ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У СХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ:

Мовою викладання в СНУ ім. В. Даля є державна мова.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності СНУ ім. В. Даля може здійснювати викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та (або) іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Концепція викладання іноземних мов в СНУ ім. В. Даля орієнтована на вимоги «Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (англ. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment).

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою утворюються окремі групи для здобувачів вищої освіти, які бажають вивчати навчальні дисципліни іноземною мовою, для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляються індивідуальні програми. При цьому забезпечується вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.

За бажанням здобувачів вищої освіти може бути створені групи для вивчення мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.