Print

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах»

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ХАРКІВСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

СЄВЄРОДОНЕЦЬК,  23 БЕРЕЗНЯ   2017

 

Шановні колеги запрошуємо Вас

до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах», яка відбудеться 23 березня 2017 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Мета конференції – формування перспективних науково-технічних і технологічних розробок і інноваційних проектів у сфері будівництва та житлово-комунального господарства, підвищення рівня наукового інформаційного обміну та підготовки наукових кадрів.

 

Програмний комітет

Голова – Дьомін М.М. – д.арх., проф., народний архітектор України, зав. кафедри міського будівництва КНУБА

Гук В.І. – д.т.н., проф., зав. кафедри містобудування та урбаністики ХНУБА

Іванченко Г.М. – д.т.н., проф., декан будівельного факультету КНУБА

Казаков В.В. – міський голова м. Сєевєродонецьк

Квас В.Н. – директор департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин Луганської  облдержадміністрації

Мамедов А.М. – к.т.н., доц., зав. кафедри міського господарства КНУБА

Панаіт Б.В. – заслужений будівельник України, директор ТОВ «Промхіммонтаж» (м.Сєвєродонецьк)

Поркуян С.Л. – заслужений будівельник України, генеральний директор холдінгової компанії «МЖК Мрія»

Потапенко Е.В. – д.х.н., проректор з наукової роботи СНУ ім. В.Даля

Радкевич А.В. – д.т.н., проф., зав. кафедри будівельного виробництва та геології ДНУЗТ ім. В.Лазаряна (м.Дніпро)

Соколенко В.М. – к.т.н., доц., декан будівельного факультету Донбаського державного технічного університету ДонДТУ

Татарченко Г.О. – д.т.н., проф., зав. кафедри міського будівництва та господарства СНУ ім. В.Даля

 

 

Планується робота за напрямами:

1. Міське будівництво та житлово-комунальне господарство

2.Технології та організація будівництва

3. Будівельні матеріали та вироби

4. Інтеграція планів в підготовці фахівців з будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах

5. Будівельні машини

6. Містобудування та територіальне планування

 

Плата за публікацію тез доповіді в збірнику не стягується. Матеріали конференції (програма, ел. варіант збірника тез та ін.) будуть розміщені на сайтах університетського репозитарію СНУ ім. В.Даля

  

Вимоги до оформлення тез доповіді

Тези доповіді повинні містити викладення мети дослідження, основні результати та їх значущість.

Приймаються тези доповідей обсягом 1-2 повні сторінки формату А4. Шрифт Тіmes New Roman 13 пт. Міжрядковий інтервал 1. Абзац – 1 см. Поля: верхнє – 1,0 см, нижнє – 1,5 см, ліве – 2,0 см, праве – 1,0 см. Формули набрати у редакторі Місrosoft Equation. Рисунки (чорно-білі у градаціях сірого кольору) додатково подати окремими файлами у форматах: bmp. aбо jpg.

 

Порядок розміщення матеріалу:

  • НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (великими буквами, шрифт жирний, по центру, 13 пунктів);
  • наступний рядок – прізвище та ініціали авторів;
  • наступний рядок – повна назва навчального закладу  або організації (по центру);
  • наступний рядок – з абзацу друкується текст тез доповіді;
  • після тексту тез доповіді – література (при необхідності).

 

За підсумками конференції будуть опубліковані статті в журналі 

«Наукові вісті Далівського університету» у форматі електронного фахового видання. Видання розміщується на сайті Національної бібліотеки України   імені В. І. Вернадського http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/index.html

 

Вимоги до оформлення статті

УДК

Автор (прізвище, ініціали)

Назва статі

Анотація на мові статті (не менш 500 знаків з пробілами)

Ключові слова на мові статті (5 – 7 слів)

Текст статті з розділами  згідно з ДАКом

Текст статті 10 кгл через 1 інт.,шрифт Times New Roman.

Об'єм основного тексту статті (без анотації та списку літератури) повинен бути не менше 8 000 і не більше 25 000 знаків з пробілами.

 Поля: праве, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм.

 

Розмір файлу статті не повинен бути більше 2 Mb.

 Література (відповідно до ДСТУ 7.1:2006) – пристатейний  список літератури повинен мати дублікат романського алфавіту, тобто мати – транслітерацію латиницею!

 

Анотації на двох мовах в кінці статті (крім мови статті).

Ключові слова на двох мовах в кінці статті.

Відомості про авторів.

Розмір файлу статті не повинен бути більше 2 Mb.

 

Формули повинні бути набрані в редакторі формул (сканування не допускається).

 Рукописи статей, що будуть направлятися до журналу, повинні бути набрані у текстовому редакторі Mіcrosoft Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf).

Для участі в конференції необхідно направити в оргкомітет до 23 лютого 2017 року електронну версію заявки учасника та тез доповіді (в імені файлу вказати номер секції та прізвище автора, для прикладу: 2Тezu_IVANOV) за адресою:  budivelnik_caf@ukr.net

 

Організаційний комітет

Татарченко Г.О. – голова

Білошицька Н.І. – відповідальний секретар

Бойко Г.О.

Кузьменко С.В.

Соколенко В.М.

Уваров П.Є.

 

Секретаріат:

Григор’єва А.Г.

Дісковська Т.А.

Зеленко О.В.

Шпарбер М.Є.

 

Контактні телефони:

Доц. кафедри міського будівництва та господарства Білошицька Наталія Іванівна

 

 +38 066 627 9753

 +38 095 227 2762

 +38 073 470 4391