е-mail: arsenteva@snu.edu.ua

тел: +380665595339


Заступник декана – к.ю.н., проф. Котова Любов Вячеславна

Контакти: тел. +380665595339, е-mail: kotova@snu.edu.ua


Секретаріат деканату:

Рязанцева Ярослава Михайлівна – секретар деканату, методист денного відділення

Контакти: тел. +380665595339, e-mail: riazanceva@snu.edu.ua

Новікова Ніна Григорівна – диспетчер деканату

Контакти: тел. +380665595339, е-mail: novikova.n@snu.edu.ua

Зав. кафедри – к.ю.н., проф. Котова Любов Вячеславна

Контакти: тел. +380665595339, е-mail: kotova@snu.edu.ua, pravoved@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною (дистанційною) формою навчання за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою за спеціальністю 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про кафедру правознавства, Переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за спеціальністю 081 «Право».

Кафедра правознавства забезпечує викладання дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації у чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство у практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо.

Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим).

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991р. № 242-04 кафедра була перейменована і одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму «Правознавство» у СНУ ім. В. Даля була розпочата у 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012р. наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 р. згідно з наказом №160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри спрямована на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки кваліфікованих юристів та проходила у межах кафедральних держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» та «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права».

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», який у 2013 році внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020).

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних закладах вищої освіти та наукових організаціях.

Кафедра правознавства на підставі угод та меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області: Східним  міжрегіональним управлінням міністерства юстиції (м. Харків), Рубіжанським міським судом Луганської області, Луганським апеляційним судом, Луганським окружним адміністративним судом, Луганським державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Головним управлінням Національної поліції у Луганській області, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Норвезькою радою у справах біженців тощо.

Підрозділи кафедри

 • Філія при Головному управлінні Національної поліції у Луганській області.
 • Правова лабораторія клінічних методів навчання «Pro bono» (Юридична клініка).
 • Криміналістична лабораторія.

Тел.: +380950524968

Філія кафедри правознавства функціонує у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2019 року.

Створена відповідно до наказу СНУ ім. В. Даля № 140/24 від 14.09.2015

Основні завдання філії:

 • в освітній діяльності:
 • проведення аудиторних занять з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (лекцій, лабораторних, семінарських), проведення поточного та підсумкового контролю за участі провідних спеціалістів установи;
 • керівництво навчальними, виробничими практиками, в тому числі переддипломною;
 • впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • організація курсового та дипломного проектування;
 • організація та проведення атестації випускників, забезпечення ефективної роботи  екзаменаційних комісій;
 • проведення стажування, підвищення кваліфікації викладачів університету.
 • у методичній роботі:
 • залучення провідних фахівців установи до розробки освітніх програм  спеціальності «Право» різних рівнів вищої освіти розробки, оновлення навчальних планів за відповідною спеціальністю та їх узгодження;
 • залучення провідних фахівців установи до розробки методичного забезпечення дисциплін: розробка, удосконалення робочих програм дисциплін, долучення до написання підручників, посібників, текстів лекцій, участь у створенні методичних матеріалів для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять у виробничих умовах, виробничих, переддипломних практик, розробки завдань поточного та підсумкового контролю, оцінки знань, практичних навичок та вмінь здобувачів вищої освіти;
 • розробка тематики курсового й дипломного проектування;
 • участь провідних фахівців установи у навчально-методичних конференціях, нарадах, засіданнях науково-методичної ради університету, факультету, засіданнях кафедри.
 • у науково-інноваційній діяльності:
 • проведення наукових та науково-практичних досліджень з пріоритетних напрямків науки, актуальних проблем відповідної галузі та широке впровадження отриманих результатів;
 • пропаганда наукових знань шляхом залучення провідних фахівців установи до участі у наукових семінарах, конференціях, виставках, робота в наукових товариствах, публікації у науково-періодичних виданнях;
 • впровадження результатів розробок у виробництво та в освітній процес. Перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок;
 • організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо);
 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках;
 • створення умов для залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи (керівництво здобувачами вищої освіти, які беруть участь у: виконанні НДДКР, наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах).

Завідувач кафедри – к.ю.н., професор Татаренко Галина Вікторівна

Контакти: тел. +380501589273; е-mail: tatarenko@snu.edu.ua

Заступник зав.кафедри – к.п.н., доцент Денисенко Галина Олексіївна;

denisenko@snu.edu.ua

Контакти: тел. +380991540388

Наша пошта: kpr@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра конституційного права є структурним підрозділом юридичного факультету СНУ ім. Володимира Даля. Кафедра створена згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 та функціонує на підставі Конституції України, Законів України, Статуту університету, Положення про кафедру та інших нормативно-правових актів про вищу освіту.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра конституційного права забезпечує викладання провідних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини та громадянина, механізму органів державної влади й взаємодії між ними, зі змістом управлінської діяльності органів виконавчої влади, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою державного управління в окремих галузях і сферах державного будівництва. Наразі кафедра обслуговує наступні спеціальності: 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини. На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні посібники, курси лекцій і методичні матеріали.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує  підготовку студентів на непрофільних інститутах університету, за програмою другої юридичної вищої освіти.

Історія кафедри

У 2001 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля була створена кафедра архівознавства, одна з небагатьох в Україні, що почала підготовку профільних фахівців. Кафедру очолив Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук, почесний краєзнавець України. Перший набір на спеціальність «Архівознавство» відбувся в 1994 році за безпосередньої участі історика й архівіста, доктора історичних наук, професора Віталія Феодосійовича Литвиненка (1937-2011), але в умовах окремо створеної кафедри саме із цієї спеціальності підготовка студентів вийшла на новий якісний рівень.

