Print

ДН-09-17

«Створення концептуально нових вантажних вагонів модульного типа, як основа забезпечення позицій України на ринках залізничних вантажоперевезень та машинобудування», № держреєстрації: 0117U000564, науковий керівник Дьомін Юрій Васильович, проф., д-р техн. наук

   

Наукові статті

   

1. Domin R., Domin Iu., Cherniak G. Estimation of dynamic performances of the safe operation of high-speed electric train / Archives of transport. Vol. 41, Issue 1, 2017. – P. 7-16. http://zlist.webd.pl/eaot/2017/01/001.pdf The Archives of Transport is indexed by:SCOPUS;

2. Fomin, O. The influence of implementation of circular pipes in load-bearing structures of bodies of freight cars on their physico-mechanical properties / O. Fomin, A. Lovskaya, A. Plakhtiy, V. Nerubatsky // Scientific Bulletin of National Mining University . 2017, Issue 6 (162), p.89-96 SciVerse Scopus,.

3. Fomin, O. Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets [Text] / O. Fomin, I. Kulbovskiy, Е. Sorochinska, S. Sapronova, О. Bambura // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 1 (89). – P. 11–19. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109588 SciVerse Scopus

4. Tkachenko, V. Research of resistance to the motion of vehicles related to the direction by railway [Text] / V. Tkachenko, S. Sapronova, I. Kulbovskiy, O. Fomin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, Issue 7 (89). – P. 65–72. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109791 SciVerse Scopus,

5. Sapronova, S. Research on the safety factor against derailment of railway vehicles [Text] / S. Sapronova, V. Tkachenko, О. Fomin, V. Gatchenko, S. Maliuk // Eastern-European journal of enterprise technologies. 2017. – 6/1(93). – Р. 25-32 (DOI: 10.15587/1729-4061.2017.116194) SciVerse Scopus,

6. Дьомін Р.Ю., Дьомін Ю.В. Впровадження AGCS-технологій — шлях до інтеграції залізниць України в європейську транспортну мережу / Вагонний парк. – №5-6 (122–123), 2017. – С. 20-23.

7. Дьомін Р.Ю. Дослідження втомного руйнування бандажів коліс тягового рухомого складу / Вісник НТУ “ХПІ». – №20 (1242), 2017. – C. 77-83.

8. Дьомін Р. Ю. Удосконалення процедур допуску рухомого складу до експлуатації / Р. Ю. Дьомін // Локомотив-Інформ. – 2017. – №7-8 (133-134). – С. 35-41.

9. Дьомін Р. Ю. Контроль технічного стану несівних конструкцій тягового рухомого складу / Р. Ю. Дьомін // Локомотив-Інформ. – 2017. – №11-12 (133-134). – С. 52-56.

10. Фомін О.В. Аналіз випробувань модернізованих спеціалізованих вагонів-хоперів для окатишів та агломерату моделі 20-9749 / О.В. Фомін, С.Ю. Сапронова, Н.С. Кочешкова, В.В. Фомін // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. – Київ: НТУ, 2017. – Вип.1(37). – С. 392-401.

11. Фомін О.В. Сучасний стан конструктивної досконалості бункерних вагонів для перевезення зернових та перспективи їх розвитку / Фомін О.В., Мурашова Н.Г., Воропай В.С., Коваленко В.В. // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 34. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2017.– С. 192 -201. http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech/article/view/105920

12. Фомін, О.В. Систематизація конструктивно-технологічного впровадження попередньо напружених і/або деформованих складових вантажних вагонів за критерієм діючих навантажень на етапах життєвого циклу / Фомін О.В., Стецько А.А., Коваленко В.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 4(234) – С. 219-226. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_4_45

13. Фомін О.В. Наукове обґрунтування вибору геометричних параметрів зон нагріву при термічній правці елементів несучих систем вантажних вагонів / Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 4(234) – С. 227-232.

14. Фомін О.В. Процедура правки технологічно-деформованих вагонних металоконструкцій шляхом створення внутрішнього напруженого стану термічним впливом / Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 3(233) – С. 234-238 http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_3_44

15. Фомін О.В. Теоретичний базис параметричного синтезу несучих систем вагонів/ О.В. Фомін, О.М. Горобченко, Н.С. Кочешкова, В.В. Коваленко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна: науковий журнал. – м. Дніпро: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2017. – Вип. 4(70) – С. 117-128. doi 10.15802/stp2017/109641 http://stp.diit.edu.ua/article/view/109641

16. Фомін О. В. Сучасний метод електроерозійного відновлення шийки осі колісної пари автоматизованим обладнанням та її експериментальне дослідження / О. В. Фомін, В. Є. Осьмак // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія : Транспортні системи і технології. – 2017. – Вип. 30. – С. 123-129. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_tsit_2017_30_15.

