Декан факультету

д.пед.н., доц. Козьменко Олена Іванівна


В.о. заступника декана з навчально-методичної та виховної роботи – д.е.н., доц. Зеленко Олена Олександрівна

Контакти: тел. +380509397449, е-mail: zelenko@snu.edu.ua

Наша електронна пошта

е-mail: imv@snu.edu.ua

Секретаріат деканату:

Секретар – Огар Альона Валеріївна

Контакти: тел. +380958508066

Наши контакти

е-mail: meit@snu.edu.ua,

+38(050)5581503

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Д’яченко Юрій Юрійович

Контакти: е-mail: dyachenko@snu.edu.ua, y.dyachenko@i.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра проводить підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

 • 241 Готельно-ресторанна справа (бакалавр)
 • 242 Туризм (бакалавр)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (бакалавр)
 • 242 Туризм (магістр)
 • 292 Міжнародні економічні відносини (магістр)

Фахівець з міжнародних економічних відносин приймає участь у формуванні зовнішньоекономічної політики підприємства, забезпечує діяльність та розвиток господарюючих суб’єктів. Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» одержують базову підготовку економіста широкого профілю, завдяки чому можуть також обіймати будь-які посади на підприємствах усіх форм власності, організаціях та установах державного управління, комерційних банках, громадських організаціях, митниці та міжнародних компаніях.

Також кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері обслуговування як на національному так і на міжнародному рівні. Студенти отримують знання, необхідні для роботи у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, у допоміжній діяльності в сфері управління туризмом та займати посади: керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми чи її філії, туристичного агентства; менеджер з туризму; фахівець з організації туризму (міжнародного, гастрономічного, масового, освітнього, спортивного, сільського та ін.); трансферний гід, спеціаліст з діловодства в туризмі; консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг; спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму тощо.

Історія кафедри

Кафедра була заснована шляхом злиття кафедр міжнародних економічних відносин і кафедри туризму та готельного господарства. Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин проводиться в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля починаючи з 1993 року. Підготовка фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи проводиться в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля починаючи з 2004 року.

Про високий рівень підготовки свідчать відгуки підприємств та установ, де працюють випускники спеціальності.

Студенти спеціальності беруть участь у програмах обміну студентів, програмі “Work and Travel”, проходять практику та стажування у Німеччині, Туреччини, Польщі, Японії, Китаї, США.
На кафедрі викладають висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи, із своїми індивідуальними методиками викладання.

На спеціальностях 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» на ступені бакалавра викладаються такі дисципліни:

Організація туризму: Менеджмент в туризмі; Основи наукових досліджень в галузі; Географія туризму; Організація туристичних подорожей; Менеджмент готельно-ресторанного господарства; Основи туризмознавства; Організація готельного господарства; Організація ресторанного господарства; Організація екскурсійної діяльності; Маркетинг туризму; Економіка готельно-ресторанного господарства; Маркетинг готельно-ресторанного господарства; Світовий туризм і готельне господарство; Туроперейтинг; Аналіз діяльності підприємств туризму; Страхування в туризмі; Основи музеєзнавства; Туристські ресурси України; Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві; Зовнішньоекономічна діяльність підприємств галузі; Товарознавство; Економіка туристичного підприємства; Сільський туризм; Інформаційні технології в туризмі.

На ступені бакалавра 292 “Міжнародні економічні відносини” вивчаються такі дисципліни:

Українська мова (за професійним спрямуванням), Історія України і української культури, Іноземна мова, Філософія, Збереження життя та здоров’я людини, Комп’ютерні інформаційні технології, Управління проектами, Психологія ділового спілкування, Фізичне виховання, Економічна теорія, Бізнес-розрахунки:, Вища математика для економістів, Статистика та економетрика, Економіко-математичне моделювання, Економіка підприємства та мікроекономіка, Господарське право, Маркетинг та дослідження ринку, Основи менеджменту та підприємництва, Міжнародний бізнес, Економічний аналіз та прогнозування, Облік і аудит, Податкова система, Фінанси, Гроші та кредит, Корпоративні фінанси, Міжнародні економічні відносини, Інтелектуальні та когнітивні технології, Національна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Науково-дослідна робота студента, Ділова іноземна мова, Соціальні та гуманітарні технології, Міжнародне бізнес-спілкування, Світові ринки, Інноваційна діяльність, Міжнародні інститути та організації, Міжнародне корпоративне управління.

