Print

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ

Декан – к.т.н., доцент Митрохін Сергій Олександрович

Контакти: тел. +380952083836;  е-mail: mytrokhin@snu.edu.ua

Заступник декана з навчально-методичної роботи – к.т.н., доцент Проказа Олена Іванівна

Контакти: тел. +38955495960;  е-mail: kafKISU.Elena@gmail.com

Заступник декана з навчально-виховної роботи – к.т.н., доцент Сотнікова Тетяна Геннадіївна

Контакти: тел. +380502183984; е-mail: tatiana.sotnikova1005@gmail.com

Наша електронна пошта

е-mail: it@snu.edu.ua

Секретаріат деканату:

Костіна Дарина Леонідівна – спеціаліст

Контакти: тел. +380999004501

Банда Софія Іванівна– диспетчер

Контакти: тел. (06452) 2-89-88; е-mail: ketdek418@gmail.com

Задорожня Надія Петрівна – секретар

Контакти: тел. (06452) 2-89-88

Наше розташування:

ауд. № 212А, № 203А, вул. Донецька 43, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Наша електронна пошта

е-mail: kisu@snu.edu.ua

Завідувач кафедри д.т.н., професор Стенцель Йосип Іванович

Контакти: тел. 0995207789, е-mail: kafedraKISU@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 303, 308, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання зі спеціальності:

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління пройшла тривалий шлях свого становлення, починаючи з 1962 року, динамічно розвивалася всі роки свого існування і активно працює сьогодні.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами.

Велика роль у становленні кафедри належить викладачам, які заклали фундамент, сформували традиції та цінності. Саме ентузіазм, творче ставлення до викладання та до студентів, добросовісність, висока працездатність, відповідальність, професіоналізм, ерудиція, загальна культура та інтелігентність сприяли зростанню авторитета кафедр, їхнього наукового потенціалу, накопиченню досвіду викладання та дозволили зберегти багаторічний потенціал кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління в сучасних умовах діяльності університету.

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін не тільки студентам свого напрямку, а і студентам інших спеціальностей. Основний викладацький склад кафедри має досвід роботи на профільних виробництвах. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок з автоматизації та розробки комп’ютерно-інтегрованих систем управління виробництвами.

Історія кафедри

Кафедра "Автоматизації технологічних процесів " заснована в 1962 році як кафедра "Автоматизації хімічних виробництв" Рубіжанського філіалу Харківського політехнічного інституту Міністерства освіти України. та перейменована у кафедру «Комп’ютерно-інтегрованих систем керування» у 2007 р.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Автоматизація та програмне забезпечення КІСУ

Теорія автоматичного керування

Електричні та неелектричні вимірювання

Електротехніка та електромеханіка

Електроніка та мікропроцесорна техніка

Основи комп’ютерно-інтегрованого управління

Ідентифікація та моделюдвання технологічних об’єктів

Інтелектуальні системи автоматизації технологічних процесів

Автоматизація технологічних процесів та виробництв

Метрологія, технологічні вимірювання і прилади

Мікроконтролери та їх програмування

Технічні засоби автоматизації

Технічне програмування та програмно-технічні комплекси КІСУ

Автоматизація виробничих процесів

Автоматизовані системи управління технологічними процесами в хімічних виробництвах

Автоматизація технологічних процесів галузі

Комп’ютерно-інтегровані системи управління технологічними процесами

Комп’ютерно-інтегровані технології

Контроль і управління хіміко-технологічними процесами

Методи сучасної теорії керування

Проектування систем автоматизації

Проектування та монтаж автоматизованих систем керування

Основи систем автоматизованого проектування

Системи автоматизованого проектування

Спеціальні засоби автоматизації

Моделювання складних систем

Мікропроцесорна техніка

Інформація про очільника кафедри

Стенцель Йосип Іванович, докт.техн.наук, професор

Очолює кафедру з 1987 року. Керівник наукової школи. Автор посібників і підручників з грифом МОН України, кількість наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях складає більше 120.