17. Фомін О.В. Поліпшення несучої здатності вагона-хопера для перевезення зерна з метою підвищення опору динамічним зусиллям / Фомін О.В., Прокопенко П.М., Горбунов М.І., Сапронова С.Ю.// Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – № 5(235) – С. 88-99.

18. Фомін О.В. Термічна правка технологічно-деформованих верхніх обв’язувань піввагонів / О.В. Фомін, О.В. Бурлуцький, М.І. Горбунов, О.А. Логвіненко, А.М. Фоміна // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин. – 2017. – N 39. – С. 76-80. – Режим доступу : DOI : 10.20998/2078-9130.2017.39.115771 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33156

19. Фомін, О.В. Дослідження конструкції довгобазного вагона-платформи на міцність / О.В. Фомін, Д.В. Федосов-Ніконов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2017. – Вип. 31. – С. ___-____ (статтю прийнято до опублікування)

20. Кара С.В. Покращення показників динаміки та міцності ходової частини вантажних вагонів шляхом конструктивного вдосконалення / Кара С.В. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ В. Даля, 2017. – № 5(235) – С. 55-60.

21. Мироненко В.К. Чому країні потрібна високошвидкісна залізнична магістраль колії 1435 мм / Мироненко В.К., Рудковський С.В. // Автошляховик України. Науково-виробничий журнал. Окремий випуск. – №1-2(249-250). – 2017. – С. 83-88.

22. Дьомін Ю.В. Комп’ютерні моделі динаміки руху вагонів-платформ на візках з Центральним і буксовим ресорним підвішуванням / Дьомін Ю.В., Черняк Г.Ю., Шевчук П.А. // Науковий журнал – Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєверодонецьк: СНУ В. Даля, 2017. – № 5(235) – С. 41-45.

   
   

Патенти

   

1. Патент України на корисну модель № 118285 Україна, МПК (2017.01) B61F 1/02 (2006.01) B61D 3/00Спосіб термічної правки балки хребтової піввагона / Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. (Україна); власник: автори. – № а2017 02689; заявка 22.03.2017; публ. 25.07.2017, Бюл.№ 14.

2. Патент України на корисну модель № 115540 Україна, МПК (2017.01) B61D 17/00 Спосіб виготовлення кришки люка піввагона / Горбунов М.І., Дьомін Р.Ю., Анофрієв А.Д., Дьомін Ю.В., Черняк Г.Ю., Кара С.В., Фомін О.В. (Україна); власник: СНУ ім. В. Даля. – № u 2016 09078; заявка 29.08.2016; публ. 25.04.2017, Бюл.№ 8

3. Патент України на корисну модель № 115541 Україна, МПК (2017.01) B61D 17/00 Спосіб виготовлення кришки люка піввагона / Горбунов М.І., Дьомін Р.Ю., Кара С.В., Анофрієв А.Д., Фомін О.В., Ноженко О.С., Мостович А.В. (Україна); власник: СНУ ім. В. Даля. – № u 2016 09084; заявка 29.08.2016; публ. 25.04.2017, Бюл.№ 8

4. Патент України на корисну модель № 115659 Україна, МПК (2017.01) B61D 3/00 B61D 17/00 Кришка люка піввагона / Горбунов М.І., Кара С.В., Фомін В.В., Анофрієв А.Д., Мостович А.В., Коваленко В.В. (Україна); власник: СНУ ім. В. Даля. – № u 2016 10836; заявка 28.10.2016; публ. 25.04.2017, Бюл.№ 8

5. Патент України на корисну модель № 115661 Україна, МПК (2017.01) B61D 3/00 B61D 17/00 Кришка люка піввагона / Горбунов М.І., Анофрієв А.Д., Кара С.В., Фомін В.В., Мостович А.В., Коваленко В.В. (Україна); власник: СНУ ім. В. Даля. – № u 2016 10838; заявка 28.10.2016; публ. 25.04.2017, Бюл.№ 8

6. Патент України на корисну модель № 115661 Україна, МПК (2017.01) B61D 3/00 B61D 17/00 Спосіб зниження механічного зношення кришки люка піввагона / Горбунов М.І., Кара С.В., Фомін В.В., Анофрієв А.Д., Мостович А.В., Коваленко В.В. (Україна); власник: СНУ ім. В. Даля. – № u 2017 01093; заявка 06.02.2017; публ. 26.06.2017, Бюл.№ 12

7. Заявка на Пат. на корисну модель Україна, № u 2017 08482 від 18.08.2017 “Залізничний напіввагон-хопер для гарячих окатишів та агломерату” авторів Фомін О.В., Фоміна Ю.В., Коваленко В.В., Горбунов М.І., Фомін В.В., Бурлуцький О.В. отримано Рішення про видачу

8. Заявка на Пат. на корисну модель №u201708878 від 05.09.2017 “Спосіб термічної правки обв’язування верхнього піввагона” Фомін О.В., Горбунов М.І., Бурлуцький О.В., Логвіненко О.А., Фоміна А.М. отримано Рішення про видачу

9. Заявка на Пат. на корисну модель №u201710934 від 09.11.2017 “Спосіб виготовлення зварювальної конструкції надпятника піввагону” авторів Фомін О.В., Бурлуцький О.В., Логвіненко О.А., Горбунов М.І., Фоміна А.М.

10. Заявка на Пат. на корисну модель Україна,№ u 2017 08477 від 18.08.2017 “Критий вагон-хопер для перевезення зерна” авторів Фомін О.В., Коваленко В.В., Ковальчук Г.О., Фомін В.В.

11. Заявка на Пат. на корисну модель Україна,№ u 2017 08479 від 18.08.2017 “Платформа універсальна” авторів Фомін О.В., Стецько А.А.

12. Заявка на Пат. на корисну модель №u201708856 від 05.09.2017 “Критий вагон” авторів Фомін О.В., Стецько А.А.

13. Патент України на корисну модель № 114019 Вантажний візок / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кравченко К.О., Кара С.В., Ноженко В.С., Просвірова О.В. – 27.02.2017, бюл. № 4.

14. Патент України на корисну модель № 114020 Візок вагона / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кара С.В., Хаусер В., Кравченко К.О., Просвірова О.В. – 27.02.2017, бюл. № 4.

15. Патент України на корисну модель № 114022 Візок вантажного вагона / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кара С.В., Хаусер В., Кравченко К.О., Просвірова О.В. – 27.02.2017, 6бюл. № 4

16. Патент України на корисну модель № 115154 Візок вантажного вагона / Горбунов М.І., Герліці Ю., Лак Т., Ноженко О.С., Кравченко К.О., Кара С.В., Ноженко В.С., Просвірова О.В. – 10.04.2017, бюл. № 7.

17. Патент України на корисну модель № 117535 Спосіб створення буксового ступеня ресорного підвішування візка вантажного вагона / Горбунов М. І., Кара С. В., Ноженко О. С., Мостович А.В. – 26.06.2017, бюл. № 12/2017.

18. Патент України на корисну модель № 117544 Залізнична вагон-платформа / Дьомін Ю. В.; Горбунов М.І.; Шевчук П. А.; Кара С.В.; Мостович А.В. – 26.06.2017, бюл. № 12/2017і

19. Патент України на корисну модель № 117942 Візок вагона / Горбунов М. І., Герліці Ю., Лак Т.; Ноженко О. С., Кравченко К.О., Кара С. В., Ноженко В. С., Просвірова О.В. – 10.07.2017, бюл. № 13.

   

Публікації у матеріалах конференцій

   

1. Фомін, О.В. Формалізоване описання потенційних попередньо напружених вагонних складових / Фомін О.В., Стецько А.А. // Materiály XIII mezinárodní vědecko – praktick konference «MODERNÍ VYMOŽENOSTI VĚDY-2017» (27 ledna – 05 února 2017 roku) Díl 8. Technické vědy. Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o 2017 – Р. 17,18.

2. Фомін, О.В. Формалізоване описання потенційних попередньо напружених вагонних складових / Фомін О.В., Стецько А.А. // Materiały XIII MiĚdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki. – 2017» (07-15 lutego 2017 roku), Tom 9: Techniczne nauki. Przemyśl: Nauka i studia – Р. 27-30.

3. Фомін, О.В. Концептуальні основи покращення міцнісних якостей несучих конструкцій рухомого складу методом навивання / Фомін О.В., Стецько А.А. // News of Science and Education (Technical science). – Englang, Sheffield: Publishing House «SCIENCE AND EDUCATION LTD»,. s.r.o 2017 – Р .6-9.

4. Фомин, А.В. Обобщающее структурно-логическое поле определения компенсационной направленности внедрения предварительно напряженного и/или деформированного состояния в вагонные конструкции в зависимости от расчетных случаев в жизненном цикле / А.В. Фомин, А.А. Стецько, В.В. Коваленко // Материалы XLI Международной научно-практической конференции на тему «Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика», 3-4 апреля 2017 года – г. Алматы, Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, 2017 – С. 311-316.

5. Фомін О.В., Теоретичні та методичні основи впровадження попередньо напружених і/або деформованих складових в вагонні конструкції // Фомін О.В., Стецько А.А., Коваленко В.В. // Проблеми розвитку транспорту і логістики: Збірник наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня2017р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. –С. 115 – 117.

6. Фомін О.В., Особливості використання математичних моделей для отримання характеристик пятен нагріву при термічній правці несучих систем вантажних вагонів / Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. // Проблеми розвитку транспорту і логістики: Збірник наукових праць за матеріалами VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Сєвєродонецьк-Одеса, 26-28 квітня 2017р. – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 113 – 115.

7. Fomin O., Synopsis Of The Thermal Method For Straightening Technological-Deformed Car Parts/ Fomіn O., Logvinenko O., Burlutskyi O. // Theses of international scientific conference «Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, Experience, Prospects» 3-12 May 2017, Dresden (Germany) – Paris (France) – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. P. 201-204.

8. Fomin A., The Structuring Possibilities Of Resistance Of Use Tatinium Load Ways The Opposite Of The Stress And/Or Strain State Of Wagon Designs // Fomin A., Stetsko A. // Theses of international scientific conference «Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. Problems, Experience, Prospects» 3-12 May 2017, Dresden (Germany) – Paris (France) – Severodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2017. P. 204-206.

9. Фомін О.В., Зміцнення вагонних порожнистих складових методом поверхневого навивання / Фомін О.В., Стецько А.А. // Матеріали 77 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» (Днепр, 11-12 мая 2017 г) – Д.: ДИИТ, 2017. – С.32, 33.

10. Fomin A.V., Analysis And Determination Of Prospects For In-Troducing Elastic-Damping Constructive Relations Modules Of Freight Cars / A.V. Fomin, A. V. Hostra// Всеукраїнська науково- практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 79, 80.

11. Фомін О.В., Синопсис технологічного застосування зворотного деформованого стану конструктивних складових при проведенні складально-зварювальних робіт / Фомін О.В., Стецько А.А. // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. Тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 69, 70.

12. Фомін О.В., Теоретичні дослідження стикованого виконання балки в хребтовому вузлі окатишевозів / Фомін О.В., Брайковська Н.С., Ковальчук Г.О., Фомін В.В. // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – С. 72-74.

13. Фомін О.В., Систематизація потенціалу впровадження попередньо напруженого і/або деформованого стану в вагонні складові з урахуванням конструктивних та експлуатаційних особливостей / Фомін О.В., Стецько А.А. // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ. 2017. – вип. 169, додаток. – С.78–80.

14. Фомін О.В., Особливості протидії експлуатаційним навантаженням способами зворотного напруженого і/або деформованого стану вагонних конструкцій / Фомін О.В., Стецько А.А. // Збірник тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» Державного економіко- технологічного університету транспорту. – К.: ДЕТУТ, 2017. – С. 8.

15. Фомін О.В., Потенціал впровадження пружно-демпфуючих зв’язків конструктивних модулів вантажних вагонів/ Фомін О.В., Гостра А.В. . // Збірник тез XLVIII Науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, магістрів і спеціалістів «Залізничний транспорт: сучасні проблеми науки» Державного економіко-технологічного університету транспорту. – К.: ДЕТУТ, 2017. – С.4, 5.

16. Фомін, О.В. Термічний вплив на мікроструктуру несучих елементів вантажних вагонів від процесів зварювання та правки / Фомін О.В., Горбунов М.І., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. // Materials of the XIII International scientific and practical conference, «Trends of modern science – 2017», 30 May – 07 June , 2017 on Technical science, s.r.o 2017 – Р. 38-41.

17. Бурлуцький, О.В. Допоміжний графік для визначення геометричних параметрів пятна нагріву типу "клин" при термічній правці несучих вагоноконструкцій / Бурлуцький О.В., Фомін О.В., Горбунов М.І., Логвіненко О.А. // Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Aktuální vymoženosti vĕdy – 2017»,Volume 6 : Technické vĕdy . Moderních informačních technologií . Matematika . Geografie a geologie . Praha. Publishing House «Education and Science» -96 s.. s.r.o 2017 – Р .24-27.

