З метою сприяння реалізації конституційних прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті функціонує Рада молодих вчених  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (далі – Рада молодих вчених).

Рада молодих вчених є самоврядним об’єднанням наукової молоді СНУ ім. В. Даля, створеним відповідно до Статуту СНУ ім. В. Даля та чинного Законодавства України. Рада молодих вчених є суспільним органом та має функціональний і дорадчий характер.

Своєю діяльністю Рада молодих вчених сприяє реалізації прав молодих науковців у галузі освіти і науки, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

Завдання, функції, права та обов’язки, організацію роботи, взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Ради молодих вчених регламентується «Положенням про Раду молодих вчених СНУ ім. В. Даля».

Керівником Ради молодих вчених є Івченко Євген (+380509203373, ivchenko@snu.edu.ua), доктор економічних наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту економіки і управління.

Склад президії Ради молодих вчених:

  • Голова – Івченко Є.А. – д.е.н., доц., в.о. директора навчально-наукового інституту економіки і управління;
  • Заступник Голови – Медведєв Є.П. – к.т.н., доц., кафедри логістичного управління і безпеки руху на транспорті;
  • Вчений секретар – Бовт А.Ю. – к.пед.н., доцент кафедри германо-романської філології та перекладу;
  • Літвінов К.А. – к.т.н., доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління;
  • Шабрацький С.В. – к.т.н., доцент кафедри машинобудування та прикладної механіки;
  • Туленінова Д.М. – к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки і туризму.

Список науково-педагогічних працівників віком до 35 років (на 01.05.2022)

Рада молодих вчених Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Презентація РМВ