У 2002 році при Державному архіві Луганської області відкрито філію кафедри, яка стала основною базою для проходження студентами практик і де вони опрацьовують фонди архіву для написання курсових, дипломних й інших наукових праць. З метою підвищення якості навчального процесу та наукової діяльності кафедри в червні 2005 року на базі кафедри архівознавства відкрито філію відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (керівник – професор Довжук І.В.), де проводяться консультації магістрів, аспірантів і докторантів. Для подальшої інтеграції університету й наукової академічної установи в травні 2010 року в Інституті історії України НАН України відкрито філію кафедри архівознавства (керівник – член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.).

Згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 кафедра «Конституційного права та архівознавства» була перейменована в кафедру «Конституційного права».

Інформація про очільника кафедри

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, професор. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні».

 З 2010 р. по 2015 р. – доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З жовтня 2015 по теперішній час – завідувач кафедри Конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Наукова робота: 74 публікація, з них 39 наукового характеру, у тому числі три монографії та 52 навчально-методичного характеру.

Викладає наступні дисципліни кафедри конституційного права: Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Судові та правоохоронні органи, Історія держави та права, Правовий менеджмент, Порівняльне адміністративне право.

Контакти: тел. +380501589273; е-mail: tatarenko@snu.edu.ua

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри охоплює достатньо широкий діапазон наукових досліджень: становлення й розвиток українського конституціоналізму; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційно-правовий статус людини та громадянина; проблеми тлумачення Конституції та законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права й законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.

На кафедрі конституційного права щорічно проводять Всеукраїнська науково-практична  конференція  аспірантів,  студентів,  молодих науковців  «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (спільно з кафедрою правознавства) та Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (спільно з Луганською обласною державною адміністрацією).

Завідувачка кафедри – доктор юридичних наук, професор, Почесний професор СНУ ім. В. Даля

Шаповалова Ольга Вікторівна

Контакти: тел. +380981050848, е-mail: shapovalova@snu.edu.ua, hozpravo2@i.ua

Заступниця зав. кафедри (на посаді професорки кафедри) – кандидат юридичних наук, доцент

Домбровська Оксана Валентинівна

Контакти: е-mail: pantera211977@gmail.com, dombrovska@snu.edu.ua 

Наші контакти:

Контакти: тел. +380981050848, е-mail: hozpravo@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра господарського права є одним з провідних структурних підрозділів юридичного факультету, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання у більшості організаційних підрозділах Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Зокрема, самому юридичному факультеті, факультеті економіки і управління, факультеті транспорту і будівництва, факультеті гуманітарних та соціальних наук, факультеті здоров’я людини, факультеті інженерії, факультеті інформаційних технологій та електроніки, центрі удосконалення освіти.

Загальна інформація про кафедру

Створення та функціонування кафедри господарського права обумовлено необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців як юридичного, так й неюридичного профілів в галузі правового регулювання економічних та екологічних відносин. Зокрема, міжнародного економічного права, інвестиційного та інноваційного права, фінансового та податкового права, екологічного права, митного та транспортного права, господарського права, правового регулювання туристичної діяльності тощо. З метою поліпшення якості викладання зазначених правових дисциплін, зміцнюються зв’язки з господарськими судами України та правоохоронними органами, що забезпечують дотримання законності у сфері господарювання. Також налагоджується співпраця з органами влади і управління, наділеними господарською компетенцією, а також – науково-дослідними інститутами Академії правових наук України. 

Місія функціонування кафедри – забезпечення високої наукової, теоретичної та практичної освітньо-кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти юридичного й неюридичного профілів у галузі  правового регулювання економічних та екологічних відносин. При цьому застосовується інноваційний підхід до їх підготовки,  зорієнтований на міжнародні та європейські стандарти. Завдяки цьому майбутні висококваліфіковані фахівці здобувають навички вільного мислення та самоорганізації у сучасних економічних умовах, що дозволяє бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці, володіючи правовою й соціальною мобільністю та досягати високих результатів у професійному середовищі. 

Суспільна доцільність функціонування кафедри господарського права визначається необхідністю формування правового господарського порядку в Україні, розвитку підприємницької діяльності та її правового супроводу, а також забезпечення нашої країни висококваліфікованими професійними кадрами.

Інформація про очільницю кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, Почесний професор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, гарант освітньо-наукової програми підготовки «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» галузі знань 08 «Право» за кваліфікацією «Доктор філософії».

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право (номер диплому – ДД №006518). Тема докторської дисертації: «Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку».

Вчене звання професора кафедри господарського права присвоєне у 2008 році (номер атестата – 12ПР №005768).

У 2018 році присвоєно звання Почесного професора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (номер диплома – ДПП №5/18).

Станом на початок 2023 року науково-педагогічний стаж – 37 років. Перебування на посаді завідувачки кафедри станом на початок 2023 року – 16 років.

Авторка 9-ти монографій (частина з них – у співавторстві), підручника «Концесійне право», 3-х навчальних посібників (у співавторстві), зокрема  «Інноваційне право» та «Господарське право в умовах цифровізації економіки», 2-х науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових публікацій.

Запрошується у статусі членкині спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України (м. Київ), Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого (м. Харків).

Професор О.В. Шаповалова має вагомі досягнення у підготовці наукових кадрів. Підготовлено 11 кандидатів юридичних наук. Проведено експертизу 37 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук, зокрема кількість докторських дисертацій – 5, кількість кандидатських – 32.

