Print

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

Директор – д.т.н., професор Целіщев Олексій Борисович 

Контакти: тел. +380509261747, е-mail: atp00@ukr.net

Заступник директора навчально-методичної та виховної роботи – к.пед.н., доцент, доцент кафедри іноземних мов та професійної комунікації Козьменко Олена Іванівна

Контакти: тел. +380509653974, е-mail: olena_kozmenko@ukr.net

Наша електронна пошта

е-mail: imv@snu.edu.ua

Наше розташування:

вул. Донецька, 43 (навчальний корпус), м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

Наша електронна пошта

е-mail: meo@snu.edu.ua

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Д’яченко Юрій Юрійович

Контакти: е-mail: y.dyachenko@i.ua

Наше розташування:

ауд. 214, , 216а, вул. Донецька, 43 (навчальний корпус), м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра проводить підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

 • 241 Готельно-ресторанна справа (бакалавр)
 • 242 Туризм (бакалавр)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (бакалавр)
 • 242 Туризм (магістр)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (магістр)

Фахівець з міжнародних економічних відносин приймає участь у формуванні зовнішньоекономічної політики підприємства, забезпечує діяльність та розвиток господарюючих суб'єктів. Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» одержують базову підготовку економіста широкого профілю, завдяки чому можуть також обіймати будь-які посади на підприємствах усіх форм власності, організаціях та установах державного управління, комерційних банках, громадських організаціях, митниці та міжнародних компаніях.

Також кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері обслуговування як на національному так і на міжнародному рівні. Студенти отримують знання, необхідні для роботи у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, у допоміжній діяльності в сфері управління туризмом та займати посади: керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми чи її філії, туристичного агентства; менеджер з туризму; фахівець з організації туризму (міжнародного, гастрономічного, масового, освітнього, спортивного, сільського та ін.); трансферний гід, спеціаліст з діловодства в туризмі; консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг; спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму тощо.

Історія кафедри

Кафедра була заснована шляхом злиття кафедр міжнародних економічних відносин і кафедри туризму та готельного господарства. Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин проводиться в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля починаючи з 1993 року. Підготовка фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи проводиться в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля починаючи з 2004 року.

Про високий рівень підготовки свідчать відгуки підприємств та установ, де працюють випускники спеціальності.

Студенти спеціальності беруть участь у програмах обміну студентів, програмі “Work and Travel”, проходять практику та стажування у Німеччині, Туреччини, Польщі, Японії, Китаї, США.
На кафедрі викладають висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи, із своїми індивідуальними методиками викладання.

На спеціальностях 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» викладаються такі дисципліни:

Організація туризму:основи туризмознавства; Менеджмент в туризмі; Основи наукових досліджень в галузі; Географія туризму; Організація туризму:Організація туристичних подорожей; Менеджмент готельно-ресторанного господарства; Основи туризмознавства; Організація готельного господарства; Організація ресторанного господарства; Організація екскурсійної діяльності; Маркетинг туризму; Економіка готельно-ресторанного господарства; Маркетинг готельно-ресторанного господарства; Світовий туризм і готельне господарство; Організація туризму: туроперейтинг; Аналіз діяльності підприємств туризму; Страхування в туризмі; Основи музеєзнавства; Туристські ресурси України; Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві; Зовнішньоекономічна діяльність підприємств галузі; Інноваційні технології в туризмі; Управління проектами в туризмі; Стратегічне управління туристичним підприємством; Міжнародний туризм; Методологія та організація наукових досліджень; Антикризове управління в галузі; Екскурсологія; Управління регіональним розвитком туризму; Управління якістю туристичних послуг; Товарознавство; Економіка туристичного підприємства; Організація туризму: організація екскурсійної діяльності; Світовий туризм і готельне господарство.

