Print

Прозорість та інформаційна відкритість університету

 

Статут СНУ ім. В. Даля

Наказ про затвердження Статуту

Ліцензія на проведення освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Структура університету

Інформаційно-управлінська архітектура СНУ ім. В. Даля

Кадровий склад університету згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в університеті       Банк робочих навчальних планів

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в університеті

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення університету

Напрями наукової діяльності

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Звіт ректора

Річний звіт про діяльність університету

Правила прийому до університету

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 

Загальна нормативна база:

Наказ про призначення ректора

Положення про наглядову раду та її склад

Колективний договір 2012-2017р.р.

Правила внутрiшнього розпорядку для працiвникiв СНУ iм. В. Даля

Зведений штатний розпис на 01.01.2017р.

 

Структура університету

Положення про Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне)

Положення про факультет Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Положення про кафедру Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Положення про Навчальний відділ Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

 

Освітній процес

Положення про організацію навчального процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про організацію контрольних заходів та атестацію здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання

Положення про диплом з відзнакою СНУ ім. В. Даля

Положення про норми часу

Положення про вивчення дисц. вільн. вибору СНУ

Документи про вищу освіту СНУ ім. В. Даля

Правила призначення академічних стипендій

 

Студентське самоврядування

Студентська рада

Cтаття 40 закону України Про вищу освіту

 

Економічна діяльність

Зведений кошторис з 1 вересня 2017

Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами форма 7д 7м на 1 жовтня 2017 02

Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами форма 7д 7м на 1 жовтня 2017

Звіт про надходж. і використання інших надходжень спец.фонду форма 4_3д 4_3м_за III кв.2017

Звіт про надходж. і використання коштів за іншими джерелами власних надходжень _форма 4_2д 4_2м_за III кв.

Звіт про надходж. і використання коштів отриманих на соц.економ та культ. _форма 4_4д за III кв.2017

Звіт про надходж. і використання коштів як плата за послуги _форма 4_1д 4_1м_за III кв.

Звіт про надходж.коштів заг.фонду _форма 2д_2м_за III кв.

Звіт про надходж.коштів заг.фонду _форма 2д_2м_за III кв._2

Звіт про використання коштів за дорученнями за 1 квартал 2017 року

Звіт про використання коштів загального фонду за 1 квартал 2017 року

Звіт про використання коштів спеціального фонду за 1 квартал 2017 року

Звіт №2д, №2м за II кв. 2017р 2201190

Звіт №2д, №2м за II кв. 2017р 2201380

Звіт №2д, №2м за II кв. 2017р

Звіт №4-1м за II кв. 2017р

Звіт №4-2д, №4-2м за II кв. 2017р

Звіт №7д, №7м за II кв. 2017р

Кошторис на 2017 рік

Зміни до кошторису на 2017 рік

Наказ № 146_83 від 30.08.2016р. Про оплату за гуртожиток

Наказ № 188_83 від 22.11.2016р. Зміни до наказу № 146_83 від 30.08.2016р

Дійсні реквізити СНУ ім. В. Даля для сплати за навчання

Річний план закупівель на 2016 рік

Додаток

План закупівель на 2017 рік

План закупівель на 2017 рік із змінами (зміни №8)

План закупівель на 2017 рік із змінами (зміни №11)

Інформація щодо проведення тендерних процедур

 

Науково-технічна діяльність

Положення про Вчену раду Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

Положення про раду молодих вчених

Положення про СНТ СНУ ім. В. Даля

Положення про рейтингову оцінка діяльності науково-педагогічних працівників

Критерії та показники оцінки наукової діяльності співробітників університету

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій

 

Робочі та дорадчі органи

Положення про ректорат СНУ ім. В. Даля

Положення про деканат СНУ ім. В. Даля

Положення про методичну раду СНУ імені Володимира Даля

Положення про студентську раду

Положення про Методичні комісії інституту (факультету) СНУ імені Володимира Даля

 

Архів, 2015-2016р.