Print

Юлія Бохонкова: Не чекай чудес – твори їх сам!

 

Юлія Бохонкова – доктор психологічних наук, професор

Юлія Бохонкова – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології факультету гуманітарних наук, психології та педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Має вищу психологічну освіту. У 1998 р. закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології. Після закінчення університету працювала у спеціалізованій школі І ступеню-гімназії імені 200-річчя міста Луганська на посаді практичного психолога та соціального педагога.

З 1999 р. життя та кар’єра Юлії Олександрівни пов’язані зі СНУ ім. В. Даля. За ці роки пройдено шлях від асистента до завідувача кафедри. Вчений ступінь кандидата психологічних наук та атестат доцента багато в чому визначили науковий шлях.

У 2005 році в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ) було захищено кандидатську дисертацію, а у 2013 році – докторську за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Це сталося, в першу чергу, завдяки батькам, Маргариті Борисівні та Олександру Борисовичу, з щохвилинною участю і любов'ю яких сформувалася особистість, здатна ставити високі цілі та досягати їх.

А педагогічний талант, переданий у спадок, знайшов потрібні фарби в колективі чудових вчителів і наставників, серед яких Вікторія Віталіївна Третьяченко, Наталія Євгенівна Завацька. Велике щастя зустріти вчителя, який стане для тебе дороговказною зіркою.

Юлія Бохонкова. 2009 рік

На сьогодні Юлія Бохонкова очолює кафедру психології та соціології, яка створена шляхом об’єднання кафедр «Психології» та «Соціології», кожна з яких існувала у складі університету майже 20 років.

Підготовку фахівців кафедра здійснює за сучасними освітніми програмами за напрямками: «Психологія» та «Соціологія» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр».

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої психологічної або соціологічної освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб України.

Робота кафедри спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами у відповідності із сучасними вимогами до підготовки фахівців та у межах компетентнісного підходу з метою формування ключових компетенцій. 

Склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, доктори та кандидати психологічних наук, провідні психологи й молоді співробітники, які об’єднані бажанням допомогти студентам стати висококваліфікованими психологами та соціологами, сформувати у них необхідні теоретичні знання та практичні навички й вміння, що відповідають вимогам сьогодення до цієї почесної професії.

Кафедра психології та соціології бере активну участь у науково-практичному житті нашої країни, в т.ч. у реабілітаційних заходах та психологічній адаптації учасників АТО й переселенців із зони військового конфлікту.

Студенти, які навчаються на кафедрі психології та соціології, мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою і практичною діяльністю, що зумовлено тісною співпрацею кафедри з різними підприємствами регіону та України.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів та соціологів, формування чіткої професійної позиції майбутнього фахівця, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування – все це допомагає випускникам стати професійними психологами та соціологами.

На базі кафедри діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 053 «Психологія».

Юлія Бохонкова: Не чекай чудес – твори їх сам!

Ю.О.Бохонкова є членом ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, секція «Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції».

Заступник голови (член президії) науково-галузевої ради СНУ ім. В. Даля. Член профкому університету. Заступник голови редакційної колегії збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології», який включено до Переліку наукових видань України, член редакційної колегії збірника матеріалів наукової конференції «Соціально-психологічний та філософський підхід до проблем сучасного суспільства»; член редакційної колегії наукового журналу (зареєстровано у наукометричній базі даних) «VIRTUS».

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Під керівництвом Ю.О.Бохонкової захищено 5 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Юлія Олександрівна є організатором Всеукраїнських науково-практичних  конференцій з міжнародною участю «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства» та «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства».

Бере постійну участь в організації та проведенні позааудиторних виховних заходів для студентів спеціальностей «Психологія» та «Соціологія». Проводить індивідуальні та групові консультування студентів та їхніх батьків з питань адаптивної поведінки, внутрішньосімейних конфліктів, особистісного зростання, індивідуально-типологічних особливостей особистості, проявів акцентуацій характеру, зниження рівню конфліктної поведінки, формування комунікативних компетенцій тощо.

За участь у щорічній міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2016, 2017» та отриманні університетом золотої медалі в номінації «Психосоціальна підтримка дітей і молоді, що знаходяться у складних життєвих обставинах» Ю. О. Бохонкова нагороджена грамотами МОН та НАПН України.

Ю. О. Бохонкова постійно підвищує рівень професійної кваліфікації: пройшла курси підвищення кваліфікації у СНУ ім. В. Даля з дистанційного навчання у оболонці MOODLE (2014 та 2015 рр.) та успішно завершила курс «Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor» в Університеті «Крок» (м. Київ) за підтримки Університету Анкари та Центру інноваційних методів навчання Школи менеджменту та права Цюрихського Університету прикладних наук.

У 2016 році взяла участь у науково-педагогічному стажуванні на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки політологів, соціологів, філософів, психологів, істориків», яке проходило на базі Університету Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка).

Ю. О. Бохонкова має понад 160 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

До кола наукових інтересів пані Юлії входять: ефективні технології підвищення рівня адаптованості студентської молоді; проблеми випереджальної стратегії поведінки особистості з точки зору її психологічних основ; розуміння людиною своїх паттернів поведінки; життєвий і професійний шлях особистості; психологія вищої школи.

Життєве кредо професора Юлії Бохонкової: «Не чекай чудес – твори їх сам!»