На ступені бакалавра 292 "Міжнародні економічні відносини" вивчаються такі дисципліни:

Українська мова (за професійним спрямуванням), Історія України і української культури, Іноземна мова, Філософія, Збереження життя та здоров'я людини, Комп’ютерні інформаційні технології, Управління проектами, Психологія ділового спілкування, Фізичне виховання, Економічна теорія, Бізнес-розрахунки:, Вища математика для економістів, Статистика та економетрика, Економіко-математичне моделювання, Економіка підприємства та мікроекономіка, Господарське право, Маркетинг та дослідження ринку, Основи менеджменту та підприємництва, Міжнародний бізнес, Економічний аналіз та прогнозування, Облік і аудит, Податкова система, Фінанси, Гроші та кредит, Корпоративні фінанси, Міжнародні економічні відносини, Інтелектуальні та когнітивні технології, Національна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Науково-дослідна робота студента, Ділова іноземна мова, Соціальні та гуманітарні технології, Міжнародне бізнес-спілкування, Світові ринки, Інноваційна діяльність, Міжнародні інститути та організації, Міжнародне корпоративне управління.

На ступені магістра 292 "Міжнародні економічні відносини" вивчаються:

Теорія пізнання, філософія і методологія наукових досліджень, Публічні закупівлі, Іноземна мова, Глобальна економіка, Інформаційний менеджмент, Інтелектуальні технології в корпоративному управлінні, Управління розвитком персоналу, Управління зовнішньоекономічною діяльністю, Стратегічне управління підприємством, Інноваційний розвиток підприємства та економіка знань, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Когнітивні технології в економіці, Управління міжнародною конкурентоспроможністю.

Засновником кафедри та її завідувачем до 2016 року була доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Бузько Ірина Романівна, яка має більш ніж 200 наукових праць, є головою спеціалізованої вченої ради Д29.051.01. Під керівництвом професора Бузько І.Р. захистились 10 докторів та 24 кандидати економічних наук.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач випускової кафедри міжнародних економічних відносин, професор економічних наук Д’яченко Юрій Юрійович обіймає цю посаду з 2016 року.

Захистив докторську дисертацію «Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Наукові інтереси: фундаментальні питання штучного інтелекту та застосування інтелектуальних систем для розвитку персоналу та дистанційного навчання.

Має більш ніж 100 наукових праць, в тому числі у виданнях, які індексуються у базі Scopus. H-індекс.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01.

Навчався у докторантурі Софійського університету імені Святого Климента Охридського (Болгарія) в рамках проекту Erasmus «Розвиток гуманітарної освіти на основі світового досвіду» (HERMES). Був менеджером проекту ЄС 144641-TEMPUS-2008-FI-JPCR «Міжнародна мережа для модернізації освіти в галузі туризму та розвитку академічної мобільності (INTOUR)».

Член Української асоціації європейських студій та Східноєвропейської мережі з філософії науки.

Член оргкомітету міжнародних наукових конференцій «Відкрите навчання та дистанційна освіта» та «Інформаційні технології і управління» (Вища школа менеджменту інформаційних систем, Латвія) та MATTECH (Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського, Болгарія). Експерт дослідницького проекту «Моделі і алгоритми для отримання знань з великих обсягів даних моделювання нейронних мереж і оптимальні процедури навчання» (Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського, Болгарія).

E-mail: y.dyachenko@i.ua

Викладачі кафедри

Д’яченко Юрій Юрійович

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор економічних наук

– стаж роботи – 18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методологія розвитку персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції; застосування інтелектуальних та когнітивних систем в освіті; фундаментальні питання штучного інтелекту; управління знаннями в глобальній економіці

– публікації (загальна кількість) – 100

– контактна інформація – y.dyachenko@i.ua

 

Бузько Ірина Романівна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор економічних наук

– стаж роботи – 43 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Інвестиційна підтримка інновацій; Проблеми і перспективи вдосконалення управління економічним ризиком: держава, регіон, підприємство; Управління знаннями в інноваційних процесах

– публікації (загальна кількість) – 183

– контактна інформація – buzko2006@gmail.com

 

Заваріка Галина Михайлівна

– посада –     доцент

– науковий ступінь – кандидат географічних наук

– стаж роботи – 21 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Курортно-рекреаційна діяльність. Міжнародний туризм. Географія туризму.  Геоконфліктологія. Маркетинг туризму. Регіональний розвиток туризму.

