Декан факультету

к.ю.н., проф. Арсентьєва Олена Сергіївна

 • arsenteva@snu.edu.ua
 • +380665595339

Заступник декана – к.ю.н., проф. Котова Любов Вячеславна

Контакти: тел. +380665595339, е-mail: kotova@snu.edu.ua

Секретаріат деканату:

Рязанцева Ярослава Михайлівна – секретар деканату, методист денного відділення

Контакти: тел. +380665595339, e-mail: riazanceva@snu.edu.ua

Риженко Діана Валеріївна – диспетчер деканату

Контакти: тел. +380665595339, е-mail: rizhenko@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Розовський Борис Григорович

Контакти: тел. +380665595339, е-mail: rozovskij@snu.edu.ua, pravoved@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною (дистанційною) формою навчання за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація про кафедру

Кафедра правознавства є випусковою за спеціальністю 081 «Право».

Підготовку фахівців кафедра здійснює відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», Положення про кафедру правознавства, Переліку освітніх та наукових спеціальностей за освітньою програмою за спеціальністю 081 «Право».

Кафедра правознавства забезпечує викладання дисциплін, що сприяють формуванню базових правових знань, вільній орієнтації у чинному законодавстві, здатності застосовувати законодавство у практичній діяльності, тлумачити та застосовувати норми права, юридично грамотно кваліфікувати факти порушення норм права тощо.

Наразі кафедра готує випускників за трьома освітніми рівнями: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим).

Історія кафедри

Кафедра правознавства створена наказом ректора Ворошиловградського машинобудівного інституту від 20.10.1989 р. № 143 з назвою «Радянське право». Наказом ректора ВМІ від 10.09.1991р. № 242-04 кафедра була перейменована і одержала назву «Правознавство». Підготовка фахівців з напряму «Правознавство» у СНУ ім. В.Даля була розпочата у 1992 р. Спочатку підготовка проводилась на базі кафедри правознавства у складі гуманітарного факультету. У 1997 р. створено самостійний юридичний факультет. 26 червня 2012р. наказом по університету №11 «Про заходи щодо вдосконалення управління, оптимізації структури університету та зменшення видатків на її утримання» юридичний факультет перетворено на Інститут юриспруденції та міжнародного права. 21 жовтня 2015 р. згідно з наказом №160/02 «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» Інститут перейменовано в юридичний факультет.

Інформація про очільника кафедри

Розовський Борис Григорович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ), член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», внесеного до наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща), до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020).

У 1968 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес, криміналістика. У 1985 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (номер диплому ЮР №000398).

Вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології присвоєне у 1997 році. Номер атестата – ПРАР №001655.

Старший науковий співробітник АН УССР (доцент) зі спеціальності господарське право. У 1993р. присвоєне звання Заслуженого юриста України.

Стаж педагогічної роботи у вузах 30 років, у тому числі у СНУ ім. В. Даля 12 років.

Опублікував більше 250 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 10 навчальних посібників, 5 підручників.

Головні напрямки наукової діяльності професора Розовського Б.Г. – кримінальне право, кримінальний процес, інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів. Брав участь у розробці проектів законів України, внесення змін та доповнень у них. Тематика наукових досліджень – актуальні проблеми розвитку законодавства України на сучасному етапі. Очолює наукову школу „Протидія господарським злочинам”, “Правове стимулювання раціонального природокористування”, “Інформаційне забезпечення розкриття та розслідування злочинів”. Під його керівництвом захищені 10 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук.

Нагороджений орденом України “За заслуги” ІІІ ступеня (2003р.), Почесною грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом” (2003р.), Почесною грамотою Президента України (2000р.), 6 медалей СРСР, Лауреат ІІІ Всеукраїнського конкурсу “За кращі професійні досягнення”, юрист року у номінації “Юрист – організатор юридичної науки” (2002р.), Лауреат премії АН УРСР імені Д.З. Мануільського (1991р.), Лауреат премії МВС України “За розвиток науки, техніки і освіти” І ступеня, Подякою Луганської обласної державної адміністрації (2017р.)

Викладачі кафедри

Наукова робота

Кафедра правознавства має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм. Наукова робота кафедри спрямована на створення умов для інтенсифікації наукового потенціалу викладачів-науковців кафедри з метою підготовки кваліфікованих юристів та проходила у межах кафедральних держбюджетних тем «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів» та «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права».

Кафедра правознавства видає з 2000 року наукове фахове видання – збірник наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», який у 2013 році внесений до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus та до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) (Наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020).

Викладачі кафедри правознавства активно реалізують принцип академічної мобільності, стажуючись у закордонних закладах вищої освіти та наукових організаціях.

Кафедра правознавства на підставі угод та меморандумів активно співпрацює із установами та організаціями Луганської області: Східним  міжрегіональним управлінням міністерства юстиції (м. Харків), Рубіжанським міським судом Луганської області, Луганським апеляційним судом, Луганським окружним адміністративним судом, Луганським державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Головним управлінням Національної поліції у Луганській області, Сєвєродонецьким місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Норвезькою радою у справах біженців тощо.

Підрозділи кафедри

 • Філія при Головному управлінні Національної поліції у Луганській області.
 • Правова лабораторія клінічних методів навчання «Pro bono» (Юридична клініка).
 • Криміналістична лабораторія.

Тел.: +380950524968

Філія кафедри правознавства функціонує у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 2019 року.

Створена відповідно до наказу СНУ ім. В. Даля № 140/24 від 14.09.2015

Основні завдання філії:

 • в освітній діяльності:
 • проведення аудиторних занять з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (лекцій, лабораторних, семінарських), проведення поточного та підсумкового контролю за участі провідних спеціалістів установи;
 • керівництво навчальними, виробничими практиками, в тому числі переддипломною;
 • впровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • організація курсового та дипломного проектування;
 • організація та проведення атестації випускників, забезпечення ефективної роботи  екзаменаційних комісій;
 • проведення стажування, підвищення кваліфікації викладачів університету.
 • у методичній роботі:
 • залучення провідних фахівців установи до розробки освітніх програм  спеціальності «Право» різних рівнів вищої освіти розробки, оновлення навчальних планів за відповідною спеціальністю та їх узгодження;
 • залучення провідних фахівців установи до розробки методичного забезпечення дисциплін: розробка, удосконалення робочих програм дисциплін, долучення до написання підручників, посібників, текстів лекцій, участь у створенні методичних матеріалів для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять у виробничих умовах, виробничих, переддипломних практик, розробки завдань поточного та підсумкового контролю, оцінки знань, практичних навичок та вмінь здобувачів вищої освіти;
 • розробка тематики курсового й дипломного проектування;
 • участь провідних фахівців установи у навчально-методичних конференціях, нарадах, засіданнях науково-методичної ради університету, факультету, засіданнях кафедри.
 • у науково-інноваційній діяльності:
 • проведення наукових та науково-практичних досліджень з пріоритетних напрямків науки, актуальних проблем відповідної галузі та широке впровадження отриманих результатів;
 • пропаганда наукових знань шляхом залучення провідних фахівців установи до участі у наукових семінарах, конференціях, виставках, робота в наукових товариствах, публікації у науково-періодичних виданнях;
 • впровадження результатів розробок у виробництво та в освітній процес. Перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок;
 • організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо);
 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках;
 • створення умов для залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи (керівництво здобувачами вищої освіти, які беруть участь у: виконанні НДДКР, наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах).