На ступені магістра 292 “Міжнародні економічні відносини” вивчаються:

Теорія пізнання, філософія і методологія наукових досліджень, Публічні закупівлі, Іноземна мова, Глобальна економіка, Інформаційний менеджмент, Інтелектуальні технології в корпоративному управлінні, Управління розвитком персоналу, Управління зовнішньоекономічною діяльністю, Стратегічне управління підприємством, Інноваційний розвиток підприємства та економіка знань, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Когнітивні технології в економіці, Управління міжнародною конкурентоспроможністю.

На ступені магістра за спеціальністю 242 «Туризм» викладаються такі дисципліни:

Стратегічне управління туристичним підприємством; Міжнародний туризм; Методологія та організація наукових досліджень; Антикризове управління в галузі туризму; Екскурсологія; Управління регіональним розвитком туризму; Управління якістю туристичних послуг; Управління проектами в туризмі; Економіка туризму; Інноваційні технології в туризмі; Міжнародне право; Курортна справа.

Засновником кафедри та її завідувачем до 2016 року була доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Бузько Ірина Романівна, яка має більш ніж 200 наукових праць, є головою спеціалізованої вченої ради Д29.051.01. Під керівництвом професора Бузько І.Р. захистились 10 докторів та 24 кандидати економічних наук.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач випускової кафедри міжнародних економічних відносин, професор економічних наук Д’яченко Юрій Юрійович обіймає цю посаду з 2016 року.

Захистив докторську дисертацію «Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Наукові інтереси: фундаментальні питання штучного інтелекту та застосування інтелектуальних систем для розвитку персоналу та дистанційного навчання.

Має більш ніж 100 наукових праць, в тому числі у виданнях, які індексуються у базі Scopus. H-індекс.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01.

Навчався у докторантурі Софійського університету імені Святого Климента Охридського (Болгарія) в рамках проекту Erasmus «Розвиток гуманітарної освіти на основі світового досвіду» (HERMES). Був менеджером проекту ЄС 144641-TEMPUS-2008-FI-JPCR «Міжнародна мережа для модернізації освіти в галузі туризму та розвитку академічної мобільності (INTOUR)».

Член Української асоціації європейських студій та Східноєвропейської мережі з філософії науки.

Член оргкомітету міжнародних наукових конференцій «Відкрите навчання та дистанційна освіта» та «Інформаційні технології і управління» (Вища школа менеджменту інформаційних систем, Латвія) та MATTECH (Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського, Болгарія). Експерт дослідницького проекту «Моделі і алгоритми для отримання знань з великих обсягів даних моделювання нейронних мереж і оптимальні процедури навчання» (Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського, Болгарія).

E-mail: dyachenko@snu.edu.ua, y.dyachenko@i.ua

Викладачі кафедри:

Д’яченко Юрій Юрійович

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор економічних наук

– стаж роботи – 18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методологія розвитку персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції; застосування інтелектуальних та когнітивних систем в освіті; фундаментальні питання штучного інтелекту; управління знаннями в глобальній економіці

– публікації (загальна кількість) – 100

– контактна інформація – dyachenko@snu.edu.ua, y.dyachenko@i.ua

Бузько Ірина Романівна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор економічних наук

– стаж роботи – 47 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Інвестиційна підтримка інновацій; Проблеми і перспективи вдосконалення управління економічним ризиком: держава, регіон, підприємство; Управління знаннями в інноваційних процесах

– публікації (загальна кількість) – близько 200

– захищених: докторів наук – 15, кандидатів наук – 27

– контактна інформація – buzko2006@gmail.com

Заваріка Галина Михайлівна

– посада –  доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат географічних наук

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Курортно-рекреаційна діяльність, геоконфліктологія, постконфліктний розвиток туризму

– публікації (загальна кількість) – 110

– контактна інформація – zavarika@snu.edu.ua, dgalina_10@ukr.net

Зеленко Олена Олександрівна

– посада  професор

– вчене звання  доцент

– науковий ступінь  доктор економічних наук

– стаж роботи  10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  формування економічних відносин на засадах соціального діалогу;  особливості регіонального розвитку туризму.

– публікації (загальна кількість)  170

– контактна інформація zelenko@snu.edu.ua, zelenko@i.ua

Туленінова Дар’я Михайлівна

– посада –  доцент

– науковий ступінь –  к.е.н.