– публікації (загальна кількість) – 68

– контактна інформація – dgalina_10@ukr.net

–  

 

Зеленко Олена Олександрівна

– посада       професор

– вчене звання       доцент

– науковий ступінь                  д.е.н.

– стаж роботи        8 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень)        –  формування економічних відносин на засадах соціального діалогу;  особливості регіонального розвитку туризму.

– публікації (загальна кількість)      85

– контактна інформація zelenko@i.ua

 

Денищенко Людмила Вікторівна

– посада –     старший викладач

– стаж роботи –     15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – регіональна економіка

– публікації (загальна кількість) –    більше 20

– контактна інформація  –  d_lu@ukr.net

 

Стеганець Світлана Станіславівна

– посада –     асистент

– стаж роботи –     1 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –      Маркетингова та логістична діяльність підприємств туристичної галузі

– публікації (загальна кількість) –    6

– контактна інформація – ssteganets@gmail.com

 

Туленінова Дар’я Михайлівна

– посада       доцент

– науковий ступінь                  к.е.н.

– стаж роботи        4 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень):       Економічна безпека

– публікації (загальна кількість)      14

– контактна інформація  tuleninova89@gmail.com

 

 

Наукова робота

Здібні студенти, які добре навчаються залучаються до наукової роботи на кафедрі. Наукова робота студентів дозволяє підвищити їх знання та більш ефективно підготуватися до навчання в аспірантурі.

На кафедрі проводиться підготовка кандидатів та докторів наук у аспірантурі та докторантурі, функціонує спеціалізована вчена рада Д 29.051.01 по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.

Студенти беруть участь у різних проектах, у тому числі і грантових, орієнтованих на згуртованість студентської молоді. Кафедра досліджує інноваційні шляхи розвитку регіонального туризму, студенти беруть участь у розробці нових турмаршрутів, здійснюють походи та розвідки регіональних атракцій, що мали би у подальшому приваблювати туристів. Студенти складають та апробують власні екскурсійні проекти.

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Наша електронна пошта

kafedragsn@snu.edu.ua

Контакти: тел. +380669380318 

Завідувач кафедри – к. пед. н., доцент Крсек Ольга Євгенівна 

Контакти: тел. +380993428229, 073-476-1787,  e-mail: krsek@i.ua

Наше розташування

к. № 218, вул. Донецька, 43, учбовий корпус, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Сьогодні інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору потребує володіння іноземними мовами на якісно новому рівні. 

Володіння мовами міжнародного спілкування вкрай необхідно українцям, адже це розширює доступ громадян до світових можливостей освіти, культури та економіки. Без гідного знання українцями іноземних мов на належному рівні неможлива інтеграція України до наукового, економічного та політичного простору.

Загальна інформація про кафедру

Викладачі кафедри забезпечують викладання англійської, німецької та французької мов студентам немовних спеціальностей.

Робота викладачів кафедри спрямована на підготовку фахівців, знання та вміння яких дадуть їм змогу успішно конкурувати не лише в Україні, а й за кордоном. Сучасне суспільство має гостру потребу в спеціалістах, що вільно володіють професійною та розмовною іноземною мовою.

Навчання іноземної професійного спрямування спонукає викладачів постійно здобувати нові знання, професійно розвиватися та підвищувати кваліфікацію. 

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації була створена 27 лютого 1967 р. з метою підвищення якості навчання іноземним мовам за професійним спрямування студентів. У зв’язку з переміщенням ВНЗ до м. Сєвєродонецька у листопаді 2015 відбулося об’єднання кафедр іноземних мов, англійської мови, іншомовної підготовки іноземних громадян та секції іноземних мов з кафедри гуманітарних і соціальних наук у кафедру іноземних мов та професійної комунікації.

