Print

Юридичний факультет

Декан – к.ю.н., доцент Арсентьєва Олена Сергіївна

Контакти: тел. +380506269192;  е-mail: elena15pravo@gmail.com

Заступник декана – к.ю.н., доцент Котова Любов В’ячеславна

Контакти: тел. +380509239987,  е-mail: kotova-lg@yandex.ru

Наша електронна пошта

е-mail: urf@snu.edu.ua

Секретаріат деканату:

Соболєва Олена Олексіївна – секретар

Контакти: тел. +380950524968

Теміров Володимир Іванович – диспетчер

Контакти: тел. +380950524968

Наше розташування:

ауд. № 316, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Наша електронна пошта

е-mail: pravoved@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Розовський Борис Григорович 

Контакти: тел. +380950524968, е-mail: pravoved@snu.edu.ua

Наше розташування

ауд. № 314, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною (дистанційною) формою навчання за спеціальністю  081 «Право» 

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою зі спеціальності 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про кафедру правознавства, нового переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за напрямом Право.

Кафедра правознавства забезпечує викладання юридичних дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації у чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство у практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо. Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: бакалавр (перший рівень) магістр (другий рівень), доктор філософії (третій рівень).

Дисципліни, що викладаються кафедрою:
EU Law
Аграрне право
Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку 
Адвокатура та нотаріат України
Адміністративне право та адміністративне процесуальне право
Актуальні проблеми кримінального права та правові основи протидії корупції
Актуальні проблеми кримінального та кримінального процесуального права
Актуальні проблеми судоустрою
Виконання судових рішень інших юрисдикційних органів
Державна реєстрація прав на землю
Докази та доказування у процесуальному праві
Європейське соціальне та трудове право
Житлове право
Законодавство України в контексті євроінтеграції 
Канонічне право
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінально-виконавче право
Кримінальне процесуальне право
Методика і практика діяльності адвоката у різних юрисдикційних процесах
Методика розслідування злочинів
Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень
Методика розслідування організованої злочинності
Міжнародне сімейне право
Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
Наукові основи правотворчості та законодавчої техніки
Нотаріальний процес
Нотаріат
Організація праці в органах прокуратури та ОВС
Організація праці у суді
Організація юридичної роботи на підприємстві
Основи цивільного римського права
Особливості розслідування злочинів у сфері фінансової діяльності
Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
Підтримання державного обвинувачення у суді
Компаративістика у системі юриспруденції
Права людини в Євросоюзі
Право звернення до Європейського суду з прав людини
Право Євросоюзу у сфері юстиції та внутрішніх справ
Право міжнародних організацій
Право соціального забезпечення
Правове регулювання відносин власності
Правове регулювання праці у ринкових відносинах
Правове регулювання трудових та процесуальних трудових відносин
Правові основи інформаційної безпеки
Практикум з криміналістики та криміналістична експертиза
Проблеми кваліфікації господарських злочинів
Проблеми спадкового права
Проблеми зобов’язального та спадкового права
Проблеми теорії та філософії права
Проблеми цивільного процесуального права
Прокуратура України та підтримання державного обвинувачення у суді
Сімейне право
Складання процесуальних документів
Страхове право
Судова влада в Україні
Судова медицина та психіатрія
Судово-бухгалтерська експертиза
Сучасний стан наукових знань у галузі теорії та практики права 
Теорія держави і права
Теорія і практика міжнародного права
Теорія і практика європейського права
Теорія і практика нотаріального процесу
Трудове право
Цивільне процесуальне право
Цивільне та сімейне право
Юридична деонтологія
Юридична  техніка
Юридична компаративістика
На кафедрі діє Юридична клініка «PRO BONO» 

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991р. № 242-04 кафедра була перейменована і одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму 6.030401 «Правознавство» у СНУ ім. В.Даля була розпочата у 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету.

У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012р. наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права.  21 жовтня 2015 р. згідно з наказом №160/02  «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Інформація про очільника кафедри

Розовський Борис Григорович, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України.

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (номер диплому ЮР №000398). 

Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне у 1997 році. Номер атестата  – ПРАР №001655. 

Старший науковий співробітник АН УССР (доцент) зі спеціальності господарське право.

У 1993р. присвоєне звання Заслуженого юриста України. 

Стаж педагогічної роботи у вузах 25,2 роки, у тому числі у СНУ ім. В.Даля  10 років.

Опублікував більше 230 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 1 навчальний посібник, 2 підручники. Працюючи на посаді професора опублікував більше 80 друкованих праць.

Головні напрямки наукової діяльності  професора Розовського Б.Г. –  кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Під його керівництвом захищені 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук, підготовлені до захисту 4 дисертації. 

Розовський Б.Г. є членом спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Нагороджений орденом України “За заслуги” ІІІ ступеня (2003р.), Почесною2 грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2003р.), Почесною грамотою Президента України (2000р.), 6 медалей СРСР, Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу “За кращі професійні досягнення”, юрист року у номінації “Юрист – організатор юридичної науки” (2002р.), Лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануільського (1991р.), Лауреат премії МВС України “За розвиток науки, техніки і освіти” І ступеня.