Дослідницькі інтереси: фундаментальні дослідження процесів переносу кількості руху, енергії та маси на основі теорії реологічних переходів і методу нульового градієнта; розробка теоретичних основ неінвазивних методів діагностування людини на основі реологічних переходів і методу нульового градієнта.

Контакти: тел. +380995207789; е-mail: kafedraKISU@gmail.com

Викладачі кафедри

1. Стенцель Йосип Іванович, професор, д.т.н., завідувач кафедри, академік Академії технологічних наук України

2. Поркуян Ольга Вікторівна, професор, д.т.н.

3. Проказа Олена Іванівна, доцент, к.т.н.

4. Сотнікова Тетяна Геннадіївна, доцент, к.т.н.

5. Целіщев Олексій Борисович, доцент, к.т.н.

6. Кузнецова Олена Володимирівна, ст. викладач

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Під керівництвом професорів Стенцеля Й.І. та Поркуян О.В. створені наукові школи, які займаються вирішенням актуальних завдань з контролю та керування складними технологічними процесами та сучасними методами оптимального керування. За останні три роки працівники кафедри опублікували 2 навчальних підручника (з грифом МОН України), понад 84 статті, одержано 11 патентів України, опубліковано тез доповідей 97 та публікацій за участю студентів понад 54.

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНЖЕНЕРІЇ

Сайт кафедри КНІ: ce.turion.info

Сайт міжкаф. науково-дослідної лабораторії: sci.snu.edu.ua

Наша електронна пошта

е-mail: ce@snu.edu.ua

Завідувач кафедри: д.т.н., доцент Скарга-Бандурова Інна Сергіївна

Контакти: тел. +380645228997, е-mail: skarga-bandurova@snu.edu.ua

Наше розташування:

ауд. № 404, 407, 408, 410, 412а.  

вул. Донецька 43, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра комп’ютерних наук та інженерії є структурним підрозділом факультету інформаційних технологій та електроніки СНУ ім. В. Даля, і є родиною для близько 200 студентів, 100 магістрантів, 20 викладачів, 10 аспірантів-дослідників та 5 співробітників адміністративного-технічного профілю. 
Головним завданням кафедри є підготовка професіоналів у галузі комп’ютерної інженерії та комп’ютерних  технологій, здатних успішно вирішувати поставленні завдання, ефективно використовувати отримані знання та навички.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра забезпечує фундаментальну та професійно-орієнтовану підготовку спеціалістів за рівнями вищої освіти бакалавр,  магістр і доктор філосрофії  за очною та заочною формою навчання. 

Підготовка докторів філософії проводиться за спеціальністю:

•    12.122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Магістрерська підготовка ведеться за спеціалізаціями: 

•    122.1 – Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)
•    122.2 – Інформаційні технології проектування
•    123.1 – Системне програмування 
•    123.2 – Комп'ютерні системи і мережі

Підготовка бакалаврів проводиться за напрямами:

•    122 – Комп’ютерні науки 
•    123 – Комп’ютерна інженерія
•    125 – Кібербезпека

Напрямки наукової діяльності кафедри:
•    Системний аналіз в проектуванні технозонних інформаційних систем (керівник – д.т.н., проф. Рязанцев О.І.)
•    ІТ в промисловості, екології, медицині (керівник – д.т.н., доц. Скарга-Бандурова І.С.)
Кафедра підтримує зв'язки з підприємствами, що займаються розробкою та  впровадженням сучасних інформаційних технологій. Завдяки цьому, студенти 2-5 курсів мають змогу проходити практику на кращих підприємствах регіону, беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в наукових конференціях, семінарах. 

Студенти кафедри – активні учасники і неодноразові призери всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з програмування.

Більшість випускників кафедри працюють за спеціальностями і займають різні посади в сфері ІТ: керівництво ІТ-відділами та ІТ-компаніями, розробка програмного забезпечення, адміністрування комп’ютерних систем тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств в сфері ІТ, які успішно працюють в Україні та за її межами.