– стаж роботи  4 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): Економічна безпека

– публікації (загальна кількість) – 14

– контактна інформація –  tuleninova89@snu.edu.ua, tuleninova89@gmail.com

Денищенко Людмила Вікторівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – регіональна економіка

– публікації (загальна кількість) –  більше 20

– контактна інформація  –  denyshchenko@snu.edu.ua, d_lu@ukr.net

Стеганець Світлана Станіславівна

– посада – асистент

– стаж роботи – 1 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Маркетингова та логістична діяльність підприємств туристичної галузі

– публікації (загальна кількість) – 6

– контактна інформація – ssteganets@gmail.com

Огар Альона Валеріївна

– посада – асистент

– стаж роботи – 1 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Інноваційні технології на підприємствах готельно-ресторанного господарства

– публікації (загальна кількість) – 10

– контактна інформація – ogar@snu.edu.ua

Пшенична Наталія Миколаївна

– посада – старший лаборант

– контактна інформація – tourism.hrb@ukr.net

Наукова робота

Здібні студенти, які добре навчаються залучаються до наукової роботи на кафедрі. Наукова робота студентів дозволяє підвищити їх знання та більш ефективно підготуватися до навчання в аспірантурі.

На кафедрі проводиться підготовка кандидатів та докторів наук у аспірантурі та докторантурі, функціонує спеціалізована вчена рада Д 29.051.01 по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.

Студенти беруть участь у різних проектах, у тому числі і грантових, орієнтованих на згуртованість студентської молоді. Кафедра досліджує інноваційні шляхи розвитку регіонального туризму, студенти беруть участь у розробці нових турмаршрутів, здійснюють походи та розвідки регіональних атракцій, що мали би у подальшому приваблювати туристів. Студенти складають та апробують власні екскурсійні проекти.

Наша електронна пошта

inoz_mova@snu.edu.ua

Контакти: тел. +380993428229;

В.о. зав.кафедри – Модестова Тетяна Василівна

Контакти:

e-mail: modestova@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Сьогодні інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору потребує володіння іноземними мовами на якісно новому рівні. 

Володіння мовами міжнародного спілкування вкрай необхідно українцям, адже це розширює доступ громадян до світових можливостей освіти, культури та економіки. Без гідного знання українцями іноземних мов на належному рівні неможлива інтеграція України до наукового, економічного та політичного простору.

Загальна інформація про кафедру

Викладачі кафедри забезпечують викладання англійської, німецької та французької мов студентам немовних спеціальностей.

Робота викладачів кафедри спрямована на підготовку фахівців, знання та вміння яких дадуть їм змогу успішно конкурувати не лише в Україні, а й за кордоном. Сучасне суспільство має гостру потребу в спеціалістах, що вільно володіють професійною та розмовною іноземною мовою.

Навчання іноземної професійного спрямування спонукає викладачів постійно здобувати нові знання, професійно розвиватися та підвищувати кваліфікацію. 

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації була створена 27 лютого 1967 р. з метою підвищення якості навчання іноземним мовам за професійним спрямування студентів. У зв’язку з переміщенням ЗВО до м. Сєвєродонецька у листопаді 2015 відбулося об’єднання кафедр іноземних мов, англійської мови, іншомовної підготовки іноземних громадян та секції іноземних мов з кафедри гуманітарних і соціальних наук у кафедру іноземних мов та професійної комунікації.

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання студентів усіх рівнів фахової освіти – бакалаврату, маґістеріуму та аспірантури в СНУ ім. В. Даля, пропонуючи такі обов’язкові курси:
– іноземної мови (англійська, французька, німецька);
– другої іноземної мови;
– іноземної мови спеціальності;
– ділової іноземної мови (англійська, французька, німецька);
– теорії і практики перекладу;
– латинської мови;
– іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів бакалаврських програм;
– іноземної мови для студентів магістерських програм;
– іноземної мови для майбутніх науковців, які продовжують своє навчання в аспірантурі.

Викладання ведеться за новітніми програмами, які базуються на досягненнях сучасної методики.

Для того, щоб підвищити інтерес студентів до вивчення іноземних мов, щорічно проводяться студентські олімпіади, наукові конференції як вузівські, так і міжвузівські. Студенти беруть участь у багатьох олімпіадах з іноземних мов, де неодноразово займали призові місця.

Викладацький склад кафедри розробляє та публікує методичні рекомендації  для студентів, бере активну участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, організовує методичні семінари з залученням іноземних спеціалістів.

З великим натхненням студенти беруть участь у театральних постановках іноземними мовами у театрально-музичній студії (Меджік Пай) Magic Pie під керівництвом Барвіної Наталії Олександрівни.

У 2022 році на кафедрі відкрито нову спеціальність 014 «Середня освіта», спеціалізація 014.021 «Англійська мова і література» за першим (бакалаврським), другим (магістерським) освітньо-кваліфікаційним рівнями вищої освіти.