Контакти: тел. +380950524968, е-mail: Pravoved@snu.edu.ua

Основні наукові праці:
1.    Кримінальне право (Особлива частина). Підручник / за ред. О.О. Дудорова, 
2.    Є.О. Письменського. Т.1 –Луганськ: видавництво «Елтон – 2», 2012.–780 с. (затверджено МОН України, лист №1.4/18-Г-2882.1. від 24.12.2008р.)
3.    Кримінальне право (Особлива частина). Підручник / за ред. О.О. Дудорова, 
4.    Є.О. Письменського. Т.2 –Луганськ: видавництво «Елтон – 2», 2012.–780 с. (затверджено МОН України, лист №1.4/18-Г-2882.1. від 24.12.2008р.)
5.    Всенародная собственность природных ресурсов Монография. /  Б.Г. Розовский; Луган. гос. ун-т внутр. дел 
6.    им. Э.А. Дидоренко. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – 160 с.
7.    Народный следователь и народный суд: из прошлого в будущее // Юридичний вісник України. – 2014. – №27 – (5-11 липня) . – С. 12-13.
8.    Народный следователь и народный суд: из прошлого в будущее // Юридичний вісник України. – 2014. – №28 –  С. 15-17 
9.    Hamble executive suites // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013 – .№ 4 – С. 363-369
10.    Дон Кихот на щите современной уголовно-правовой политики // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014 – .№ 3 – С. 90-113
11.    Когда проблему ищут не там где она действительно есть (заметки всем недовольного человека) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014 – .№ 1 – С. 152-167.
12.    Уголовный ппроцесс: попытка посмотреть в будушее // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014 – .№ 4 – С. 104-131
13.    Уголовный ппроцесс: затянувшееся  противостояние средневековью // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013 – .№ 6 – С. 47-65.
14.    Розовський Б.Г. Купите изменение в законе! // Економiка та  право. №2  – К.-.2015. – С. 85-91.
15.    Розовський Б.Г. Есть ли истина в объективной истине?  // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 1. – С. 293-305. 
16.    Новый субъект уголовного процесса // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2015. – Вип. 2. – С. 304-314. 
17.    Донбасс: односторонний взгляд в прошлое // Економiка та  право. №2  – К.-.2015. – С.95-101.
18.    Криминалистика в цифре // Материалы республиканской научно-практической конференции с участием международных экспертов (Душанбе, 25 сентября 2015 г.). Труды Академии (научный журнал). 2015.  – № 3 (27) – С.73-76.
19.    Праву и процессу требуются пассионарии с лестницей в небо // Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ и Комментарии к ней /А.С.Александров и др. М.: Юрлитинформ, 2015 с. 115-133.
20.    Нестандартные задачи совершенствования уголовного процесса (былое и новые думы) // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. №1(39). 2015 г.: Научно-теоретический журнал. Калининград: Калининграский филиал СПбУ МВД России, 2015. – С.134-149
21.    Экономико-правовое стимулирование рационального природопользования как механизм обеспечения устойчивого развития  // Эколого-правовое обеспечение устойчивого развития регионов России: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Москва, 19 марта 2015 г. / сост. и отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, М.В. Пономарев. – М.: изд-во МИИГАиК, 2015. – С.124-129
22.    Новый субъект уголовного процесса // Вопросы правоведения.- 1015. – №4. – С. 57-68 
23.    Купите изменение в законе! // Аграрное и земельное право.  – 2015.  – № 6 (126).  – С. 120-129.

Викладачі кафедри

1.    Розовський Борис Григорович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
2.    Антоненко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент
3.    Арсентьєва Олена Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент
4.    Гніденко Вікторія Ігорівна – асистент
5.    Івчук Юлія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент
6.    Капліна Галина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент
7.    Качурін Сергій Гурійович – кандидат юридичних наук, доцент
8.    Коміссаров Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент
9.    Мезеря Олександр Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент
10.    Скупинський олег Віталійович – кандидат юридичних наук
11.    Андріїв Василь Михайлович – доктор юридичних наук, професор
12.    Джафарова Валерія Михайлівна – старший викладач (за сумісництвом)
13.    Шульженко Олексій Володимирович – кандидат юридичних наук (за сумісництвом)
14.    Щербина Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор
15.    Антонюк Олена Сергіївна – старший лаборант кафедри правознавства

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри  спрямована   на створення  умов для   інтенсифікації  наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри  з метою підготовки   кваліфікованих юристів та проходила  у межах   кафедральних  держбюджетних тем     «Актуальні проблеми  права  щодо  інтеграції  України до міжнародних  стандартів»  та «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в  Україні норм  міжнародного та європейського права». 