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання студентів усіх рівнів фахової освіти – бакалаврату, маґістеріуму та аспірантури в СНУ ім. В. Даля, пропонуючи такі обов’язкові курси:
– іноземної мови (англійська, французька, німецька);
– другої іноземної мови;
– іноземної мови спеціальності;
– ділової іноземної мови (англійська, французька, німецька);
– теорії і практики перекладу;
– латинської мови;
– іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів бакалаврських програм;
– іноземної мови для студентів магістерських програм;
– іноземної мови для майбутніх науковців, які продовжують своє навчання в аспірантурі.

Викладання ведеться за новітніми програмами, які базуються на досягненнях сучасної методики.

Для того, щоб підвищити інтерес студентів до вивчення іноземних мов, щорічно проводяться студентські олімпіади, наукові конференції як вузівські, так і міжвузівські. Студенти беруть участь у багатьох олімпіадах з іноземних мов, де неодноразово займали призові місця.

Викладацький склад кафедри розробляє та публікує методичні рекомендації  для студентів, бере активну участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, організовує методичні семінари з залученням іноземних спеціалістів.

З великим натхненням студенти беруть участь у театральних постановках іноземними мовами у театрально-музичній студії (Меджік Пай) Magic Pie під керівництвом Барвіної Наталії Олександрівни.

Інформація про очільника кафедри

Крсек Ольга Євгенівна, к. пед. н, доцент. Автор 70 наукових публікацій, які є результатом постійних досліджень на предмет мовної освіти, мовної політики, соціальних ролей та мовленнєвої поведінки людини, моральних цінностей спілкування, парамовленнєвих засобів комунікації.

Неодноразово була учасником грантових програм з інклюзивної совіти у США, Німеччині, Чехії.

Контакти: тел. +380993428229, 073-476-1787,   e-mail: krsek@i.ua

Викладачі кафедри

Крсек Ольга Євгенівна

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – доктор педагогічних наук
 • стаж роботи – 40 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –мовленнєва комунікація, інформатизація мовної освіти, мeтодика викладання іноземних мов студентам-іноземцям, мeтодика викладання іноземних мов студентам з вадами зору, слуху. Мовна освіта національних меншин США
 • публікації (загальна кількість) – 75
 • контактна інформація – krsek@i.ua

Козьменко Олена Іванівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
 • стаж роботи – 14 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Проблема виховання національної ідентичності, вища освіта США, успішність студентів, викладання іноземних мов
 • публікації (загальна кількість) – 43
 • контактна інформація – olena_kozmenko@ukr.net

Модестова Тетяна Василівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – доктор педагогічних наук
 • стаж роботи – 10 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – сучасні тенденції розвитку вищої освіти у світі, інтернаціоналізації закладів вищої освіти, інновації у галузі вищої освіти, лідерство у сфер вищої школи, психологія міжособистісного спілкування, міжнародні стандарти вивчення, викладання та оцінювання володіння англійською мовою (зокрема, загального та професійного спрямування, міжнародні іспити на знання
 • публікації (загальна кількість) – 62
 • контактна інформація – tetyanateacher@gmail.com

Бєловецька Ліна Едуардівна

 • посада – старший викладач
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
 • стаж роботи – 7 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – мовна адаптація, мовна акультурація, викладання ESP, англійська як іноземна, професійна комунікація у ХХІ столітті
 • публікації (загальна кількість) – 22
 • контактна інформація – akritova1lina@gmail.com

Антонова Галина Альбертівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 26 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – соціокультурні аспекти викладання англійської мови, розвиток комунікативних компетенцій
 • публікації (загальна кількість) – 28
 • контактна інформація – antonova.snu@gmail.com

Барвіна Наталія Олександрівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 23 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – викладання іноземних мов, художньо-естетичні потреби
 • публікації (загальна кількість) – 18
 • контактна інформація – barvina.na@gmail.com

Давіденко Наталія Олександрівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 29 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Особливості викладання другої іноземної мови у вищій школі, Особливості викладання іноземної мови у Франції, ІТ технології у вищій освіті
 • публікації (загальна кількість) – 60
 • контактна інформація – nat.davidenko11@gmail.com

Єрмоленко Людмила Василівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 31 рік
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – теорія та практика перекладу, сучасні методи викладання іноземних мов
 • публікації (загальна кількість) – 19
 • контактна інформація – vlyermolenko@ukr.net