Цілями освітньої програми цієї спеціальності є: забезпечити фундаментальну теоретичну и практичну підготовку для набуття здатності висококваліфіковано розв’язувати актуальні проблеми педагогічної науки та освітньої практики під час виконання професійних обов’язків учителя англійської мови і зарубіжної літератури в закладах середньої освіти, а також викладача закладів вищої освіти з акцентом на умінні навчати та виховувати підростаюче покоління з урахуванням морально-естетичних, культурних і просвітницьких цілей держави; критичному мисленні і практичних вміннях організації та проведення наукового дослідження, здатності до самостійної науково-педагогічної діяльності.

Крім основної англійської, обов’язкове вивчення другої іноземної мови (німецької/французької), латинської мови.

Перевагами також є можливість долучатися до практичної викладацької діяльності вже з перших курсів навчання в школах міста та області; тісна співпраця зі школами міста й області, позашкільними закладами та впливовими міжнародними організаціями; програми національної та міжнародної академічної мобільності; мовні стажування за кордоном; навчання в Літніх мовних школах України та Європи; активна студентська науково-дослідницька робота; активна студентська участь у роботі театрально-музичної студії «Magic Pie» у театральних постановках іноземними мовами.

Посади, які можуть обіймати випускники

Згідно Національного класифікатора професій (ДК 003:2010), випускник цієї програми відповідно рівня освіти може обіймати посади:

за першим (бакалаврським рівнем):

 • 2320 Учитель закладу загальної середньої освіти, закладу спеціалізованої освіти
 • 235 Учитель закладів спеціальної освіти
 • 3340 Асистент вчителя за другим (магістерським рівнем):
 • 2310 Викладач ЗВО
 • 232 Викладач закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вчитель закладів загальної середньої освіти
 • 235 Інші професіонали в галузі освіти та навчання

Докладніше з освітніми програмами можна ознайомитися за посиланням.

Додаткова інформація:

Викладачі кафедри

Факультет міжнародних відносин

Модестова Тетяна Василівна

 • посада – В.о. зав.кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – доктор педагогічних наук
 • стаж роботи – 11 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – сучасні тенденції розвитку вищої освіти у світі, інтернаціоналізація закладів вищої освіти, інновації у галузі вищої освіти, лідерство у вищій школі, психологія міжособистісного спілкування, міжнародні стандарти вивчення, викладання та оцінювання володіння англійською мовою (зокрема, загального та професійного спрямування, міжнародні іспити з англійської мови.
 • публікації (загальна кількість) – 63
 • контактна інформація – modestova@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Бєловецька Ліна Едуардівна

 • посада – доцент
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
 • стаж роботи – 7 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – мовна адаптація, мовна акультурація,
  викладання ESP, англійська як іноземна, професійна комунікація у ХХІ столітті
 • публікації (загальна кількість) – 27
 • контактна інформація – bielovetska_l@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Козьменко Олена Іванівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – доктор педагогічних наук
 • стаж роботи – 16 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Проблема виховання національної ідентичності, вища освіта США, успішність студентів, викладання іноземних мов
 • публікації (загальна кількість) – 60
 • контактна інформація – kozmenko@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Сідаш Наталія Сергіївна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
 • стаж роботи – 26 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – формування педагогічної свідомості майбутніх викладачів вищих шкіл, формування духовно-моральних цінностей студентів засобами англійської мови.
 • публікації (загальна кількість) – 35
 • контактна інформація – sidash@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Антонова Галина Альбертівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 27 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – соціокультурні аспекти викладання англійської мови, розвиток комунікативних компетенцій
 • публікації (загальна кількість) – 34
 • контактна інформація – antonova@snu.edu.ua

Барвіна Наталія Олександрівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 24 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – викладання іноземних мов,
  формування художньо-естетичних потреб,
  театральна студентська студія.
 • публікації (загальна кількість) – 27
 • контактна інформація – barvina@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Давіденко Наталія Олександрівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 30 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Особливості викладання другої іноземної мови у вищій школі, Особливості викладання іноземної мови у Франції, ІТ технології у вищій освіті
 • публікації (загальна кількість) – 20
 • контактна інформація – davidenko_no@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Єрмоленко Людмила Василівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 33 рік
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – теорія та практика перекладу, сучасні методи викладання іноземних мов
 • публікації (загальна кількість) – 20
 • контактна інформація – ermolenko@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Світлічна Оксана Олександрівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 17 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – ціннісні орієнтації підготовки викладачів англійської мови, вища освіта Канади, викладання іноземних мов, особливості викладання ESP.
 • публікації (загальна кількість) – 17
 • контактна інформація – svitlichna@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Солопова Тетяна Григорівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 27 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – професійно-орієнтоване навчання іноземної мови студентів ВНЗ, Інноваційні методи навчання іноземної мови, формування іншомовної предметної компетенції у студентів, особливості японської системи освіти
 • публікації (загальна кількість) – 35
 • контактна інформація – solopova@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Тімошина Любов Василівна