В процесі виконання етапів кафедральних тем викладачами кафедри правознавства на підставі проведених досліджень, аналізу національних  та міжнародних нормативно-правових   актів визначені  тенденції та проблеми  розвитку законодавства України  в процесі  гармонізації національного законодавства з міжнародним. Результати  наукових досліджень носять комплексний характер і віддзеркалені   у публікаціях видань, що   переважно  є   фаховими.  Так, у 2011 р. викладачами було опубліковано 313 публікацій, у тому числі 2 монографії, 1 підручник (у тому числі с грифом МОН), 61 фахова стаття, 4 у зарубіжних виданнях, тез – 228; у 2012 р. викладачами було опубліковано 341 публікація, у тому числі 2 монографії, 2 підручника (у тому числі с грифом МОН), 2 навчальні посібники, 157 фахових статей, 9 статей  у зарубіжних виданнях, тез – 167; у 2013 р. викладачами було опубліковано 153 публікація, у тому числі 2 монографії, 2 підручника (у тому числі с грифом МОН), 2 навчальні посібники, 40 фахових статей, 2 статті у зарубіжних виданнях, тез – 112; у 2014 р. викладачами було опубліковано 159 публікація, у тому числі 2 монографії, 1 підручник (у тому числі с грифом МОН), 2 навчальні посібники, 58 фахових статей, 6 статей  у зарубіжних виданнях, тез – 99; у 2015 р. викладачами було опубліковано 115 публікація, у тому числі 1 монографія, 1 підручник (у тому числі с грифом МОН), 1 навчальний посібник, 32 фахових статей, 2 статті  у зарубіжних виданнях, тез – 78. Таким чином, за останні п’ять років усього а кафедрі правознавства опубліковано 1081 публікація, у тому числі 9 підручників (у тому числі с грифом мені МОН, 7 монографій, 7 навчальних посібників, 348 фахових статей, 23 статті  у зарубіжних виданнях, тез – 684.

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник  наукових праць  «Актуальні проблеми права: теорія і практика»,  йому присвоєний міжнародний науковий серіальний   номер  ISSN 2218-5461, а також у 2013 році  внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International».

Основною формою залучення талановитих студентів до науково-дослідної роботи з тематики кафедральних досліджень є організація і проведення студентських наукових конференцій та видання їх матеріалів. За останні 5 років тільки за результатами традиційних щорічних студентських наукових конференцій було видано 14 збірок матеріалів, загальним обсягом 250 друкованих аркушів. 

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних навчальних закладах та наукових організаціях. Наприклад, у  2015 році   доценти кафедри Арсентьєва О.С. та Котова Л. В. пройшли стажування у Польщі  на базі Фундації  Central European Academy Studies and Certification (CEASC) у співпраці з університетом інформатики (WSInf), Лодзь, Польща та Центром Європейських Фондів (BFE ) та отримали офіційні сертифікати про отримання післядипломної освіти; доценти кафедри – Арсентьєва О.С., Котова Л.В., Капліна Г.А., Татаренко Г.В пройшли стажування в Академічному товаристві Михаїла Балудянського у Словакії (1-10 листопад 2015р.), одержали відповідні сертифікати.

Підрозділи кафедри

Філія при Головному управлінні Національної поліції у Луганській області

КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Наша електронна пошта

е-mail:kpr@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.ю.н., доцент Татаренко Галина Вікторівна

Контакти: тел. +380501589273, е-mail: gosik1@yandex.ua

Наше розташування

ауд. № 314, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра конституційного права є структурним підрозділом юридичного факультету СНУ ім. Володимира Даля. Кафедра створена згідно з наказом ректора СНУ ім. В.Даля від 21.10.2015 р. № 160/02  та функціонує на підставі Конституції України, Законів України, Статуту університету, Положення про кафедру та інших нормативно-правових актів про вищу освіту.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра конституційного права забезпечує викладання провідних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини та громадянина, механізму органів державної влади та взаємодії між ними, зі змістом управлінської діяльності органів виконавчої влади, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою державного управління в окремих галузях і сферах державного будівництва. Наразі кафедра готує випускників за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні посібники, курси лекцій та методичні матеріали.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує  підготовку студентів на непрофільних інститутах університету, за програмою другої юридичної вищої освіти.

Історія кафедри

У 2001 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля була створена кафедра архівознавства, одна з небагатьох в Україні, що почала підготовку профільних фахівців. Кафедру очолив Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук, почесний краєзнавець України. Перший набір на спеціальність «Архівознавство» відбувся в 1994 році за безпосередньої участі історика й архівіста, доктора історичних наук, професора Віталія Феодосійовича Литвиненка (1937-2011), але в умовах окремо створеної кафедри саме із цієї спеціальності підготовка студентів вийшла на новий якісний рівень.

У 2002 році при Державному архіві Луганської області відкрито філію кафедри, яка стала основною базою для проходження студентами практик і де вони опрацьовують фонди архіву для написання курсових, дипломних та інших наукових праць. З метою підвищення якості навчального процесу та наукової діяльності кафедри в червні 2005 року на базі кафедри архівознавства відкрито філію відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (керівник – професор Довжук І.В.), де проводяться консультації магістрів, аспірантів і докторантів. Для подальшої інтеграції університету й наукової академічної установи в травні 2010 року в Інституті історії України НАН України відкрито філію кафедри архівознавства (керівник – член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.).

Згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 кафедра «Конституційного права та архівознавства» була перейменована в кафедру «Конституційного права»

Інформація про очільника кафедри

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. З 2010 р. по 2015 р – доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського державного національного університету ім. В.Даля. З жовтня 2015 по теперішній час – завідувач кафедри Конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля. М. Сєвєродонецьк.