Прошкіна Ольга Євгенівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 13 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – новітні методи викладання іноземних мов
 • публікації (загальна кількість) – 1
 • контактна інформація – olyaprosh@gmail.com

Світлічна Оксана Олександрівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 16 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – педагогіка, філологія, викладання іноземних мов
 • публікації (загальна кількість) – 14
 • контактна інформація – o.svitlichna@gmail.com

Солопова Тетяна Григорівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 26 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів ВНЗ, Інноваційні методи навчання іноземної мови, формування іншомовної предметної компетенції у студентів, особливості японської системи освіти
 • публікації (загальна кількість) – 28
 • контактна інформація – shousin2@gmail.com

Гнилицька Анна Костянтинівна

 • посада – викладач
 • стаж роботи – 4 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – тенденції розвитку праці в сучасних умовах, місце праці в ціннісних орієнтаціях сучасної особистості, новий тип робітника і проблема оптимізації регулювання трудових відносин в Україні
 • публікації (загальна кількість) – 15
 • контактна інформація – gnilitzkaja.anna@gmail.com

Мехрабова Рената Алиївна

 • посада – викладач
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – креативна діяльність студентів в умовах традиційного навчання, переклад як засіб міжкультурної комунікації, проблематика художнього перекладу, поняття синонімії у сучасній лінгвістиці
 • публікації (загальна кількість) – 9
 • контактна інформація – renatamekhrabova@gmail.com

Хохлов Артем Сергійович

 • посада – викладач
 • стаж роботи – 5 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – іноземні мови, навчання іноземним мовам, ІКТ в навчанні іноземним мовам, художньо-естетична освіта Німеччини, лінгвостилістичний аналіз художнього тексту
 • публікації (загальна кількість) – 3
 • контактна інформація – artemskhokhlov@gmail.com

Іртуганова Тетяна Русланівна

 • посада – викладач
 • стаж роботи – 8 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – історія української літератури, історія зарубіжної літератури, методика викладання української мови (як іноземної)
 • публікації (загальна кількість) – 30
 • контактна інформація – v-com@ukr.net

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло актуальних спеціалізованих та міждисциплінарних досліджень. Напрям науково-пошукової роботи кафедри: «Тенденції розвитку мовної освіти у ХХІ столітті» На теперішній час на кафедрі працює одна докторантка та три аспіранта.

КАФЕДРА ГЕРМАНО-РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Наша електронна пошта

praktika_perevoda@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.філол.н., доцент Літвінова Марина Михайлівна 

Контакти: тел. +380508162032, е-mail: solaris65@.ukr.net

Наше розташування

ауд. № 307,  вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за ступенем вищої освіти бакалавр за очною та заочною формою навчання за спеціальністю: 

035 «Філологія» із спеціалізаціями
•    035.04 германські мови та літератури (переклад включно)
•    035.05 романські мови та літератури (переклад включно)

Загальна інформація про кафедру

Кафедра германо-романської філології та перекладу входить до складу Інституту міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та здійснює свою діяльність за третім рівнем акредитації.

Висококваліфіковані викладачі кафедри мають значний досвід підготовки фахівців з перекладу. Науково-педагогічні працівники кафедри досліджують проблеми перекладознавства та іноземної філології, викладають дисципліни, що становлять базу теоретичної підготовки перекладача, ведуть практичні курси основної, другої та третьої іноземних мов і перекладу.

Основною метою діяльності кафедри є підготовка фахівців з перекладу, які мають належну кваліфікацію, для здійснення міжмовної комунікації в сучасних умовах існування суспільства, економіки, поширення глобальних  інформаційних мереж.  Підготовка перекладачів у Східноукраїнському національному університеті сприяє інтеграції регіону в загальноєвропейські процеси в економічній, соціальній та культурній сферах.