Завідувач кафедри – к.ю.н., доцент Татаренко Галина Вікторівна

Контакти: тел. +380501589273; е-mail: tatarenko@snu.edu.ua

Заступник зав.кафедри – к.п.н., доцент Денисенко Галина Олексіївна;

denisenko@snu.edu.ua

Контакти: тел. +380991540388

Наша пошта: kpr@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра конституційного права є структурним підрозділом юридичного факультету СНУ ім. Володимира Даля. Кафедра створена згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 та функціонує на підставі Конституції України, Законів України, Статуту університету, Положення про кафедру та інших нормативно-правових актів про вищу освіту.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра конституційного права забезпечує викладання провідних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини та громадянина, механізму органів державної влади й взаємодії між ними, зі змістом управлінської діяльності органів виконавчої влади, особливостями зарубіжного конституціоналізму, специфікою державного управління в окремих галузях і сферах державного будівництва. Наразі кафедра обслуговує наступні спеціальності: 081 Право; 281 Публічне управління та адміністрування, 291 Міжнародні відносини. На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, тематичні плани, плани семінарських занять, теми курсових робіт, плани стажування професорсько-викладацького складу кафедри. З усіх дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені відповідні посібники, курси лекцій і методичні матеріали.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує  підготовку студентів на непрофільних інститутах університету, за програмою другої юридичної вищої освіти.

Історія кафедри

У 2001 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля була створена кафедра архівознавства, одна з небагатьох в Україні, що почала підготовку профільних фахівців. Кафедру очолив Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української академії історичних наук, почесний краєзнавець України. Перший набір на спеціальність «Архівознавство» відбувся в 1994 році за безпосередньої участі історика й архівіста, доктора історичних наук, професора Віталія Феодосійовича Литвиненка (1937-2011), але в умовах окремо створеної кафедри саме із цієї спеціальності підготовка студентів вийшла на новий якісний рівень.

У 2002 році при Державному архіві Луганської області відкрито філію кафедри, яка стала основною базою для проходження студентами практик і де вони опрацьовують фонди архіву для написання курсових, дипломних й інших наукових праць. З метою підвищення якості навчального процесу та наукової діяльності кафедри в червні 2005 року на базі кафедри архівознавства відкрито філію відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (керівник – професор Довжук І.В.), де проводяться консультації магістрів, аспірантів і докторантів. Для подальшої інтеграції університету й наукової академічної установи в травні 2010 року в Інституті історії України НАН України відкрито філію кафедри архівознавства (керівник – член-кореспондент НАН України Реєнт О.П.).

Згідно з наказом ректора СНУ ім. В. Даля від 21.10.2015 р. № 160/02 кафедра «Конституційного права та архівознавства» була перейменована в кафедру «Конституційного права».

Інформація про очільника кафедри

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Луганськ) за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення на тему «Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні».

 З 2010 р. по 2015 р. – доцент кафедри правознавства юридичного факультету Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З жовтня 2015 по теперішній час – завідувач кафедри Конституційного права юридичного факультету СНУ ім. В. Даля м. Сєвєродонецьк.

Наукова робота: 74 публікація, з них 39 наукового характеру, у тому числі три монографії та 52 навчально-методичного характеру.

Викладає наступні дисципліни кафедри конституційного права: Міжнародне публічне право, Міжнародне приватне право, Судові та правоохоронні органи, Історія держави та права, Правовий менеджмент, Порівняльне адміністративне право.

Контакти: тел. +380501589273; е-mail: gosik1@ukr.net; tatarenko@pravo-snu.lg.ua

Викладачі кафедри

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри охоплює достатньо широкий діапазон наукових досліджень: становлення й розвиток українського конституціоналізму; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційно-правовий статус людини та громадянина; проблеми тлумачення Конституції та законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права й законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.

На кафедрі конституційного права щорічно проводять Всеукраїнська науково-практична  конференція  аспірантів,  студентів,  молодих науковців  «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (спільно з кафедрою правознавства) та Міжнародна науково-практична конференція «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (спільно з Луганською обласною державною адміністрацією).

Завідувач кафедри: кандидат педагогічних наук, доцент

Сілютіна Ірина Миколаївна

Контакти: тел. +380953978808; е-mail: siliutina@snu.edu.ua

Наша сторінка у Facebook:

Наша пошта:

cultura@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр (очна та заочна форми навчання) за спеціальностями 033 «Філософія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і 041 «Богослов’я».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності була утворена 01.09.2017 року на юридичному факультеті шляхом об’єднання кафедри філософії та кафедри філософії культури і культурології.

Історія кафедри

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності складає свою історію з двох історичних ліній – кафедри філософії й кафедри філософії культури і культурології, які певний час існували і розвивалися як самостійні підрозділи.

У 2001 році в СНУ ім. В. Даля була створена кафедра світової філософії та естетики. Наказом ректора № 40 від 15.10.2014 на базі кафедр світової філософії та естетики і прикладної філософії та теології була створена кафедра світової філософії та теології. Надалі наказом ректора № 160/02 від 21.10.2015 кафедру світової філософії та теології перейменовано у кафедру філософії.

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В. Даля ведеться з 1998 р., її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною (нак. № 17 від 12.07.2001 р.) кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології (ФКК), яка стала випусковою для спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Коротка історія об’єднаної кафедри доводить плідність співпраці класичної та новітньої сфери знань та практичної діяльності.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності: кандидат педагогічних наук, доцент Сілютіна Ірина Миколаївна.

