Факультет здоров'я людини

Ми у соцмережах:

Факультет здоров'я людини

е-mail: tarasov@snu.edu.ua

тел: +380509045549

Наші контакти

е-mail: psihology@snu.edu.ua,

тел. +38050-730-30-39; +38095-872-59-05; +38050-047-87-95;

Завідувач кафедри – д. психол. наук, проф. Бохонкова Юлія Олександрівна

Контакти: тел. +380507303039, е-mail: bohonkova@snu.edu.ua, lev0507303039@gmail.com

Вступне слово про кафедру

Кафедра психології та соціології веде підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, очною та заочною формами навчання спеціальністю 053 Психологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки), освітня програма «Психологія».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра психології та соціології здійснює підготовку фахівців за сучасними освітніми програмами за спеціальністю 053 Психологія за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, очною та заочною формами навчання (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки).
Випускники можуть працювати за наступними професійними напрямками: сфера освіти, як середньої, так і середньо-спеціальної, вищої (психолог, соціальний педагог, викладач психологічних дисциплін); охорона здоров’я і соціальна підтримка (центри психологічної реабілітації, наркодиспансери, психіатричні клініки, центри медико-психологічної експертизи, дома маляти, дома інвалідів, тощо); суспільна діяльність (психологічна підтримка, формування іміджу депутатів, партійних лідерів, участь у подоланні кризових ситуацій); спорт (психолог в спортивних командах, психологічний супровід спортсменів і тренерів); підприємства і організації (добір та розміщення персоналу, забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, формування і психологічна підтримка іміджу організації, формування управлінської команди, навчання співробітників психологічним умінням у сфері просування товарів і послуг, психологічне забезпечення формування рекламних образів товарів і послуг); індивідуальні послуги (психологічне консультування і психокорекція у галузі міжособистісних стосунків на роботі, в сім’ї, в особистому житті, подолання психологічних причин соматичних захворювань, оскільки останні наукові дослідження підтвердили, що будь-яке захворювання починається з психологічних аспектів і повністю виліковується тільки при їх усуненні; у галузі особистісного зростання і розвитку професійно значущих якостей, тощо); установах Міністерства внутрішніх справ (психолог-вихователь у в’язниці, психолог-психодіагност і реабілітолог).
Основними завданнями, які реалізує кафедра, є: забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої психологічної освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб регіону та держави в цілому; проведення навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців різних спеціальностей університету та профілю кафедри.
Робота кафедри спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти у відповідності до сучасних вимог до підготовки фахівців та у межах компетентнісного підходу з метою формування ключових компетенцій. Cклад кафедри – це високо кваліфіковані викладачі, що мають базову психологічну освіту, наукові ступені та вчені звання. Кафедра налічує 10 викладачів, серед яких 5 докторів психологічних наук, професорів, 3 кандидати психологічних наук, доценти, 1 старший викладач та 1 асистент з базовою психологічною освітою. Викладачі кафедри систематично підвищують професійну кваліфікацію та проходять курси підвищення кваліфікації та стажування (у тому числі й міжнародні), приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, мають публікації у фахових та періодичних наукових виданнях, в тому числі й міжнародних та тих, що індексуються різноманітними наукометричними базами даних. На кафедрі психології та соціології систематично проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції (з міжнародною участю), а саме: «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства», за результатами яких друкуються збірники матеріалів конференцій. Працює Університетський центр медіації (керівник – О. Г. Лосієвська) та психологічна навчально-наукова консультаційна лабораторія. Кафедра підтримує наукові зв’язки з багатьма навчальними та науково-дослідними установами України і зарубіжжя. Заключено та реалізуються договори про співробітництво з різноманітними підприємствами та організаціями, серед яких: середні загальноосвітні школи № 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 20 м. Сєвєродонецька Луганської області, Головне управління пенсійного фонду України в Луганській області, Благодійний фонд «Надія по всьому світу», Луганський обласний центр зайнятості, ГО «Колегія поліграфологів України», Головне управління Національної поліції в Луганській області, Луганський обласний будинок дитини № 2, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, ПАТ «Державний ощадний банк України», Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» тощо. Широкий спектр договорів про співробітництво та баз практики дає можливість здобувачам вищої освіти підвищувати свою професійну майстерність в різних галузях психології.
Методична робота кафедри спрямована на створення навчально-методичних комплексів дисциплін у відповідності з сучасними вимогами до підготовки фахівців.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів;
 • психологія випереджальної стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін;
 • психологічні особливості системи цінностей правопорушника;
 • психологічні засади змінювання соціально-нормативної поведінки особистості;
 • когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків;
 • психологія розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю;
 • соціально-психологічні чинники подолання посттравматичних стресових розладів у молоді в умовах сучасного соціуму;
 • соціально-психологічні засади розвитку антиципації особистості в умовах життєвих змін;
 • психологічні чинники ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції;
 • соціально-психологічні засади особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю;
 • соціально-психологічні умови адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю;
 • емоційно-ціннісне ставлення до керівника в структурі управлінської взаємодії;
 • соціально-психологічні чинники агресивної поведінки молоді у мережах INTERNET;
 • соціально-психологічні основи реінтеграції молоді в умовах сучасного соціуму.