Наукова робота: 61 публікація, з них 31 наукового та 30 навчально-методичного характеру. 

Опубліковано дві монографії:
1.    Монографія «Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні». / Луганськ: Вид-во «Література», 2011. – 220 с.
2.    Монографія «Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні» / Хуторян Н.М., Вишновецька С.В., Гаращенко Л.П., Дріжчана С.В., Іншин М.І., Кравчук Т.В., Коробенко Н.П., Лаврів О.Я., Лазор Л.І., Сімутіна Я.В., Стадник М.П., Скоробагатько А.В., Татаренко Г.В., Швець В.О., Шумило М.М. За ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.М.Хуторян, 2012.

Викладає наступні дисципліни кафедри конституційного права: Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Судові та правоохоронні органи, Історія держави та права, Правовий менеджмент, Порівняльне адміністративне право.

Викладачі кафедри

1.    Антоненко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент.
2.    Денисенко Галина Олексіївна – кандидат психологічних наук, доцент.
3.    Качурін Сергій Гурійович – кандидат юридичних наук, доцент.
4.    Сергієнко Ганна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент.
5.    Карауланова Наталія Олегівна – старший лаборант.

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри охоплює достатньо широкий діапазон наукових досліджень: становлення і розвиток українського конституціоналізму; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційно-правовий статус людини і громадянина; проблеми тлумачення Конституції і законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права і законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо. 

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах. 

На кафедрі конституційного права щорічно проводять всеукраїнські та міжнародні конференції, за результатами яких публікуються збірники тез конференцій.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ


Наша електронна пошта

е-mail кафедри: cultura@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.п.н., професор Чурсін Микола Миколайович
Контакти: тел.:(06452)2-78-05, 4-03-42, факс:(06452)4-40-97, е-mail: uni.snu.edu@gmail.com

Наше розташування:

Головний корпус, ауд.324, пр. Центральний 59а, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра здійснює підготовку за рівнями вищої освіти: бакалавр з напряму 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» галузі знань 0201 «Культура», і магістр з інформаційно-документної та бібліотечної діяльності, викладач ВНЗ, викладач ВНЗ, за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра філософії культури і культурології (ФКК) стала випусковою для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" у 2003 році, коли до неї було включено кафедру документознавства та інформаційної діяльності, що з 1998 року готувала фахівців за цією спеціальністю. На цей час кафедра ФКК продовжує здійснювати таку підготовку, випускаючи вкрай потрібних суспільству в умовах інформатизації фахівців з організації обробки документів та інформаційної діяльності у підприємствах, організаціях, закладах будь-якої форми власності.

Історія кафедри

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В.Даля ведеться з 1998 р., її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології, очолюваної професором О.П.Воєводіним, який акредитував спеціальність і сприяв подальшому розвитку навчального процесу. Склалася ідеологія підготовки фахівців, що органічно поєднує технічні, гуманітарні й світоглядні аспекти.

Зацікавлена праця викладацького складу, щире ставлення до студентів у поєднанні з універсалізмом спеціальності, що відкривав широкі можливості випускникам у працевлаштуванні обумовили стійкий інтерес до цієї спеціальності серед абітурієнтів. Професорсько-викладацький склад кафедри протягом десятиліття набував цінного досвіду, регулярно беручи участь у міжнародних конференціях і проектах, зокрема, європейському міжнародному проекті «Темпус». Зміна умов діяльності кафедри з переміщенням СНУ ім. В.Даля до м. Сєвєродонецьк не вплинула на зміст та обсяг навчального процесу, що втім набув нових форм, зокрема у дистанційному навчанні. 

Основні дисципліни, що викладаються кафедрою:

Документознавство, Управлінське документознавство, 
Інформаційно-аналітична діяльність; Інформаційний менеджмент; Теорія інформаційного згортання; Інформаційна діяльність в мережі Інтернет;
Культурологія, Інформаційна культура;
Теорія комунікацій, Медіа етика;
Корпоративні інформаційні системи, Захист управлінської інформації

Інформація про очільника кафедри

У 2015 році кафедру очолив Микола Миколайович Чурсін, доктор педагогічних наук (2012), кандидат технічних наук (1988), доцент (2003), який працював на спеціальності протягом всього часу її існування і є фахівцем в сфері інформаційної діяльності.

М.М.Чурсін закінчив Луганський машинобудівний інститут в 1971 р. і працював тут з 1973 р. до цього часу на посадах молодшого та старшого наукового співробітника кафедр технології машинобудування та економіки промисловості, був відповідальним виконавцем наукових тем з проблем автоматизації обробки науково-технічної інформації в галузі важкого та транспортного машинобудування, а також у сфері вищої освіти. Працював на посадах начальника обчислювального центру СУДУ, доцента кафедр політекономії, господарчого права, документознавства та інформаційної діяльності, філософії культури і культурології. З 2006 – дійсний член Міжнародної академії інформатизації. З 2012 р. – завідувач кафедри соціальної інформатики СНУ ім. В.Даля.