Ірина Миколаївна Сілютіна працює в СНУ ім. В. Даля понад 20 років. Приймала активну участь в становленні спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” з початку її впровадження до останнього часу. Їй належить вирішальний внесок в акредитацію спеціальності у 2016 р. І.М. Сілютіна зарекомендувала себе не тільки кваліфікованим фахівцем, але й енергійним, відповідальним організатором і керівником. Вона має також великий досвід науково-дослідної діяльності, у тому числі виконання міжнародних дослідницьких програм (зокрема, європейського міжнародного проекту  «Розвиток системи вищої освіти задля підвищення ефективності соціального партнерства і підвищення конкурентоспроможності гуманітарних наук» (Темпус IV) 2010-2014 рр).

Кафедру філософії, що увійшла до складу новоствореної кафедри, з 2015 року очолював доктор філософських наук Єременко Олександр Михайлович. В 1980 році він закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут за кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури». В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті філософії АН України (м. Київ) на тему «Комунікативні механізми філософського пізнання» за спеціальністю «Діалектика та теорія пізнання». В 2010 р. в Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Історична подія в контексті європейської традиції: соціально-філософський аналіз» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

В університеті працює з 2011 року. Обіймав посаду професора; з вересня 2015 р. по цей час займає посаду завідувача кафедри філософії. Має понад 100 наукових праць. Він є: відмінник освіти України, лауреат премії ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії.

Іншу поєднану кафедру, кафедру філософії культури і культурології, з 2015 року очолював Чурсін Микола Миколайович, доктор педагогічних наук (2012), кандидат технічних наук (1988), доцент (2003), який працював на спеціальності протягом усього часу її існування і є фахівцем в сфері інформаційної діяльності.

М.М. Чурсін закінчив Луганський машинобудівний інститут в 1971 р. і працював тут з 1973 р. до цього часу, зокрема, на посадах начальника обчислювального центру СУДУ, доцента кафедр політекономії, господарчого права, документознавства та інформаційної діяльності, філософії культури і культурології. З 2012 р. – завідувач кафедри соціальної інформатики СНУ ім. В. Даля.

З грудня 2014 р по грудень 2015 р обирався головою профспілкової організації викладачів і співробітників СНУ ім. В. Даля. М.М.Чурсін має більше 140 публікацій, є членом двох спеціалізованих Вчених рад (СНУ ім. В. Даля, Харківська державна академія культури).

Викладачі кафедри

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри здійснюється за декількома напрямками.

У 2011 році на кафедрі світової філософії та естетики була затверджена комплексна тема кафедрального дослідження: «Міжкультурна специфіка регіону: діалектика глобалізації та автономізації». За період з 2001 по 2014 рік вийшло 18 випусків фахового видання «Філософські дослідження».

За період з 2010 по 2016 рік викладачами двох кафедр, що увійшли до складу кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності, надруковано понад 260 статей та тез. Видано 5 монографій, 1 навчально-методичний посібник (у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 1 методичний посібник.

За останні п’ять років чотири особи захистили дисертації і отримали науковий ступінь за такими спеціальностями: 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, 09.00.08 – естетика, 26.00.01 – Теорія та історія культури.

Професор Єременко О.М. у 2009 році отримав премію ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії (постанова Президії НАН України від 25.02.2009 р.).

Викладачами кафедри підготовлений до друку підручник з релігієзнавства «Релігієзнавство: історія і теорія релігії» під загальною редакцією проф. Єременко О.М. і проф. Смоліної О.О.

Проф. Єременко О.М. працює над монографією «Пророчества Нострадамуса и теория событем».

Доц. Чурсін М.М. працює над монографією «Вища освіта в умовах інформатизації суспільства»

Колективом кафедри регулярно проводяться наукові конференції, у яких беруть участь викладачі та студенти факультету. За період з 2010 по 2015 рік було проведено 5 таких конференцій, на яких виступило більш ніж 100 викладачів та близько 200 студентів та аспірантів.

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів.

За період 2017-2020 рр. викладачами кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності опубліковано понад 120 наукових праць; у тому числі навчальний посібник «Філософія техніки» (автори: д-р. філос. н. Леонтьєва В. М. та к.п.н. Сілютіна І. М.). Розпочато роботу за кафедральною науковою темою «Трансдисциплінарні дослідження трансформацій концептосфери особистості та сучасного суспільства. Поетика культури», (зареєстрована в УКрІНТЕІ, державний реєстраційний номер: 0120U104741). Її метою є експлікація ідеї всеєдності у парадигмі духовного відродження особистості та суспільства, рефлексії поетики культури як методології наукового дослідження. Студенти, які отримують вищу освіту за спеціальностями кафедри, активно залучаються до участі у наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Так, здобувач вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Калініна В. (гр. ІБС-18д) (наук. керівник – доц. Сілютіна І. М.) отримала диплом ІІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», що проходив у Державному університеті «Одеська політехніка» (квітень 2021 р.). Роботи ЗВО ОС «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» Б. Тітова (гр. ФФ-19д) та О. Гросицького (гр. ФФ-20д) (наук. керівник – доц. Шелковая Н. В.) були номіновані на участь у ІІ (фінальному) турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 033 «Філософія» (2019-2020 та 2020-2021 рр.), за підсумками яких отримано сертифікати. За період 2017-2020 рр. студентами спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 033 «Філософія», 041 «Богослов’я» було опубліковано понад 80 наукових праць. Найактивнішу наукову роботу ведуть: д-р культ. проф. О. О. Смоліна,  д-р філос. н., доц. В. М. Леонтьєва, к. філос. н., доц. Н. В. Шелковая, к. пед. н., доц. Сілютіна І. М. Викладачі кафедри беруть участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференцій, семінарів, симпозіумів і круглих столів. Так, к. філос. н., доц. Н. В. Шелковая єдина з України взяла участь у V Конгресі Міжнародної науково-освітньої дослідницької мережі (USERN), який відбувся у Тегерані (Іран).

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор, Почесний професор СНУ ім. В. Даля

Шаповалова Ольга Вікторівна

Контакти: тел. +380981050848, е-mail: shapovalova@snu.edu.ua, hozpravo2@i.ua

Заступник зав. кафедри – кандидат економічних наук, доцент

Мартинова Лілія Володимирівна

Контакти: е-mail: martinova@snu.edu.ua

Секретаріат кафедри

Воронько Ольга Ігорівна

Контакти: е-mail: voronko@snu.edu.ua

Наша пошта:

Контакти: тел. +380981050848, е-mail: hozpravo@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра господарського права є одним з провідних структурних підрозділів юридичного факультету, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання у більшості організаційних підрозділів СНУ ім. В. Даля. Зокрема на самому юридичному факультеті, а також факультеті економіки і управління, факультеті міжнародних відносин, факультеті транспорту і будівництва, факультеті гуманітарних наук, психології та педагогіки, факультеті інженерії, факультеті інформаційних технологій та електроніки, у центрі удосконалення освіти.

Загальна інформація про кафедру

Створення та функціонування кафедри господарського права обумовлено необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців як юридичного, так й неюридичного профілів в галузі правового регулювання економічних та екологічних відносин. Зокрема, міжнародного економічного права, інвестиційного та інноваційного права, фінансового та податкового права, екологічного права, митного та транспортного права, господарського права, правового регулювання туристичної діяльності тощо. З метою поліпшення якості викладання зазначених правових дисциплін зміцнюються зв’язки з господарськими судами України та правоохоронними органами, що забезпечують дотримання законності у сфері господарювання. Також налагоджується співпраця з органами влади і управління, наділеними господарською компетенцією, та науково-дослідними інститутами Академії правових наук України. 

Місія функціонування кафедри – забезпечення високої наукової, теоретичної та практичної освітньо-кваліфікаційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здобувачів вищої освіти юридичного й неюридичного профілів у галузі  правового регулювання економічних та екологічних відносин. При цьому застосовується інноваційний підхід до їх підготовки,  зорієнтований на міжнародні та європейські стандарти. Завдяки цьому майбутні висококваліфіковані фахівці здобувають навички вільного мислення та самоорганізації у сучасних економічних умовах, що дозволяє бути конкурентоздатними на сучасному ринку праці, володіючи правовою й соціальною мобільністю та досягати високих результатів у професійному середовищі. 

Суспільна доцільність функціонування кафедри господарського права визначається необхідністю формування правового господарського порядку в Україні, розвитку підприємницької діяльності та її правового супроводу, а також забезпечення нашої країни висококваліфікованими професійними кадрами.

Інформація про очільника кафедри

Шаповалова Ольга Вікторівна, доктор юридичних наук, професор, визнаний професіонал з досвідом практичної роботи за фахом, науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (м. Харків). 

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право (номер диплому – ДД №006518). Тема докторської дисертації: «Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку». 

Вчене звання професора кафедри господарського права присвоєне у 2008 році (номер атестата – 12ПР №005768). 

У 2018 році присвоєно звання Почесного професора СНУ ім. В. Даля (номер диплома – ДПП №5/18). 

Станом на початок 2022 року науково-педагогічний стаж – 36 років. Перебування на посаді завідувача кафедри станом на початок 2022 року – 15 років. 

Автор 8 монографій (частина з них – у співавторстві), підручника «Концесійне право», 3 навчальних посібників (у співавторстві), зокрема  «Інноваційне право» та «Господарське право в умовах цифровізації економіки», 2 науково-практичних коментарів Господарського кодексу України та більш ніж 200 наукових публікацій.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України (м. Київ), Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого (м. Харків). 

Професор Шаповалова О.В. має вагомі досягнення у підготовці наукових кадрів. Підготовлено 11 кандидатів юридичних наук. Проведено експертизу 36 дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів юридичних наук, зокрема кількість докторських дисертацій – 5, кількість кандидатських – 31. 

Професор Шаповалова О.В. є членом редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми права: теорія і практика», м. Сєвєродонецьк, Україна (виходить 2 рази на рік).

З 2018 року  бере участь у Проекті ЄС ПРАВО-Justice (Установи-партнери: Французька Агенція міжнародної технічної допомоги (Expertise France), м. Париж; Верховний Суд, ДСАУ, ВККСУ, Рада з питань судової реформи, Міністерство юстиції та інші органи державної влади України, м. Київ). Темами співробітництва є управління реформою сектору юстиції, розробка інформаційних інструментів та інфраструктурних рішень для установ сектору юстиції з особливим акцентом на програмування електронного документообігу, електронних довірчих послуг та цифрової ідентифікації; удосконалення послуг державної реєстрації майна та юридичних осіб, розробка нових реєстрів; розробка електронних інструментів для полегшення пошуку рішень ВС; сприяння стандартизації та автоматизації бізнес-процесів у виконавчій службі та службі пробації тощо. З 2020 року входить до керівного складу Донбаської регіональної ради реформ правосуддя.

Головні напрямки наукової діяльності: правове забезпечення цифровізації сучасних бізнес-процесів; адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку; проблеми господарського права та господарського процесуального права.

Контакти: тел. +380981050848, е-mail: shapovalova@snu.edu.ua, hozpravo2@i.ua

Наукова робота

Провідною метою кафедри господарського права є активізація наукової й науково-дослідної діяльності кафедри та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців для галузей юриспруденції та економіки, виконання конкурентоспроможних наукових розробок, провадження інноваційної діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та завдань національної економіки в умовах сталого розвитку. 

Колектив кафедри господарського права працює над підвищенням свого професійного рівня, що є одним із центральних елементів стратегії і тактики удосконалення організації і змісту вищої освіти, усунення економічних і структурних диспропорцій в рівнях освітньої та професійної підготовки. Викладачі кафедри господарського права постійно підвищують свою ділову репутацію та професійну кваліфікацію:

– у 2020 році доцентом Мартиновою Л.В. було пройдено міжнародне стажування на тему «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність» (Словаччина, Католицький Університет у м. Румбероз; Польща, Університет суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)) та курси підвищення кваліфікації, що проводилися в рамках Програми Ради Європи з освіти в галузі прав людини для юристів (Human Right Education for Legal Professionals – HELP) (Україна);

 – у 2021 році доцентом Терещенком С.В. було пройдено міжнародне стажування на тему «Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства» (Словаччина, Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC), Польша-Україна у співпраці Uczelnia Nauk Spolecznych (UNS), Lodz, Polska та Catholic University in Ruzomberok, Slovakia).

– у 2022 році професором Шаповаловою О.В. було пройдено міжнародне стажування за програмою «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в навчальних закладах освіти: європейський досвід» та розроблено освітній проект на тему «Дуальна (міжнародна) інклюзивна освіта» (Польща, Фундація «Зустріч», кафедра польсько-українських студій Ягеллонського університету в Кракові, Центр розвитку кар’єри ГО «Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти «Соборність»).

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях і круглих столах, кафедральних та міжкафедральних наукових семінарах, міжнародних симпозіумах та інших міжнародних програмах мобільності науково-педагогічних працівників з виконання пріоритетних завдань з інтернаціоналізації тощо. 

