Print

ДН-05-16

«Теорія, методологія і методика формування у студентської молоді сучасного університету Одухотвореного образу Людини Культури ХХІ століття», № держреєстрації: 0116U004161, науковий керівник Шевченко Галина Павлівна, проф., д-р пед. наук

   

Наукові статті

   

1. Шевченко Г.П. Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць (матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми». Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. Вип. 3 (78). С. 264-273.

2. Shevchenko G.P. The Ideal Image of a Man: the Main Characteristics and Ways of Achieving. Future Human Image: The Academic Journal Web of Science; Index Copernicus. К.: Международное философско-космологическое общество, 2017. –Volume 7.  Pp. 120-127. ISSN 2519-2604 (Online), ISSN 2311-8822 (Print).

3. Антоненко Т.Л. Ціннісно-смислова сфера особистості – фундаментальна основа її духовної безпеки. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць. Праць (матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми». Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. Вип. 3(78). С. 25-35.

4. Безугла М.В. Духовно-культурні цінності освіти і духовна безпека особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць (матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми»). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. Вип. 4 (79). – C. 36-48.

5. Сафонова І.О. Гуманітарність як домінуючий принцип педагогічної освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць (матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Формування духовної безпеки особистості в умовах сьогодення: виклики і проблеми»). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. – Вип. 4 (79). – C. 197-206.

   
   

Публікації у матеріалах конференцій

   

1. Шевченко Г.П. Формирование духовного катарсиса у студентов университета. Матеріали наукової конференції «ГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА», 24 березня 2017 р. м. Сєвєродонецьк, 2017.

2. Шевченко Г.П. Взаємодія мистецтв – базова основа художньої освіти. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття», м. Мукачево, Мукачівський державний університет, 20 – 21 квітня 2017 року. м. Мукачево, Мукачівський державний університет, 2017

3. Шевченко Г.П. Духовні основи фізичного і соціального здоров’я людини. Матеріали Міжнародного наукового семінару «Формування духовних потреб і здорового способу життяистудентської молоді», 25 травня 2017 року. м. Київ: Університет біоресурсів, 2017

4. Шевченко Г.П. Аксіологічні основи особистісно-професійного удосконалення майбутніх фахівців. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», 23-24 лютого 2017 року. м. Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017.

5. Антоненко Т.Л. Культура почуттів як компонента духовності особистості. Международный научный журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION», за матеріалами Міжнародної конференції «Actual Problems of Science and Education. APSE 2017, м. Будапешт, 2017. Vol. (56), Issue 128. С.10-17.

6. Антоненко Т.Л. Мистецтво як чинник становлення ціннісно-смислової сфери особистості (за матеріалами VΙΙ Міжнародного фестивалю «Світ психології» міжнародної конференції «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» міжнародне наукометричне фахове видання Europеan Humanities Studies: State and Society. – Кrakow. – 2017. – № 3. – С.90-102. Copernicus, BazНum, GoogleAcademy, Biblioteka Narodova (Polska).

7. Антоненко Т.Л. Вплив мистецтва на становлення ціннісно-смислової сфери майбутнього фахівця. Мистецька освіта в європейському і соціокультурному просторі ХХ1 століття: зб. матеріалів 1 Міжнародної науково-практичної конференції, Мукачево, 20-21 квітня 2017. Мукачево: РВВ МДУ, 2017. С. 60-63 .

8. Безугла М.В. Духовно-культурна спрямованість сучасної освіти. Матеріали наукової конференції «Гуманітарні проблеми сучасного розвитку суспільства», 24 березня 2017р. Сєвєродонецьк, 2017.

9. Сафонова І.О. Педагогика и гуманитарность в контексте диалогичности. Матеріали наукової конференції «Гуманітарні проблеми сучасного розвитку суспільства», 24 березня 2017 р. м. Сєвєродонецьк, 2017