Print

У Далівському університеті планують випускати перших на Сході України магістрів зі спеціальності „Гідрологія і гідрохімія”

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля отримав згоду на проведення ліцензійної експертизи з надання права на підготовку магістрів з спеціальності «Гідрологія гідрохімія». Таким чином, за умови успішного ліцензування, у 2011 році буде здійснено перший набір до магістратури з гідрології та гідрохімії на Сході України, бо підготовка за цим напрямом в Україні ведеться лише Одеським державним екологічним університетом та Київським національним університетом м. Тараса Шевченка.

Актуальність підготовки фахівців з гідрології та гідрохімії в Луганську обумовлена, тим, що Україна відноситься до маловодних держав з погіршеною якістю питної води. Стан здоров`я населення, особливо південно-східної частини країни, оцінюється як критичний, тому забезпечення людей якісною питною водою є дуже важливим. Окрім проблеми нестачі чистої води Донбас має цілу низку інших гідроекологічних проблем, зокрема, підтоплення територій населених пунктів внаслідок закриття шахт, повені на річках, зсувні явища, посушливість клімату, деградація ґрунтів внаслідок водної ерозії тощо.

Для вирішення цих та багатьох інших проблем, так чи інакше пов’язаних з діяльністю найпотужнішого геологічного фактора – води, потрібні висококваліфіковані кадри – спеціалісти й магістри у галузі гідрології та гідрохімії. Але в усій Лівобережній Україні, не кажучи про Донбас, не було раніше навчальних закладів, які б готували таких фахівців. Проте заявки підприємств Луганська свідчать, що вони гостро потребують фахівців з гідрології та гідрохімії.

Згідно до замовлень, які надійшли до СНУ ім. В.Даля від підприємств та організацій Луганська, потреба з гідрологів на наступні 5 років складає 83 особи. Тобто підготовка магістрів напряму «Гідрометеорологія» є дуже актуальною.

«Відповідно до нормативного документу – ОКХ, об`єктом діяльності фахівців спеціальності 8.070602 освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» є явища в атмосфері і Світовому океані та їх взаємодія з підстильною поверхнею, – розповів завідувач кафедри гідрометеорології професор Олексій Зубов. – Відповідно до Державного класифікатора професій, магістр здатний виконувати професійну роботу гідролога, наукового співробітника, викладача вищого навчального закладу. Предметною областю діяльності гідролога є середній та вищий рівень управління у мережі гідрометеорологічної служби, в освітніх, наукових, проектних організаціях та установах, в підрозділах муніципального та державного управління».

Магістр призначений для роботи в режимних, оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, комплексних та спеціальних експедиціях Департаменту гідрометеорологічної служби і моніторингу Міністерства екології і охорони навколишнього природного середовища України, Держкомітету з водного господарства, а також інших міністерств та відомств, пов`язаних з сільським та рибним господарством, авіаційним, морським, річковим та залізничним транспортом, геологічними пошуками, виробленням та транспортуванням енергії.

Наша довідка:

Кафедра гідрометеорології, яка веде підготовку зі спеціальності “Гідрологія і гідрохімія” створена наказом ректора університету № 13 від 1 липня 2005 р. і входить до складу факультету природничих наук. Кафедра має ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності 7.070602 “Гідрологія і гідрохімія” напряму «Гідрометеорологія» загальним обсягом 25 осіб денної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Професорсько-викладацький склад кафедри гідрометеорології складає 15 чоловік, серед яких 3 доктори наук, професори та 9 кандидатів наук, доцентів.

На кафедрі гідрометеорології здійснюється підготовка 9 аспірантів та пошукачів наукового ступеня кандидата наук. За чотири роки існування кафедри під керівництвом її професорів пройшли попередній захист у спецраді 4 дисертації.

З метою подальшого удосконалення підготовки фахівців-гідрологів на базі Луганського обласного центру з гідрометеорології створено філію кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри «Гідрометеорологія» активно займається зі студентами науковою роботою, починаючи вже з першого курсу. Протягом 2006-2009 рр. студенти кафедри брали участь у 12 регіональних та Всеукраїнських молодіжних наукових конференціях. За результатами власних польових та лабораторних досліджень викладачами кафедри за 2008-2009 рр. сумісно зі студентами та аспірантами опубліковано 66 наукових робіт.

За участь у наукових конференціях, у Всеукраїнській олімпіаді з екології у 2008 році студентами отримано 21 диплом та 2 грамоти.

В травні 2009 і 2010 роках команди старшокурсників спеціальності «Гідрологія і гідрохімія» брали участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Гідрометеорологія» й двічі посідали ІІ місце серед непрофільних ВНЗ.

З 2006 року в СНУ ім. В.Даля серед першокурсників проводиться загальноуніверситетський конкурс на звання «Краща студентська група». Вже в перший рік проведення конкурсу за результатами наукової, спортивної та суспільно-громадської діяльності перемогу здобула група ПН–461 кафедри гідрометеорології, а в 2008 році перше місце знов зайняли гідрологи (група ПН–471).

В 2007 році студенти-гідрологи створили власний науковий клуб „АКВА” та будівельний загін „Старт”, призначений для створення умов з проведення навчальних гідрологічних практик на базі відпочинку СНУ ім. В.Даля, розташованій на річці Сіверський Донець.

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються за держбюджетною науково-дослідною роботою БПР–4–06 „Розробка теоретичних та прикладних засад підвищення гідроекологічної безпеки урбанізованих та аграрних ландшафтів Донбасу”. З метою розширення тематики досліджень та залучення студентів кафедри до її основного спрямування укладені договори з Українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом МНС та НАН України (Київ), з Національним науковим центром “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського” УААН (м. Харків) та з Всеросійським НДІ агролісомеліорації (м. Волгоград, Росія).

Підготувала – Галина Щербак