 • посада – викладач
 • стаж роботи – 29 років
 • публікації (загальна кількість) – 21
 • контактна інформація – timoshina@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Хохлов Артем Сергійович

 • посада – викладач
 • стаж роботи – 6 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – іноземні мови, навчання іноземним мовам, ІКТ в навчанні іноземним мовам, художньо-естетична освіта Німеччини, лінгвостилістичний аналіз художнього тексту
 • публікації (загальна кількість) – 7
 • контактна інформація – hohlov@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Боклах Дмитро Юрійович

 • посада – викладач
 • стаж роботи – 6 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – міжпредметні зв’язки у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти, формування естетичного смаку студентів ВНЗ засобами англомовних літературних текстів, художній топос міста, поетика американського літературного урбанізму, символіка образу Нью-Йорка
 • публікації (загальна кількість) – 24
 • контактна інформація – boklah@snu.edu.ua

Наукова робота

Наукова робота кафедри охоплює широке коло актуальних спеціалізованих та міждисциплінарних досліджень. Напрям науково-пошукової роботи кафедри: «Тенденції розвитку мовної освіти у ХХІ столітті».

Наші контакти:

В.о. завідуючої кафедри –  к.пед.н., Бовт Альона Юріївна

Контакти: тел. +380500252152, е-mail: bovt@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за ступенем вищої освіти бакалавр за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 035 «Філологія» за спеціалізацією:
•    035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
 

Загальна інформація про кафедру

Кафедра германо-романської філології та перекладу входить до складу Інституту міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та здійснює свою діяльність за третім рівнем акредитації.

Висококваліфіковані викладачі кафедри мають значний досвід підготовки фахівців з перекладу. Науково-педагогічні працівники кафедри досліджують проблеми перекладознавства та іноземної філології, викладають дисципліни, що становлять базу теоретичної підготовки перекладача, ведуть практичні курси основної і другої іноземних мов і перекладу.

Основною метою діяльності кафедри є підготовка фахівців з перекладу, які мають належну кваліфікацію, для здійснення міжмовної комунікації за сучасних соціально-економічних умов, поширення глобальних  інформаційних мереж.  Підготовка перекладачів у Східноукраїнському національному університеті сприяє інтеграції регіону в загальноєвропейські процеси в економічній, соціальній та культурній сферах.

Історія кафедри

Кафедра германо-романської філології та перекладу створена наказом ректора 1 листопада 2015 року на базі випускової кафедри теорії і практики перекладу германських і романських мов у результаті приєднання до неї кафедри практики іноземних мов, проте має багату історію. Кафедру теорії та практики перекладу германських та романських мов було створено у 2000 році  на базі кафедри професійної мовної підготовки. За цей період кафедра підготувала і випустила більше тисячі висококваліфікованих фахівців у сфері перекладу, германо-романської філології і викладання іноземних мов.      

Дисципліни, що викладаються кафедрою:
Практичний курс англійської мови
Практичний курс німецької мови 
Практичний курс французької мови
Практика перекладу з іноземної мови
Вступ до перекладознавства
Вступ до мовознавства
Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
Порівняльна граматика іноземної та української мов
Порівняльна стилістика іноземної та української мов
Лінгвокраїнознавство країн основної та другої іноземних мов
Граматичні проблеми перекладу
Проблеми перекладу науково-технічної літератури
Проблеми перекладу соціально-економічної літератури
Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів
Сучасна література країн, мова яких вивчається
Історія іноземної мови
Методика викладання іноземної мови
Особливості перекладу художніх творів та їх редагування

Викладачі кафедри

Факультет міжнародних відносинБовт Альона Юріївна,
к. пед.н.,
в.о. завідуючої кафедри

