Нормативні документи СНУ ім. В. Даля   Print

 

Структурний підрозділ

Назва документа

Загально-університетські документи

 Статут

 Стратегія розвитку СНУ ім. В. Даля

 Колективний договір

 Сфера поширення СУЯ в СНУ ім. В. Даля

 Антикорупційна програма

 Кодекс академічної етики

 Положення про Наглядову раду СНУ ім. В. Даля

 Положення про Вчену раду СНУ ім. В. Даля

 Положення про Методичну Раду СНУ ім. В. Даля

 Положення про ректорат СНУ ім. В. Даля

 Положення про Раду експертів НАЗЯВО СНУ ім. В. Даля

 Типове Положення про Вчену раду факультету (навчально-наукового інституту) СНУ ім. В. Даля

 Положення про методичні комісії інституту (факультету) СНУ ім. В. Даля

 Положення про структурні підрозділи  СНУ ім. В. Даля

 Положення про деканат СНУ ім. В. Даля

 Положення про кафедру СНУ ім. В. Даля

 Система цільових показників діяльності

 Положення про організацію освітнього процесу СНУ ім. В. Даля

 Положення про організацію освітнього процесу за дуальною формою навчання у СНУ ім. В. Даля

 Положення про планування, облік роботи та індивідуальний план науково-педагогічних працівників

 Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій у СНУ ім. В. Даля

 Положення про запобігання та протидію булінгу у СНУ ім. В. Даля

 Правила призначення академічних та соціальних стипендій в СНУ ім. В. Даля

 Шаблони форм документації деканату СНУ ім. В. Даля

 Шаблони форм документації кафедри СНУ ім. В. Даля

Приймальна комісія

 Положення про приймальну комісію СНУ ім. В. Даля

 Правила прийому на навчання до СНУ ім. В. Даля

Відділ організації документообігу

 Положення про відділ організації документообігу СНУ  ім. В. Даля

 Інструкція з організації діловодства у СНУ ім. В. Даля

 Положення про архівний підрозділ СНУ ім. В. Даля

  Положення про експертну комісію СНУ ім. В. Даля

  Номенклатура справ

Відділ кадрів

 Положення про відділ кадрів СНУ ім. В. Даля

 Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад   науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів   (контрактів) у СНУ ім. В. Даля

 Інструкція про порядок керування посадовими інструкціями в СНУ ім. В. Даля

 Інструкція про порядок керування положеннями про структурні підрозділи  в  СНУ ім. В. Даля

Інструкція про порядок комплектування особових справ працівників СНУ ім. В. Даля

Положення про конкурс «Кращій за професією» СНУ ім. В. Даля

Центр організаційно-методичного забезпечення освітньої діяльності

 Положення про центральний навчально-методичний центр СНУ ім. В. Даля

 Положення про Гаранта освітньої програми

 Положення про освітні програми Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 Положення про розроблення, викладання та оформлення навчально-   методичних матеріалів СНУ ім. В. Даля

 Положення про розроблення, викладання та оформлення інформаційних   пакетів ЄКТС в СНУ ім. В. Даля

 Положення про відкритий  освітній ресурс в СНУ ім. В. Даля

 Положення про банк навчальних планів  СНУ ім. В. Даля

 Положення про бібліотеку освітніх програм СНУ ім. В. Даля

 Положення про репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля

 Положення щодо порядку розроблення навчальних планів СНУ ім. В. Даля

 Положення про електронний облік пропусків занять студентами СНУ ім. В. Даля

 Положення про формування силабусів навчальних дисциплін СНУ ім. В. Даля

 Положення про формування каталогів дисциплін вільного вибору у СНУ ім. В. Даля

Навчальний відділ

 Положення про навчальний відділ СНУ ім. В. Даля

 Положення про диплом з відзнакою СНУ ім. В. Даля

 Положення про координаційну раду з розвитку дистанційної освіти СНУ  ім. В. Даля

 Положення про порядок замовлення, видачі та обліку студентських квитків  та документів про освіту (у тому числі дублікатів) в СНУ ім. В. Даля

 Положення про порядок та умови формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти СНУ ім. В. Даля

 Положення про робочу програму навчальної дисципліни СНУ ім. В. Даля

 Положення про навчально-методичний комплекс дистанційного курсу   дисципліни в СНУ ім. В. Даля

 Положення про організацію контрольних заходів та атестацію здобувачів вищої   освіти з використанням технологій дистанційного навчання в СНУ ім. В. Даля

 Положення про екзаменаційну комісію СНУ ім. В. Даля

 Положення про навчання студентів СНУ ім. В. Даля за індивідуальним графіком

 Положення про порядок зарахування результатів навчання, отриманих в формальній та неформальній освіті, а також визначення та ліквідації академічної різниці у СНУ ім. В. Даля

 Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти СНУ ім. В. Даля

 Положення про організацію та проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти СНУ ім. В. Даля

 Положення про організацію самостійної роботи СНУ ім. В. Даля

 Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у СНУ ім. В. Даля

Центр внутрішнього забезпечення якості освіти

 Положення про Центр внутрішнього забезпечення якості освіти

 Положення про відділ забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СНУ ім. В. Даля

 Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та  якості  вищої освіти СНУ ім. В. Даля

 Положення про рейтингову оцінку діяльності НПП, кафедр та  інститутів   (факультетів) СНУ ім. В. Даля

 Положення про щорічне рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти  СНУ ім. В. Даля

 Положення про порядок проведення внутрішніх аудитів СНУ ім. В. Даля

 Положення про опитування (анкетування) стейкхолдерів СНУ ім. В. Даля

 Перелік документів із забезпечення оцінювання якості освітніх програм

Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності

Положення про відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності СНУ ім. В. Даля

Положення про порядок забезпечення метрологічної діяльності

Відділ організації виховної роботи

 Положення про відділ організації виховної роботи СНУ ім. В. Даля

 Положення про студентське самоврядування в СНУ ім. В. Даля

 Положення про Всеукраїнський студентський конкурс перекладу «Художнє слово в світовій культурі» СНУ ім. В. Даля

Відділ профорієнтації студентів та розвитку кар’єри

 Положення про відділ профорієнтації студентів та розвитку кар’єри СНУ ім. В. Даля

Центр розвитку кар`єри та підтримки підприємництва

 Положення про Центр розвитку кар`єри та підтримки підприємництва СНУ ім. В. Даля

Відділ міжнародних проектів та програм

 Положення про відділ міжнародних проектів та програм СНУ ім. В. Даля

 Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу СНУ ім. В. Даля

Науково-дослідна частина

 Положення про конкурс на здобуття премій в номінаціях «Кращій  підручник»,   «Кращій навчальний посібник»,  «Краща монографія» в СНУ  ім. В. Даля

 Положення про інформаційно-аналітичний відділ науково-дослідної частини СНУ ім. В. Даля

 Положення про відділ організації наукових досліджень науково-дослідної частини СНУ ім. В. Даля

 Положення про раду молодих вчених  СНУ ім. В. Даля

 Положення про студентське наукове товариство СНУ ім. В. Даля

 Положення про науково-дослідну частину СНУ ім. В. Даля

 Положення про запобігання та виявлення академічної недоброчесності СНУ ім. В. Даля

 Положення про порядок виконання ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт СНУ ім. В. Даля

 Положення про конкурс проектів наукових досліджень і розробок СНУ ім. В. Даля

 Положення про науково-галузеву раду СНУ ім. В. Даля

 Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності СНУ ім. В. Даля

 Положення про І тур конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук СНУ ім. В. Даля

 Положення про рейтингову оцінку наукової діяльності наукових та науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів (навчально-наукових інститутів) СНУ ім. В. Даля

 Положення про преміювання наукових і науково-педагогічних працівників СНУ ім. В. Даля, які публікують праці у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus тa Web of Science

Редакційно-видавничий відділ

 Положення про редакційно-видавничий відділ СНУ ім. В. Даля

Відділ юридичних та договірних відносин

 Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в СНУ ім. В. Даля

Експлуатаційно-технічний відділ

 Положення про експлуатаційно-технічний відділ СНУ ім. В. Даля

Військово-мобілізаційний відділ

 Положення про військово-мобілізаційний відділ СНУ ім. В. Даля

Відділ державних закупівель

 Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) СНУ ім. В. Даля

Відділ аспірантури та докторантури

 Положення про відділ аспірантури та докторантури СНУ ім. В. Даля

Відділ технічних засобів навчання

 Положення про відділ технічних засобів навчання СНУ ім. В. Даля

Центр удосконалення освіти

 Положення про Центр удосконалення освіти СНУ ім. В. Даля

 Положення про компетентність та обізнаність персоналу СНУ ім. В. Даля (про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково- педагогічних працівників закладів вищої освіти)

 Положення про проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

 Положення про проведення безоплатного навчання на курсах з підготовки до вступу до сну ім. В. Даля

Центр зв’язків з громадськістю

 Положення про відділ зв’язків з громадськістю СНУ ім. В. Даля

 Положення про функціонування офіційного веб-сайту СНУ ім. В. Даля

Навчально-науково-виробничий центр НДІ «Іскра»

 Положення про навчально-науково-виробничий центр НДІ «Іскра»

Штаб цивільної оборони

 Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій (штаб цивільного захисту) СНУ ім. В. Даля

Наукова бібліотека

Положення про наукову бібліотеку СНУ ім. В. Даля

Правила користування науковою бібліотекою СНУ ім. В. Даля

Положення про інституційний репозитарій (електронний архів публічного доступу) наукових публікацій СНУ ім. В. Даля

Положення про Методичну раду наукової бібліотеки СНУ ім. В. Даля

Положення про функціювання web-сайту наукової бібліотеки СНУ ім. В. Даля

Центр гендерної культури

 Положення про Центр гендерної культури СНУ ім. В. Даля

Підрозділ по роботі з іноземними студентами

 Положення про підрозділ по роботі з іноземними студентами

Науково-практичний Центр медико-соціальних та психотехнологій

 Положення про науково-практичний Центр медико-соціальних та психотехнологій