Не менш важливими заслугами професора Шаповалової О.В. є участь у редакційній колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», м. Київ, Україна (виходить 2 рази на рік), а також наукове й науково-технічне співробітництво із Науководослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України(м. Харків) та Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України (м. Київ).

З 2018 року  професор Шаповалова О.В. бере участь у Проекті ЄС ПРАВО-Justice (Установи-партнери: Французька Агенція міжнародної технічної допомоги (Expertise France), м. Париж; Верховний Суд, ДСАУ, ВККСУ, Рада з питань судової реформи, Міністерство юстиції та інші органи державної влади України, м. Київ). Тема співробітництва:  Управління реформою сектору юстиції, розробка інформаційних інструментів та інфраструктурних рішень для установ сектору юстиції з особливим акцентом на програмування електронного документообігу, електронних довірчих послуг та цифрової ідентифікації; удосконалення послуг державної реєстрації майна та юридичних осіб, розробка нових реєстрів; розробка електронних інструментів для полегшення пошуку рішень ВС; сприяння стандартизації та автоматизації бізнес-процесів у виконавчій службі та службі пробації тощо. З 2020 року входить до керівного складу Донбаської регіональної ради реформ правосуддя.

Головні напрямки наукової діяльності професора Шаповалової О.В.: правове забезпечення цифровізації економіки; адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку; проблеми господарського права та господарського процесуального права, розробка докторського проєкту.

Контакти: тел. +380981050848, е-mail: shapovalova@snu.edu.ua, hozpravo2@i.ua

Наукова робота

Провідною метою кафедри господарського права є активізація наукової й науково-дослідної діяльності кафедри та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців для галузей юриспруденції та економіки, виконання конкурентоспроможних наукових розробок, провадження інноваційної діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та завдань національної економіки в умовах сталого розвитку. 

Колектив кафедри господарського права намагається працювати над підвищенням свого професійного рівня, що є одним із центральних елементів стратегії і тактики удосконалення організації і змісту вищої освіти, усунення економічних і структурних диспропорцій в рівнях освітньої та професійної підготовки. Викладачі кафедри господарського права постійно підвищують свою ділову репутацію та професійну кваліфікацію:

– у 2020 році доцентом Мартиновою Л.В. було пройдено міжнародне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» (Словаччина, Католицький Університет у м. Румбероз; Польща, Університет суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)) та курси підвищення кваліфікації, що проводилися в рамках Програми Ради Європи з освіти в галузі прав людини для юристів (Human Right Education for Legal Professionals – HELP) (Україна);

 – у 2021 році доцентом Терещенком С.В. було пройдено міжнародне стажування на тему «Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства» (Словаччина, Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), Польша-Україна у співпраці Uczelnia Nauk Spolecznych (UNS), Lodz, Polska та Catholic University in Ruzomberok, Slovakia).

– у 2022 році професором Шаповаловою О.В. було пройдено міжнародне стажування за програмою «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в навчальних закладах освіти: європейський досвід» та розроблено освітній проект на тему «Дуальна (міжнародна) інклюзивна освіта» (Польща, Фундація Зустріча Кафедри польсько-українських студій Ягеллонського університету в Кракові, Центр розвитку кар’єри ГО «Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти «Соборність»).

Також викладачі кафедри приймають активну участь у науково-практичних конференціях й круглих столах, кафедральних та міжкафедральних наукових семінарах, міжнародних симпозіумах та інших міжнародних програмах мобільності науково-педагогічних працівників з виконання пріоритетних завдань з інтернаціоналізації тощо. 

Наукові статті викладачів кафедри публікуються на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових видань: 

– проф. Шаповалова О.В.: Scopus;

– проф. Вінник О.М.: Scopus;

– доц. Домбровська О.В.: Scopus;

– доц. Терещенко С.В.: Scopus;

– доц. Мартинова Л.В.: Scopus.

Тематика публікацій зорієнтована на актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки, практики та освіти. 

Щороку кафедрою господарського права проводиться всеукраїнський просвітницький та науковий захід – круглий стіл на найбільш актуальні проблематики сьогодення: «Правове забезпечення активної життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб», «Правові умови зміни статусу громадян внаслідок «гібридної війни» в Україні», «Цифровізація сучасних бізнес-процесів як вектор нової економічної політики» та інш. До участі у Круглих столах залучаються провідні вчені та практики. Ведуться жваві дискусії щодо оцінки сучасних проблем обґрунтування напрямів забезпечення збалансованого розвитку права та економіки, дискусії та обґрунтування  потреби  наступної модернізації  господарського, трудового та іншого законодавства в сучасних умовах тощо. 

На кафедрі виконано дослідження за держбюджетними науково-дослідними темами: «Особливості правового забезпечення реалізації державно-приватного партнерства», «Вдосконалення господарського законодавства України», «Аналітико-правові засади протидії тіньовій економіці та неефективному господарюванню», «Проблеми правового впливу на господарські відносини та господарську діяльність». З 01.01.2021 року розпочата робота кафедри над держбюджетною науково-дослідною темою: «Концептуальні засади сталого розвитку економіки в умовах її цифровізації».

Кафедра господарського права підтримує тісні зв’язки з колегами, ВНЗ та кафедрами юридичних факультетів, дослідними інститутами України, Грузії,  Республіки Латвії,  Республіки Молдови. Міжнародні зв’язки кафедри господарського права з навчальними закладами і організаціями інших країн характеризуються двома напрямками: 1) підготовка фахівців для зарубіжних країн; 2) співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами: Грузія – Сухумський Державний Університет (м. Тбілісі). 