контактна інформація –
bovt@snu.edu.ua

Факультет міжнародних відносин

Літвінова Марина Михайлівна, к.філол.н., доцент

контактна інформація – litvinovam@snu.edu.ua

Факультет міжнародних відносин

Тараненко Ольга Геннадіївна, к.філол.н., доцент

контактна інформація – taranenko@snu.edu.ua

Факультет міжнародних відносин

Афоніна Ірина Юріївна, к.психол.н., доцент

контактна інформація – afonina@snu.edu.ua

Факультет міжнародних відносин

Ігошев Кирило Михайлович, викладач

контактна інформація – igoshev@snu.edu.ua

Наукова робота

На кафедрі використовуються різноманітні напрямки організації науково-дослідної роботи: проведення наукових досліджень у галузі перекладознавства, лінгвістики, літературознавства; організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; підготовка та видання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, наукових статей та тез доповідей; встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами України; організація науково-дослідної роботи студентів.                                                                                                                              

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: 

 • Мова і переклад в контексті культури і міжкультурної комунікації. 
 • Інноваційні технології в організації перекладацької діяльності та у викладанні іноземних мов і перекладу. 
 • Нормативний аспект мовної компетенції. 
 • Динаміка літературних норм і національна мовна особистість. 
 • Мовна і стилістико-комунікативна компетенція національної мовної особистості. 
 • Нормативна лексикографія і переклад.
 • Психолінгвістичний аспект перекладу.
 • Ідеологічні чинники перекладу.
 • Переклад галузевих текстів.
 • Термінологічні проблеми перекладу.
 • Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях професорсько-викладацького складу і використовуються в навчальному процесі.
Факультет міжнародних відносин

Завідувач кафедри

к.політ.н., доцент Павлова Людмила Ісмаїлівна

Наша електронна пошта

е-mail: polit@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері політичних відносин, міжнародної та дипломатичної діяльності. Студенти отримують знання, необхідні для роботи на посадах радника, аналітика і консультанта з політичних питань; іміджмейкера та розробника політичних технологій; наукового співробітника; політичного технолога, PR-менеджера у сфері політики, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою; помічника-консультанта народного депутата України; менеджера виборчих кампаній; політичного оглядача, журналіста; фахівця консульської служби дипломатичного корпусу, перекладача-міжнародника.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра веде підготовку за спеціальностями: 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»,
052 «Політологія».

Історія кафедри

Кафедра політології та міжнародних відносин стала правонаступницею кафедр соціально-політичних теорій та політології, які відіграли велику роль у формуванні та розвитку в сучасному університеті гуманітарної складової вищої освіти
У 1991 році вперше в університеті було розпочато викладання нової навчальної дисципліни «Політологія». У 1998 році було відкрито нову спеціальність «Політологія». 
За цей час здійснено чотирнадцять випусків фахівців-політологів, із числа яких 13 випускників підготували та захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси. 
У 2012 році ліцензовано новий напрям підготовки – «Міжнародні відносини». З 1997 року по 2016 рік кафедру очолювала Щедрова Галина Петрівна – 
доктор політичних наук, професор, член-кореспондент Української академії політичних наук.
З 2016 року кафедру очолює доктор політичних наук Мазур Оксана Геннадіївна.
З 2017 року кафедру очолює кандидат політичних наук, доцент Павлова Людмила Ісмаїлівна.

Викладаються дисципліни:

Політологія;
Загальна теорія політики;
Історія політичних вчень;
Історія міжнародних відносин;
Партологія;
Політична режими та політичні системи сучасності;
Державна політика;
Прикладна політологія;
Теорія міжнародних відносин;
Методика і техніка політичних досліджень;
Порівняльна політологія;
Технологія політичного процесу;
Міжнародні відносини та світова політика;
Політична конфліктологія;
Зовнішня політика України та країн Центральної та Східної Європи;
Геополітика та інші.

Інформація про очільника кафедри

Павлова Людмила Ісмаїлівна – к.політ.н., доцент. З 2004 р. – доцент кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Специфіка функціонування інституту парламентаризму в сучасній Україні». У 2017 році – призначена на посаду завідувача кафедри політології та міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля.

Стаж викладацької роботи у ЗВО – 16 років.

Викладає дисципліни:
Геополітика
Країнознавство
Міжнародні відносини та світова політика
Зовнішня політика України
Основи галузевих знань
Політологія

Має понад 60 наукових праць, серед яких наукові статті у фахових виданнях, доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях. Керує науково-дослідною роботою студентів.

