Print

Наталія Завацька – відомий науковець і педагог

 

Кафедра практичної психології та соціальної роботи факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки СНУ ім. В. Даля готує фахівців, використовуючи досягнення освітніх і наукових шкіл соціальної психології, управління і адміністрування, соціального забезпечення.

Наталія Завацька

На кафедрі здійснюється набір на бакалаврат та магістратуру за дуже необхідними в сучасних умовах спеціальностями:

«Психологія» зі спеціалізацією «Практична психологія», отримання якої надасть випускникам змогу працювати практичними психологами, психологічними консультантами в освітніх, медичних, пенітенціарних закладах, в органах державної влади та управління, на виробничих підприємствах та в сфері бізнесу, здійснювати психодіагностичну та психокорекційну роботу, надавати приватні психологічні послуги;

«Соціальна робота» – соціальний працівник; інспектор  центру соціальних служб для молоді, керівник дитячих об’єднань та організацій; інспектор в органах державної влади та управління; працівник органів внутрішніх справ, установ пенітенціарної системи; інспектор соціальної допомоги; соціальний  працівник  у освітянських та культурно-просвітницьких закладах; соціальний працівник  за місцем проживання,  вихователь закладів пенітенціарної системи, приймальників-розподільників,  співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув’язнення; працівник  організацій – суб’єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню; працівник  служб підтримки та розвитку сім’ї; інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівник  органів опіки;  спеціаліст служби зайнятості;  соціальний працівник на підприємстві, в закладі;  консультант з соціальних питань;

«Соціальне забезпечення» з магістратурою «Управління соціальними закладами» надасть змогу займати посади в державних установах та організаціях, в яких провадиться регулювання рівня життя населення і передбачається надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах, що фінансуються державою (Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування від нещасних випадів на виробництві, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд захисту інвалідів, Центри з оформлення субсидій, Фонд зайнятості); в державних організаціях, які займаються наданням соціальних послуг, зокрема, соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді; для людей похилого віку та інвалідів (інспектор з виплати пенсій; інспектор з призначення пенсій; інспектор із соціальної допомоги; інспектор-ревізор; страховий агент; державний інспектор; страхувальник; агент із зайнятості та трудових контрактів; фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили; статистичні обліковці та конторські службовці, що займаються соціальними питаннями).

Викладачі кафедри ставлять за мету навчити майбутніх фахівців навичкам забезпечувати практичну психологічну, управлінську  діяльність, ефективну соціальну допомогу та здійснювати дієву соціальну роботу.

Завідуюча кафедрою, доктор психологічних наук, професор Н.Є.Завацька є відомим українським вченим у галузі соціальної психології та психології соціальної роботи, психології особистості, має понад 25 років стажу педагогічної та науково-педагогічної діяльності, з яких 16 років працює у Східноукраїнському національному університеті  імені Володимира Даля.

Саме завдяки науково-творчій ініціативі та організаторським здібностям Наталії Євгенівни в університеті було побудовано потужну кафедру практичної психології та соціальної роботи, при якій працює аспірантура та докторантура.

Протягом останніх років професор Н.Є.Завацька є переможцем конкурсу «Вчений року Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля» за результатами наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету. 

Вона зробила вагомий внесок у підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. Під її особистим науковим керівництвом захищено 4 докторських дисертації та 21 кандидатська дисертація. На теперішній час Наталія Завацька готує 2 докторантів та 9 здобувачів  наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Створена професором Завацькою наукова школа «Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму» успішно працює над вирішенням теоретичних і прикладних проблем у сфері соціально-психологічної адаптації та реадаптації особистості. Доробок наукової школи професора Завацької визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою.

Під її координацією на базі університету успішно проводяться щорічні міжнародні конференції та всеукраїнські семінари. Вона є головою організаційних комітетів Міжнародних науково-практичних конференцій: «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри» для молодих вчених, аспірантів та студентів; «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм» та щорічного Всеукраїнського науково-практичного семінару «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри», по матеріалах  яких видано збірники наукових праць.

