Print

ДН-02-15

«Теоретико-методологічні основи проектно- і процесноорієнтованого управління на регіональному рівні безпечним функціонуванням і розвитком суб'єктів і об'єктів діяльності в умовах економіки знань, системних криз та гібридних загроз», № держреєстрації: 0115U000647, науковий керівник Рамазанов Султан Курбанович, проф., д-р екон. наук, д-р техн. наук

   

Наукові статті

   

1. Овчаренко Є.І. Вплив тлумачень поняття "загроза" на вибір стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної сфери / Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. — Полтава: ПолНТУ, 2016. — № 2(57) — С. 30–36.

2. Овчаренко Є.І. Особливості оцінки ділової активності підприємства / Глобальні та національні проблеми економіки : зб. наук. праць Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського [Електр. вид.]. — Миколаїв. — 2016. — № 13. — С. 344–350

3. Овчаренко Є.І. Визначення основних індикаторів ділової активності підприємств / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". — 2016.— № 21(ч. 2). — С. 82–85

4. Овчаренко Є.І. Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення / Бізнес Інформ. — 2016. — № 11. — C. 8–14.

5. Овчаренко Є.І. Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення / Бізнес Інформ. — 2016. — № 11. — C. 8–14.

6. Овчаренко Є.І. Можливості використання інструментарію штучного інтелекту при узгодженні цілей у системі економічної безпеки підприємства / Бізнес Інформ. — 2014. — № 12. — C. 345–350.

7. Овчаренко Є.І. Організаційні аспекти формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства / Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". — 2014. — №2 (64). — С. 100–106.

8. Івченко Є.А. Каузальний характер трансформацій в системі економічної безпеки підприємства / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2017. – Вип. 2 (50). – С. 192-198.

9. Івченко Є.А. Аналіз підходів до розуміння економічної безпеки підприємства / Вісник Хмельницького  національного університету. Економічні науки.  2016.  № 6 (242).   С. 100-104.

10. Івченко Є.А. Оцінювання використання трудового потенціалу  в системі економічної безпеки / Ефективна економіка. – електронне наукове фахове видання – 2016. – № 6. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/

11. Івченко Є.А. Трансформація як поняття та підходи до його розуміння в економічному контексті / Ефективна економіка – електронне наукове фахове видання – – 2015. – №12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/

12. Ілляшенко О. В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства / Бизнес-Информ. – 2015. – № 10. – С. 265-272.

13. Білоус Я.Ю. Аналіз загроз економічній безпеці підприємства, що походять від його персоналу / Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. Наук. Праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 25. Ч. І. — С. 229–234.

14. Заблодська І.В. Міжрегіональне співробітництво: термінологічний аспект [Текст] / І. В. Заблодська, Є. М. Ахромкін // Молодий вчений. — 2015. — №2. – С. 72-76 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/74.pdf

15. Zablodska  I.V. Evaluating the Effectiveness of Inter-Regional (Cross-Border) Cooperation: an Analytical Support  / Zablodska I.V., Rohozyan Y.S. // Founded and edited by Centre for European Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg – 2015. – №1- С.32-47. https://1201.nccdn.net/4_2/000/000/04b/787/European_Reforms_Bulletin_2015_1_full.pdf

16. Zablodska I.V. Providing of the companies аnd regions of Ukraine Evaluating the Effectiveness of Inter-Regional (Cross-Border) Cooperation: an Analytical Support  / Zablodska I.V., Rohozyan Y.S. // Founded and edited by Centre for European Reforms Studies, a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg – 2015. – №1- С.32-47.

17. E. A. Ivchenko Directions of analysis of transformation results in the system of economic security of the enterprise / L’Association 1901 “SEPIKE”. ––, Deutschland, Osthofen: L’Association 1901 “SEPIKE” –– 2017. –– Ed. 18.

18 E. A. Ivchenko Conventionalism as a theoretical basis for the understanding of the nature of economic security in the enterprise / EUREKA: Social and Humanities. Economics, econometrics and finance. – 2017. – № 8.

