У    СНУ  ім. В.Даля  проходження практики є одним з невід'ємних елементів освітнього  процесу.  При проходженні практики відбувається професійно-практична підготовка  майбутніх фахівців.

Положення про проведення практики студентів  внз України,  яке залишається досі чинним, було затверджено Наказом  МОН України  № 93  від 08.04.1993р. (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93).

Метою  практики  є формування і розвиток у студентів професійних умінь приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами і формами організації праці по майбутній спеціальності.

Види і об'єми практик визначаються  і відображаються в робочих учбових планах спеціальності і графіках навчального процесу на 2016/17 уч.рік.

Зміст  і послідовність практик  визначається наскрізною  програмою, яка розробляється випускною кафедрою згідно з робочим учбовим планом і затверджується першим проректором університету.