Print

Аспірантура, докторантура

Контактна інформація:
Адреса: вул. Донецька, 43, кімн. 312 ЛК
м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Тел.: + 380 50 (949-49-77)
E-mail: aspirant-snu@i.ua

Зав. відділу аспірантури
Любимова-Зінченко Ольга Валентинівна

Загальні положення

Аспірантура та докторантура є формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу. Аспірантура відкривається з відривом від виробництва (очна) і без відриву від виробництва (заочна), а докторантура – тільки з відривом від виробництва (тобто очна).

Додаток 14. Порядок прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософіїПАМ’ЯТКА АСПІРАНТОВІ

Планування

Аспіранти працюють за індивідуальними науково – навчальними програмами або індивідуальними планами роботи. Індивідуальний план роботи передбачає: виконання наукових досліджень, відповідних до теми дисертації, публікування отриманих результатів, доповіді їх на наукових конференціях; підготовку та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та спеціальності, заліків за курсом основ педагогіки та психології вищої школи, вивчення курсів теоретичних дисциплін з урахуванням профілю підготовки аспіранта, передбачених науково – навчальними програмами, а також педагогічну практику; оформлення дисертаційної роботи та подання її у встановлений термін до розгляду у спеціалізовану вчену раду, або її захист. Тема дисертації, науково – навчальна програма або індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою, затверджуються вченою радою інституту, не пізніше тримісячного терміну після зарахування до аспірантури. Аспірантам 1 року навчання необхідно не пізніше 1 квітня подати у відділ аспірантури такі документи: індивідуальний план роботи на три (для заочників на – чотири) роки навчання, які підписали науковий керівник та аспірант і затвердила вчена рада університету; – обґрунтування вибору теми дисертації, підписані завідувачем кафедри, науковим керівником та аспірантом і затверджене вченою радою університету; докладний план дисертаційних досліджень та розгорнутий план роботи на перший рік навчання, підписаний науковим керівником та аспірантом.

Атестація

Аспіранти не менше, ніж два рази на рік звітують на засіданні кафедри про виконання індивідуального плану та науково – навчальної програми. Звіти заслуховуються на засіданнях (наукових семінарах) кафедр у травні – червні кожного навчального року (поетапний контроль). Результати виконання аспірантами планів роботи розглядаються на засідання вченої ради інституту. До 25 червня за результатами поетапного контролю аспіранти подають у відділ аспірантури короткий звіт та витяги з протоколу засідання кафедри та вченої ради університету про результати виконання розгорнутого плану роботи поточного року навчання. Щороку у жовтні – листопаді в університеті проводиться атестація аспірантів. Кожний аспірант атестується науковим керівником та доповідає на засіданні (науковому семінарі) кафедри про результати виконання дисертаційних досліджень. Результати атестації розглядаються на засіданні вченої ради університету та приймається рішення щодо переведення аспіранта на наступний рік навчання. Аспіранти, які не виконали план роботи, за рішенням вченої ради університету відраховуються з аспірантури та відшкодовують затрати на їх навчання. До 20 листопада за результатами атестації аспіранти подають у відділ аспірантури такі документи: атестаційну картку; розширений витяг з протоколу засідання (наукового семінару) кафедри; витяг з протоколу вченої ради інституту; звіт про виконання розгорнутого плану поточного року навчання (початком навчального року вважається дата зарахування до аспірантури за наказом); розгорнутий план роботи на наступний рік навчання. За результатами атестації аспіранти наказом ректора переводяться на наступний рік навчання.

Документи

Трудові книжки аспірантів зберігаються у відділі аспірантури весь термін навчання. Копія трудової книжки у разі потреби видається за поданою заявою. Для оформлення посвідчення, яке засвідчує особу аспіранта, необхідно подати у відділ аспірантури фотокартку розміром 2х3 см.

Соціальна підтримка

Для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання необхідно подати у відділ аспірантури трудову книжку, довідку про середньомісячну заробітну плату за останнім основним місцем праці, яку підписали керівник установи та головний бухгалтер і завірили гербовою печаткою. У відділ стипендій бухгалтерії університету, потрібно подати довідку про ідентифікаційний код. Стипендія аспірантам встановлюється з дня зарахування на навчання, але не раніше наступного дня після звільнення з основного місця роботи.

Канікули для аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва встановлюється з 1 липня до 31 серпня. Аспіранти-заочники, які успішно виконують план роботи, мають право на щорічну додаткову оплачувану відпустку за місцем роботи, а також щотижня на один вільний від роботи день з оплатою 50% від заробітної плати. Довідки щодо надання відпустки та вільного робочого дня за заявою аспіранта оформляються у відділі аспірантури.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ СНУ ІМ. В. ДАЛЯ

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями СНУ ім. В. Даля

ВІДОМОСТІ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти – Додаток 5 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ВІДОМОСТІ про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти – Додаток 6 до Ліцензійних умов (ПКМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

ТипПричіплений файл
pdf011 Науки про освіту
pdf032 Історія та археологія
pdf033 Філософія
pdf034 Культурологія
pdf051 Економіка
pdf052 Політологія
pdf053 Психологія
pdf054 Соціологія
pdf073 Менеджмент
pdf081 Право
pdf102 Хімія
pdf122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
pdf125 Кібербезпека
pdf131 Прикладна механіка
pdf151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
pdf152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
pdf161 Хімічні технології та інженерія
pdf273 Залізничний транспорт
pdf275 Транспортні технології (за видами)

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програми вступних іспитів