З 2009 року по 2014 рік кафедрою було укладено з суб’єктами підприємницької діяльності та виконано низку господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт за номерами Ю-01-09, Ю-1-10, Ю-2-10, Ю-1-12, Ю-2-12. «Методика організації правової роботи на підприємстві» (державний реєстраційний номер 01090009030); «Правові  методи мінімізації економічних ризиків підприємців при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000043); «Правовий захист інтересів недержавних суб’єктів господарювання при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000044); «Правові заходи запровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах металургії» (державний реєстраційний номер 0112U002894), «Особливості правового режиму господарського використання земельних ділянок, надр та інших природних ресурсів» (державний реєстраційний номер  0112U002895). 

На кафедрі господарського права здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право». За роки розвитку кафедри були підготовлені та захищені докторська й кандидатські дисертації (1 докторська, 15 кандидатських). Досліджена проблематика різноманітна та дуже актуальна:  О.А. Воловик – «Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів» (2005 р.), О.В. Шаповалова – «Адаптація вимог сталого розвитку до господарського законодавства» (2007 р.),  Д.В. Шликов  –  «Правова природа оренди майна як форми державно-приватного партнерства» (2010 р.), Є.А. Таликін – «Запобіжні заходи у господарському судочинстві» (2010 р.), Д.С. Щеглов –  «Господарсько-правові засоби попередження фіктивного господарювання» (2011 р.), О.Д. Сиротюк – «Господарсько-правові засади державно-приватного партнерства» (2011 р.), О.С. Фонова – «Спрощенні процесуальні форми: адаптація господарського судочинства України» (2012 р.), С.В. Терещенко – «Договірний механізм реалізації державно-приватного партнерства» (2012 р.), Т.С. Гудіма – «Правове регулювання  діяльності з венчурного інвестування» (2015 р.), С.В. Солодченко – «Правове забезпечення реалізації контрольних функцій суб’єктів господарювання» (2019 р.) та ін.

в.о. завідувача кафедри – к.і.н. доцент Сапицька Олена Михайлівна

Наша пошта:

world_hist@snu.edu.ua

Наша сторінка у Facebook:

Вступне слово про кафедру

Кафедра є випускаючою та веде підготовку за І-ІІІ рівнями вищої освіти за спеціальністю 032 «Історія та археологія», за також за ІІ рівнем за спеціальністю 014.03 «Середня освіта (Історія)».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра історії та археології декларує поєднання принципів академічної історії з публічною історією та міждисциплінарним підходом і цифровими технологіями, що є світовим освітянським трендом.

Кафедрою викладається біля 50 дисциплін загального історичного та спеціалізованого профілю з урахуванням специфіки науково-дослідної роботи, що забезпечує комплексну фахову підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії та методики викладання історії у закладах середньої освіти, і які отримують системне розуміння історичного процесу. В рамках освітніх програм кафедри з першого курсу І ОКР та вище в дисципліни фахової підготовки інтегровані компоненти англійської мови та digital-технологій. Польова археологічна практика на 1 та 2 курсах І ОКР (бакалаврату) є обов’язковим компонентом підготовки фахівців з історії та археології. 

Історія кафедри

Кафедра як самостійний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України існує з 2003 року. Від початку впродовж 20 років її очолював д.і.н., професор, академік Академії наук вищої освіти України Михайлюк Віталій Павлович.

З 26.06.2012 р. кафедру всесвітньої історії перейменовано у кафедру всесвітньої історії та міжнародного права (наказ № 11 від 26.06.2012 р.)

З 20.10.2014 р. кафедру всесвітньої історії та міжнародного права перейменовано у кафедру всесвітньої історії та історії України (наказ № 40 від 15.10.2014 р. ).

З 01.09.2018 р. кафедру всесвітньої історії та історії України перейменовано на кафедру історії та археології (наказ №269/80-01 від 30.08.2018 р.).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 922 від 18.10.2022 СНУ ім. В. Даля отримав тимчасову локацію в м. Києві.

Археологічні дослідження

У 1992 році в Східноукраїнському національному університеті була створена археологічна лабораторія «Спадщина», що діяла спочатку на базі кафедри Історії України у співробітництві з Луганським обласним краєзнавчим музеєм, а згодом до співпраці долучилася кафедра Всесвітньої історії, яка була створена у 2003 році і стала випускаючою для спеціальності 032.

Через російську збройну агресію у 2014 році колекція археологічних знахідок та науковий архів археологічної лабораторії були практично повністю втрачені, але археологія, як науковий напрямок у переміщеному до м. Сєвєродонецьк СНУ ім. В. Даля, не припинила існування. У 2017 році відбулася реанімація навчальної археологічної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» СНУ ім. В. Даля.

5 жовтня 2020 р. на честь 100-річчя СНУ ім. В. Даля широкій громадськості був презентований археологічний музей СНУ ім. В. Даля «Відкрита і100рія», у якому, зокрема, були представлені артефакти, знайдені студентами спеціальності 032 «Історія та археологія» під час обов’язкових навчальних археологічних практик.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 році Східноукраїнський національний університет імені В.Даля знову був вимушений переміщуватися. Але цього разу ціною великих зусиль та відваги небайдужих людей вдалося вивезти значну частину експонатів університетського археологічного музею.

Також зусиллями директора музею, д.і.н., професора кафедри історії та археології Ю.М. Бровендера, у 2022 р. вдалося провести повноцінну археологічну практику для студентів спеціальності 032 «Історія та археологія» І ОКР СНУ ім. В. Даля у м. Межибіж (Хмельниччина). Польовий сезон 2023 р. також був проведений у м. Межибіж у рамках підписаної Угоди про спільну наукову, навчально-методичну та культурну співпрацю з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж».