19. E. A. Ivchenko Contextual basis of genesis and flow of transformation processes in the economic security system of the enterprise / European cooperation (європейське співробітництво). –– Warczawa : Consilium limited liability company. –– 2017. –– №4(23). –– С. 16–28

20. Смірная С.М., Салогубова В.М. Спосіб вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп’ютерному середовищі (патент на корисну модель). — Державна служба інтелектуальної власності України // ДП «Український інститут промислової власності». — Державний реєстр патентів України на корисні моделі № 100616, 10.08.2015, бюл. № 15/2015.

21. Смірная С.М., Салогубова В.М. Спосіб вимірювання мотивації студентів, слухачів до навчання при роботі в інтерактивному комп’ютерному середовищі (патент на корисну модель). — Державна служба інтелектуальної власності України // ДП «Український інститут промислової власності». — Державний реєстр патентів України на корисні моделі № 100967, 25.08.2015, бюл. № 16/2015.

22. Перегудова Т.В. Інституціональний механізм регулювання нестандартної зайнятості в Україні / Т.В. Перегудова // Україна: аспекти праці. – № 4. – 2015. – С. (в друку). – 0,88 друк. арк.

23. Гнатенко І.А. Особливості функціонування  сучасного малого підприємництва як органічного елементу ринкової економіки/ Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького національного ун-ту, 2015. – № 2, Т.1 (222). – С. 214-217

24. Гнатенко І.А. Проблеми кількісного та якісного визначення малих промислових підприємств / Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки, 2015. – № 4. – С. 82-84.

25. Бандилко О. С. Відбиття принципів сталого розвитку в концепції корпоративної стійкості підприємства / О. С. Бандилко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. –– 2015. –– Вип. 6(226). –– С. 54-58.

26. Воронкова А. Е. Діагностика експортної діяльності підприємства за сігналами / А. Е. Воронкова, Салім Аль-Оста Абдуль-Азіз // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – Вип. 12. – С. 72-80.

27. Адонина В.В. Служба экономической безопасности организации: цели, задачи, структура // Научно-аналитический журнал Научная перспектива. №11(45). – Издательство ООО «ИНфинити». – Уфа: 2015. С. – 55-58.

28. Адонина В В. Методы оценки руководителя службы безопасности организации // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. часть II / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2015. – С. 5–10.

29. Пархоменко Н.А. Финансовое прогнозирование как способ обеспечения устойчивости предприятия / Н.А. Пархоменко, В.Н. Данич // Глобализация экономики и российские производственные предприятия: материалы 13-ой Междунар. науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 18-20 мая 2015 г.: В 2 ч. / Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. – Ч. 1. – с. 175-185.

30. Пархоменко Н.О. Управління розвитком підприємства в умовах кризи / Н.О. Пархоменко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов IX международной научно-практической конференции, УО ―Полесский государственный университет, г. Пинск, 22 мая 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – г.Пинск : ПолесГУ, 2015. –  с. 142-143.

31. Пархоменко Н.А. Выбор инновационных инструментов прогнозирования состояния предприятия / Н.А. Пархоменко // Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики: Материалы V Международной научно-практической конференции (г. Пермь, 28 апреля 2015 г.). – Пермь : Издательство  Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2015. – С. 488-492.

32. Баранов А.В, Баранов В.Ю. Обзор и анализ принципов и моделей управления безопасной эволюцией автотранспортного предприятия / Баранов А.В., Баранов В.Ю. // Наука – образованию, производству, экономике: сборник трудов 13-й международной научно-технической конференции, ―БНТУ, г. Минск, 2015 г.

33. Рамазанов С.К. Проблема сталого розвитку й інтегральна модель еколого-економического управління в умовах глобальних криз. // Економика розвитку. Харків: ХНЕУ ім.. С. Кузнеца.– 2016. – № 2 (78). – С. 63-72.

34. Рамазанов С. К. Розробка ментальної моделі для системно-динамічного моделювання регіону / С .К. Рамазанов, М. В. Івановська // Вісник Черкаського університету. Сер. Економічни науки,  2016, №3. – С. 81-86.