З грудня 2014 р по грудень 2015 р обирався головою профспілкової організації викладачів і співробітників СНУ ім. В.Даля. М.М.Чурсін має близько 140 публікацій, є членом двох спеціалізованих Вчених рад (СНУ ім. В.Даля, Харківська державна академія культури).

Викладання студентам спеціальності  «Документознавство та інформаційна діяльність» кола дисциплін, пов'язаних з інформаційною діяльністю: «Аналітично-синтетична обробка інформації», «Інформаційна культура», «Інформаційні системи», «Основи інформаційної діяльності»,«Сучасні проблеми природознавства і техніки»,«Теоретичні основи інформаційних систем»,«Теорія інформаційного згортання»,«Управління інформаційними ресурсами», «Інформатизація та соціальні процеси».

Дві почесні грамоти від Луганської обласної адміністрації та кілька – від ректорату та профспілки СНУ ім. В.Даля за внесок в розвиток освітньої діяльності та активну участь в культурному житті університету:
1) Державна науково-дослідна тема N 0110U002105 «Вплив глобалізації на ціннісні орієнтації та життєві стратегії студентської молоді», 2008–2011 рр.;  
2) Міжнародній освітній проект TEMPUS 159338 – TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES «Розвиток системи вищої освіти для підвищення ефективності соціального партнерства і конкурентоспроможності гуманітарних наук», 2010–2012 рр.,

Член спеціалізованих вчених рад Д 29.051.06 (СНУ ім.В.Даля) та Д 64.807.02 (Харківська державна академія культури). 

Область наукових інтересів – теоретико-інформаційні основи освітньої діяльності, педагогіка вищої школи, семантична теорія інформації, соціальна інформатика, соціальні наслідки інформатизації суспільства, інформаційна культура.

–  Чурсин Н.Н. Популярная информатика / Н.Н.Чурсин. – К. : Техника, 1982. – 158 с. 
– Чурсин Н.Н. Понятие тезауруса в информационной картине мира / Н.Н.Чурсин.  Луганск : «Ноулидж», 2010. – 305 с.
– Чурсін М.М. "Пост-суспільства" в контексті цілей освітньої діяльності / М.М.Чурсін // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць /Гол. редактор Г.П.Шевченко. – Вип. 5 (68). – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – С. 200-212.
– Чурсин Н.Н. Понимание информации в связи с происхождением живой материи / Н.Н.Чурсин // Научно-техническая информация. Сер.2. – 2016. – №1. – С.1-6.
Контакти:
е-mail:Chursin2n@i.ua
тел.  050 758 1636

Викладачі кафедри

Чурсін Микола Миколайович

– посада – в.о. завідувача кафедри

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук

– стаж роботи – 45 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – поняття інформації, семантична концепція інформації, інформаційна діяльність, інформатизація суспільства, соціальна інформатика, педагогіка, інформаційна культура

– публікації (загальна кількість) – 140

– контактна інформація – chursin2n@i.ua

Сілютіна Ірина Миколаївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат педагогічних наук

– стаж роботи – 33 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – відчуженні знання в системі соціальних комунікацій; використання технології аутсорсингу в інформаційно-документаційній сфері

– публікації (загальна кількість) – 81

– контактна інформація – ira128@ukr.net  Скайп:  silutina.irina

Скороварова Євгенія Вікторівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат філософських наук

– стаж роботи – 10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – естетика повсякдення, філософія постмодерну, інформаційно-комунікативні процеси суспільства

– публікації (загальна кількість) – 31

– контактна інформація – skorovarova@gmail.com

Наукова робота

Пріоритетними напрямками наукової діяльності викладачів кафедри є загально-кафедральні теми «Естетична антропологія» та «Інформаційні технології і світовий культурний процес», у межах яких кафедрою здійснюється постійно діюча інтерактивна науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Людина і суспільство: інформаційні виміри культури». Географія зарубіжних публікацій кафедри представлена у 2011-2016 виданнями Білорусі, Латвії, Молдови, Сербії, Росії, Чехії. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри філософії культури і культурології протягом 2011-2016 рр. опубліковано понад 140 статей та тез у провідних загальноукраїнських і зарубіжних виданнях. У напрямку професійної підготовки фахівців підготовлено і видано доцентом О.О. Міхном наукову монографію: Міхно О.О. Людина в інформаційному Всесвіті. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 224 с. У планах кафедри колективна монографія, присвячена питанням розвитку культури в умовах інформатизації суспільства

КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Наша електронна пошта

е-mail: hozpravo@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.ю.н., професор Шаповалова Ольга Вікторівна

Контакти: е-mail: hozpravo@i.ua

Наше розташування: 

ауд. № 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра господарського права входить до складу юридичного факультету. Це колектив із 4 викладачів ( в т.ч. 1 доктор і 2 кандидати наук), який забезпечує навчальний процес як на юридичному факультеті, й на інших факультетах та інститутах. Професорсько-викладацький склад забезпечує викладання 25 навчальних дисциплін. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою іноземним студентам, в т.ч. магістрам. Відповідний напрям наукової роботи сформований під впливом видатних вчених-науковців господарського та господарсько-процесуального права В.К. Мамутова, В.В. Лаптева, Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини та ін. 