Історія кафедри

Кафедра германо-романської філології та перекладу створена наказом ректора 1 листопада 2015 року на базі випускової кафедри теорії і практики перекладу германських і романських мов у результаті приєднання до неї кафедри практики іноземних мов, проте має багату історію. Кафедру теорії та практики перекладу германських та романських мов було створено у 2000 році  на базі кафедри професійної мовної підготовки.  

Дисципліни, що викладаються кафедрою:
Практичний курс англійської мови
Практичний курс німецької мови 
Практичний курс французької мови
Практичний курс іспанської мови
Практика перекладу з іноземної мови
Лінгвокраїнознавство країн основної та другої іноземних мов
Граматичні проблеми перекладу
Проблеми перекладу науково-технічної літератури
Проблеми перекладу соціально-економічної літератури
Історія іноземної мови
Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
Порівняльна граматика іноземної та української мов
Порівняльна стилістика іноземної та української мов
Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів
Сучасна література країн, мова яких вивчається
Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації 
Методологічні проблеми перекладознавства
Вступ до перекладознавства
Методика викладання іноземної мови
Особливості перекладу художніх творів та їх редагування.

Інформація про очільника кафедри

Літвінова Марина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, досвідчений фахівець у галузі лінгвістики та перекладу з досвідом практичної роботи перекладача. Закінчила з відзнакою Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов,  спеціальність “Німецька та англійська мова”.  

Пройшла стажування у Гете-Інституті в м. Мюнхен (Німеччина) з лінгвокраїнознавства. Захистила  кандидатську дисертацію  в Харківському національному університеті ім. В.Каразіна на тему “Семантичні властивості фразеологічних одиниць зі значенням рис характеру людини (на матеріалі німецької мови ХІХ-ХХ ст.)” за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.                                

В університеті  працює з 2003 року. З 8 серпня 2016 обіймає посаду  завідуючого кафедри германо-романської філології та перекладу. 

Викладає дисципліни: 
Методологічні проблеми перекладознавства
Вступ до перекладознавства
Особливості перекладу художніх творів та їх редагування (німецька мова); 
Практичний курс основної іноземної мови (німецької); 
Практичний курс другої іноземної мови та перекладу (німецька мова); 
Практика перекладу з основної іноземної мови (німецька мова).

Має понад 38 наукових праць, серед яких наукові статті у фахових виданнях, доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах, навчальний посібник – Давньоанглійсько-український словник. Частина ІІ. І-Y: Навчальний посібник під грифом МОН N 1/11-5674 від 06.07.11 – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012 (495 с.).   Керує науково-дослідною роботою студентів.            

Контакти: тел. +380508162032, е-mail: severlit785@gmail.com

Викладачі кафедри

1.    Літвінова Марина Михайлівна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри
2.    Афоніна Ірина Юріївна, к.психол.н., доцент
3.    Літвінов Олександр Іванович, к.пед.н., доцент
4.    Тараненко Ольга Геннадіївна, к.філол.н., доцент
5.    Рудницька Наталія Миколаївна, к. філол.н., доцент
6.    Бовт Альона Юріївна, к.пед.н., доцент
7.    Грищенко Катерина Вікторівна, викладач
8.    Ігошев Кирило Михайлович, викладач
9.    Сіряченко Юлія Олександрівна, викладач
10.    Воронько Ірина Валеріївна, викладач

Наукова робота

На кафедрі використовуються різноманітні напрямки організації науково-дослідної роботи: участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка та видання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, публікації статей та тез доповідей; встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами України; науково-дослідна робота студентів.                                                                                                                              

Викладачами кафедри  проводяться наукові дослідження за напрямами: 

Практика перекладу. Мова і переклад в контексті культури і міжкультурної комунікації. 

Інноваційні технології у викладанні іноземних мов і перекладу та в організації перекладацької діяльності. 

Нормативний аспект мовної компетенції. 

Динаміка літературних норм і національна мовна особистість. 

Мовна і стилістико-комунікативна компетенція національної мовної особистості. 

Художній переклад. Критичний аналіз перекладацького доробку.

Нормативна лексикографія і переклад.

На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Прикладна лексикографія», науковий керівник доц. Літвінов О.І. Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях професорсько-викладацького складу і використовуються в навчальному процесі.