Суспільна та професійна діяльність кафедри спрямована на психологічну підтримку, формування іміджу депутатів, партійних лідерів, участь у подоланні кризових ситуацій, психологічний супровід спортсменів і тренерів, робота із підприємствами і організаціями із добору та розміщення персоналу, забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, формування і психологічну підтримка іміджу організації, формування управлінської команди, навчання співробітників психологічним умінням у сфері просування товарів і послуг, психологічне забезпечення формування рекламних образів товарів і послуг); взаємодія із центрами психологічної реабілітації, наркодиспансерами, психіатричними клініками, центрами медико-психологічної експертизи, будинками малюка, будинками інвалідів тощо.

Історія кафедри

Кафедра психології та соціології як базовий структурний підрозділ університету створена наказом ректора проф. О. В. Поркуян 8 серпня 2016 року після переміщення Східноукраїнського національного університету до м. Сєвєродонецьк Луганської області, але має багаторічну історію. Вона поєднала у собі кафедри психології та соціології університету. Кожна з цих кафедр існувала вже більш, ніж 20 років. Кафедра психології була створена у складі університету 3 липня 1998 року Третьяченко Вікторією Віталіївною – доктором психологічних наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України. Перший набір на навчання студентів за спеціальністю «Психологія» відбувся у 1999 році. Навчальний процес забезпечували такі фахівці, як Л. В. Вереіна, С. Д. Іванова, В. Д. Теліс, О. О. Левченко, Н. Є. Завацька, С. О. Гарькавець, П. П. Скляр, Ю. О. Бохонкова, О. Г. Лосієвська, О. В. Літвінова, В. О. Третьяченко, О. Ом. Левченко, О. О. Мітічкіна, Л. В. Боханова, В. В. Левченко, Н. В. Провоторова, О. В. Пелешенко та багато інших фахівців.

Протягом багатьох років колектив кафедра займався розробкою держбюджетних тем, серед яких: «Культура та професіоналізм соціально-психологічних інноваційних технологій у вищій школі», «Формування психологічних особливостей тендерних відносин і тендерної поведінки студентської молоді», «Соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи», «Соціально-психологічні механізми навчання у вищий школі за новими інноваційними технологіями», «Психологія суспільної кризи».

До 2014 року кафедра готувала фахівців-психологів у Євпаторійському, Феодосійському і Антрацитівському відділеннях університету.

Науковцями кафедри за роки її існування підготовлено та видано велику кількість монографій, навчальних посібників, фаховий збірник наукових праць “Теоретичні і прикладні проблеми психології”, де друкувались статті фахівців регіону, докторантів, аспірантів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та закладів вищої освіти України, а також вчених у галузі психології за напрямками «Педагогічна психологія», «Психологія освіти», «Психологія управління», «Соціальна психологія», «Клінічна та патопсихологія психологія», «Конфліктологія», «Гендерна психологія» тощо.