Н.Є.Завацька очолює спеціалізовану Вчену раду Д 29.051.11 із правом прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Завдяки особистій відданості Наталії Євгенівни науковій справі і її високим організаторським  здібностям робота Вченої ради тривала  у складний період переміщення виша і роботи у нових реаліях сучасності.

Професор Завацька є головним редактором фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології». На теперішній час у світ вийшов 42 випуск цього видання.

Наталія Завацька провадить активну науково-громадську діяльність, є учасником багатьох проектів в напрямку розробки й впровадження сучасних психотехнологій щодо підвищення інтерперсональних та інтраперсональних складових адаптаційного потенціалу особистості в кризових умовах.

Як педагог, професор Завацька наполегливо розвиває психолого-гуманістичний зміст навчання і виховання студентської та наукової молоді. Вона концептуально підходить до вирішення питань, пов’язаних з психолого-педагогічним супроводом студентів з першого до останнього курсу, і сприяє їх науковому зростанню.

Безпосередньо Наталія Євгенівна викладає низку професійно-орієнтованих психологічних дисциплін, основними з яких є «Клінічна психологія», «Патопсихологія», «Психодіагностика»,  «Дефектологія», «Методика проведення психологічної експертизи». Забезпечує навчальний процес методичними розробками за курсами, що викладає.

Крім теоретичних курсів, під безпосереднім керівництвом професора Завацької працює науково-практичний Центр медико-соціальних та психотехнологій,  метою якого є науково-дослідницька, навчально-виховна, науково-освітня, культурно-просвітницька, експертно-консультаційна та соціально-корекційна діяльність, а також налагодження й розвиток звʼязків з провідними навчальними закладами України та зарубіжжя. Основними напрямками такої роботи є реалізація соціально-психологічних програм: «Превентивна логопсихологія», «Розвиток адаптаційного потенціалу в умовах кризи» та ін.

Значну увагу професор Н.Є.Завацька приділяє психологічному навчанню кураторів студентських груп, викладачів, які навчаються на курсах підвищення кваліфікації. За її ініціативою на базі Інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання при СНУ  ім. В. Даля створено курси підвищення кваліфікації з напряму «Дефектологія в патопсихології» із видачею свідоцтва державного зразка.

Науково-практичному розвитку психолого-педагогічної освіти сприяють науково-теоретичні розробки та дослідження професора Завацької. Вона є автором і співавтором більш ніж 300 наукових праць, з них 34 монографії, 5 навчальних посібників з питань психології особистості, теорії та психології управління, присвячені зокрема питанням вдосконалення освіти та формуванню нових підходів в умовах трансформацій, які відбуваються у суспільстві. Серед них монографії «Психолого-педагогічні засади формування освітнього простору особистості» (2012 р.), «Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в сучасному соціумі» (2012 р.), «Управлінський процес та формування організаційної культури у вищий школі: соціально-психологічний аспект» (2013 р.), «Адаптаційні розлади у дітей дошкільного віку: діагностика та корекція» (2013 р.), «Психологія спеціальної освіти» (2015 р.), «Психологія ставлення батьків до дитини-дошкільника як чинник успішності їх взаємодії» (2015 р.), «Психологічні технології конструктивного самозбереження особистості в епоху суспільних трансформацій» (2016 р.), «Особистість як субєкт подолання  кризових ситуацій» (2017 р.), навчально-методичні посібники «Превентивная логопсихология: методы диагностики и корекции» (2012 р.), «Основи психотерапії» (2014 р.), «Методика організацій наукових досліджень в психології» (2015 р.) та ін.

За плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти та активну роботу із впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес за результатами ІІІ та ІV міжнародних виставок «Сучасні заклади освіти» нагороджена почесними дипломами МОН України та НАПН України, її діяльність відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів.