Print

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

Декан – к.е.н., доцент Федорова Альона Вікторівна

Контакти: тел. +38-050-959-1544, е-mail: alenasky81@gmail.com

В.о. заступника декана з навчально-методичної та виховної роботи – ст. викладач Бровендер Олена Олександрівна

Контакти: тел. +38-095-412-1555, е-mail: brovender@ukr.net

Наша електронна пошта

е-mail: snu.fgnpp@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 330, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

Наша електронна пошта

е-mail: ukr_mova@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.пед.н., доцент Бондаренко Галина Петрівна

Контакти: тел. +380501800740, е-mail: galyna.p.bondarenko@gmail.com

Наше розташування:

ауд. 326, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 
061 Журналістика за спеціалізаціями:
•    Журналістика / Журналістика
•    Журналістика / Видавнича справа та редагування
035.01 Філологія (Українська мова та література)
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика)
014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

Загальна інформація про кафедру

Кафедра української філології та журналістики об’єднала освітні й наукові школи далівців-філологів і далівців-фахівців з масових комунікацій, що обумовлено її створенням на базі кафедри української мови та літератури і   кафедри журналістики. Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямами: журналістика, філологія, середня освіта.

На кафедрі викладають дисципліни циклу підготовки українських філологів, журналістів, фахівців з видавничої справи та редагування. Студенти готуються до журналістської, публіцистичної, аналітичної, громадської та організаційно-управлінської діяльності в засобах масової інформації, викладацької діяльності в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації. Випускники зможуть працювати кореспондентами, репортерами, ведучими теле- та радіопрограм, копірайтерами, редакторами, головними редакторами, коректорами, керівниками в різних мас-медіа, у видавництвах, керівниками прес-служб в установах та на підприємствах, автоматично обробляти тексти й створювати їхній дизайн, бути референтами з питань лінгвістичної інформації, вчителями й викладачами філологічних дисциплін, передусім української мови та літератури, а також світової літератури.

Історія кафедри

Кафедра української філології та журналістики створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату історію. Вона поєднала у собі склад кафедр української мови та літератури і журналістики СНУ ім. В. Даля. Кожна із зазначених кафедр мала свою історію становлення й розвитку. 

Цикл дисциплін підготовки українського філолога:

Історична граматика української мови
Теоретична граматика (фонетика і фонологія, лексикологія і фразеологія, морфологія, синтаксис)
Вступ до слов’янської філології
Українська діалектологія
Вступ до мовознавства
Антична література
Давня українська література
Історія світової літератури
Історія української літератури (XVI-XXI століття)
Орфографічний і орфоепічний практикум
Вступ до літературознавства
Усна народна творчість
Художня література для дітей
Історія української мови
Методика викладання української літератури в середній школі
Методика викладання української мови в середній школі
Психолінгвістика
Стилістика сучасної української літературної мови
Комп’ютерна лінгводидактики
Українська мова за професійним спрямуванням
Теорія літератури
Культура мовленнєвого спілкування
Сучасні аспекти розвитку української літератури
Комунікативна лінгвістика
Українське термінознавство
Основні проблеми і тенденції розвитку української літератури 2 пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.
Когнітивна лінгвістика
Методика викладання української літератури у вищій школі
Методика викладання української мови у вищій школі
Наукова парадигма сучасного літературознавства

Цикл дисциплін підготовки журналіста:

Українська мова у професійному спілкуванні
Масова комунікація та інформація
Основи журналістики
Журналістська етика
Журналістикознавство
Журналістський фах
Історія української журналістики
Історія зарубіжної журналістики
Еристика. Теорія і практика аргументації
Орфографія та пунктуація
Реклама та зв’язки з громадськістю
Літературознавство
Літературний стиль
Історія української літератури
Основи журналістської майстерності
Проблематика видань
Культура мовлення в ЗМК
Міжнародна журналістика
Видавнича справа та редагування

Цикл дисциплін підготовки фахівців з видавничої справи та редагування:

Українська мова у професійному спілкуванні
Масова комунікація та інформація
Коректура і поліграфія
Культура видання. Видавничі стандарти
Теорія і практика видавничої справи і редагування
Редакторсько-видавничий фах Ч.І Макетування й верстка
Редакторсько-видавничий фах Ч.ІІ
Історія української видавничої справи.
Історія світової видавничої справи
Основи редакторської майстерності
Основи редакторської діяльності
Журналістика
Художньо-технічне редагування
Літературне редагування

Інформація про очільника кафедри

Бондаренко Галина Петрівна, к.пед.н., доцент
Завідувач кафедри української філології та журналістики з серпня 2016 року. З 2014 по 2016 рік була заступником декана філологічного факультету з навчально-виховної роботи.
Член Вченої ради СНУ ім. В. Даля, голова методичної комісії факультету гуманітарних наук психології та педагогіки, член Методичної ради СНУ ім. В. Даля.
2008 року захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 на тему „Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України”.
Є постійним членом журі обласного конкурсу-захисту робіт МАН секції «Мовознавство», розробником завдань з української мови II етапу олімпіади з української мови та літератури для учнів загальноосвітніх шкіл, експерт МОН підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.
Має більше 60 наукових публікацій, серед яких 6 навчальних посібників, 2 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.
Дослідницькі інтереси: комп’ютерна лінгводидактика, соціолінгвістичний аспект дослідження мови, психолінгвістичні чинники формування національномовної особистості.
Контакти: тел. +380501800740, е-mail: galyna.p.bondarenko@gmail.com

Викладачі кафедри

Бондаренко Галина Петрівна

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
 • стаж роботи – 20 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – комп’ютерна лінгводидактика, соціолінгвістичний аспект дослідження мови, психолінгвістичні чинники формування національномовної особистості, методика викладання філологічних дисциплін у вищому закладі освіти;
 • публікації (загальна кількість) – 90
 • контактна інформація – e-mail: galyna.p.bondarenko@gmail.com,  тел.: +38-050-180-07-40

Пустовіт Валерія Юріївна

 • посада – професор
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь -доктор філологічних наук
 • стаж роботи – 20 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – націєтворчийдискурс української письменницької мемуаристики ХІХ ст.
 • публікації (загальна кількість) – 156

Барвіна Наталя Олександрівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь -кандидат філологічних наук
 • стаж роботи – 40 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – досліджування лексики  і фразеології слобожанського ареалу
 • публікації (загальна кількість) – 23

Глуховцева Ірина Ярославна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь -кандидат філологічних наук
 • стаж роботи – 8 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – неофраземіка сучасної української літературної мови; динаміка української фразеології кінця ХХ – поч. ХХІ ст.; фразеологія сучасного художнього дискурсу як культурний феномен
 • публікації (загальна кількість) – 60
 • контактна інформація – irynayaroslavna@gmail.com

Кравченко Олена Леонідівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь -кандидат філологічних наук
 • стаж роботи – 15 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – історія української літератури ХХ ст., історія видавничої справи Луганщини, теорія і практика видавничої справи та редагування
 • публікації (загальна кількість) – 43
 • контактна інформація – zahariy907@gmail.com

Зайцева Анна Володимирівна

 • посада – доцент
 • науковий ступінь -кандидат філологічних наук
 • стаж роботи – 8 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – журналістика в історичному аспекті
 • публікації (загальна кількість) – 13
 • контактна інформація – dumayanna@i.ua

Карловас Олена Адасівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 25 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – естетизація навчально-виховного процесу; виховання мовної особистості; формування свідомості та самосвідомості студентів у процесі викладання української мови
 • публікації (загальна кількість) – 30
 • контактна інформація – olena-karlovas@ukr.net

Пустоварова Олена Олександрівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 13 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження сучасного функціонування української мови та її утвердження як державної мови в Україні, теоретико-методологічні засади вищої освіти
 • публікації (загальна кількість) – 7
 • контактна інформація – elenapustowarowa@gmail.com

Галенко Анна Миколаївна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 6 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Методика викладання української мови у вищій школі. Формування культурологічної компетентності майбутніх фахівців
 • публікації (загальна кількість) – 13
 • контактна інформація – galenko_a@i.ua

Ковтун Любов Геннадіївна

 • посада – асистент
 • стаж роботи – 5 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – журналістикознавство
 • публікації (загальна кількість) – 2

Токар Наталія Володимирівна

 • посада – асистент
 • стаж роботи – 6 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – сучасна українська література, історичний роман, творчість Івана Корсака
 • публікації (загальна кількість) – 4
 • контактна інформація – nataljatokar@bigmir.net

Кошман Ірина Миколаївна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь -кандидат філологічних наук
 • стаж роботи – 35 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – східнослов’янське далезнавство і загальне медіа-літературознавство, специфіка медійного соціально-політичного діалогу та еволюція комунікативних технологій в Україні, підготовка фахівців ЗМІ в сучасному науково-дослідницькому університеті: теоретичні та методологічні аспекти
 • публікації (загальна кількість) – 143
 • контактна інформація – iryna-koshman@ukr.net

Наукова робота

Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри проводять за такими напрямами: українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: націєтворчий дискурс, жанрові модифікації письменницьких щоденників кінця ХХ – початку ХХI ст., національні основи викладання української літератури у ВНЗ, методичні аспекти інноваційного вивчення біографії письменника в школі, українська мова в різних ситуаціях професійного спілкування; лінгводидактичні основи формування фахової комунікативної компетенції студентів ВНЗ; динамічні процеси в системі фахової української мови; проблеми досліджування української термінології; теорія і практика викладання філологічних дисциплін у вищій школі, фахова мова викладача-філолога, східнослов’янське далезнавство і загальне медіа-літературознавство, специфіка медійного соціально-політичного діалогу та еволюція комунікативних технологій в Україні, підготовка фахівців ЗМІ в сучасному науково-дослідницькому університеті: теоретичні та методологічні аспекти тощо.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

Наша електронна пошта

е-mail: pedagogika@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – дійсний член (академік) НАПН України, д.п.н., професор Шевченко Галина Павлівна

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchencko.gala@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 330 (а), проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

 

Вступне слово про відділення педагогіки

Кафедра здійснює фахову підготовку:

– бакалаврів з професійної освіти за трьома  напрямами:

1. (015.10) «Професійна освіта. Комп'ютерні технології». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією комп'ютерні технології

2. (015.11) «Професійна освіта. Машинобудування». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією машинобудування

3. (015.17) «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості».  Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості

Сферою працевлаштування бакалаврів з професійної освіти є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, виробничі підприємства, конструкторські, проектні організації, комп'ютерні центри, а також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу.

Бакалавр спеціальності 015.10 «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; вчитель інформатики; технік-програміст; оператор електронно-обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі управління; керівник підрозділів комп’ютерних послуг.

Бакалавр спеціальності 015.11 «Професійна освіта. Машинобудування» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік;  технік з підготовки виробництва; технік-конструктор; начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстернею; майстер; майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач) виробничої лабораторії.

Бакалавр спеціальності 015.17 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік; технік з підготовки виробництва; технік-конструктор; модельєр-конструктор; начальники та майстри виробничих дільниць:  завідувач майстернею; майстер; майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач) виробничої лабораторії.

магістрів за двома спеціальностями:

1.   (015.10) «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».  Кваліфікація: магістр професійної освіти, викладач комп'ютерних технологій

2.   (011) «Науки про освіту». Кваліфікація: магістр наук про освіту, викладач вищих навчальних закладів 

Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (015.10) «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України: заклади системи  вищої  і  додаткової  професійної  освіти різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти, комп'ютерні центри, наукові, конструкторські, проектні організації, а також структури, в  яких  випускники  є  підприємцями, створюють  і  розвивають власну справу. Магістр зазначеної спеціальності може займати посади: викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального-виховного закладу, асистент, інженер-дослідник з комп'ютерних систем, адміністратор комп’ютерної системи або мережі; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, аналітик комп'ютерних систем.

Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (011) «Науки про освіту» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти. Магістр зазначеної спеціальності може займати посади: асистент; викладач вищого навчального закладу; методист заочних шкіл і відділів; викладач професійного навчально-виховного закладу, завідувач лабораторії, методист, молодший науковий співробітник.

– аспірантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

– докторантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

Результативно діє  спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 29.051.06 за двома спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.07 – теорія і методика виховання.

 

Історія відділення педагогіки

У 2003 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля було відкрито відділення педагогіки (наказ №6 від 15.03.2003 р.), куди входять: кафедра педагогіки, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, в структурі якого функціонує Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти».

 

Загальна інформація про відділення педагогіки

Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини об’єднує науковців з різних регіонів України, які плідно працюють у 14 науково-дослідних лабораторіях та 2 науково-дослідних центрах з проблем духовності, духовної культури особистості та духовної безпеки української нації. Важливим структурним підрозділом Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини є Міжнародна кафедра ЮНЕСКО, яка плідно співпрацює з вітчизняними кафедрами ЮНЕСКО, а також кафедрами ЮНЕСКО Німеччини, Канади, США, Великої Британії, Туреччини, Ізраїлю, Австрії, Австралії, Скандинавських країн, Нової Зеландії та інших країн, що дає позитивні результати у науково-дослідній роботі й освітній діяльності. 
Відділення педагогіки випускає фаховий збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який включено до Міжнародної бази даних Ulrich’s Periodical Directory (2013 р.), до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (2013 р.), до повнотекстової бази даних Open Academic Journals Index (2014 р.), Google Scholar (2014 р.), Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського (2008 р.).

 

Інформація про очільника кафедри

Кафедру педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля очолює дійсний член (академік) НАПН України, академік Міжнародної Слов’янської педагогічної академії освіти імені Яна Амоса Коменського, член Бюро відділення вищої школи національної Академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, директор НДІ духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», засновник наукової школи «Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва», доктор педагогічних наук, професор Галина Павлівна Шевченко.  

Під її керівництвом захищено 20 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій. Г.П.Шевченко є головою спеціалізованої вченої ради (Д29.051.06) із захисту докторських та кандидатських дисертацій з педагогіки зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  З 2004 року Г.П.Шевченко є головним редактором збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика»,  який внесено до реєстру фахових видань ВАК України, а з 2013 року включено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International».

Вона є засновником нового напряму в педагогічній науці: «Взаємодія мистецтв в художньо-естетичному вихованні і розвитку учнівської молоді», провідним фахівцем в галузі теорії та методики виховання, автором більше 200 наукових праць з проблематики духовності особистості, духовної культури, духовно-моральних та естетичних аспектів життєдіяльності людини, її ціннісних орієнтацій та ціннісно-смислових настанов. За вагомій внесок у розвиток сучасної педагогічної науки, духовне, моральне, естетичне виховання підростаючого покоління, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, плідну і творчу наукову працю професор Шевченко Г.П. нагороджена почесним званням України «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996), орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня» (від 3 березня 2006 р. № 191), золотою медаллю К.Д.Ушинського (2009), медаллю Г.Сковороди (19 травня 2011), медаллю В.Мономаха (2015), знаком «Відмінник народної освіти України», знаком «Петро Могила» (2011), медаллю «За заслуги перед Луганщиною», орденом «2000 років Різдва Христова»(2000), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Національної академії наук України (2005). Г.П.Шевченко у числі перших науковців України була обрана Членом-кореспондентом АПН України (1992). У 2010 році їй присуджене почесне звання «Почесний професор Східноукраїнського національного університету». У 2016 році Г.П.Шевченко визнана Вченим року. 20 жовтня 2016 року її обрано дійсним членом (академіком) НАПН України.

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchencko.gala@gmail.com

Викладачі кафедри

 Шевченко Галина Павлівна

– посада- завідувач кафедри

– вчене звання – академік НАПН України, професор

– науковий ступінь –  доктор педагогічних наук

– стаж роботи – 52 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – загальна педагогіка; теорія і методика виховання; взаємодія мистецтв в естетичному вихованні і духовному розвитку учнів  і студентської молоді; методологія, теорія і практика духовного розвитку учнівської молоді засобами мистецтва

– публікації (загальна кількість) – 200

– контактна інформація – shevchencko.gala@gmail.com

Алфімов Валентин Миколайович

– посада- професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь –  доктор педагогічних наук

– стаж роботи – 50 років

– нагороди – почесне звання «Заслужений правцівник народної освіти України» (30.05.1994), орден «За заслуги» 3 ступеня (01.10. 2008)

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – розвиток творчої особистості школярів і студентів; педагогічна підтримка обдарованих школярів і студентів в Україні та в зарубіжних країнах; професійне довголіття педагогів; університетська педагогічна система ліцею

– публікації (загальна кількість) – 151

– контактна інформація – alfimov_val@meta.ua

Зеленов Євгеній Анатолійович

– посада- професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь –  доктор педагогічних наук

– стаж роботи – 40 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – виховання політичної культури старшокласників і студентської молоді засобами мистецтва; планетарне виховання студентської молоді; ноосферна освіта і духовність; цифрове покоління:ризики, переваги, засоби взаємодії.

– публікації (загальна кількість) – 50

– контактна інформація – olmer1954@gmail.com

Антоненко Тетяна Леонардівна

– посада- професор

– науковий ступінь –  доктор психологічних наук

– стаж роботи – 23 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – психологічні основи становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця; виховання культури почуттів засобами мистецтва; ідеал в структурі ціннісно-смислової сфери особистості

– публікації (загальна кількість) – 63

– контактна інформація – tl.antonenko@gmail.com

Рашидова Світлана Станіславівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат педагогічних наук

– стаж роботи – 22 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – формування художніх потреб у студентів педагогічних спеціальностей засобами художньої літератури

– публікації (загальна кількість) – 47

– контактна інформація – svetlana101068@gmail.com

Сафонова Ірина Олексіївна

– посада- доцент

– науковий ступінь – кандидат педагогічних наук

– стаж роботи – 16 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – аксіологічні засади формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності; виховання позитивної особистості

– публікації (загальна кількість) – 33

– контактна інформація – lisafonova07@gmail.com

Олексієнко Оксана Григорівна

– посада- доцент

– науковий ступінь – кандидат педагогічних наук

– стаж роботи – 14 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – формування життєстійкості підлітків; формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді; Smart-освіта у формуванні духовної культури студентської молоді

– публікації (загальна кількість) – 31

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри педагогіки охоплює широкий спектр напрямів організації та виконання науково-дослідної роботи: проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференцій, активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; видання збірнику наукових праць, керівництво науково-педагогічними дослідженнями (докторськими та кандидатськими дисертаціями), опанування при захисті докторських і кандидатських дисертацій, підготовку та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідну роботу студентів.

КАФЕДРА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Наша електронна пошта

е-mail: health@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.психол.н.,доц. Завацький Юрій Анатолійович

Контакти: тел. +380667302809, е-mail: zavatski65@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 321, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавра і  магістра за очною та заочною формами навчання за спеціальністю: 
227 «Фізична реабілітація»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здоров'я людини та фізичного виховання об’єднала освітні й наукові школи фізичної реабілітації та виховання, охорони здоров'я людини та спорту що обумовлено її створенням на базі кафедр фізичного виховання та проблем людини і філософії здоров'я. 
Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за напрямом: охорона здоров'я (фізична реабілітація).
На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою спеціальностей з фізичного виховання, спорту і здоров'я людини та фізичної реабілітації. Основною метою діяльності кафедри є засвоєння методів відновлення здоров'я; засобів екологічної реабілітації людини та середовища її проживання; засобів формування системного світогляду, розширення мережі підготовки особистості як в області фізичної, так і психосоціальної реабілітації. 

Історія кафедри

Кафедра здоров'я людини та фізичного виховання створена має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр фізичного виховання та проблем людини і філософії здоров'я. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в десятиріччя. 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Фізичне виховання
Долікарська медична допомога при невідкладних станах
Загальна теорія здоров'я
Анатомія та фізіологія людини
Види, теорії і технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності
Діагностика і моніторинг рівня здоров'я
Гігієна
Фізіологія центральної нервової системи, вищої нервової діяльності та основи психофізіології
Лікувальна фізкультури та основи фізичної реабілітації
Медико-соціальні основи здоров'я
Психовалеологія та психічна регуляція станів організму
Технічні засоби реабілітації з основами фізіотерапії
Методи навчання основ здоров'я, проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя та проведення санпросвітницької роботи
Основи раціонального харчування
Основи неврології та психіатрії
Масаж
Здоров'язберігаючі педагогічні технології
Основи клінічної патології
Соціальна реабілітація

Інформація про очільника кафедри

Завацький Юрій Анатолійович, кандидат психологічний наук
Відповідальний редактор фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології», статті якого індексуються у Google Scholar та який внесений  до міжнародної наукометричної бази даних EBSCO Publishing, Inc (США). 
Організатор та координатор щорічних міжнародних конференцій та всеукраїнських семінарів:  «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри» для молодих учених, аспірантів та студентів»; «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри».
Автор та співавтор більше 60 наукових праць, із них – 4 монографії: «Психологічні засади проектування та прогнозування розвитку особистості», «Психологічні основи професіоналізації особистості в умовах освітньої взаємодії», «Психологія спеціальної освіти», «Соціально-психологічні чинники  суб'єктивного благополуччя особистості в  стосунках подружжя», науково-методичний посібник «Психологія спорту»
Контакти: тел. +380667302809, е-mail: zavatski65@gmail.com

Викладачі кафедри

Завацький Юрій Анатолійович

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 24 роки

– основні напрямки наукових досліджень – психологія спорту; психогігієна спорту; психодіагностика в спорті; психологічні основи професійної майстерності вчителя фізичної культури; психологічні основи формування особистості у фізичному вихованні; фізична терапія та ерготерапія.

– загальна кількість публікацій – 67

– контактна інформація: e-mail : zavatski65@gmail.com телефон (066) 730-28-09

Шаповалова Валентина Андріївна

– посада – професор

– вчене звання – професор, заслужений діяч науки і техніки України

– науковий ступінь – доктор медичних наук

– стаж роботи – 38 роки

– основні напрямки наукових досліджень – функціональна і фізична підготовленість дітей шкільного віку в онтогенезі –діагностика і оздоровлення не-медикаментозними засобами

– загальна кількість публікацій – 100

– контактна інформація: kaf.zl.fv@gmail.com

Гєтта Олена Миколаївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат медичних наук

– стаж роботи – 24 роки

– основні напрямки наукових досліджень – педіатрія, соціальна педіатрія, дитяча гастроентерологія, фізична терапія, ерготерапія.

– загальна кількість публікацій – 19

– контактна інформація: e-mail: agetta9@ukr.net 0509897579, 0974654544 – вайбер

Сухенко Ігор Іванович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат історичних наук

– стаж роботи – 21 рік

– основні напрямки наукових досліджень –лікувально-фізична культура, масаж та самомасаж, підготовка студентів в групах спортивного вдосконалення, раціональна побудова тренувального процесу студентів у залі атлетичної гімнастики, оптимізація тренування спортсменів-борців

– загальна кількість публікацій – 31

– контактна інформація: e-mail: fv.suhenco@gmail.com

Хатіпов Михайло Олександрович

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 30 років

– основні напрямки наукових досліджень – підготовка студентів у групах спортивного вдосконалення; формування професійно важливих фізичних і психічних якостей студентів; організація реабілітаційної допомоги студентам на заняттях з фізичного виховання

– загальна кількість публікацій – 10

– контактна інформація: e-mail: kaf.zl.fv@gmail.com

Кривобогова Наталія Петрівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 36 років

– основні напрямки наукових досліджень – Теоретичні і методичні основи фізичного виховання; формування оздоровчих і тренувальних програм; формування оздоровчих і тренувальних програм

– загальна кількість публікацій – 10

– контактна інформація: e-mail: kaf.zl.fv@gmail.com

Янович Ірина Вікторівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 1 рік

– основні напрямки наукових досліджень – використання нетрадиційних видів гімнастики на заняттях фізичною культурою; формування оздоровчих і тренувальних програм; гімнастика та здоровий спосіб життя

– загальна кількість публікацій – 3

– контактна інформація: e-mail: yanovich.iv@ukr.net

Лук’янюк Олександр Васильович

Лук’янюк Олександр Васильович

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 32 роки

– основні напрямки наукових досліджень – використання вправ зі східних єдиноборств на заняттях фізичного виховання; спортивно-масова робота у студентських спортивно-оздоровчих таборах; хвороби цивілізації та здоров’я нації; основи фізичної терапії.

– загальна кількість публікацій – 12

– контактна інформація: e-mail: 64lav@ukr.net

Мірошникова Наталя Сергіївна

Мірошникова Наталя Сергіївна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 43 роки

– основні напрямки наукових досліджень – методики виховання швидкісно-силових якостей у студентів з метою вдосконалення процесу з фізичного виховання; розвиток фізичних якостей методом кругового тренування в навчально-виховному процесі з фізичного виховання.

– загальна кількість публікацій – 12

– контактна інформація: e-mail: kaf.zl.fv@gmail.com

Циганок Дмитро Миколайович

Циганок Дмитро Миколайович

– посада – старший викладач;

– стаж роботи – 2 роки;

– майстер спорту з карате;

– основні напрямки наукових досліджень – лікувальна фізкультура; основи фізичної реабілітації; фізична реабілітація при порушеннях та травмах;

– загальна кількість публікацій – 7;

– контактна інформація: e-mail: mr.cigan87@ukr.net

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри здоров'я людини та фізичного виховання охоплює широке коло інтересів в сфері виховання  фізичної культури, здорового способу життя та бережного ставлення до власного здоров’я та здоров’я громадян України.
Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують за такими напрямами: психосемантична регуляція функціональних систем людини, соціально-психологічні чинники суб'єктивного благополуччя особистості, психологічні умови соціальної реабілітації особистості з розладами адаптації, комплексний психофізіологічний контроль в системі багаторічної підготовки спортсменів, вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на метаболічний та імунний статус спортсменів, дослідження змін  серцево-судинної системи і перекісного окислення ліпідів при важких фізичних навантаженнях та їх корекція

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Наша електронна пошта

е-mail: social_rb@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.психол.н., проф. Завацька Наталія Євгенівна

Контакти: тел. +380667232528, е-mail: n.e.zavadska@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 325, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавра і  магістра за очною та заочною формами навчання за спеціальностями: 
053 «Психологія»зі спеціалізацією
•    Практична психологія
231 «Соціальна робота»
232 «Соціальне забезпечення» 
073 «Менеджмент» зі спеціалізацією
•    Управління соціальним закладом

Загальна інформація про кафедру

Кафедра практичної психології та соціальної роботи об’єднала освітні й наукові школи соціальної психології, управління і адміністрування, соціального забезпечення, що обумовлено її створенням на базі кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення. 
Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямками: соціальні та поведінкові науки  (психологія), соціальна робота (соціальне забезпечення), управління та адміністрування (менеджмент).
На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою соціально-психологічних та управлінських спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати практичну психологічну, управлінську  діяльність, ефективну соціальну допомогу та здійснювати дієву соціальну роботу.  

Історія кафедри

Кафедра практичної психології та соціальної роботи створена наказом ректора 2 листопада 2015 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в десятиріччя. 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Психологія ділового спілкування
Психологія особистісного росту та зрілості
Психологічне консультування
Психологічна корекція
Методи психотерапевтичної роботи
Психологія залежної поведінки
Психодіагностика
Основи клінічної та патопсихології
Інженерна психологія та психологія праці
Психологія роботи з персоналом
Психологія організацій
Педагогічні основи професійної діяльності
Система соціального захисту в Україні
Практикум з соціальної роботи. Прикладні методи в соціальній роботі.
Теорія соціальної роботи
Попередження та врегулювання ускладнень в соціальних і трудових відносинах
Соціальний аудит та інспектування
Система організації соціальних служб
Методи та організація соціальних досліджень
Історія соціальної роботи
Ведення професійних документів
Соціальна робота з різними групами клієнтів
Методи нарахування соціальних виплат
Соціальна консультування та реабілітація
Методики кількісного та якісного аналізу в соціальній сфері
Організація та управління соціальними закладами
Кадровий менеджмент в соціальних закладах
Діагностика соціовідносин у колективі

Інформація про очільника кафедри

Завацька Наталія Євгенівна, д.психол.н., проф.
Створила наукову школу «Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму», доробок якої визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою.
Зробила вагомий внесок у підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 3 докторських дисертації та 21 кандидатська дисертація. 
Очолює спеціалізовану Вчену раду СНУ ім. В. Даля з правом прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. 
Головний редактор фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології», статті якого індексуються у Google Scholar та який внесений  до міжнародної наукометричної бази даних EBSCO Publishing, Inc (США). 
Багатократний переможець конкурсу «Вчений року СНУ ім. В. Даля» за результатами наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету та конкурсу «Кращій за професією».  
Координатор  щорічних міжнародних конференцій та всеукраїнських семінарів:  «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри» для молодих учених, аспірантів та студентів»; «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри».
Автор більш ніж 250 наукових праць, із них – 34 монографій, 5 навчальних посібників з питань психології, педагогіки, теорії та психології управління.
Контакти: тел. +380667232528, е-mail: n_zavatska@ukr.net

Викладачі кафедри

Завацька Наталія Євгенівна

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 24 роки

– основні напрямки наукових досліджень – визначення соціально-психологічних основ розвитку адаптаційного потенціалу особистості засобами інноваційних психотехнологій в умовах трансформаційних змін сучасного суспільства та розбудови держави

– загальна кількість публікацій – 390

– контактна інформація: e-mail: n.e.zavadska@gmail.com; тел.:  (066)723-25-28

Федорова Олена Вікторівна

– посада – декан факультету гуманітарних наук

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 10 років

– основні напрямки наукових досліджень – теорія і практика соціального аспекту в управлінні соціальними процесами та відносинами у соціальних закладах, фінансове забезпечення соціальної допомоги, соціальна робота.

– загальна кількість публікацій –50

– контактна інформація: e-mail: alenasky81@gmail.com

– тел.: +38-050-959-15-44

Жигаренко Ігор Євгенович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 10 років

– основні напрямки наукових досліджень – ресоціалізація особистості в кризових умовах життєдіяльності; психокорекційна робота в умовах соціальної ізоляції; становлення особистості в умовах освітнього простору; психологія спеціальної освіти

– загальна кількість публікацій – 55

– контактна інформація –  kaf.zl.fv@gmail.com телефон (066)0110001

Тоба Маріанна Василівна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 22 роки

– основні напрямки наукових досліджень – групові норми як ресурс вищого рівня розвитку освітянського простору; психосемантичні методи як інструментарій вивчення соціально-психологічних особливостей норм в групах; соціально-автономні норми як вищий регулюючий чинник соціальної поведінки особистості; мотивація політичного вибору в контексті міграційних процесів і розвитку української громади за кордоном; гендерний аспект нормативної поведінки; діалоговий формат взаємодії в новому лінгвістично-культурному просторі

– загальна кількість публікацій –130

– контактна інформація: kaf.zl.fv@gmail.com  телефон (050)9270449

Шевяков Олексій Володимирович

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 28 років

– основні напрямки наукових досліджень – соціально-психологічні особливості самореалізації особистості в сучасному суспільстві; психологічна профілактика негативних функціональних станів фахівців в умовах виробництва; психологічний супровід непрофесійної фізкультурної освіти студентів з вадами здоров’я; психологія туризму

– загальна кількість публікацій –150

– контактна інформація: shevyakovy0@gmail.com  телефон (066) 254-53-92

Каширіна Євгенія Володимирівна

Каширіна Євгенія Володимирівна

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 3 роки

– Напрями наукових досліджень: теоретико-методологічні засади психологічної науки; психологія особистості; соціальна психологія; вікова психологія та фізіологія; психологія здорового способу життя; етносоціологія; соціологія праці; соціологія масових комунікацій.

– загальна кількість публікацій – 22

– контактна інформація: e-mail: kashirinaevgeniya21@gmail.com, тел.: +38-050-855-51-30

Бровендер Олена Олександрівна

Бровендер Олена Олександрівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 21 рік

– основні напрямки наукових досліджень – система соціального захисту в Україні; історія та теорія соціальної роботи; соціальний аудит та інспектування.

– загальна кількість публікацій – 11

– контактна інформація: e-mail: brovender@ukr.net

Побокіна Галина Миколаївна

Побокіна Галина Миколаївна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 5 років

– основні напрямки наукових досліджень – психологічне консультування; кадровий менеджмент у соціальних закладах; психотехніки особистісного росту; психологія управління та конфліктологія.

– загальна кількість публікацій – 8

– контактна інформація: e-mail: galiva0189@ukr.net

Бурлакова Ірина Анатоліївна

Бурлакова Ірина Анатоліївна

– посада – професор

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 21 рік

– основні напрямки наукових досліджень – соціально-психологічні основи професійного здоров’я; здоров’я як психосоціальна проблема; соціально-психологічний вимір суспільних процесів; формування здоров’язберігаючих компетенцій людини

– загальна кількість публікацій – 96

– контактна інформація: e-mail: burlakova22irina@gmail.com

Спицька Ліана Вікторівна

Спицька Ліана Вікторівна

– посада – професор

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 9 років

– основні напрямки наукових досліджень – cоціально-психологічні основи корекції афективних розладів в кризові періоди життя особистості зрілого віку; проблематика самореалізації та самопрезентації особистості у сучасному соціумі; етика психологічної роботи; розвиток особистості та проблеми геронтопсихології

– загальна кількість публікацій – 104

– контактна інформація: e-mail: floweroflife2025@gmail.com

Горобець Аліса Ігорівна

Горобець Аліса Ігорівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 4 роки

– основні напрямки наукових досліджень – психодіагностика особистісних особливостей та міжособистісних відносин; інженерна психологія та психологія праці; мотивація поведінки та діяльності людини.

– загальна кількість публікацій – 14

– контактна інформація: e-mail: Iesya_gorobets@ukr.net

 

Наукова робота

Наукова робота кафедри практичної психології та соціальної роботи охоплює широке коло інтересів в сфері соціальної психології, психології соціальної роботи, організації та управління підприємствами, теорії та методики управління освітою.
Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують за такими напрямами: соціально-психологічні чинники формування організаційної культури підприємства та особистості, функціональна компетентність керівника у формуванні управлінської команди, профорєнтаційна робота в системі «загальноосвітній навчальний заклад-вищий навчальний заклад», розробки й впровадження сучасних психотехнологій щодо підвищення складових адаптаційного потенціалу особистості, формування системи соціального менеджменту сучасного підприємства та зниження фінансово-інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
Особлива увага в дослідженнях надається глобалізаційним світовим процесам,  їх впливові на розвиток підприємства та особистості й врахуванню їх при визначенні провідних напрямів розвитку незалежної держави.

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Електронна пошта кафедри

е-mail: psihology@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д. психол. наук, проф. Бохонкова Юлія Олександрівна

Контакти: тел. +380507303039, е-mail: lev0507303039@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 328, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 
053 «Психологія» та 054 «Соціологія» (галузь знань «Соціально-поведінкові науки»)

Загальна інформація про кафедру

Кафедра психології та соціології створена на базі кафедр психології і соціології, які існували у складі університету з 1998 року. 
Підготовку фахівців кафедра здійснює за сучасними освітніми програмами за напрямками: «Психологія» та «Соціологія» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».
Основною метою діяльності кафедри є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої психологічної, або соціологічної освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб України. Робота кафедри спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців та у межах компетентнісного підходу з метою формування ключових компетенцій. 

Історія кафедри

Кафедра психології та соціології створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багаторічну історію. Вона поєднала у собі кафедри психології і соціології СНУ ім. В. Даля. Кожній з цих кафедр вже майже 20 років. 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Загальна психологія
Вікова психологія
Психофізіологія
Експериментальна психологія
Диференціальна психологія
Юридична та політична психологія
Соціальні та політичні конфлікти
Психологія супроводу переговорів
Психологія сексуальності
Психологічні основи Паблік Рілешнз
Організація діяльності психологічної служби
Основи психогенетики
Психологічні проблеми військової психології
Сімейне консультування
Психологічна допомога дітям
Психологія травмуючих ситуацій
Психологія управління персоналом
Соціологія глобальних процесів
Соціологія молоді та освіти
Соціологія права та політики
Соціологічний консалтинг
Соціологія гендерних відносин

Інформація про очільника кафедри

Бохонкова Юлія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор.
Працює в університеті з 1999 року. Закінчила у 1998 р. Луганській державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології. Кандидат психологічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ) за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук захистила в 2013 році у спецраді Д 26.453.01 у цьому ж інституті. Вчене звання професора кафедри психології присвоєно у 2015 році.
Член ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, секція «Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції». Заступник голови (член президії) науково-галузевої ради СНУ ім. В. Даля, голова секції соціальних та гуманітарних наук.
Член профкому університету. Заступник голови редакційної колегії збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології», який включено до Переліку наукових видань України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.
Коло наукових інтересів: ефективні технології підвищення рівня адаптованості студентської молоді; проблеми випереджальної стратегії поведінки особистості з точки зору її психологічних основ; розуміння людиною своїх паттернів поведінки; життєвий і професійний шлях особистості; психологія вищої школи.
Контакти: тел. +380507303039, е-mail: lev0507303039@gmail.com

Викладачі кафедри

Бохонкова Юлія Олександрівна

Бохонкова Юлія Олександрівна

посада – завідувач кафедри

вчене звання – професор

науковий ступінь – доктор психологічних наук

стаж роботи – 20 років

основні напрямки наукових досліджень – ефективні технології підвищення рівня адаптованості студентської молоді; проблеми випереджальної стратегії поведінки особистості з точки зору її психологічних основ; розуміння людиною своїх паттернів поведінки; життєвий і професійний шлях особистості; психологія вищої школи.

загальна кількість публікацій – 160

контактна інформація: e-mail: lev0507303039@gmail.com, тел.: +38-050-730-30-39, Skype:  lev-18

CV викладача

Гарькавець Сергій Олексійович

Гарькавець Сергій Олексійович

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 26 років

– основні напрямки наукових досліджень – соціальна психологія, юридична психологія, політична психологія, психологія конфлікту, девіантологія, віктимологія

– загальна кількість публікацій –170

– контактна інформація: e-mail: sharkavets@gmail.com, тел.: +38-050-366-57-99

CV викладача

Сербін Юрій Вікторович

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 6 років

– основні напрямки наукових досліджень – динаміка соціально-психологічної адаптації студентів; копінг-поведінка особистості; особистісний адаптивний потенціал студентської молоді та умови його успішної реалізації.

– загальна кількість публікацій –25

– контактна інформація: e-mail: 2000serbin@gmail.com

– тел.: +38-050-989-47-27

CV викладача

Бугайова Наталія Миколаївна

Бугайова Наталія Миколаївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 15 років

– основні напрямки наукових досліджень – соціальна психологія, вікова психологія, психологія особистості, педагогічна психологія, психологія спілкування, психологія управління, психологія спорту.

– загальна кількість публікацій – 40

– контактна інформація: e-mail : knata1311@gmail.com, тел.: +38-095-678-11-83

CV викладача

Лосієвська Ольга Геннадіївна

Лосієвська Ольга Геннадіївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 15 років

– основні напрямки наукових досліджень: вивчення розвитку комунікативних компетенцій, комунікативних складових, які реалізуються в певних комунікативних ситуаціях професійного спілкування; професійний стрес та подолання його наслідків; процес професіоналізації студентів у вищій школі.

– загальна кількість публікацій – 100

– контактна інформація: e-mail: infinity88lug@gmail.com, тел. : +38-066-510-38-85, Skype:    infinity88

CV викладача

Блискун Олена Олександрівна

Блискун Олена Олександрівна

– посада – доцент

– вчене звання – немає

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 3 роки

– основні напрямки наукових досліджень: чинники агресивної поведінки молоді; адаптивні можливості особистості; особливості загальних проблем молоді та формування віртуальних спільнот; соціально-психологічні особливості спілкування та соціальної перцепції в мережі Інтернет тощо.

– загальна кількість публікацій – 35

– контактна інформація: e-mail: bliskoon@ukr.net

Макарова Наталія Миколаївна

Макарова Наталія Миколаївна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 5 років

– основні напрямки наукових досліджень: вивчення актуальних проблем зоопсихології та порівняльної психології; психофізіології; психології сім’ї та дитячо-батьківських відносин; психології здоров’я та здорового способу життя; експериментальної та диференційної психології; сучасні соціологічні проблеми.

– загальна кількість публікацій –10

– контактна інформація: e-mail: nata.m.makarova@gmail.com, тел. : +38-095-208-38-35

Кобиляцька Марина Вікторівна

Кобиляцька Марина Вікторівна

– посада: асистент

– стаж роботи – 3 роки

– основні напрямки наукових досліджень: вивчення девіантної поведінки молоді; професійних стресів та особливостей їх подолання; специфіки формування здорового способу життя; гендерних особливостей поведінки особистості в умовах кризових ситуацій.

– загальна кількість публікацій – 5

– контактна інформація: e-mail: marina_k2911@ukr.net; тел.: +38-066-032-93-95

CV викладача

Пелешенко Олена Вікторівна

Пелешенко Олена Вікторівна

– посада: старший викладач

– стаж роботи – 9 років

– наукова діяльність: психологічні референти соціального проектування в умовах вищої школи та стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін: система «викладач – студент».

– загальна кількість публікацій – 25

– контактна інформація: e-mail: peleshenko.elena.vik@gmail.com; тел.: +38-050-874-33-27

CV викладача

td>

 

Наукова робота

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у наступних напрямках: «Психологічні референти соціального проектування в умовах вищої школи» та «Стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін: система «викладач – студент»». Проводяться міжвузівські та всеукраїнські наукові конференції з міжнародною участю: «Соціально психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства», «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», «Соціальні та психологічні детермінанти культури особистості за умов глобалізації освітнього простору»; науковий семінар «Соціально-психологічне забезпечення та науково-методичний супровід інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи», науково-практичний семінар «Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві».
Основні напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри та молодих науковців (аспірантів та докторантів):
–    пошук сучасних форм інтеграції науки, що забезпечують практичне втілення психотерапевтичних підходів до формування та розвитку сучасної особистості;
–    створення умов для підвищення ефективності та розширення практичного використання досягнень психотерапевтичної та психокорекційної роботи в науковій та практичній діяльності психологів;
–    концептуальна розробка та практичне втілення психологічних, психотерапевтичних та психоконсультаційних принципів психічного здоров’я студентів університету;
–    обмін науковою та освітньою інформацією, матеріалами досліджень з провідними науковцями України та Зарубіжжя;
–    проведення спільних наукових заходів (конференції, семінари, тренінги);
–    підготовка та видання спільних наукових, науково-методичних та навчально-методичних матеріалів;
–    соціальні наслідки глобалізацій них процесів;
–    дослідження громадської думки населення Луганської області.
На базі кафедри існує постійно діюча аспірантура та докторантура зі спеціальностей «Психологія» та «Соціологія».