Print

ДН-04-16

«Розробка демократичних механізмів самозабезпечення соціально-економічних трансформацій суспільства», № держреєстрації: 0116U004159, науковий керівник Калінеску Тетяна Василівна, проф., д-р екон. наук

   

Наукові статті

   

1. Зеленко О.О. Система економічних відносин у контексті соціального діалогу як основа регіонального розвитку / О.О. Зеленко – Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки – 2017. –Вип. 22, Ч. 1 – С. 136-139.

2. Зеленко О.О. Моніторинг трансформації суспільства на засадах соціального діалогу з метою соціально-економічного розвитку регіонів країни. / О.О. Зеленко – Економіка та суспільство. – 2017 – № 10 – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua.

3. Зеленко О.О. Характеристика регіональної системи економічних відносин у сучасних умовах глобалізації / О.О. Зеленко // Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. – SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. – P. 65-69.

4. Зеленко О.О. Технологія прийняття управлінських рішень у контексті соціально-економічного розвитку регіону / О.О. Зеленко – Економіка та суспільство. – 2017. – № 8. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua.

5. Зеленко О.О. Стратегічні пріоритети регіональних систем економічних відносин на засадах соціального діалогу / О.О. Зеленко // Актуальные научные исследования в современном мире – 2017 – Вип.11 (31), ч. 5 – С. 63-68.

6. Зеленко О.О. Показатели оценки региональних економических отношений на основе социального диалога в Украинском Донбассе / О.О. Зеленко // Сталий розвиток економіки – 2017. – №4 – С. 92-97.

7. Зеленко О.О. Методологія вдосконалення системи економічних відносин на регіональному рівні / О.О. Зеленко // Проблеми системного підходу в економіці – 2017. – № 6 (62) – С. 45-52

8. Калінеску Т.В. Диференційність підходів до оподаткування регіональної специфіки / Т.В. Калінеску. // Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. – 2017.– № 1(25). – С. 33 – 39.

9. Калінеску Т.В. Стимулювання розвитку регіональних громад щодо можливостей використання прихованих потенціалів / Т.В. Калінеску.// Часопис економічних реформ. Науково- виробничий журнал. – 2017. – № 2(26). – С. 99 – 105.

10. Калінеску Т.В. Методологічні та прагматичні аспекти сучасної інноваційної активності підприємств / Т.В. Калінеску. // Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. – 2017. – № 3(27). – С. 42 – 48.

11. Calinescu Tetyana, Development of scenarios for democratic transformations of socio-economic relations in Ukraine / Tetyana Calinescu, Olena Zelenkо. – Baltic Journal of Economic Studies. Riga, Latvia. – Vol. 3 (2017) – No. 3 May. – P. 13 – 23

12. Калінеску Т.В. Методологічні та прагматичні аспекти сучасної інноваційної активності підприємств / Т.В. Калинеску. // Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. – № 73(27), 2017. – С. 42 – 48.

13. Ліхоносова Г. С. Синергетичне обгрунтування соціально-економічного відторгнення відповідно механізмів самозабезпечення / Г. С. Ліхоносова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 2. – С. 59-65.

14. Ліхоносова Г.С. Система координат соціально-економічного відторгнення підприємства / Г.С. Ліхоносова // Часопис економічних реформ. – 2017. – № 1. – С. 60-65.

15. Ліхоносова Г.С. Трансформація соціального відторгнення в економічному просторі суб’єкта господарювання / Г. С. Ліхоносова // Часопис економічних реформ. – 2017. – № 2. – С. 77-85.

16. Ліхоносова Г.С. Трансформація соціально-економічної орієнтації туристичної галузі України / Г.С. Ліхоносова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 25. Частина 1. – 2017. – С. 81-85. (наукометричне фахове видання)

17. Ліхоносова Г.С. Детермінація параметрів відторгнення, що впливають на рівень достатності ресурсів підприємства / Г.С. Ліхоносова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 25. Частина 1. – 2017. – С. 164-170.

18. Ліхоносова Г.С. Типологія формацій соціально-економічного відторгнення відповідно функціональним групам його носіїв / Г.С. Ліхоносова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 86-90. (наукометричне фахове видання)

19. Ліхоносова Г.С. Детермінація соціально-економічних факторів підприємств відповідно рівню достатності регіональних ресурсів / Г.С. Ліхоносова // Економіка та суспільство. – 2017. – № 11. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua

20. Ліхоносова Г.С. Сценарії регіональної соціально-економічної політики щодо самозабезпечення демократичних перетворень суспільства / Г.С. Ліхоносова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2017. – № 3(233). – 95-104.