Загальна інформація про кафедру

На кафедрі відкрито відділеня  аспірантури, де за науковим керівництвом О.В. Шаповалової відбувається підготовка наукових кадрів. 

Сфера наукових інтересів: правові проблеми залучення в господарський обіг природних ресурсів, договірні форми державно-приватного партнерства,  реалізація господарсько-процесуальних прав. 

Курси викладача: 
– «Господарське процесуальне право»; 
– «Господарське право», «Міжнародне приватне право»; 
– «Майнова основа господарювання»; 
– «Міжнародний комерційний арбітраж» та інші.

Історія кафедри

Кафедра господарського права створена на юридичному факультеті  у 1997 р. Її виникнення було обумовлено нагальною потребою в підготовці фахівців, які були б озброєні знаннями та практичними навичками в умовах розвитку підприємництва та переходу Україні до ринкової економіки. 

Першим завідуючим кафедрою став доктор економічних наук  професор Козубенко Віктор Олексійович. У 1999 році кафедру очолює доктор технічних наук професор Мартинов Анатолій Валентинович. З 2004 року обов’язки завідуючого виконував кандидат технічних наук доцент Нікішкін Юрій Анатолійович. З березня 2007 року завідувачкою кафедри призначена Шаповалова Ольга Вікторівна – доктор юридичних наук за спеціальностями – «господарське право, господарсько-процесуальне право» 

Незважаючи на свій порівняно молодий вік, кафедра господарського права виправдано посідає одне з провідних місць у структурі СНУ ім. В. Даля.

Кафедра господарського права є єдиною з гуманітарних кафедр університету, яка протягом п’яти років виконує на замовлення наукові дослідження на госпрозрахунковій основі. Так, з 2009 року по теперішній час кафедрою було укладено з суб‘єктами підприємницької діяльності та виконано п’ять господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт. 

Інформація про очільника кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Автор 4-х монографій, 3-х навчальних  посібників, 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових статей. Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Києв), Харківського національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків). 
Головний редактор наукового періодичного видання  “Юридична наука, практика і освіта” (видається з 2009 року). 

Викладачі кафедри

1.    Шаповалова Ольга Вікторівна – доктор юридичних науки, професор
2.    Гриценко Григорій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент
3.    Терещенко Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент
4.    Мартинова Лілія Володимирівна – ст. викладач.
5.    Теміров Володимир Іванович – старший лаборант кафедри господарського права

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри присвячена питанням господарсько-правового забезпечення розвитку економіки України. Одним із важливих напрямів роботи кафедри є робота над дисертаціями. За роки розвитку кафедри були підготовлені та захищені докторська і кандидатські дисертації (1докторська, 10 кандидатських). На кафедрі виконано дослідження за держбюджетними науково-дослідними темами: «Вдосконалення господарського законодавства України», «Аналітико-правові засади протидії тіньовій економіці та неефективному господарюванню», «Проблеми правового впливу на господарські відносини та господарську діяльність». За останні десять років викладачі кафедри прийняли участь у 60 науково-практичних конференціях в Україні і за її межами. Представники кафедри є членами Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація господарського права». Кафедра підтримує тісні зв’язки з колегами, ВНЗ та кафедрами юридичних факультетів, дослідними інститутами України, Російської Федерації, Республіки Білорусь.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Наша електронна пошта

е-mail: philosophy@snu.edu.ua

Завідувач кафедри: д.філос.н., професор Єременко Олександр Михайлович

Контакти: тел. +380992787571, е-mail: alyeremenko@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 324, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр, спеціаліст і магістр за очною та заочною формами навчання за спеціальністю 033 «Філософія».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра філософії в своїй науковій діяльності об’єднує декілька напрямів. Перш за все, викладачі кафедри продовжують традиції луганської естетичної школи, започаткованої на початку ХХ1 століття. За останній час на кафедрі складається своєрідна школа філософії історії, а також формується нова форма діалектики, поєднана з оригінальною авторською методологією філософської комбінаторики. Також викладачі кафедри плідно працюють у сфері релігієзнавства та філософії культури.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за  спеціальністю 033 «філософія».

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою філософських спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є опанування майбутніми фахівцями основних досягнень світової та вітчизняної філософської традиції, враховуючи надбання сучасної філософської думки, а також формування навичок самостійного філософського мислення. 