Наукові статті викладачів кафедри публікуються на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових видань: 

– професор Шаповалова О.В.: SCOPUS;

– доцент Мартинова Л.В.: Web of Science.

Тематика публікацій зорієнтована на актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки, практики та освіти. 

Щороку кафедрою господарського права проводиться всеукраїнський просвітницький та науковий захід – круглий стіл на найбільш актуальні проблематики сьогодення: «Правове забезпечення активної життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб», «Правові умови зміни статусу громадян внаслідок «гібридної війни» в Україні», «Цифровізація сучасних бізнес-процесів як вектор нової економічної політики» та інші. До участі у круглих столах залучаються провідні вчені та практики. Ведуться жваві дискусії щодо оцінки сучасних проблем обґрунтування напрямів забезпечення збалансованого розвитку права та економіки, дискусії та обґрунтування  потреби  наступної модернізації  господарського, трудового та іншого законодавства в сучасних умовах тощо. 

На кафедрі виконано дослідження за держбюджетними науково-дослідними темами: «Особливості правового забезпечення реалізації державно-приватного партнерства», «Вдосконалення господарського законодавства України», «Аналітико-правові засади протидії тіньовій економіці та неефективному господарюванню», «Проблеми правового впливу на господарські відносини та господарську діяльність». З 01.01.2021 року розпочата робота кафедри над держбюджетною науково-дослідною темою: «Концептуальні засади сталого розвитку економіки в умовах її цифровізації».

Кафедра господарського права підтримує тісні зв’язки з колегами, ЗВО та кафедрами юридичних факультетів, дослідними інститутами України, Грузії, Республіки Латвії,  Республіки Молдови. Міжнародні зв’язки кафедри господарського права з навчальними закладами і організаціями інших країн характеризуються двома напрямками: 1) підготовка фахівців для зарубіжних країн; 2) співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами: Республіка Латвія – Балтійська міжнародна академія (м. Рига), Республіка Молдова – Вільний Міжнародний Університет Молдови (м. Кишинів), Грузія – Сухумський Державний Університет (м. Тбілісі). 

З 2009 року по 2014 рік кафедрою було укладено з суб’єктами підприємницької діяльності та виконано низку господарських договорів на проведення науково-дослідних робіт за номерами Ю-01-09, Ю-1-10, Ю-2-10, Ю-1-12, Ю-2-12. «Методика організації правової роботи на підприємстві» (державний реєстраційний номер 01090009030); «Правові  методи мінімізації економічних ризиків підприємців при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000043); «Правовий захист інтересів недержавних суб’єктів господарювання при публічно-приватному партнерстві» (державний реєстраційний номер 0111U000044); «Правові заходи запровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах металургії» (державний реєстраційний номер 0112U002894), «Особливості правового режиму господарського використання земельних ділянок, надр та інших природних ресурсів» (державний реєстраційний номер  0112U002895). 

На кафедрі господарського права здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.04 «Господарське право; господарське процесуальне право». За роки розвитку кафедри були підготовлені та захищені докторська й кандидатські дисертації (1 докторська, 15 кандидатських). Досліджена проблематика різноманітна та дуже актуальна:  О.А. Воловик – «Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів» (2005 р.), О.В. Шаповалова – «Адаптація вимог сталого розвитку до господарського законодавства» (2007 р.),  Д.В. Шликов  –  «Правова природа оренди майна як форми державно-приватного партнерства» (2010 р.), Є.А. Таликін – «Запобіжні заходи у господарському судочинстві» (2010 р.), Г.М. Гриценко – «Правове регулювання капітального будівництва за державні кошти» (2011 р.), Д.С. Щеглов –  «Господарсько-правові засоби попередження фіктивного господарювання» (2011 р.), О.Д. Сиротюк – «Господарсько-правові засади державно-приватного партнерства» (2011 р.), О.С. Фонова – «Спрощені процесуальні форми: адаптація господарського судочинства України» (2012 р.), С.В. Терещенко – «Договірний механізм реалізації державно-приватного партнерства» (2012 р.), Т.С. Гудіма – «Правове регулювання  діяльності з венчурного інвестування» (2015 р.), С.В. Солодченко – «Правове забезпечення реалізації контрольних функцій суб’єктів господарювання» (2019 р.) та ін.

Завідувач кафедри д.і.н., професор Михайлюк Віталій Павлович

Контакти: тел. +380505435794, е-mail: myhaluk@snu.edu.ua

Наша пошта:

world_hist@snu.edu.ua

Наша сторінка у Facebook:

Вступне слово про кафедру

Кафедра є випускаючою та веде підготовку за першим (бакалавр) і другим (магістр) рівнями вищої освіти на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія», а також за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

Загальна інформація про кафедру

Історія в житті кожної людини відіграє важливу роль. Вона розкриває різноманітні діяння видатних постатей і навчає людей одні вчинки схвалювати і ставити собі за зразок, а інші – уникати. Людина – це творець історії, котра, використовуючи досвід минулого, впливає на сучасність і на майбутнє.

Кафедрою викладається біля 50 дисциплін загального історичного та спеціалізованого профілю з урахуванням специфіки науково-дослідної роботи, що забезпечує комплексну фахову підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії, які отримують системне розуміння історичного процесу; розуміти значущість історичних знань про науку та техніку в загальносвітовому процесі; проявляти розуміння важливості знань базової основи тих чи інших історичних подій, до яких приводила низка взаємопов’язаних факторів тощо.

Історія кафедри

Кафедра як самостійний підрозділ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України існує з 2003 року, є випускаючою за спеціальністю 032 «Історія та археологія». При Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля функціонує аспірантура зі спеціальності 032 «Історія та археологія». Починаючи з 2004 року, на базі кафедри всесвітньої історії та історії України функціонує спеціалізована вчена рада К 29.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України». Наказом МОН України від 16.05.2016 №515 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року» термін функціонування ради продовжений до травня 2018 року.

Інформація про очільника кафедри

Кафедру очолює академік ВГО «Академія наук вищої освіти України»,

доктор історичних наук, професор Михайлюк Віталій Павлович

Контакти: тел. +380505435794, е-mail: myhaluk@snu.edu.ua

Працює у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля з 16.11.2002 р. по теперішній час. Під керівництвом д.і.н., проф. Михайлюка В.П. підготовлено та захищено більше 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук..