Наукові заходи:
Щорічно кафедра проводить форум “ІТ-ідея“, який поєднує демонстрацію найкращих практичних розробок і дослідницьких проектів молодих вчених сходу України та регіональний Ярмарок ІТ-ресурсів. 
Раз на два роки кафедра організовує міжнародну конференцію  “Теоретичні та прикладні аспекти комп’ютерних наук та інформаційних технологій“, що висвітлює останні досягнення новітніх технологій та наукові розробки в сфері ІТ.

Історія кафедри

Кафедра комп’ютерної  інженерії заснована у 1984 році, як кафедра "Електронно-обчислювальних машин" Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів та систем (ОКС) Харківського інституту радіоелектроніки. З 1993 року кафедра працює на базі  Східноукраїнського державного університету (з 1994 року  у складі Сєвєродонецького технологічного інституту, з 2015 – Східноукраїнського національного університету ім.В. Даля). 

З початку заснування, основним напрямом кафедри була підготовка спеціалістів в галузі комп'ютерної інженерії. На даний момент – бакалаврів за напрямом 125  “Комп'ютерна інженерія”, магістрів за спеціалізаціями “Системне програмування“ та “Комп'ютерні системи і мережі“. 

З 2015 року, згідно наказу СНУ ім.В. Даля № 160/02 від 21.10.15р.,  кафедра веде підготовку бакалаврів за напрямами 122 “Комп'ютерні науки“,  123  “Кібербезпека“ та магістрів за спеціалізаціями “Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)“ та “Інформаційні технології проектування“.
Пріоритетним напрямком в роботі кафедри є наукова співпраця в області комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій. 

Аспірантура відкрита на кафедрі КІ з 2002 року по спеціальності "Системи і процеси управління", а з 2016 року по спеціальності "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". 
Нині кафедра забезпечує повний цикл підготовки фахівців за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» – від бакалавра до доктора філософії.

Протягом багатьох років кафедра успішно співпрацює з: ПрАТ «СНВО «Імпульс»; центром інформаційних технологій і телекомунікацій ПрАТ "Cєвєродонецьке Об'єднання Азот"; кафедрою автоматизації обчислювальної техніки ХНУРЕ; кафедрою комп’ютерних систем і мереж НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»; інститутом кібернетики ім. Глушкова НАН України; підприємствами та організаціями регіону.

Перелік дисциплін, що викладає кафедра:

1.    Автоматизовані інформаційні системи
2.    Адміністрування комп’ютерних мереж 
3.    Безпека баз даних 
4.    Безпека і тестування програмного забезпечення 
5.    Веб-технології та веб-дизайн
6.    Вступ до інтелектуального аналізу даних
7.    Вступ до інтерактивного проектування 
8.    Вступ до обчислень з Python 
9.    Вступ до планування безпеки і управління інцидентами 
10.    Вступ до управління ризиками безпеки
11.    Етичний хакінг і тестування на проникнення 
12.    Захист інформації в комп’ютерних системах
13.    ІТ-аудит та управління ризиками на підприємстві
14.    ІТ для моніторингу та моделювання
15.    IT та основи інформаційної безпеки 
16.    Інтерфейси інтелектуальних систем
17.    Проектування інтелектуальних систем
18.    Програмне забезпечення систем Multimedia
19.    Програмні засоби обробки зображень 
20.    Програмування 
21.    Об’єктно-орієнтоване програмування і структури даних 
22.    Обчислення для аналізу даних 
23.    Обчислювальний інтелект 
24.    Системи підтримки прийняття рішень 
25.    Системне програмування 
26.    Системне програмне забезпечення 
27.    Сучасний стан наукових знань по спеціальності  “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
28.    Кібербезпека критичних інфраструктур 
29.    Комп’ютерна логіка та кінцеві автомати 
30.    Комп’ютерна графіка
31.    Комп’ютерна електроніка 
32.    Комп’ютерне моделювання процесів та систем
33.    Комп’ютерні мережі
34.    Комп’ютерні системи 
35.    Криптологія та захист даних 
36.    Крос-платформне програмування 
37.    Машинне навчання 
38.    Методи інтелектуального аналізу даних 
39.    Методи захисту програмного забезпечення
40.    Методи проектування та захисту баз даних 
41.    Методи штучного інтелекту 
42.    Методологія впровадження інформаційних технологій на підприємстві 
43.    Мережна та інтернет безпека 
44.    Мікроконтролери та програмування вбудованих систем
45.    Операційні системи
46.    Операційні системи паралельної обробки інформації 
47.    Організація баз даних
48.    Основи ІТ-інженерії аналізу безпеки комп’ютерних систем 
49.    Основи комп’ютерної криміналістики 
50.    Паралельні обчислювальні системи та середовища
51.    Програмна інженерія і управління ІТ-проектами 
52.    Програмне забезпечення управляючих систем
53.    Проектування інтелектуальних систем 
54.    Розробка та аналіз комп’ютерних алгоритмів 
55.    Розробка безпечних веб-додатків 
56.    Теорія інформації та кодування   
57.    Теорія прийняття рішень 
58.    Технічна діагностика комп’ютерних систем
59.    Технології проектування та оптимізації комплексних систем
60.    Технології розподілених систем та паралельних обчислень 
61.    Технологічні системи автоматизації програмування 
62.    Системний аналіз і проектування
63.    Цифрова схемотехніка та архітектура комп’ютерів 