Наразі на сьогодні археологічний музей СНУ ім. В. Даля «Відкрита і100рія» функціонує у віртуальному форматі, проте експозиція археологічних знахідок наших студентів та ентузіастів під керівництвом проф. Ю.М. Бровендера у очному форматі планується до відкриття у м.Київ.

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

У 2003 році проф.Михайлюк В.П. став одним із фундаторів створення у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія, і був призначений головою ради. Протягом 2004-2018 рр. він був головою спеціалізованої вченої ради К 29.051.04 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. В цій спецраді було захищено близько 100 дисертацій. Безпосередньо під його керівництвом захистилося 33 аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата історичних наук, що підтверджене відповідними рішеннями ВАК (ДАК) України.

З 2004 р. по 2014 р. при кафедрі діяв Спільний відділ історії техніки Центру ім. Доброва СНУ ім. В. Даля МОН України та Центру ім. Доброва НАН України під керівництвом проф.В.П.Михайлюка. Завдяки науковій діяльності цього відділу, у 2019 р. під керівництвом к.і.н., доц.Сапицької О.М. була успішно захищена дисертація В.С.Аносової «Становлення та розвиток фортифікаційних технологій оборонних комплексів Західної України (XІІ-ХVIII століття)» (07.00.07 – історія науки і техніки) на засіданні спеціалізованої вченої ради у ДУІТ, м.Київ.

Кафедра проводить низку всеукраїнських наукових конференцій: “Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки” – метою конференцій є ознайомлення та дискусійне обговорення наукових доробків вітчизняними та зарубіжними вченими з актуальних питань історії, які викладаються учасниками конференції; вироблення рекомендацій з впровадження наукових здобутків у навчальний процес та виховну роботу зі студентами; “Історичні студії СНУ ім. В. Даля” – науково-практичну конференцію; “Світ і Україна у дзеркалі сучасної історії: актуальність діалогу” – конференцію здобувачів вищої освіти та молодих вчених.

Станом на осінь 2023 р. на кафедрі налічується 9 аспірантів.

Загальна кількість цитувань наукових праць викладачів кафедри за даними Google Scholar на осінь 2023 р. – 606.

Підрозділи кафедри

 • На базі кафедри працює Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України.

Підписані меморандуми та угоди

1. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння та співробітництво між Київською Школою Дипломатичних Мистецтв та Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (від 2023 р.).

2. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння і співробітництво між Державним архівом Луганської області та Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (від 2023 р.).

3. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння та співробітництво між Громадською організацією «Фонд відновлення залізничної спадщини України та Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (від 2021 р.).

4. УГОДА про спільну наукову, навчально-методичну та культурну співпрацю між Державним історико-культурним заповідником «Межибіж» та Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (від 11 травня 2022 р.). 

Юридичний факультет

В.о. завідувача кафедри

к.політ.н., доцент Павлова Людмила Ісмаїлівна

Наша електронна пошта

е-mail: polit@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців за першим рівнем вищої освіти (бакалавр) на денній та заочній формах навчання за спеціальностями:

022.01 «Дизайн. Графічний дизайн»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

033 «Філософія»

034 «Культурологія»

052 «Політологія»

та за другим (магістр) рівнем вищої освіти на денній та заочній формах навчання, а також за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії за спеціальністю 034 «Культурологія»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра політологічних та культурологічних студій була утворена 30.08.2023 року на юридичному факультеті шляхом об’єднання кафедри політології та міжнародних відносин та кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності. Кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері політичних відносин, організації та управління системами документообігу, організації архівного зберігання документів на основі сучасних інформаційних технологій, спеціалістів, які виконують науково-дослідницьку роботу у різних сферах, пов’язаних з культурою та фахівців у сфері дизайну.

Історія кафедри

Кафедра політологічних та культурологічних студій виникла шляхом об’єднання кафедри політології та міжнародних відносин та кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності. Обидві кафедри мають свою довгу та плідну історію існування. Кафедра політології та міжнародних відносин стала правонаступницею кафедр соціально-політичних теорій та політології, які відіграли велику роль у формуванні та розвитку в сучасному університеті гуманітарної складової вищої освіти У 1991 році вперше в університеті було розпочато викладання нової навчальної дисципліни «Політологія». У 1998 році було відкрито нову спеціальність «Політологія». За цей час здійснено п’ятнадцять випусків фахівців-політологів, із числа яких 13 випускників підготували та захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. З 1997 року по 2016 рік кафедру очолювала Щедрова Галина Петрівна –  доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук. З 2017 року кафедру очолювала кандидат політичних наук, доцент Павлова Людмила Ісмаїлівна.

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності складає свою історію з двох історичних ліній – кафедри філософії й кафедри філософії культури і культурології, які певний час існували і розвивалися як самостійні підрозділи. Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В. Даля ведеться з 1998 р., її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною (нак. № 17 від 12.07.2001 р.) кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології, яка стала випусковою для спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Кафедру філософії, культурології та інформаційної діяльності очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Сілютіна Ірина Миколаївна.

Інформація про очільника кафедри

Павлова Людмила Ісмаїлівна – к.політ.н., доцент. З 2011 р. – доцент кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Специфіка функціонування інституту парламентаризму в сучасній Україні». У 2017 році – призначена на посаду завідувача кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля. Стаж викладацької роботи у ЗВО – 18 років.

Викладає дисципліни: Геополітика, Основи галузевих знань Політологія, Порівняльна політологія, Партологія. Має понад 70 наукових праць, серед яких наукові статті у фахових виданнях, публікації у видання, що реферується у науково-метричних базах Web of Science, доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях. Керує науково-дослідною роботою студентів.