21. Пономарьова І.В. Стратегічні імперативи регіональної соціально-економічної політики щодо самозабезпечення демократичних перетворень суспільства / І.В. Пономарьова – Часопис економічних реформ . – 2017. –№ 3 (27), С. 82-87.

   
   

Публікації у матеріалах конференцій

   

1. Зеленко О.О. Соціальний діалог – основа формування економічних відносин на регіональному рівні / О.О. Зеленко // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 березня 2017 р., м. Дніпро) – С. 72-74.

2. Зеленко О.О. Моніторинг впровадження соціального діалогу як механізму перетворення українського суспільства / О.О. Зеленко // Теорія і практика сучасної науки (частина І): матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ, 15-16 червня 2017 року –К.: МЦНД, 2017 – С. 35-36.

3. Зеленко О.О. Керовані, контрольовані та неконтрольовані фактори розвитку економічних відносин на регіональному рівні / О.О. Зеленко // Напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносини: економічні та політичні аспект: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8 вересня 2017 р.) – Запоріжжя: Класичний приватний університет – С.71-73.

4. Зеленко О.О. Проблеми оцінювання системи економічних відносин на регіональному рівні / О.О. Зеленко // Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: методологія, теорія та практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Одеса, 15-16 вересня 2017 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2017. – C.60-63.

5. Зеленко О.О. Параметризація соціального діалогу на регіональному рівні / О.О. Зеленко // Сучасні особливості економічних проблем розвитку: матеріали Міжнародної, науково-практичної конференції (Львів 29-30 вересня 2017 р.)/ ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2017. – С. 67-69.

6. Зеленко О.О. Стратегічні напрями розвитку системи економічних відносин в умовах сучасного Сходу України / О.О. Зеленко // International scientific conference ”Modern Economic Research: Co-operation, Banking, Public Administration in Decentralized Environment”. Conference Proceedings, September 26th, 2017, Kielce, Poland: Baltija Publishing. 184 p/(P/ 56-58).

7. Зеленко О.О. Гармонізація соціального діалогу в системі економічних відносин/ О.О. Зеленко // Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 17-18 листопада 2017 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч. 1. – С. 152-154.

8. Калінеску Т.В. Прагматичні реформи в оподаткуванні: позитиви та негативи / Т.В. Калінеску // Формування податкової свідомості в Україні: збірник матеріалів Круглого столу, 19 травня 2017 р. / за ред. О.В. Покатаєвої. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – 104 с. – С. 54-57.

9. Ліхоносова Г.С. Феномен соціально-економічного відторгнення: аспекти рекреаційного забезпечення території / Г.С. Ліхоносова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи”, 18 –19 жовтня 2017 р. – Кременчук: Видавець СВД Олексієнко В.В., 2017. – 234 с. – С. 209-211.

10. Ліхоносова Г.С. Соціально-економічне відторгнення підприємства як форма інтерпретації його репутації / Г. С. Ліхоносова – Проблеми та перспективи розвитку економіки України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 квітня 2017 р.) – Київ: Національний авіаційний університет, 2017 – 136 с. – С. 82-86.

11. Ліхоносова Г.С. Соціально-економічна залученість як форма інтерпретації репутації підприємства / Г. С. Ліхоносова – Економіка і менеджмент 2017: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб.наук.праць Міжнарод.наук.-практ.конф., 23-24 березня 2017 в 11 Т. Т.2: Економіка підприємства: проблеми та напрями економічного та соціального розвитку в ХХІ сторіччі. – Дніпро:Видавець Біла К.О., 2017. – 90с. – С. 14-17.

12. Ліхоносова Г.С. Соціально-економічне відторгнення в умовах трансформації суспільних цінностей / Г. С. Ліхоносова – Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – 604 с. – С. 289-291.

13. Ніконова Д.О. Визначення якісних складників до системи забезпечення національної лояльності / Д. О. Ніконова // Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук. конф., 21-22 листопада 2017 р. – Переяслав-Хмельницький. – 2017. – С. 45 – 49.

14. Пономарьова І.В. Дослідження факторів впливу на формування потенціалу самозабезпечення регіонів в умовах трансформаційних перетворень / І.В. Пономарьова // Теорія та практика менеджменту безпеки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18 травня 2017 р.) / Відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2017. – 243с. – 150-152.

15. Пономарева И.В. Cинтез эффективности региональной финансовой политики по обеспечению уровня самодостаточности региона / И.В. Пономарьова // Модернизация хозяйственного механизма сквозь призму экономических, правовых, социальных и инженерных подходов : сборник материалов X Международной научно- практической конференции, 30 марта 2017 г. / пред. редкол. С.Ю. Солодовников . – Минск : БНТУ, 2017. – С. 190-192.