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри: Скарга-Бандурова Інна Сергіївна
Науковий ступінь: доктор технічних наук, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології.
Тема дисертації: Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності промислових комплексів. 

Викладає дисципліни: 

1. Програмна інженерія та управління ІТ-проектами
2. Методологія та організація наукових досліджень в галузі ІТ
3. Системи підтримки прийняття рішень
4. Computing for Data Analytics
5. IT for monitoring and modeling

Наукова робота: 

Автор понад 150 наукових, навчальних та методичних праць. 
Керівник науково-дослідницької групи «ІТ в промисловості, екології, медицині». http://turion.info/ 
Науковий керівник аспірантів.

Напрями наукової діяльності: 
Теорія прийняття рішень, формальні методи аналізу даних, медична інформатика, екологічна інформатика. 

Перелік останніх публікацій:

1.    Skarga-Bandurova I. A Group Decision Support Technique for Critical IT-Infrastructures / I. Skarga-Bandurova, Y. Kovalenko, M. Nesterov // Advances in Intelligent Systems and Computing. – Volume 365. – 2015. – pp.  445-454.
2.    Скарга-Бандурова І.С. Дослідження алгоритмів аналізу даних для прогнозування неонатальних гіпоксичних уражень центральної нервової системи / І.С. Скарга-Бандурова, Т.О. Білобородова // Вісник Національного технічного університету  "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ  "ХПІ". 2015. –  № 33 (1142). –  С. 134-143.
3.    Skarga-Bandurova I. Modeling Structures for Integrated Obstetrics, Gynecology, and Neonatal Information System / I. Skarga-Bandurova, T. Biloborodova, M. Nesterov // Проблеми інформаційних технологій. – 2015. – № 17. – С.51-57.
4.    Скарга-Бандурова І.С. Скарга-Бандурова І. С. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень в галузі природоохоронної діяльності : монографія / І. С. Скарга-Бандурова – Харків : Вид-во "ТОВ "Щедра садиба плюс",  2014. –  136 с. 
5.    Скарга-Бандурова І. С. Інтегрований підхід до поєднання невизначеностей з використанням функцій довіри / І. С. Скарга-Бандурова // Вісник Національного технічного університету  "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ  "ХПІ". 2014. –  № 35 (1078). –  С. 170-177.