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри здійснюється за декількома напрямками. За період з 2001 по 2015 рік вийшло 18 випусків фахового видання «Філософські дослідження» та 12 випусків єдиного у регіоні спеціалізованого фахового видання з політичних наук «Політологічні записки». Викладачами двох кафедр, що увійшли до складу кафедри політологічних та культурологічних студій, надруковано понад 400 статей та тез, видано п’ять монографій, дев’ять навчальних підручників та навчально-методичних посібників з філософії, релігієзнавства, політології, партології та аналізу державної політики. За останні п’ять років чотири особи захистили дисертації і отримали науковий ступінь за такими спеціальностями: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, 09.00.08 – естетика, 26.00.01 – Теорія та історія культури.

Колективом кафедри регулярно проводяться наукові конференції, у яких беруть участь викладачі та студенти факультету. Колектив кафедри був ініціатором проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація політичної системи сучасної України: стан і перспективи розвитку». Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів. Так, к. філос. н., доц. Н. В. Шелковая єдина з України взяла участь у V Конгресі Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі (USERN), який відбувся у Тегерані (Іран). Ведеться робота за кафедральною науковою темою «Трансдисциплінарні дослідження трансформацій концептосфери особистості та сучасного суспільства. Поетика культури», (зареєстрована в УКрІНТЕІ, державний реєстраційний номер: 0120U104741).

Студенти, які отримують вищу освіту за спеціальностями кафедри, активно залучаються до участі у наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Так, здобувач вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Калініна В. (наук. керівник – доц. Сілютіна І. М.) отримала диплом ІІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що проходив у Державному університеті «Одеська політехніка» (квітень 2021 р.). Роботи ЗВО ОС «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» Б. Тітова  та О. Гросицького (наук. керівник – доц. Шелковая Н. В.) були номіновані на участь у ІІ (фінальному) турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 033 «Філософія» (2019-2020 та 2020-2021 рр.), за підсумками яких отримано сертифікати. За період 2017-2023 рр. Здобувачами вищої освіти було опубліковано понад 100 наукових праць.

Викладачі кафедри:

Юридичний факультет

Павлова Людмила Ісмаїлівна

посада – в.о. завідувача кафедри
·       вчене звання – доцент
·       науковий ступінь – кандидат політичних наук
·       наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – формування нового світового порядку в умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин; роль держави в умовах глобалізації; дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів в Україні та світі
·       публікації (загальна кількість) – близько 60
·       контактна інформація – pavlova@snu.edu.ua
Юридичний факультет
Леонтьєва Вероніка Миколаївна
·       посада – професор кафедри
·       науковий ступінь – доктор філософських наук (спеціальність: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури)
·       вчене звання – доцент
·       наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження актуальних проблем сучасної культуротворчої практики (у тому числі, проблеми дегуманізації) з урахуванням їх репрезентацій не лише у культурології, але й у філософії техніки та філософії інформації
·       контактна інформація – leonteva@snu.edu.ua
 
Юридичний факультет
Смоліна Ольга Олегівна
•         посада – професор кафедри
•         науковий ступінь – доктор культурології (спеціальність: 26.00.01 – теорія та історія культури)
•         вчене звання – професор
•         наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, історія та теорія релігії, екоцентрична культурна парадигма, проблеми сучасної культурології
•         контактна інформація – smolina@snu.edu.ua
Юридичний факультет
Агафонова Ганна Сергіївна
·       посада – доцентка кафедри
·       вчене звання – доцент
·       науковий ступінь – кандидат політичних наук
·       наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – проблеми розвитку політичних партій в Україні та країнах Європи; застосування інформаційно-комунікаційних технологій у політичній сфері; філософські засади політики
·       публікації (загальна кількість) – 80
·       контактна інформація – agafonova@snu.edu.ua
Юридичний факультет
Карчевська Олена Василівна
·       посада – доцентка кафедри
·       науковий ступінь – кандидат політичних наук
·       вчене звання – доцент
·       наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – інформаційно-комунікаційний аспект сучасних політичних інститутів та процесів; зміни світового порядку в контексті глобалізації; специфіка розвитку парететної демократії публікації (загальна кількість) – 50
·       контактна інформація – karchevska@snu.edu.ua
Юридичний факультет

Михайлюк Олена Ігорівна
·       посада – доцентка кафедри
·       науковий ступінь – кандидат історичних наук
·       вчене звання – доцент
·       наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – історичні та політичні науки
·       публікації (загальна кількість) – близько 100
·       контактна інформація – mihajliuk_3@snu.edu.ua

Юридичний факультет
Прокопенко Олексій Володимирович
•         посада – доцент кафедри
•         науковий ступінь – кандидат філософських наук
•         вчене звання – доцент
•         наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – онтологічні та аксіологічні аспекти розуміння соціальних проблем України, інноваційні методи викладання філософських дисциплін
•         контактна інформація – o.prokopenko@snu.edu.ua
Юридичний факультет
Сілютіна Ірина Миколаївна
·       посада – доцентка кафедри
·       науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
·       вчене звання – доцент
·       наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – відчужені знання в системі соціальної комунікації, роль культури у використанні інформаційної техніки й технологій у вищій школі.
·       контактна інформація – siliutina@snu.edu.ua
Юридичний факультет
Шелковая Наталія Валеріївна
•         посада – доцентка кафедри
•         науковий ступінь – кандидат філософських наук
•         вчене звання – доцент
•         наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – сутність і трансформація духовного світу
особистості та духовного життя суспільства в світі, що змінюється
•         контактна інформація – shelkovaya@snu.edu.ua
Юридичний факультет
Щербина Марія Михайлівна
•         посада – доцентка кафедри
•         науковий ступінь – кандидат філософських наук
•         вчене звання – доцент
•         наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження актуальних проблем сучасного міфомислення з урахуванням їх репрезентацій не лише у філософії культури, але й у гендерних дослідженнях
•         контактна інформація – scherbina_m@snu.edu.ua
Юридичний факультет
 Петренко Максим Олегович
•         посада – старший викладач кафедри
•         науковий ступінь – кандидат філософських наук
•         наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – ідея гідності людини в модерному та постмодерному соціальних проектах, сучасні морально-етичні
виклики
•         контактна інформація – petrenko@snu.edu.ua
Юридичний факультет