Протягом усіх років свого існування кафедра впевнено займає гідне місце у структурі університету, займається активною науковою та видавничою діяльністю, розширює міжнародне співробітництво, долучаючись до процесів освітньої та наукової євроінтеграції. Кафедра має багаторічну історію, що дозволило створити потужну науково-педагогічну, методологічну та виховну бази підготовки високо кваліфікованих фахівців з психології.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Загальна психологія
Вступ до фаху
Вікова психологія
Психофізіологія
Історія психології
Експериментальна психологія
Зоопсихологія та порівняльна психологія
Диференціальна психологія
Соціальні та політичні конфлікти
Медіація та переговори за інтересами
Методика викладання психології
Методика викладання психології у вищій школі
Психофізіологія
Психологія сексуальності
Психологічні основи Паблік Рілейшнз
Сімейне консультування та психологічна допомога дітям
Психологія травмуючих ситуацій
Психологія конфлікту
Юридична психологія
Політична психологія
Основи віктимології
Когнітивна психологія
Психологія управління персоналом
Основи психологічного консультування, психокорекції та психотерапії
Професійна компетентність психолога
Тренінг особистісного росту
Психологія керування поведінкою та психологія булінгу
Спецкурс «Арт-терапія»
Спецпрактикум з дитячої патопсихології
Основи масової поведінки та психологія впливу
Психологія здоров’я та спорту
Педагогічна психологія
Практикум з загальної та вікової психології
Сучасні психологічні технології в психології
Соціологія
Психологія

Інформація про очільника кафедри

Завідувачка кафедри – Бохонкова Юлія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор.

Працює в університеті з 1999 року. Закінчила у 1998 р. Луганській державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології. Кандидат психологічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ) за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук захистила в 2013 році у спецраді Д 26.453.01 у цьому ж інституті.

Вчене звання професора кафедри психології присвоєно у 2015 році. Член ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, секція «Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції». Заступник голови (член президії) науково-галузевої ради СНУ ім. В. Даля. Член профкому університету. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Членкиня редакційної колегії міжнародного наукового журналу «VIRTUS» (Montreal, Canada) (зареєстровано у наукометричних базах Google Scholar, RecearchBib), наукового журналу “Психологія особистості” (фаховий, зареєстровано у наукометричній базі Index Copernicus, категорія Б, засновник ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»), збірник наукових праць «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі” (Запоріжжя), збірників матеріалів наукових конференцій «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства» та “Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства”(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

Має більш 200 наукових праць, з яких 7 – проіндексовано у наукометричних базах Scopus та WoS.Є керівником 2 докторських та 6 кандидатських дисертацій. Членкиня Української психологічної асоціації (м. Київ).

Членкиня журі конкурсу-захисту робіт Малої академії наук учнівської молоді, секція «Хімія, біологія».

Коло наукових інтересів: ефективні технології підвищення рівня адаптованості студентської молоді; проблеми випереджальної стратегії поведінки особистості з точки зору її психологічних основ; розуміння людиною своїх паттернів поведінки; життєвий і професійний шлях особистості; психологія вищої школи.

Контакти: тел. +380507303039, е-mail: bohonkova@snu.edu.ua, lev0507303039@gmail.com