Контакти: тел. +380645228997, е-mail:skarga-bandurova@snu.edu.ua

Викладачі кафедри

1.    Скарга-Бандурова І.С., д.т.н., завідувач кафедри
2.    Єлісєєв Володимир Васильович, д.т.н., професор
3.    Кривуля Геннадій Федорович, д.т.н., професор
4.    Рязанцев Олександр Іванович, д.т.н., професор
5.    Барбарук Віктор Миколайович, к.т.н., доцент
6.    Кардашук Володимир Сергійович, к.т.н., доцент
7.    Ларгін Віктор Анатолійович, к.т.н., доцент
8.    Лифар Володимир Олексійович, д.т.н., доцент
9.    Недзельський Дмитро Олександрович, к.т.н., доцент 
10.    Сафонова Світлана Олександрівна, к.т.н., доцент 
11.    Щербакова Марина Євгенівна, к.т.н., доцент
12.    Щербаков Євген Васильович, к.т.н., доцент
13.    Барбарук Ліна Вікторівна, старший викладач 
14.    Лифар Олена Костянтинівна, старший викладач
15.    Міщенко Юрій Григорович, старший викладач
16.    Нестеров Максим Володимирович, старший викладач
17.    Шумова Лариса Олександрівна, старший викладач
18.    Білобородова Тетяна Олександрівна, асистент
19.    Деркач Марина Володимирівна, асистент
20.    Критська Яна Олександрівна, асистент

Наукова робота

З 2002 року на кафедрі формуються  дві наукових школи: з розбудови інформаційних технологій для підвищення безпеки регіону та ІТ для промисловості, екології, медицини.   
Під керівництвом проф. О.І. Рязанцева створена наукова школа з системного аналізу технозонних інформаційних систем, яка займається вирішенням актуальних завдань у сфері розробки інформаційних технологій забезпечення техногенної безпеки промислового регіону. Предметом дослідження є моделі та методи аналізу, оцінки і прогнозування негативних наслідків експлуатації техногенно-небезпечних промислових об'єктів. Під керівництвом Рязанцева О.І. захищено 4 дисертації на звання к.т.н.
Другий напрям очолює Скарга-Бандурова І.С. Наукові інтереси проф. І.С. Скарги-Бандурової охоплюють міждисциплінарні дослідження, що поєднують в собі питання розробки та використання інформаційних технологій для широкого кола завдань в промисловості, екології, медицини. Основний акцент робиться на технології обробки даних, зокрема  математичні, обчислювальні, наукові і предметно-специфічні методи, інструменти і алгоритми, які застосовуються до даних для виявлення, підтримки прийняття рішень, та трансформації даних в знання. Тематика досліджень тісно пов'язана з теорією доказів і теорією прийняття рішень. Наукові дослідження даних проводяться для вилучення сенсу, розуміння даних, побудови програмного забезпечення, та використовання отриманих знань в різних сферах життя.
Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують також за напрямами: технології багатовимірних баз даних; методи аналізу структур даних; методи автоматного проектування систем залізничної автоматизації; методи оцінювання критичних параметрів і раннього попередження небезпечних ситуацій; організація паралельних обчислень; технології для диспетчеризації завдань реального часу; тестування програмного забезпечення систем критичного призначення; розробка спеціалізованих апаратно-програмних засобів тестування захищеності комп'ютерних систем и мереж.

Підрозділи кафедри

Кафедра має дві філії: на ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об'єднання« Імпульс» та на інженерно-виробничому підприємстві «Велес М».

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

Наша електронна пошта

ea@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Смолій Вікторія Миколаївна 

Контакти: тел. +380509653862 ; е-mail: vmsmolij@ukr.net

Наше розташування

ауд. № 315, вулиця Донецька 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр, спеціаліст і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 171 Електроніка, 172 Телекомунікації  та радіотехніка, 153 Мікро-та наносистемна техніка»

Загальна інформація про кафедру

Виникнення кафедри електронних апаратів обумовлене гострою потребою підприємствами і виробництвами регіону відповідних фахівців з питань проектування, розробки та обслуговування радіоелектронних приладів і систем. 

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямками: електроніка, телекомунікації та радіотехніка та мікро-та наносистемна техніка.

На кафедрі викладають викладачі, які мають досвід підготовки за цілою низкою технічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання та використування майбутніми фахівцями знань та вмінь при проектуванні, керуванні, дослідженні технологічних процесів у галузі електроніки та телекомунікацій.