18. Фомін О.В., Дослідження природи руйнування елементів конструкції вантажних вагонів з метою поліпшення резурсозбереження // Фомін О.В., Ковальчук Г.О., Фомін В.В., Кульбовський І.І.// Логістичне управління та безпека руху на транспорті: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Сєвєродонецьк-Лиман, 5-7 жовтня 2017 року – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 172 – 175.

19. Фомін О.В., Підсилення хребтової балки вагонів-зерновозів з метою ресурсозбереження // Фомін О.В., Прокопенко П.М., Коваленко В.В., Сапронова С.Ю. // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Сєвєродонецьк-Лиман, 5-7 жовтня 2017 року – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 175 – 180.

20. Фомін О.В., Математичні моделі варіації характеристик пятен нагріву при термічній правці верхніх обв’язувань піввагонів // Фомін О.В., Бурлуцький О.В., Горбунов М.І., Логвіненко О.А., Фоміна А.М. // Логістичне управління та безпека руху на транспорті: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Сєвєродонецьк-Лиман, 5-7 жовтня 2017 року – Сєвєродонецьк: вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2017. – С. 180 – 184.

21. Фомін О.В., Проведення натурних випробувань модернізованого вагона-зерновоза // Фомін О.В., Прокопенко П.М., // Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna« Nowoczesne techniki, innowacje i doświadczenie praktyczne w dziedzinie nauk technicznych» 27–28 grudzień, 2017. – Lublin, Polska (прийнято до опублікування)

22. Фомин, А.В. Создание имитационно-расчетной компьютерной модели базовой конструкции полувагонов / А.В. Фомин, Г.А. Ковальчук, В.В. Фомин, В.В. Коваленко // Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году науки: в 2 ч. Ч. 1 / М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Бел. ж. д., Белорус. Гос. ун-т трансп.; под общ. Ред. Ю.И. Кулаженко.– Гомель.: БелГУТ, 2017. – С. 168, 169.

23. Calculated estimate of equivalent conicity influence on critical speed of passenger railway vehicle / Ju. Gerlici, R. Domin, G. Cherniak, T. Lack // Machine Modelling and Simulations : XXII Slovak–Polish Scientific Conference, September 5-8, 2017. Sklené Teplice, Slovakia. – P. 48.

24. Мироненко В. К. Базовая экономико-математическая модель для предварительных оценок транспортного проекта Нового Шелкового пути / В. К. Мироненко, Р. Ю. Дёмин // Проблеми розвитку транспорту і логістики : VІІ Міжнародна науково-практична конференція, 26-28 квітня 2017 р. : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк-Одеса, 2017. – С. 304-306.

25. Control methods adhesion in contact wheel-rail / Gerlici J., Gorbunov M., Kravchenko K., Domin R., Lack T., Hauser V. // Проблеми розвитку транспорту і логістики : VІІ Міжнародна науково- практична конференція, 26-28 квітня 2017 р. : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк-Одеса, 2017. – С. 40.

26. Розробка вдосконаленої конструкції бокової рами візка вантажного вагону / Горбунов М.І., Кара С.В., Герліці Ю., Дьомін Р.Ю., Ноженко В.С. // Проблеми розвитку транспорту і логістики : VІІ Міжнародна науково-практична конференція, 26-28 квітня 2017 р. : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк-Одеса, 2017. – С. 75.

27. Рухомий склад для швидкісних комбінованих перевезень / Дьомін Ю.В., Черняк Г.Ю., Шевчук П.А. // Проблеми розвитку транспорту і логістики : VІІ Міжнародна науково-практична конференція, 26-28 квітня 2017 р. : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк-Одеса, 2017. – С. 83.

28. Ловська А.О. Дослідження динамічних навантажень, які діють на вагон-платформу зчленованого типу з контейнерами при експлуатаційних режимах навантаження / Ловська А.О. // Проблеми розвитку транспорту і логістики : VІІ Міжнародна науково-практична конференція, 26-28 квітня 2017 р. : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк-Одеса, 2017. – С. 97,98.

29. Демин Р.Ю. Обновление парка подвижного состава как основа обеспечения безопасности перевозочного процесса / Демин Р.Ю. // Інфраструктура та рухомий склад : VII Міжнародна залізнична конференція UARail & Partners, 4-9 вересня 2017 р. : доповіді. – Харків, 2017. – С. 81.