Нормативно-правова база

Загальна нормативна база:

Звіт ректора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Наказ про призначення ректора

Статут СНУ ім. В.Даля

Наказ про затвердження Статуту

Положення про наглядову раду та її склад

Стратегія розвитку СНУ ім. В.Даля 2013-2020

Колективний договір 2012-2017р.р.

Правила внутрiшнього розпорядку для працiвникiв СНУ iм. В.Даля

Зведений штатний розпис на 01.01.2016 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад СНУ ім. В.Даля

Структура університету

Положення про Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне)

Положення про факультет Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля

Положення про кафедру Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля

Положення про Навчальний відділ Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля

Освітній процес

Положення про організацію навчального процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про норми часу

Положення про вивчення дисц. вільн. вибору СНУ

Документи про вищу освіту СНУ ім. В.Даля

Порядок призначення і виплати стипендій

Студентське самоврядування

Студентська рада

Cтаття 40 закону України Про вищу освіту

Економічна діяльність

Кошторис на 2016 рік

Зміни до кошторису на 2016 рік

Звіт про надходження та використання коштів

Річний план закупівель на 2016 рік

Додаток

Баланс СНУ ім. В.Даля, 2015 рік

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Науково-технічна діяльність

Положення про Вчену раду Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

Положення про раду молодих вчених

Положення про СНТ СНУ ім. В.Даля

Положення про рейтингову оцінка діяльності науково-педагогічних працівників

Критерії та показники оцінки наукової діяльності співробітників університету

Робочі та дорадчі органи

Положення про ректорат СНУ ім. В.Даля

Положення про деканат СНУ ім. В.Даля

Положення про методичну раду СНУ імені Володимира Даля

Положення про студентську раду

Положення про Методичні комісії інституту (факультету) СНУ імені Володимира Даля

 

Архів, 2015 рік