Історія кафедри

Кафедра електронних апаратів заснована у 1984 році як кафедра конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури у зв`язку з організацією Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів та систем Харьківського інституту радіоелектроніки (наказ Мінвуза УРСР № 212 від 28.06.84 р.). 
З 1987 р. кафедра веде підготовку спеціалістів по денній формі навчання. З введенням в дію нових найменувань спеціальностей в 1999 р. кафедра змінила свою назву  на кафедру електронних апаратів. 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Основи радіоелектроніки
Фізико-хімічні основи радіоелектронних апаратів
Фізико-теоретичні основи конструювання
Елементна база електронних апаратів
Твердотільна електроніка
Теорія електричних кіл
Технологічні основи електроніки
Основи проектування електронних апаратів / Основи проектування електронних пристроїв
Основи технології виробництва радіоелектронних апаратів
Основи автоматики та автоматизації виробництва
Оптоелектронні пристрої
Оптимізація проектних рішень
Мікропроцесорна техніка
Пристрої аналогової електроніки
Пристрої цифрової електроніки
Комп`ютерний дизайн
Основи побудови та застосування радіоелектронних апаратів
Комп`ютерні технології проектування радіоелектронних апаратів
Електронні перетворювальні пристрої
Електронні системи
Робототехнічні компоненти та системи у виробництві радіоелектронних засобів
Технічна діагностика, надійність та випробовування радіоелектронних засобів
Моделювання складних систем у радіоелектроніці
Системи підтримки прийняття рішень у радіоелектроніці
Фізико-хімічні технології радіоелектронних апаратів
Основи метрології, взаємозамінності радіоелектронних апаратів
Основи електродинаміки
Схемотехніка радіоелектронних апаратів
Теорія поля
Енергетична електроніка
Основи конструювання та надійність електронних пристроїв
Мікросистемна техніка та технології
Апаратні засоби комп`ютерних мереж
Сучасні САПР РЕА
Моделювання в електроніці
Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем
Конструювання радіоелектронних засобів
Технологія виробництва радіоелектронних засобів
Телевізійні та телекомунікаційні системи
Основи системного аналізу технологічних об`єктів і процесів
    
Інформація про очільника кафедри

Смолій Вікторія Миколаївна, д.т.н., професор

Досвідчений фахівець у галузі електроніки і електронних пристроїв . У 1996 році з відзнакою закінчила Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського державного університету і отримала  кваліфікацію інженер електронік – конструктор-технолог за спеціальністю конструювання та технологія електронно-обчислювальних засобів. У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему  «Система підтримки прийняття рішень конструкторської підготовки виробництва електронних апаратів” за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут». 

Наукові інтереси: автоматизовані системи та системи підтримки прийняття рішень для проектування, конструювання та виробництва електронних пристрої та засобів радіоелектроніки.

Контакти: тел. +380509653862 е-mail: vmsmolij@ukr.net

Викладачі кафедри

1.    Іванов Олексій Миколайович, к.т.н, доцент
2.    Самойлова Жанна Георгіївна, к.т.н., доцент
3.    Лорія Марина Генадіївна, к.т.н., доцент
4.    Ганжа Сергій Миколайович, старший викладач
5.    Тюндер Ірина Сергіївна, старший викладач

Наукова робота

Кафедра  Електронних апаратів (ЕА) значну увагу приділяє підготовці власних кадрів вищої кваліфікації. Підготовка кандидатів та докторів наук проводиться за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування».

На кафедрі працює науково-дослідницька лабораторія «Дослідження складноорганізованних об’єктів та телекомунікаційних систем», де згідно плану роботи кафедри проводяться науково-практичні семінари і конференції, а також відбуваються попередні розгляди дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук та попередні захисти атестаційних робіт.

Наукова діяльність кафедри ЕА охоплює широкий спектр напрямів організації та виконання науково-дослідної роботи за держбюджетними тематиками, активною участю у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановленням наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідною роботою студентів.