Викладачі кафедри:

Факультет міжнародних відносин

Павлова Людмила Ісмаїлівна

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат політичних наук
 • стаж роботи – 17 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – формування нового світового порядку в умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин; роль держави в умовах глобалізації; дослідження процесів трансформації сучасних політичних інститутів в Україні та світі.
 • публікації (загальна кількість) – близько 60
 • контактна інформація – pavlova@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Агафонова Ганна Сергіївна

 • – посада – доцентка кафедри
 • – вчене звання – доцент
 • – науковий ступінь – кандидат політичних наук
 • стаж роботи – 16 р.
 • – наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – проблеми розвитку політичних партій в Україні та країнах Європи; застосування інформаційно-комунікаційних технологій у політичній сфері; філософські засади політики.
 • публікації (загальна кількість) – 80
 • – контактна інформація – e-mail: agafonova@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Карчевська Олена Василівна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат політичних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 14 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – інформаційно-комунікаційний аспект сучасних політичних інститутів та процесів; зміни світового порядку в контексті глобалізації; специфіка розвитку парететної демократії
 • публікації (загальна кількість) – 50
 • контактна інформація – e-mail: karchevska@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Ірха Катерина Олександрівна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат політичних наук
 • стаж роботи – 6 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – політичні комунікації, модернізація політичної системи, трансформація політичних режимів
 • публікації (загальна кількість) – 17
 • контактна інформація – e-mail: irha@snu.edu.ua
Факультет міжнародних відносин

Михайлюк Олена Ігорівна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат історичних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 39 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – історичні та політичні науки
 • публікації (загальна кількість) – близько 100
 • контактна інформація – e-mail: mihajliuk_3@snu.edu.ua

Наукова робота

Теми наукових досліджень – проблеми модернізації політичної системи України, функціонування інститутів громадянського суспільства, розвитку євроінтеграційних процесів в сучасній Україні. Кафедра є ініціатором проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація політичної системи сучасної України: стан і перспективи розвитку», а також є засновником єдиного у регіоні спеціалізованого фахового видання з політичних наук «Політологічні записки». Видано навчальні посібники:
1.    Політичні партії: теорія та функціональні практики:[Навчальний посібник] / О. В. Новакова, Г. С. Агафонова, А. С. Моїсеєва, П. А. Струнін. ― Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. ― 338 с.
2.    Політологія : [Навчальний посібник] / Щедрова Г. П., Агафонова Г. С., Барановський Ф. В. та ін. ; [за ред. Щедрової Г. П.]. ― Луганськ : «Ноулідж», 2011. ― 312 с.
3.    Щедрова Г. П. Електронний мультимедійний підручник з дисципліни  «Загальна теорія політики» для студентів напряму підготовки 6.030104 «Політологія»  / Щедрова Г. П., Агафонова Г. С. ― Луганськ, 2013.
4.    Новакова О. В. Аналіз державної політики : [Навчальний посібник] / Новакова О. В., Пашина Н. П. ― Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. ― 216 с.

Наша електронна пошта

е-mail: pedagogika@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – дійсний член (академік) НАПН України, д.п.н., професор Шевченко Галина Павлівна

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchenko@snu.edu.ua, shevchencko.gala@gmail.com

Вступне слово про відділення педагогіки

Кафедра здійснює фахову підготовку:

– бакалаврів з професійної освіти за трьома  напрямами:

1. (015.34) «Професійна освіта. Машинобудування». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією машинобудування

2. (015.36) «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості

3. (015.17) «(015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією цифрові технології

Сферою працевлаштування бакалаврів з професійної освіти є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти й науки: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, виробничі підприємства, конструкторські, проєктні організації, комп’ютерні центри, а також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу.

Бакалавр спеціальності 015.34 «Професійна освіта. Машинобудування» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік; технік з підготовки виробництва; технік-конструктор; начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстерні; майстер; майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач) виробничої лабораторії.

Бакалавр спеціальності 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік; технік з підготовки виробництва; технік-конструктор; модельєр-конструктор; начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстерні; майстер; майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач) виробничої лабораторії.

Бакалавр спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; вчитель інформатики; технік-програміст; оператор електронно-обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі управління; керівник підрозділів комп’ютерних послуг.

магістрів за двома спеціальностями:

1. (015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології». Кваліфікація: магістр з професійної освіти

2. (011) «Освітні, педагогічні науки». Кваліфікація: магістр з освітніх, педагогічних наук

Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти й науки, молоді та спорту України: заклади системи вищої та додаткової професійної освіти різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти, комп’ютерні центри, наукові, конструкторські, проєктні організації, а також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу. Магістр зазначеної спеціальності може обіймати посади: викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального-виховного закладу, асистент, інженер-дослідник з комп’ютерних систем, адміністратор комп’ютерної системи або мережі; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, аналітик комп’ютерних систем.

Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (011) «Освітні, педагогічні науки» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти та науки, молоді та спорту України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти. Магістр зазначеної спеціальності може обіймати посади: асистент; викладач вищого навчального закладу; методист заочних шкіл і відділів; викладач професійного навчально-виховного закладу, завідувач лабораторії, методист, молодший науковий співробітник.

– аспірантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

– докторантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

Результативно діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 29.051.06 за двома спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Історія відділення педагогіки

У 2003 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля було відкрито відділення педагогіки (наказ №6 від 15.03.2003 р.), куди входять: кафедра педагогіки, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, в структурі якого функціонує Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти».

Загальна інформація про відділення педагогіки

Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини об’єднує науковців з різних регіонів України, які плідно працюють у 14 науково-дослідних лабораторіях та 3 науково-дослідних центрах з проблем духовності, духовної культури особистості та духовної безпеки української нації. Важливим структурним підрозділом Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини є Міжнародна кафедра ЮНЕСКО, яка плідно співпрацює з вітчизняними кафедрами ЮНЕСКО, а також кафедрами ЮНЕСКО Німеччини, Канади, США, Великої Британії, Туреччини, Ізраїлю, Австрії, Австралії, Скандинавських країн, Нової Зеландії та інших країн, що дає позитивні результати у науково-дослідній роботі й освітній діяльності.

Відділення педагогіки випускає фаховий збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який включено до Міжнародної бази даних Ulrich’s Periodical Directory (2013 р.), до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (2013 р.), до повнотекстової бази даних Open Academic Journals Index (2014 р.), Google Scholar (2014 р.), Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського (2008 р.).

Інформація про очільника кафедри

Кафедру педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля очолює дійсний член (академік) НАПН України, академік Міжнародної Слов’янської педагогічної академії освіти імені Яна Амоса Коменського, член Бюро відділення вищої школи національної Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, директор НДІ духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», засновник наукової школи «Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва», доктор педагогічних наук, професор Галина Павлівна Шевченко.

Під її керівництвом захищено 23 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій. Г.П.Шевченко є головою спеціалізованої вченої ради (Д29.051.06) із захисту докторських та кандидатських дисертацій з педагогіки зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2004 року Г.П.Шевченко є головним редактором збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який внесено до реєстру фахових видань ВАК України, а з 2013 року включено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International».

Вона є засновником нового напряму в педагогічній науці: «Взаємодія мистецтв в художньо-естетичному вихованні і розвитку учнівської молоді», провідним фахівцем в галузі теорії та методики виховання, автором більше 230 наукових праць з проблематики духовності особистості, духовної культури, духовно-моральних та естетичних аспектів життєдіяльності людини, її ціннісних орієнтацій та ціннісно-смислових настанов. За вагомий внесок у розвиток сучасної педагогічної науки, духовне, моральне, естетичне виховання підростаючого покоління, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, плідну і творчу наукову працю професор Шевченко Г.П. нагороджена почесним званням України «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996), орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня» (від 3 березня 2006 р. № 191), золотою медаллю К.Д.Ушинського (2009), медаллю Г.Сковороди (19 травня 2011), медаллю В.Мономаха (2015), знаком «Відмінник народної освіти України», знаком «Петро Могила» (2011), медаллю «За заслуги перед Луганщиною», орденом «2000 років Різдва Христова»(2000), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Національної академії наук України (2005). Г.П.Шевченко у числі перших науковців України була обрана Членом-кореспондентом АПН України (1992). У 2010 році їй присуджене почесне звання «Почесний професор Східноукраїнського національного університету». У 2016 році Г.П.Шевченко визнана Вченим року. 20 жовтня 2016 року її обрано дійсним членом (академіком) НАПН України.

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchenko@snu.edu.ua, shevchencko.gala@gmail.com

Викладачі кафедри

Шевченко Галина Павлівна, завідувачка кафедри, дійсний член (академік) НАПН України, д.п.н., професор 

Зеленов Євгеній Анатолійович, д.п.н., професор

Антоненко Тетяна Леонардівна, д.психол.н., професор

Рашидова Світлана Станіславівна, к.п.н., доцент

Сафонова Ірина Олексіївна, к.п.н., доцент

Олексієнко Оксана Григорівна, к.п.н., доцент

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри педагогіки охоплює широкий спектр напрямів організації та виконання науково-дослідної роботи: проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференцій, активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; видання збірнику наукових праць, керівництво науково-педагогічними дослідженнями (докторськими та кандидатськими дисертаціями), опанування при захисті докторських і кандидатських дисертацій, підготовку та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідну роботу студентів.