Історія кафедри

Кафедра світової філософії та естетики була створена в 2001 році. Наказом ректора № 40 від 15.10.2014 на базі кафедр прикладної філософії та теології і світової філософії та естетики була створена кафедра світової філософії та теології. Наказом ректора № 160/02 від 21.10.2015 кафедру світової філософії та теології перейменовано у кафедру філософії. Кафедра є структурним підрозділом університету, який здійснює навчально-виховний процес і його методичне забезпечення, веде наукові дослідження, виконує іншу діяльність згідно зі специфікою відповідно до п.3.2 Статуту університету.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:
Антична філософія
Філософія Середньовіччя і Відродження
Східна філософія
Філософія Нового часу
Німецька класична філософія
Філософія ХІХ – початку ХХ століття
Сучасна зарубіжна філософія
Філософська пропедевтика
Основи наукових досліджень
Метафізика
Релігієзнавство
Логіка
Світовий культурний процес
Етика
Гносеологія
Світова література (філософський аспект)
Естетика
Філософія культури
Філософська антропологія
Соціальна філософія
Філософія історії
Політична філософія
Діалектика
Історія філософії в Україні
Модернізм та постмодернізм
Філософія науки

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри філософії – доктор філософських наук Єременко Олександр Михайлович працює на постійній основі, обіймає посаду з 2015 року. В 1980 році закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут за кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури». В 1991 р. Захистив кандидатську дисертацію в Інституті філософії АН України (м. Київ) на тему «Комунікативні механізми філософського пізнання» за спеціальністю «Діалектика та теорія пізнання». В 2010 р. в Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Історична подія в контексті європейської традиції: соціально-філософський аналіз» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

В університеті працює з 2011 року. Обіймав посаду професора; з вересня 2015 р. по цей час займає посаду завідувача кафедри філософії. Має понад 100 наукових праць. Він є: відмінник освіти України, лауреат премії ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії.
Контакти: тел. +380992787571, е-mail: alyeremenko@gmail.com

Викладачі кафедри

Єременко Олександр Михайлович

– посада –  завідувач кафедри філософії.

– вчене звання –  професор.

– науковий ступінь –  доктор філософських наук.

– стаж роботи –  24 роки.

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  філософія історії, релігієзнавство, комбінаторика філософських категорій, оксюморона діалектика.

– публікації (загальна кількість) –  170

– контактна інформація:  alyeremenko@gmail.com ;  099-27-87-571

Смоліна Ольга Олегівна

– посада- професор

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  доктор культурології

– стаж роботи – 23 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – культурологія, релігієзнавча культурологія, поетика культури, сакральне мистецтво, сучасне мистецтво

– публікації (загальна кількість) – 82

– контактна інформація – obrazoos@yandex.ua

Яценко Олена Дмитрівна

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат філософських наук

– стаж роботи – 14 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – метафізика, філософія культури, філософія інформації, техніки і технології.

– публікації (загальна кількість) – 30

– контактна інформація – yatsenkood@i.ua

Ополонін Анатолій Михайлович

– посада- доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь –  кандидат філософських наук

– стаж роботи – 40 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – соціальні фактори науково-технічного прогресу

– публікації (загальна кількість) – 20

– контактна інформація – philosophy@snu.edu.ua

Бондар Євген Васильович

– посада- асистент

– стаж роботи – 10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – соціальна філософія та філософія історії.

– публікації (загальна кількість) – 4

– контактна інформація – pegas55@bigmir.net

Єрьомін Владислав Юрійович

– посада- асистент

– стаж роботи – 1 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – інтегральний традиціоналізм, антична філософія, західний езотеризм

– публікації (загальна кількість) – 10

– контактна інформація – agni_tiger@mail.ru

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри здійснюється за декількома напрямками. У 2011 році на кафедрі світової філософії та естетики була затверджена комплексна тема кафедрального дослідження: «Міжкультурна специфіка регіону: діалектика глобалізації та автономізації». За період з 2001 по 2014 рік вийшло 18 випусків фахового видання «Філософські дослідження».

Викладачі кафедри є спеціалістами у наступних галузях філософського знання:  діалектика, соціальна філософія та філософія історії, філософія культури, релігієзнавство, естетика, семіотика, епістемологія, логіка, філософська антропологія.

За період з 2010 по 2016 рік викладачами кафедри надруковано 124 статей та тез. Видано 2 монографії, 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1 методичний посібник.

Завідувач кафедри професор Єременко О.М. у 2009 році отримав премію ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії (постанова Президії НАН України від 25.02.2009 р.).

Колективом кафедри регулярно проводяться наукові конференції, у яких беруть участь викладачі та студенти факультету. За період з 2010 по 2015 рік було проведено 5 таких конференцій, на яких виступило більш ніж 100 викладачів та близько 200 студентів та аспірантів.

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів та круглих столів.

Докторант кафедри Яценко О.Д. нещодавно пройшла міжнародне стажування у межах проекту «Гермес» програми ERASMUS MUNDUS в університеті  Ка Фоскарі (Венеція, Італія).

КАФЕДРА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Наша електронна пошта

е-mail: world_hist@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – д.і.н., професор Михайлюк Віталій Павлович 

Контакти: тел. +380505435794, е-mail: vital_mih@ukr.net

Наше розташування:

ауд. № 320, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія», а також  за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Загальна інформація про кафедру

Історія в житті кожної людини відіграє важливу роль. Вона розкриває різноманітні діяння видатних постатей і навчає людей одні вчинки схвалювати і ставити собі за зразок, а інші – уникати. Людина – це творець історії, котра, використовуючи досвід минулого, впливає на сучасність і на майбутнє. 
Кафедрою викладається біля 50 дисциплін загального історичного та спеціалізованого профілю з урахуванням специфіки науково-дослідної роботи, що забезпечує комплексну фахову підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії, котрі зможуть отримати системне розуміння історичного процесу; розуміти значущість історичних знань про науку та техніку в загальносвітовому процесі; проявляти розуміння важливості знань базової основи тих чи інших історичних подій, до яких приводила низка взаємопов’язаних факторів тощо.