КАФЕДРА ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАТЕМАТИКИ

Наша електронна пошта

е-mail: soft@snu.edu.ua

В.о.завідувача кафедри – д.т.н., доцент Лифар Володимир Олексійович

Контакти: тел. +380645228986, е-mail: soft@snu.edu.ua

Наше розташування:

ауд. № 314, вул. Донецька, 43, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 

121  Інженерія програмного забезпечення
124  Системний аналіз

Загальна інформація про кафедру

Кафедра програмування та математики готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в області інформаційних технологій. Головною метою діяльності кафедри є підготовка професіоналів з сучасної програмної інженерії, системного аналізу. 

Історія кафедри

Кафедра програмування та математики створена наказом ректора 8 серпня 2016 року на базі двох кафедр СНУ ім. В. Даля: кафедри  математики, інформатики та фізики і кафедри програмування.  Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення і розвитку довжиною в не одне десятиріччя. 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Комп’ютерні інформаційні технології
Інформатика
Вища математика 
Математичний аналіз
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Дискретна математика
Чисельні методи
Теорія ймовірностей та математична статистика
Математична логіка та теорія алгоритмів
Методи оптимізації та дослідження операцій
Математичне моделювання
Архітектура обчислювальних систем
Програмування(Об'єктно-орієнтоване програмування)
Функціональне та логічне програмування
Програмування штучного інтелекту
Програмування комп'ютерної графіки
Програмування мобільних пристроїв
Проектування програмних систем
Архітектура та проектування програмного забезпечення
Якість програмного забезпечення та тестування
Операційні системи та системне програмування 
Unix-подібні операційні системи
Обробка зображень та мультимедіа
Системний аналіз та теорія прийняття рішень
Теорія інформації
Теорія компіляції
Бази даних та інформаційні системи
Платформи корпоративних інформаційних систем
Основи кодування та криптографії
Організація комп'ютерних мереж
Безпека програм та даних
Захист інформації
Методологія та організація наукових досліджень
Фізика

Інформація про очільника кафедри

Лифар Володимир Олексійович, д.т.н., доцент
Закінчив Фізичний факультет Одеського державного університету.
Більш 25 років працював в університеті, науковому центрі дослідження ризику, країнах Європи, СНД, Близького Сходу.
Викладав в університетах Варшави, Берліну.
Працював у Франції та Германії над розробкою інформаційних технологій промислової безпеки та систем управління за завданням уряду землі Нижня Саксонія.
Дослідницькі інтереси: розробка експертних інформаційних технологій, програмних засобів забезпечення безпеки виробництв, прийняття рішень, систем управління техногенною та екологічною безпекою.
Контакти: тел. +380645228986, е-mail: soft@snu.edu.ua

Викладачі кафедри

1.    Лифар Володимир Олексійович, д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри
2.    Даніч Віталій Миколайович, д.е.н., професор
3.    Поркуян Ольга Вікторівна, д.т.н., професор 
4.    Іванов Віталій Геннадійович, к.т.н., доцент
5.    Шляхова Тамара Василівна, к.ф.-м. н., доцент 
6.    Ковальов Юрій Григорійович, к.ф.-м. н., доцент
7.    Бродський Олександр Львович, к.ф.-м. н., доцент
8.    Кучма Юрій Володимирович, к.т.н., доцент
9.    Фесенко Тетяна Миколаївна, к.т.н., доцент
10.  Полупан Юлія Вікторівна, к.т.н., доцент
11.  Митрохін Сергій Олександрович, к.т.н., доцент
12.  Доценко Анатолій Дмитрович, старший викладач
13.  Холодняк Віктор Миколайович, старший викладач
14.  Буланкіна Анна Олександрівна, старший викладач
15.  Ратов Денис Валентинович, старший викладач
16.  Батурін Олександр Іванович, старший викладач

Наукова робота

Наукова робота кафедри здійснюється за такими напрямами: розробка інформаційних технологій в прикладних галузях та виробництвах, розробка моделей і методів збору, обробки та перетворення інформації в системах підтримки рішень, масового обслуговування, логістики та ін. Наукові розробки та програмні засоби, що створюються на кафедрі, використовуються в хімічній промисловості, машинобудуванні, енергетиці, медицині, тощо.