35. Чернявська Є.І. Специфіка ринку праці в умовах соціальної економіки /Є.І. Чернявська, С.О. Блюм // Economics and management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. – Les Editions L 'Originale, Paris, France, 2016. – S. 249-252.

36. Чернявська Є.І. Інституціональні аспекти розвитку трудового потенціалу країни і регіонів. / Є.І. Чернявська // Economics and management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles.  Vol. 1. – Henan Science and Technology Press, Zhenghou, China, 2016. – S. 57-61.

37. Заблодська І.В. Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: результати наукових досліджень / І. В. Заблодська // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук.пр. Вип.773-774. 2016. – С – 28-33.

38. Борулько Н.А. Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможностей при мягком управлении рисками проектов / Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля. – 2016. – №3(59). – С. 92-108. http://www.pmdp.org.ua/index.php/ua/2016/3-59-2016

39. Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання / В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2016. – №1(57). – С. 119-136.http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/57/15_57.pdf

40. Овчаренко Є.І. Роль та поведінкові властивості людини у системі економічної безпеки підприємства / Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2015. — № 3(55) — С. 145–157.

41. Овчаренко Є.І. Вплив тлумачень поняття "загроза" на вибір стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної сфери / Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. — Полтава: ПолНТУ, 2016. — № 2(57) — С. 30–36.

42. Овчаренко Є.І. Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери: суть протистояння та шляхи його послаблення / Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2016. — № 1(57) — С. 83–96.

43. Овчаренко Є.І. Современные тенденции развития деловой активности предприятия / Овчаренко Є.І., Годящев М.О. // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms : Proceedings of the International Scientific Conference, April 29, 2016. — Tbilisi : Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, 2016. — Р. 105-109

44. Шарипова О.С. Административное управление в деятельности интегрированной предпринимательской структуры / Шарипова О.С., Шарипова А.Г. // Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и автоматика. – ПАРУСА-2016 г. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2016 – 408с. (с.231-242).

45. Чернявська Є.І. Щодо узгодженості та гармонізації інтересів учасників економічної діяльності/ Є.І. Чернявська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 2016.  – №6(230). – С.189-193.

46. Гнатенко І.А. Параметри та показники соціальної безпеки населення України // І.А. Гнатенко, В.О. Рубежанська / Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С.242-249.

47. Гнатенко І.А. Вплив глобалізації на національний та регіональні ринки праці в Україні // І.А. Гнатенко, В.О. Рубежанська / Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2016. – №3. – Т 21. – С.109-112.

48. Гнатенко І.А.  Перспективні напрями вдосконалення управління персоналом в організації // І.А. Гнатенко, Ю.Е. Кулікова / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 16. – Ч. 4. – С. 55-58.

49. Гнатенко І.А. Теоретико-методологічні аспекти визначення специфічних ознак регіонального ринку праці./ І.А. Гнатенко, В.О. Рубежанська   // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 2016. – №6(230). – С.39-43.

50. Соляник Т.Г. Інституційні фактори, що впливають на продуктивність праці / Т.Г. Соляник //Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, 2016.  №6(230). – С.153-156.

51. Гнатенко І.А. Загрози соціальній безпеці населення України // І.А. Гнатенко, В.О. Рубежанська / International scientific-practical conference «Modern transformation of economics and management in the eraof globalization». – Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing, 2016. – С. 237-240.

52. Гнатенко І.А. Застосування технологій  STEEPLE-аналізу при визначенні домінантних факторів впливу зовнішнього оточення на ринок праці / Гнатенко І.А. Рубежанська В.О.  // Міжнародна наукова конференція «Модернізація соціально-економічних систем: нові умови господарювання. – м. Лейпциг, Германія. – м. Лейпциг, Германія, 2016. S. 39-41.

53. Заблодська І.В., Саєнко П.О. Квантифікація результатів анкетування фахівців об’єднаних територіальних громад на сході України // Вісник Східноукраїнського унту імені Володимира Даля – 2017 р.- № 10 – С.178-185

54. Заблодська І.В. Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: результати наукових досліджень / І. В. Заблодська // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук.пр. Вип.773-774. 2016. – С – 28-33.