Він є відповідальним за випуск та членом редколегії фахового наукового журналу «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: Історія»; членом редколегії фахового наукового журналу «Гілея»; членом редколегії фахового збірника наукових праць «Історія науки і техніки».

Загалом, за період науково-педагогічної діяльності Михайлюком В.П. опубліковано понад 200 наукових праць, серед них 7 навчальних посібників з грифом МОН та 15 індивідуальних та колективних монографії.

Професор Михайлюк В.П. активно провадить наукову діяльність щодо дослідження питань виникнення конфліктів у контексті історії України.

Загальний педагогічний стаж Михайлюка В.П. складає 35 років.

Нагороджений Почесними грамотами МОН України у 2015 та 2016 рр., Листом подяки Луганської обласної державної адміністрації (2017р.)

Викладачі кафедри

Михайлюк Віталій Павлович

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор історичних наук
 • стаж роботи –  35
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – виникнення конфліктів у контексті історії України
 • публікації (загальна кількість) – 200
 • контактна інформація – тел. +380505435794, е-mail: myhaluk@snu.edu.ua

Бровендер Юрій Михайлович

 • посада – професор
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь –  доктор історичних наук

Сапицька Олена Михайлівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Сафонова Наталія Михайлівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Фомін Андрій Володимирович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –  кандидат історичних наук

Михайлюк Владислав Віталійович

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь –   кандидат історичних наук

Золотар Степан Андрійович

 • посада – старший лаборант

 

Аносова Валерія Сергіївна

 • посада – лаборант

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло напрямів.

Проф. Михайлюк В.П. досліджує питання виникнення та розвитку конфліктів на території України; історіографію всесвітньої історії та історії України.

Проф. Бровендер Ю.М. є відомим археологом Луганщини, дослідником Східної України. За сумісництвом він є завідувачем Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України.

Доц. Сапицька О.М. розроблює питання загальної методології та системного підходу до історичного пізнання; світової історії військової справи; історії первісності та стародавнього світу; доби Античності та середньовіччя тощо. Вона є

член Колегії та член Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області. Член Комітету з актуалізації Стратегії розвитку Луганської області до 2020 р. Постійно співпрацює з МАНУ та ЛОІППО, шкільними закладами Луганської області. З 2015 р. – голова журі обласних олімпіад з історії.

Доц. Фомін А.В. проводить дослідження з історії України.

Доц. Сафонова Н.М. аналізує проблеми дипломатичних та міжнародних відносин, досліджує параметри критичної історії держави.

Старший викладач, докторант кафедри Михайлюк В.В. займається розробкою питань соціального забезпечення різних категорій населення України у роки СРСР; досліджує історію інакомислення.

Щорічно кафедра проводить наукову конференцію “Актуальні питання історії, археології, науки і техніки: методологія, пошуки, роздуми, знахідки”. Метою конференції є ознайомлення та дискусійне обговорення наукових доробків вітчизняними та зарубіжними вченими з актуальних питань історії, які викладаються учасниками конференції; вироблення рекомендацій з впровадження наукових здобутків у навчальний процес та виховну роботу зі студентами.

Підрозділи кафедри

 • Спільний відділ історії техніки ЦДНТП ім. Г.Доброва НАН України та СНУ ім. В. Даля МОН України при кафедрі всесвітньої історії та історії України.
 • Східноукраїнська філія Інституту археології НАН України.
 • Студентський гурток та проблемна група кафедри всесвітньої історії та історії України.
Юридичний факультет

Завідувач кафедри

к.політ.н., доцент Павлова Людмила Ісмаїлівна

Наша електронна пошта

е-mail: polit@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері політичних відносин, міжнародної та дипломатичної діяльності. Студенти отримують знання, необхідні для роботи на посадах радника, аналітика і консультанта з політичних питань; іміджмейкера та розробника політичних технологій; наукового співробітника; політичного технолога, PR-менеджера у сфері політики, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою; помічника-консультанта народного депутата України; менеджера виборчих кампаній; політичного оглядача, журналіста; фахівця консульської служби дипломатичного корпусу, перекладача-міжнародника.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра веде підготовку за спеціальностями: 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
052 «Політологія».

Історія кафедри

Кафедра політології та міжнародних відносин стала правонаступницею кафедр соціально-політичних теорій та політології, які відіграли велику роль у формуванні та розвитку в сучасному університеті гуманітарної складової вищої освіти
У 1991 році вперше в університеті було розпочато викладання нової навчальної дисципліни «Політологія». У 1998 році було відкрито нову спеціальність «Політологія». 
За цей час здійснено чотирнадцять випусків фахівців-політологів, із числа яких 13 випускників підготували та захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 
У 2012 році ліцензовано новий напрям підготовки – «Міжнародні відносини». З 1997 року по 2016 рік кафедру очолювала Щедрова Галина Петрівна – 
доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук.
З 2016 року кафедру очолює доктор політичних наук Мазур Оксана Геннадіївна.
З 2017 року кафедру очолює кандидат політичних наук, доцент Павлова Людмила Ісмаїлівна.

Викладаються дисципліни:

Політологія;
Загальна теорія політики;
Історія політичних вчень;
Історія міжнародних відносин;
Партологія;
Політична режими та політичні системи сучасності;
Державна політика;
Прикладна політологія;
Теорія міжнародних відносин;
Методика і техніка політичних досліджень;
Порівняльна політологія;
Технологія політичного процесу;
Міжнародні відносини та світова політика;
Політична конфліктологія;
Зовнішня політика України та країн Центральної та Східної Європи;
Геополітика та інші.

Інформація про очільника кафедри

Павлова Людмила Ісмаїлівна – к.політ.н., доцент. З 2004 р. – доцент кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Специфіка функціонування інституту парламентаризму в сучасній Україні». У 2017 році – призначена на посаду завідувача кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля.

Стаж викладацької роботи у ЗВО – 16 років.

Викладає дисципліни:
Геополітика
Країнознавство
Міжнародні відносини та світова політика
Зовнішня політика України
Основи галузевих знань
Політологія

Має понад 60 наукових праць, серед яких наукові статті у фахових виданнях, доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях. Керує науково-дослідною роботою студентів.