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Наша електронна пошта

е-mail: polit@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – к.політ.н., доцент Павлова Людмила Ісмаїлівна

Контакти: е-mail: pavlovaludmila4321@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 219, вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері політичних відносин, міжнародної та дипломатичної діяльності. Студенти отримують знання, необхідні для роботи на посадах радника, аналітика і консультанта з політичних питань; іміджмейкера та розробника політичних технологій; наукового співробітника; політичного технолога, фахівця консульської служби дипломатичного корпусу, перекладача-міжнародника.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра веде підготовку за спеціальностями: 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
052 «Політологія».
Діє аспірантура з підготовки докторів філософії за спеціальністю 052 «Політологія».

Історія кафедри

Кафедра політології та міжнародних відносин стала правонаступницею кафедр соціально-політичних теорій та політології, які відіграли велику роль у формуванні та розвитку в сучасному університеті гуманітарної складової вищої освіти
У 1991 році вперше в університеті було розпочато викладання нової навчальної дисципліни «Політологія». У 1998 році було відкрито нову спеціальність «Політологія». 
За цей час здійснено чотирнадцять випусків фахівців-політологів, із числа яких 13 випускників підготували та захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 
У 2012 році ліцензовано новий напрям підготовки – «Міжнародні відносини». З 1997 року по 2016 рік кафедру очолювала Щедрова Галина Петрівна – 
доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук.
З 2016 року кафедру очолює доктор політичних наук Мазур Оксана Геннадіївна.

Викладаються дисципліни:

Політологія;
Загальна теорія політики;
Історія політичних вчень;
Історія міжнародних відносин;
Партологія;
Політична режими та політичні системи сучасності;
Державна політика;
Прикладна політологія;
Теорія міжнародних відносин;
Методика і техніка політичних досліджень;
Порівняльна політологія;
Технологія політичного процесу;
Міжнародні відносини та світова політика;
Політична конфліктологія;
Зовнішня політика України та країн Центральної та Східної Європи;
Геополітика та інші.

Інформація про очільника кафедри

Павлова Людмила Ісмаїлівна – к.політ.н., доцент. З 2004 р. – доцент кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Специфіка функціонування інституту парламентаризму в сучасній Україні». У 2017 році – призначена на посаду завідувача кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля.

Викладачі кафедри

 1. Павлова Л. І. доц., к. політ. н., завідувач кафедри
 2. Карчевська О. В. доц., к. політ. н.,заступник завідувача кафедри
 3. Агафонова Г. С. доц., к. політ. н.
 4. Балацька О. Б. доц., д. політ. н.
 5. Літвін Л. А. доц., к. політ. н.
 6. Михайлюк О. І. доц., к. і. н.

Наукова робота

Теми наукових досліджень – проблеми модернізації політичної системи України, функціонування інститутів громадянського суспільства, розвитку євроінтеграційних процесів в сучасній Україні. Кафедра є ініціатором проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація політичної системи сучасної України: стан і перспективи розвитку», а також є засновником єдиного у регіоні спеціалізованого фахового видання з політичних наук «Політологічні записки». Видано навчальні посібники:
1.    Політичні партії: теорія та функціональні практики:[Навчальний посібник] / О. В. Новакова, Г. С. Агафонова, А. С. Моїсеєва, П. А. Струнін. ― Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. ― 338 с.
2.    Політологія : [Навчальний посібник] / Щедрова Г. П., Агафонова Г. С., Барановський Ф. В. та ін. ; [за ред. Щедрової Г. П.]. ― Луганськ : «Ноулідж», 2011. ― 312 с.
3.    Щедрова Г. П. Електронний мультимедійний підручник з дисципліни  «Загальна теорія політики» для студентів напряму підготовки 6.030104 «Політологія»  / Щедрова Г. П., Агафонова Г. С. ― Луганськ, 2013.
4.    Новакова О. В. Аналіз державної політики : [Навчальний посібник] / Новакова О. В., Пашина Н. П. ― Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. ― 216 с.