Навчання іноземців здійснюється за денною (очною) та заочною формами навчання на підставі документів про попередню освіту, які були отримані не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до українських навчальних закладів (крім заяв щодо вступу до аспірантури, докторантури, післядипломної освіти).

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до СНУ ім. В. Даля за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому до СНУ ім. В. Даля, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Іноземці, щодо яких приймальною комісією СНУ ім. В. Даля встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділені СНУ ім. В. Даля.

  1. Заява-анкета;
  2. Оригінал та копію документа про попередню освіту;
  3. Оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
  4. Копію документа про народження;
  5. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
  6. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  7. Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
  8. 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
  9. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 6 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який
офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані
відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України.

Відділ по роботі з іноземними студентами

Порядок прийому іноземних громадян

+38-063-46-346-80;
+38-06452-2-89-90