Наукова робота

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у наступних напрямках: «Психологічні референти соціального проектування в умовах вищої школи» та «Стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін: система «викладач – студент»». Проводяться міжвузівські та всеукраїнські наукові конференції з міжнародною участю: «Соціально психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства», «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», «Соціальні та психологічні детермінанти культури особистості за умов глобалізації освітнього простору»; науковий семінар «Соціально-психологічне забезпечення та науково-методичний супровід інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи», науково-практичний семінар «Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві».
Основні напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри та молодих науковців (аспірантів та докторантів):
–    пошук сучасних форм інтеграції науки, що забезпечують практичне втілення психотерапевтичних підходів до формування та розвитку сучасної особистості;
–    створення умов для підвищення ефективності та розширення практичного використання досягнень психотерапевтичної та психокорекційної роботи в науковій та практичній діяльності психологів;
–    концептуальна розробка та практичне втілення психологічних, психотерапевтичних та психоконсультаційних принципів психічного здоров’я студентів університету;
– обмін науковою та освітньою інформацією, матеріалами досліджень з провідними науковцями України та Зарубіжжя та проведення спільних наукових заходів (конференцій, семінарів, тренінгів);
– підготовка та видання наукових та науково-методичних матеріалів.

Наші контакти

е-mail: health@snu.edu.ua,

тел. +38(066)2872127

в.о. завідувача кафедри – кандидат педагогічних наук, Ткачук Олена Геннадіївна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку фахівців:

 • першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями:

– 227 «Терапія та реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія». Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» за денною формою навчання;​

– 053 «Психологія». Освітня програма «Психологія фізичної реабілітації» за денною та заочною формою навчання та

 • другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». Освітня програма «Психологія фізичної реабілітації» за денною та заочною формою навчання.

Кафедра забезпечує викладання дисципліни «Фізичне виховання» на всіх факультетах університету.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання об’єднала освітні й наукові школи фізичної реабілітації та виховання, охорони здоров’я людини та спорту що обумовлено її створенням на базі кафедр фізичного виховання та проблем людини і філософії здоров’я.

Основною метою діяльності кафедри є засвоєння методів відновлення здоров’я; засобів екологічної реабілітації людини та середовища її проживання; засобів формування системного світогляду, розширення мережі підготовки особистості як в області фізичної, так і психосоціальної реабілітації.

Історія кафедри

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр фізичного виховання та проблем людини і філософії здоров’я. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в десятиріччя.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

 • Медико-соціальні основи здоров’я
 • Профілактика порушень зору та осанки
 • Основи раціонального харчування
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Спортивний масаж
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Лікувальна фізкультура та технічні засоби реабілітації
 • Дефектологія та валеологія осіб з обмеженими фізичними можливостями
 • Основи фізичної реабілітації
 • Ерготерапія
 • Спецпрактикум з основ здоров’я
 • Масаж загальний і самомасаж
 • Соціальна реабілітація
 • Фізична терапія (за нозологіями)
 • Хвороби цивілізації та здоров’я нації
 • Здоров’язберігаючі  технології
 • Науково-дослідна робота студента
 • Фізичне виховання

Інформація про очільника кафедри

Ткачук Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема дисертації «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного виховання»; спеціаліст з фізичного виховання, тренер з легкої атлетики; експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості освіти. Автор та співавтор більш ніж 50 наукових праць, з яких статті у наукометричній базі Web of Science; публікації у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій; три навчально-методичних посібника для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційних (бакалаврських та магістерських) робіт.

Контакти: тел. +380662872127, е-mail: tkachuk@snu.edu.ua

Наукова робота

Наукова робота кафедри здоров’я людини та фізичного виховання охоплює широке коло інтересів в сфері виховання фізичної культури, здорового способу життя та бережного ставлення до власного здоров’я та здоров’я громадян України.
Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують за такими напрямами: психосемантична регуляція функціональних систем людини, соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя особистості, психологічні умови соціальної реабілітації особистості з розладами адаптації, комплексний психофізіологічний контроль в системі багаторічної підготовки спортсменів, вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на метаболічний та імунний статус спортсменів, дослідження змін серцево-судинної системи і перекісного окислення ліпідів при важких фізичних навантаженнях та їх корекція.

Факультет здоров'я людини

Завідувачка кафедри – к.хім. наук, доцент, Захарова Ольга Іванівна

Наша пошта

ppt@snu.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

Кафедра фармації, виробництва та технологій веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр, магістр і доктор філософії за спеціальностями: 184 «Гірництво», 226 «Фармація, промислова фармація» та 263 «Цивільна безпека».