Історія кафедри

Кафедра, як самостійний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України існує з 2003 року, є випускаючою за спеціальністю 032 «Історія та археологія». При Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля функціонує аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія».  Із 2004 року на базі кафедри всесвітньої історії та історії України функціонує спеціалізована вчена рада К 29.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України». Наказом МОН України від 16.05.2016 №515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» термін функціонування ради продовжений до травня 2017 року. 

Дисципліни, що викладаються кафедрою:
Спеціальні історичні дисципліни
Археологія та методика польової археології
Історична географія
Історія первісного суспільства та первісних релігійних вірувань
Історія України та української культури
Історія та філософія Стародавнього Сходу
Історія та філософія Античності
Історія середніх віків
ІЦПСЄ
Історія Південно-Тихоокеанського регіону
Історія СРСР
Історія ВГВ
Первісна історія Америки
Історія Північної Європи
Історія Західної Європи та Північної Америки нового часу
Історія дипломатії
Епоха Просвітництва у Європі
Історія Азії та Африки
Історія українського козацтва
Методи історичного дослідження
Спеціальні історичні дисципліни
Історія науки і техніки
Українська етнографія
Світова та вітчизняна історія гендерних відносин
Сучасна історія Західної Європи та Північної Америки
Теорії нації та націоналізму у історичному аспекті
Світова історія торгівельних відносин
Світова історія інакомислення
Методика викладання історії
Історія Латинської Америки
Публічна історія та історична політика
Краєзнавство
Історіографія та біографістика
Світова історія військової справи 
Дослідження націоналізму в історичному вимірі
Публічна історія. Історичне знання в сучасному суспільстві
Критична історія держави
Історична герменевтика
Сучасний стан наукових знань у галузі історії
Методологія та організація НДР з історії
Розробка докторського  проекту з історії
Всесвітня історія та інші.

Інформація про очільника кафедри

Кафедру очолює академік Академії наук вищої освіти України, доктор історичних наук, професор Михайлюк Віталій Павлович
Контакти: тел. +380505435794, е-mail: vital_mih@ukr.net
Працює у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 16.11.2002 р. по теперішній час. Під керівництвом д.і.н. проф. Михайлюка В.П. підготовлено та захищено більше 10 дисертацій. Професор Михайлюк В.П. активно провадить наукову діяльність щодо дослідження питань виникнення конфліктів у контексті історії України.

Викладачі кафедри

1.    Михайлюк Віталій Павлович, д.і.н., професор
2.    Якунін Віктор Кузьмич,д.і.н., професор;
3.    Сапицька Олена Михайлівна, к.і.н, доцент;
4.    Сафонова Наталія Михайлівна, к.і.н, доцент;
5.    Фомін Андрій Володимирович, к.і.н., доцент;
6.    Бровендер Юрій Михайлович, к.і.н., доцент;
7.    Михайлюк Владислав Віталійович, к.і.н., старший викладач.

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Проф. Михайлюк В.П. досліджує питання виникнення та розвитку конфліктів на території України; історіографію всесвітньої історії та історії України.

Проф. Якунін В.К. є відомим дослідником історії нашої країни, зокрема – історії діяльності ОУН-УПА.

Доц. Сапицька О.М. розроблює питання системного підходу до історичного пізнання; світову історію військової справи; гендерну історію; історію первісності та стародавнього світу; середньовіччя тощо.

Доц. Фомін А.В. проводить дослідження з історії України.

Доц. Сафонова Н.М. аналізує проблеми дипломатичних та міжнародних відносин, досліджує параметри критичної історії держави.

Сферою наукових інтересів доц. Бровендера Ю.М. є археологія, а старший викладач Михайлюк В.В. займається розробкою питань соціального забезпечення різних категорій населення України у роки СРСР; досліджує історію інакомислення.

Щорічно кафедра проводить міжнародну наукову конференцію “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки”. Метою конференції є ознайомлення та дискусійне обговорення наукових доробків вітчизняними та зарубіжними вченими з актуальних питань історії, які викладаються учасниками конференції; вироблення рекомендацій з впровадження наукових здобутків у навчальний процес та виховну роботу зі студентами.

Також щорічно кафедрою проводиться всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених  “Білі плями” в історії України в контексті світового розвитку”, на якій доповідачі обговорюють питання за наступними напрямками: 
формування державності в Україні;
зміни у соціальному становищі населення;
матеріально-побутове становище різних соціальних груп;
духовно-культурний розвиток українського народу;
правове становище населення України;
проблеми методології історії повсякденності;
ґендерні відносини в історії України (“історія жінок”);
особливості життя і діяльність національної еліти;
історико-патріотичне та екологічне виховання молоді;
проблеми мотивації та методології науково-дослідної роботи студентів з історії та інші.