Викладачі кафедри:

Юридичний факультет

Павлова Людмила Ісмаїлівна

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат політичних наук
 • стаж роботи – 17 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – формування нового світового порядку в умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин; роль держави в умовах глобалізації; дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів в Україні та світі.
 • публікації (загальна кількість) – близько 60
 • контактна інформація – pavlova@snu.edu.ua
Юридичний факультет

Агафонова Ганна Сергіївна

 • – посада – доцентка кафедри
 • – вчене звання – доцент
 • – науковий ступінь – кандидат політичних наук
 • стаж роботи – 16 р.
 • – наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – проблеми розвитку політичних партій в Україні та країнах Європи; застосування інформаційно-комунікаційних технологій у політичній сфері; філософські засади політики.
 • публікації (загальна кількість) – 80
 • – контактна інформація – e-mail: agafonova@snu.edu.ua
Юридичний факультет

Карчевська Олена Василівна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат політичних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 14 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – інформаційно-комунікаційний аспект сучасних політичних інститутів та процесів; зміни світового порядку в контексті глобалізації; специфіка розвитку парететної демократії
 • публікації (загальна кількість) – 50
 • контактна інформація – e-mail: karchevska@snu.edu.ua
Юридичний факультет

Ірха Катерина Олександрівна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат політичних наук
 • стаж роботи – 6 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – політичні комунікації, модернізація політичної системи, трансформація політичних режимів
 • публікації (загальна кількість) – 17
 • контактна інформація – e-mail: irha@snu.edu.ua
Юридичний факультет

Михайлюк Олена Ігорівна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат історичних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 39 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – історичні та політичні науки
 • публікації (загальна кількість) – близько 100
 • контактна інформація – e-mail: mihajliuk_3@snu.edu.ua

Наукова робота

Теми наукових досліджень – проблеми модернізації політичної системи України, функціонування інститутів громадянського суспільства, розвитку євроінтеграційних процесів в сучасній Україні. Кафедра є ініціатором проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація політичної системи сучасної України: стан і перспективи розвитку», а також є засновником єдиного у регіоні спеціалізованого фахового видання з політичних наук «Політологічні записки». Видано навчальні посібники:
1.    Політичні партії: теорія та функціональні практики:[Навчальний посібник] / О. В. Новакова, Г. С. Агафонова, А. С. Моїсеєва, П. А. Струнін. ― Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. ― 338 с.
2.    Політологія : [Навчальний посібник] / Щедрова Г. П., Агафонова Г. С., Барановський Ф. В. та ін. ; [за ред. Щедрової Г. П.]. ― Луганськ : «Ноулідж», 2011. ― 312 с.
3.    Щедрова Г. П. Електронний мультимедійний підручник з дисципліни  «Загальна теорія політики» для студентів напряму підготовки 6.030104 «Політологія»  / Щедрова Г. П., Агафонова Г. С. ― Луганськ, 2013.
4.    Новакова О. В. Аналіз державної політики : [Навчальний посібник] / Новакова О. В., Пашина Н. П. ― Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. ― 216 с.

Юридичний факультет

Керівник Юридичної клініки «Pro Bono»:

к.ю.н., доцент кафедри правознавства

Гніденко Вікторія Ігорівна

Юридична клініка є структурним підрозділом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, функціонує з 2005 року на юридичному факультеті згідно наказу № 34 від 01.12.2005 р., є базою для практичного навчання та проведення навчальної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право».

Юридична клініка – це унікальна лабораторія клінічних методів освіти, де студенти-консультанти  набувають саме практичних умінь і навичок, зокрема: збору інформації, аналізу юридичної проблеми, побудови юридичної аргументації; складання проектів юридичних документів; консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів (малозабезпечених, внутрішньо переміщених і постраждалих у збройному конфлікті особам на Сході Україні тощо), відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.

Відповідно до вимог сьогодення та реформування юридичної освіти,  подальший розвиток правничої освіти спрямований на підготовку правника відповідно до його фундаментальної ролі – утвердження верховенства права через захист прав і свобод людини. Отже, юридична клініка здійснює, окрім соціальної функції, навчальну функцію, яка полягає у зосередженні діяльності на практичному спрямуванні навчання, формування з учасників юридичної клініки фахівців-юристів, які оволоділи конкретними професійними навичками, не потребують додаткової адаптації до професійної діяльності.

Юридичні клініки – це університетський рух викладачів і студентів, які щоденно, посилюючи власні знання допомагають вразливим категоріям суспільства отримати якісну безоплатну правову допомогу. Цей рух тримається на громадянській позиції викладачів й їхньому ентузіазмі, який не є безмежним. Юридичні клініки конче потребують нормативного закріплення як структурні підрозділи університетів – це вирішить питання залучення викладачів і значно посилить якість викладання і надання правових послуг клієнтам. Сьогодні МОН висловлює підтримку і зацікавлення у відродженні юридичного клінічного руху, на це сподівається громадський сектор, міжнародні організації, а головне – українське суспільство.

Метою діяльності юридичної клініки є, зокрема, надання безоплатної первинної правової допомоги.

Діяльність юридичної клініки  ґрунтується на принципах:

 • верховенства права; законності; об’єктивності; гуманізму;
 • безоплатності надання правової допомоги;
 • конфіденційності;
 • компетентності та добросовісності у виконанні студентами-консультантами своїх обов’язків;
 • академічної автономії та мобільності.

Основними завданнями Правової лабораторії клінічних методів навчання “PRO BONO” є:

 • набуття студентами практичних навичок професії юриста;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
 • надання правової допомоги клієнтам юридичної клініки;
 • проведення заходів з правової просвіти населення.
 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної  влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволяє оперативно реагувати на практичні потреби громадян;

Участь у заходах:

Правова лабораторія клінічних методів навчання«PRO BONO» є постійним співорганізатором наукових заходів та конференцій таких як:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції”;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців  «Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи вітчизняного законодавства»;
 • Науково-практична конференції науковців, юристів та аспірантів “Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід”.

Студенти – клініцисти активно займаються науковими пошуками, досліджують питання подальшого розвитку правової науки в умовах інтенсифікації європейських прагнень в Україні та активізації громадянського суспільства.

Виробнича практика є обов’язковою частиною професійної підготовки фахівців і невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Вона покликана забезпечити закріплення теоретичних знань та набуття професійних навичок і вмінь студентами, адаптувати їх до майбутньої роботи за спеціальністю. Тому юридична клініка виступає базою для проходження практики студентами. Так, уже декілька років поспіль студенти 3-го та 4-го курсів ОС «бакалавр», а також 1-го та 2-го курсів ОС «магістратура» проходять практику саме на базі клініки. Практиканти розглядають звернення громадян, в тому числі і електронні, надають правові консультації, проходять онлайн курси та вебінари, котрі допомагають підвищити рівень їх професійних знань.

