділу документообігу Горбач Т.В., в.о. начальника відділу кадрів Івченко Т.Б. ознайомити з цим наказом під розпис або через персональні e-mail-адреси керівників всіх рівнів університету.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. першого проректора Марченка Д.М.

 

 

 

 


Ректор О.Л. Голубенко


23 вересня 2014 р.,

м. Луганськ – Сєвєродонецьк

№ 32