Керівник Юридичної клініки «Pro Bono»:

к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Жолудєва Вікторія Ігорівна

Юридична клініка є структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, функціонує з 2005 року на юридичному факультеті згідно наказу № 34 від 01.12.2005 р., є базою для практичного навчання та проведення навчальної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право».

Юридична клініка – це унікальна лабораторія клінічних методів освіти, де студенти-консультанти  набувають саме практичних умінь і навичок, зокрема: збору інформації, аналізу юридичної проблеми, побудови юридичної аргументації; складання проектів юридичних документів; консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів (малозабезпечених, внутрішньо переміщених і постраждалих у збройному конфлікті особам на Сході Україні тощо), відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Відповідно до вимог сьогодення та реформування юридичної освіти,  подальший розвиток правничої освіти спрямований на підготовку правника відповідно до його фундаментальної ролі – утвердження верховенства права через захист прав і свобод людини. Отже, юридична клініка здійснює, окрім соціальної функції, навчальну функцію, яка полягає у зосередженні діяльності на практичному спрямуванні навчання, формування з учасників юридичної клініки фахівців-юристів, які оволоділи конкретними професійними навичками, не потребують додаткової адаптації до професійної діяльності.

Юридичні клініки – це університетський рух викладачів і студентів, які щоденно, посилюючи власні знання допомагають вразливим категоріям суспільства отримати якісну безоплатну правову допомогу. Цей рух тримається на громадянській позиції викладачів й їхньому ентузіазмі, який не є безмежним. Юридичні клініки конче потребують нормативного закріплення як структурні підрозділи університетів – це вирішить питання залучення викладачів і значно посилить якість викладання і надання правових послуг клієнтам. Сьогодні МОН висловлює підтримку і зацікавлення у відродженні юридичного клінічного руху, на це сподівається громадський сектор, міжнародні організації, а головне – українське суспільство.

Метою діяльності юридичної клініки є, зокрема, надання безоплатної первинної правової допомоги.

Діяльність юридичної клініки  ґрунтується на принципах:

 • верховенства права; законності; об’єктивності; гуманізму;
 • безоплатності надання правової допомоги;
 • конфіденційності;
 • компетентності та добросовісності у виконанні студентами-консультантами своїх обов’язків;
 • академічної автономії та мобільності.

Основними завданнями Правової лабораторії клінічних методів навчання “PRO BONO” є:

 • набуття студентами практичних навичок професії юриста;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
 • надання правової допомоги клієнтам юридичної клініки;
 • проведення заходів з правової просвіти населення.
 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної  влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволяє оперативно реагувати на практичні потреби громадян;

Участь у заходах:

Правова лабораторія клінічних методів навчання«PRO BONO» є постійним співорганізатором наукових заходів та конференцій таких як:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції”;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців  «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства»;
 • Науково-практична конференції науковців, юристів та аспірантів “Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід”.

Студенти – клініцисти активно займаються науковими пошуками, досліджують питання подальшого розвитку правової науки в умовах інтенсифікації європейських прагнень в Україні та активізації громадянського суспільства.

Виробнича практика є обов’язковою частиною професійної підготовки фахівців і невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Вона покликана забезпечити закріплення теоретичних знань та набуття професійних навичок і вмінь студентами, адаптувати їх до майбутньої роботи за спеціальністю. Тому юридична клініка виступає базою для проходження практики студентами. Так, уже декілька років поспіль студенти 3-го та 4-го курсів ОС «бакалавр», а також 1-го та 2-го курсів ОС «магістратура» проходять практику саме на базі клініки. Практиканти розглядають звернення громадян, в тому числі і електронні, надають правові консультації, проходять онлайн курси та вебінари, котрі допомагають підвищити рівень їх професійних знань.

2. Асоціація юридичних клінік України завжди створює нові можливості для студентів та розвиває юридичну освіту через цікаве навчання та конкурси для майбутніх правників.

Студентки – консультантки Юридичної клініки- Савочка Катерина та Вінник Оксана змогли перевірити знання у сфері права та удосконалити навики при провадженні юридичної практики під час Турніру з консультування клієнтів з фінансових питань. Турнір проходив в м. Ірпінь 17 жовтня на базі Університету державної фіскальної служби України.  Це був унікальний захід, адже провели моделювання процесу прийому клієнта в юридичному офісі за участі двох студентів-консультантів (учасників юридичної клініки), що діють як юристи (адвокати, юрисконсульти, юристи-практики) та клієнта, роль якого виконували запрошені актори. Турнір з консультування, як і інші подібні змагання, покликаний розвивати в студентів-правників навики інтерв’ювання клієнта, професійної етики, планування та аналізу в процесі побудови відносин, вміння надати первинну консультацію на рівні “юрист-клієнт” під час ведення прийому в юридичному офісі. Клініцистки гідно представили нашу клініку під час вирішення практичних правових кейсів та консультуванні клієнтів.