2. Асоціація юридичних клінік України завжди створює нові можливості для студентів та розвиває юридичну освіту через цікаве навчання та конкурси для майбутніх правників.

Студентки – консультантки Юридичної клініки- Савочка Катерина та Вінник Оксана змогли перевірити знання у сфері права та удосконалити навики при провадженні юридичної практики під час Турніру з консультування клієнтів з фінансових питань. Турнір проходив в м. Ірпінь 17 жовтня на базі Університету державної фіскальної служби України.  Це був унікальний захід, адже провели моделювання процесу прийому клієнта в юридичному офісі за участі двох студентів-консультантів (учасників юридичної клініки), що діють як юристи (адвокати, юрисконсульти, юристи-практики) та клієнта, роль якого виконували запрошені актори. Турнір з консультування, як і інші подібні змагання, покликаний розвивати в студентів-правників навики інтерв’ювання клієнта, професійної етики, планування та аналізу в процесі побудови відносин, вміння надати первинну консультацію на рівні “юрист-клієнт” під час ведення прийому в юридичному офісі. Клініцистки гідно представили нашу клініку під час вирішення практичних правових кейсів та консультуванні клієнтів.

Захід відбувся завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

3. Радіо Пульс Луганщини: говоримо про переваги дистанційного юридичного консультування в умовах карантину

Гостями студії були Вікторія Гніденко – адміністраторка юридичної клініки “Pro Bono” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та студентка-консультантка клініки Карина Стародубцева.

4. Простого консультування для нас вже замало. Тому, юридична клініка постійно шукає нові підходи, методи та форми роботи. Так, юридична клініка стала учасником Проєкту “Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг”, що впроваджувалась Асоціацією юридичних клінік України. Практичні кейси з питань проведення консультацій з фінансових питань дали можливість клініцистам отримати необхідний досвід який буде корисним у подальшій правничій діяльності.

Тепер, якщо  Ви не впевнені, як в період карантину сплачувати кредит чи здійснювати інші платіжні операції; переймаєтеся, як не стати “жертвою” фінансового шахрайства – можете дистанційно звернутися до юридичної клініки та отримати безоплатну правову допомогу.

Проєкт відбувався за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». 

5. “Consul-touch”:  як новий метод підвищення професійних знань та вмінь.

Юридична клініка “Pro Bono” проводить для студентів- консультантів навчання у форматі модельного консультування “Consul-touch”.  Що ж це таке?  Адміністратори юридичної клініки “Pro Bono” моделюють прийом клієнта в юридичній клініці, клініцисти уважно слідкують за цією процедурою, у студентів є можливість задати питання, обговорити незрозумілі моменти консультування, спробувати себе в ролі консультанта в незвичайній ситуації, наприклад, коли клієнт перебуває у стресовому стані  і потребує не стандартного консультування, тому в такій ситуації консультант повинен володіти спеціальними знаннями, яким вони і навчаються під час таких заходів.

Це безумовно ефективний засіб на шляху до розуміння основних принципів надання БППД (безоплатної первинної правової допомоги), особливостей роботи з клієнтом, та ділової етики консультанта.

6. Участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів 2019.

В м. Острог на базі Національного університету «Острозька академія» було проведено Національну Олімпіаду юридичних клінік із консультування клієнтів, де нашу юридичну клініку представили консультантки Золкіна Анастасія та Чигрінова Еріка. Захід організовувала Асоціація юридичних клінік України. Під час заходу учасники моделювали процес прийому клієнта в юридичному офісі – двоє студентів-консультантів, які грали роль юристів (адвокатів, юрисконсультів, юристів-практиків) та клієнт, роль якого виконував запрошений актор. Оцінювали учасників колегії  журі. Особливістю олімпіади стало те, що вона була англомовною. 

Ця олімпіада стала неймовірно корисним досвідом для клініцисток. Тепер, повернувшись до своїх юридичних клінік, вони зможуть застосувати нові навики в реальному консультуванні, а також поділитись здобутими знаннями та досвідом зі своїми колегами- консультантами. Цей захід став, по суті, ще одним форматом роботи в напрямку практичного загартовування майбутніх правників.

7. Юридична клініка «Pro Bono» тісно співпрацює з Норвезькою радою у справах біженців.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) допомагає внутрішньо переміщеним та постраждалим від конфлікту на сході України особам відстоювати свої права і долати правові перешкоди. Оскільки ми є партнерами, то у рамках такої співпраці з представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC) 27 листопада 2019 на базі юридичного факультету було проведено Тренінг для юридичних клінік щодо захисту ВПО та осіб, які постраждали в ході конфілікту на Сході України для студентів Юридичної клініки “Pro bono” та юридичної клініки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка . Студенти-консультанти юридичних клінік, зокрема, долучилися до обговорення таких важливих питань як : свобода пересування, захист прав переміщених осіб, цивільна документація та інш., а також мали можливість практично застосувати набуті знання за допомогою командного вирішення завдань.

8. Дистанційний курс стосовно внутрішнього переміщення HELP

Студенти- консультанти стали учасниками проєкту  Ради Європи “Внутрішні переміщення в Україні: розробка тривалих рішень” . Базовий курс  якого присвячено розгляду поняття внутрішньо переміщеної особи (ВПО), основних тенденцій та характеристик внутрішнього переміщення, аналізу Керівних принципів  з питань внутрішнього переміщення. Клініцисти дізналися про основні міжнародні та європейські стандарти внутрішнього переміщення, а також про практику Європейського суду з прав людини з питань, пов’язаних з внутрішнім переміщенням та захистом прав внутрішньо переміщених осіб.  Окрему увагу було приділено захисту соціальних прав ВПО (житло, освіта, працевлаштування, соціальний захист, їжа, вода, охорона здоров’я) як в рамках Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, так і Європейської соціальної хартії, Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення. 

Основною метою української частини «Внутрішнє переміщення: законодавство і практика України» було ознайомлення з основними положеннями національного законодавства, яке стосується внутрішнього переміщення та захисту прав ВПО, а також з національною судовою практикою. В українській частині приділялося також увага розгляду документів Ради Європи, які було прийнято стосовно конфлікту та внутрішнього переміщення в Україні, а також аналізу практики Європейського суду з прав людини щодо України з цього питання.

Після навчання на цьому проєкті клініцисти отримали практичні навички та знання із надання правової допомоги вищезгаданим вразливим категоріям осіб (ВПО), поглиби свої знання в цій сфері, дослідили національне та міжнародне законодавство в цій галузі, а тому й стали більш кваліфікованими консультантами, а в майбутньому професійними юристами.