Print

ДН-08-17

«Розробка каталітичних систем, енерго- та ресурсозберігаючих технологій органічного синтезу, нафтопереробки та спалювання пальних газів», № держреєстрації: 0117U000563, науковий керівник Галстян Генрі Аршавирович, проф., д-р хім. наук

   

Наукові статті

   

1. Galstyan Tatyana. Badanie procesu utleniania 1-(4-nitrofenylo)-2-acetyloaminoetanolu ozonem w rozpuszczalniku organicznym / T. Galstyan, A. Galstyan, H. Marshalok // Przemysł Chemiczny. – 2017. – T. 96, № 3. – S. 558-562.

2. Галстян А.Г. Селективне окиснення метилбензенів озоном у рідкій фазі / А.Г. Галстян // Вісник СНУ ім. В.Даля. – 2017. – №.5 (235). – С.7-11.

3. Glikina I. Study of kinetic parameters for the catalytic cracking process in Y type aerosol catalyst / I. Glikina, M. Glikin, S. Kudryavtsev // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. – 2017. – 3/6(87). – P. 4-8 (Scopus)

4. Leonenko S.V. Study of catalytic cracking process of fuel oil to obtain components of motor fuels using aerosol nanocatalysis technology / S.V. Leonenko, S.A. Kudryavtsev, I.M. Glikina // Adsorption Science & Technology, DOI: 10.1177/0263617417722253 (Impact Factor 0,754). – 2017. – №3(8). – С. 1-6 (Scopus)

5. Luhovskoi А. Obtaining synthesis-gas by the stone coal steam conversion using technology of aerosol nanocatalysis / А. Luhovskoi, M. Glikin, S. Kudryavtsev, I. Glikina // East-European Jornal of enterprise technologies. – 2017. – 6/6(90). – P. 53-59 (Scopus)

6. Popovich А. Research into methane oxidation catalysts of the applied type / A. Popovich, H. Soloviev, A. Suvorin / East-European Jornal of enterprise technologies. 4/6 (88), 2017. P. 29-34. (SCOPUS)

7. Popovich А. Development of mathematical model of methane oxidation on fibrous catalyst / A. Popovich, H. Soloviev, V. Orlyk, A. Suvorin // East-European Jornal of enterprise technologies. – 2017. – 6/6(90). – P. 33-41 (SCOPUS)

   
   

Публікації у матеріалах конференцій

   

1. Галстян А.Г. Дослідження реакції окиснення ароматичних спиртів озоновмісними газами у рідкій фазі /А.Г. Галстян, Г. А. Галстян, А.С. Бушуев, Д.А. Соломатин // Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів». – Дніпро: «Середняк Т.К.», 2017. – С. 79-81.

2. Галстян Г.А. Продукти реакції озону з толуеном у рідкій фазі / Г. А. Галстян, А.Г. Галстян, О. Ю. Бондар // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». – Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, 2017. – 164. -165.

3. Glikina Irene. Ecological and energy efficient technology / Irene Glikina, Marat Glikin, Sergey Kudryavtsev // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції». – 3-5 травня 2017 р. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – C.9-11

4. Кудрявцев Сергій. Розробка основ технології для видалення оксидів сульфуру та нітрогену з димових газів вугільних теплоелектростанцій / Сергій Кудрявцев // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції». – 3-5 травня 2017 р. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – C. 54-55

5. Луговськой А.І. Отримання синтез-газу паровою конверсією кам'яного вугілля за технологією аерозольного нанокаталізу / А.І. Луговськой, Глікін М.А. // Матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції «МАЙБУТНІЙ НАУКОВЕЦЬ – 2017». – Сєвєродонецьк. – Секція. Хімічні науки. – 1 грудня 2017 року. – С.28-29

6. Смалій В.В. Аерозольний нанокаталіз у змінному магнітному полі / В.В. Смалій, Глікіна І.М., Кудрявцев С.О., Шаповалова І.М. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «МАЙБУТНІЙ НАУКОВЕЦЬ – 2017». – Сєвєродонецьк. – Секція. Хімічні науки. – 1 грудня 2017 року. – С. 140-142

7. Kazakov V.V Restoration of the nanoporous structure of the catalyst rnk-1in reaction conditions of ultrasound and acoustic field aplications. / Kazakov V.V., Gryn G.I., Suvorsn A.V., Loboyko A.Ya. // II Симпозіум «Сучасні про-блеми нанокаталізу» NANOCAT-2017: матер. симпоз., м. Київ, 24-29 вересня 2017 р. – Київ: АртЕк, 2017. – С. 80-81.

8. Zubtsov Y.I. Influence of activation on the formation of nanostructure jn chromium iron/zinc catalyst / Zubtsov Y.I, Suvorsn A.V. II Симпозіум «Сучасні про-блеми нанокаталізу» NANOCAT-2017: матер. симпоз., м. Київ, 24-29 вересня 2017 р. – Київ: АртЕк, 2017. – С. 120

9. Попович А.Н. Определение фактически рабочей поверхности катализатора минераловолокнистого катализатора / А.Н. Попович, , Г.И. Соловьев,А.А. Климаш А.В. Суворин // Технология – 2017: Міжнародна науково-технічна конференція, 21-22 квітня 2017 р. Збірник матеріалів. – Сєвєродонецьк, 2017, С. 121-122.

10. Попович А.Н. Переваги каталітично-стабілізованого окиснення природного газу у виробництві теплової енергії / А.Н. Попович, , Г.И. Соловьев,А.А. Климаш А.В. Суворин // Університетська наука. Проблеми міжнародної інтеграції: Міжнародна науково-практична конференція, 3-5 травня, 2017 р. Збірник тез. – Сєвєродонецьк, 2017, С. 43-44.