Захід відбувся завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

3. Радіо Пульс Луганщини: говоримо про переваги дистанційного юридичного консультування в умовах карантину

Гостями студії були Вікторія Гніденко – адміністраторка юридичної клініки “Pro Bono” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та студентка-консультантка клініки Карина Стародубцева.

4. Простого консультування для нас вже замало. Тому, юридична клініка постійно шукає нові підходи, методи та форми роботи. Так, юридична клініка стала учасником Проєкту “Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг”, що впроваджувалась Асоціацією юридичних клінік України. Практичні кейси з питань проведення консультацій з фінансових питань дали можливість клініцистам отримати необхідний досвід який буде корисним у подальшій правничій діяльності.

Тепер, якщо  Ви не впевнені, як в період карантину сплачувати кредит чи здійснювати інші платіжні операції; переймаєтеся, як не стати “жертвою” фінансового шахрайства – можете дистанційно звернутися до юридичної клініки та отримати безоплатну правову допомогу.

Проєкт відбувався за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». 

5. “Consul-touch”:  як новий метод підвищення професійних знань та вмінь.

Юридична клініка “Pro Bono” проводить для студентів- консультантів навчання у форматі модельного консультування “Consul-touch”.  Що ж це таке?  Адміністратори юридичної клініки “Pro Bono” моделюють прийом клієнта в юридичній клініці, клініцисти уважно слідкують за цією процедурою, у студентів є можливість задати питання, обговорити незрозумілі моменти консультування, спробувати себе в ролі консультанта в незвичайній ситуації, наприклад, коли клієнт перебуває у стресовому стані  і потребує не стандартного консультування, тому в такій ситуації консультант повинен володіти спеціальними знаннями, яким вони і навчаються під час таких заходів.

Це безумовно ефективний засіб на шляху до розуміння основних принципів надання БППД (безоплатної первинної правової допомоги), особливостей роботи з клієнтом, та ділової етики консультанта.

6. Участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів 2019.

В м. Острог на базі Національного університету «Острозька академія» було проведено Національну Олімпіаду юридичних клінік із консультування клієнтів, де нашу юридичну клініку представили консультантки Золкіна Анастасія та Чигрінова Еріка. Захід організовувала Асоціація юридичних клінік України. Під час заходу учасники моделювали процес прийому клієнта в юридичному офісі – двоє студентів-консультантів, які грали роль юристів (адвокатів, юрисконсультів, юристів-практиків) та клієнт, роль якого виконував запрошений актор. Оцінювали учасників колегії  журі. Особливістю олімпіади стало те, що вона була англомовною. 

Ця олімпіада стала неймовірно корисним досвідом для клініцисток. Тепер, повернувшись до своїх юридичних клінік, вони зможуть застосувати нові навики в реальному консультуванні, а також поділитись здобутими знаннями та досвідом зі своїми колегами- консультантами. Цей захід став, по суті, ще одним форматом роботи в напрямку практичного загартовування майбутніх правників.

7. Юридична клініка «Pro Bono» тісно співпрацює з Норвезькою радою у справах біженців.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) допомагає внутрішньо переміщеним та постраждалим від конфлікту на сході України особам відстоювати свої права і долати правові перешкоди. Оскільки ми є партнерами, то у рамках такої співпраці з представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC) 27 листопада 2019 на базі юридичного факультету було проведено Тренінг для юридичних клінік щодо захисту ВПО та осіб, які постраждали в ході конфілікту на Сході України для студентів Юридичної клініки “Pro bono” та юридичної клініки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка . Студенти-консультанти юридичних клінік, зокрема, долучилися до обговорення таких важливих питань як : свобода пересування, захист прав переміщених осіб, цивільна документація та інш., а також мали можливість практично застосувати набуті знання за допомогою командного вирішення завдань.

8. Дистанційний курс стосовно внутрішнього переміщення HELP

Студенти- консультанти стали учасниками проєкту  Ради Європи “Внутрішні переміщення в Україні: розробка тривалих рішень” . Базовий курс  якого присвячено розгляду поняття внутрішньо переміщеної особи (ВПО), основних тенденцій та характеристик внутрішнього переміщення, аналізу Керівних принципів  з питань внутрішнього переміщення. Клініцисти дізналися про основні міжнародні та європейські стандарти внутрішнього переміщення, а також про практику Європейського суду з прав людини з питань, пов’язаних з внутрішнім переміщенням та захистом прав внутрішньо переміщених осіб.  Окрему увагу було приділено захисту соціальних прав ВПО (житло, освіта, працевлаштування, соціальний захист, їжа, вода, охорона здоров’я) як в рамках Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, так і Європейської соціальної хартії, Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення. 

Основною метою української частини «Внутрішнє переміщення: законодавство і практика України» було ознайомлення з основними положеннями національного законодавства, яке стосується внутрішнього переміщення та захисту прав ВПО, а також з національною судовою практикою. В українській частині приділялося також увага розгляду документів Ради Європи, які було прийнято стосовно конфлікту та внутрішнього переміщення в Україні, а також аналізу практики Європейського суду з прав людини щодо України з цього питання.

Після навчання на цьому проєкті клініцисти отримали практичні навички та знання із надання правової допомоги вищезгаданим вразливим категоріям осіб (ВПО), поглиби свої знання в цій сфері, дослідили національне та міжнародне законодавство в цій галузі, а тому й стали більш кваліфікованими консультантами, а в майбутньому професійними юристами.