Декан факультету

д.е.н., професор Івченко Євген Анатолійович


Заступник декана з навчально-методичної роботи – к.е.н., доцент Тищенко Володимир Валентинович

Контакти: тел. +380502542330; е-mail: tischenko@snu.edu.ua

Заступник декана з науково-виховної роботи – к.е.н., доцент Бучнєв Максим Михайлович

Контакти: тел. +380663085905,  е-mail: е-mail: buchnev@snu.edu.ua

Секретаріат деканату:

Захарова Наталія Олегівна – диспетчер

Колєсник Ірина Вікторівна – секретар

Контакти: тел. +380508210374, +380954682267
e-mail: ieu@snu.edu.ua

Факультет економіки і управління

Завідувач кафедри:

д.е.н., професор Семененко Інна Максимівна

Наша електронна пошта

е-mail: economics@snu.edu.ua

Кафедра економіки і підприємництва об’єднала декілька освітніх та наукових шкіл економістів-далівців, що обумовлено її створенням на базі кафедр економіки підприємства, управління персоналом та економічної теорії, економічної кібернетики, прикладної статистики та управління проектами.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямками: економіка, підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою економічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати господарську діяльність прийняттям ґрунтовних рішень та підтримувати ефективні ділові стосунки з іншими фахівцями.

Викладачі кафедри

Факультет економіки і управління

Завідувач кафедри

д.е.н., професор, Хандій Олена Олексіївна

Наші контакти

Пошта: management@snu.edu.ua

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в області державного управління, менеджменту, планування й організації економічних процесів та маркетингу. Головною метою діяльності кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу є підготовка професіоналів, які здатні ефективно управляти складними системами і процесами сучасного економічного та соціального життя.

Факультет економіки і управління

Завідувач кафедри

д.е.н., професор, Клюс Юлія Ігорівна

Наша електронна пошта

oagd@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Бухгалтерія – це мистецтво, професія, що потребує від фахівця особливого таланту та дару бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Бухгалтерський облік називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у підприємницькому середовищі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра обліку і оподаткування  створена у 2016р. і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 071 – «Облік і оподаткування».

Місія кафедри – підготовка  професійно-компетентних фахівців, які володіють глибокими знаннями в сфері обліку і оподаткування й здатні відповідати викликам нового часу і реальним потребам глобальної та національної економіки.

Гарантом якості  навчального процесу є  високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників кафедри, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, облiковiй, аудиторськiй діяльності та у сферi оподаткування.

Історія кафедри

Наказом по університету «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» від 27.04.2016 року №69/01 на базі кафедр «Облік і аудит» і «Оподаткування та соціальної економіки» у 2016 році створено кафедру «Облік і оподаткування». Випускаюча кафедра спеціальності «Облік і оподаткування» має 40-річну історію. Кафедра була створена у 1972 році і мала назву «Бухгалтерський облік і статистика». За роки існування кафедра декілька разів змінювала назву і на її базі були створені кафедра «Контроль і аудит», «Облік і аналіз господарської діяльності», «Фінанси», «Банківська справа», «Прикладна статистика і проектний менеджмент», «Облік i аудит». Кафедра готує випускників за спеціальністю «Облік і оподаткування». Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр. При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна і заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Дисципліни підготовки бакалавра:

основи галузевих знань; бухгалтерський облік; теорія економічного аналізу; фінансовий облік – 1, 2; основи аудиту; управлінський облік; аналіз господарської діяльності; облік у зарубіжних країнах; бухгалтерський облік на ПМБ; НДРС; ціноутворення; аудит; інформаційні системи  і технології в обліку; звітність підприємств; внутрішньогосподарський контроль; економічний аналіз i прогнозування; облік у бюджетних установах; облік і звітність в оподаткуванні; облік i аналіз в галузях господарювання; облік і аудит.

Дисципліни підготовки спеціаліста:

організація обліку; облік  зовнішньоекономічної діяльності; судово-бухгалтерська експертиза; моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті; управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.

Дисципліни підготовки магістра:

облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами; методологія та організація наукових досліджень; аналіз фінансової звітності; стратегічний управлінський облік і аналіз; бухгалтерський облік в управлінні підприємством; податковий аудит; організація бухгалтерського обліку; організація і методика аудиту;  управлінський контроль; консолідація фінансової звітності; державний фінансовий контроль; обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства; облік міжнародних операцій.

Інформація про очільника кафедри

Клюс Юлія Ігорівна –завідувач кафедрою «Облік і оподаткування», д.е.н., професор. Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Народилася в м. Луганську, в 1998 році закінчила середню школу, 1998-2003 р. навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. В 2011 році захистила дисертацію на здобутя наукового ступеню кандидата економічних наук. В університеті працює з 2003 року, пройшла у навчальному закладі шлях від інженера до в.о. завідуючої кафедрою.

Має понад 100 наукових праць, 4 монографії, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, серед яких: Клюс Ю. І. “Карта корпоративного управління інноваціями” як інструмент забезпечення стратегії ефективного розвитку промислових підприємств : [монографія] / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. — 536 с.; Клюс Ю. І. Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями / Ю. І. Клюс // Економіка і регіон –– 2015. –– № 6 (55). –– С. 81-85; . Клюс Ю. І. Напрями розвитку корпоративної системи управління інноваціями суб’єктів господарювання / Ю. І. Клюс, В. І. Чиж // Wspolpraca Europejska. –– 2015. –– № 5(5). –– С. 57-66; Klius Yuliia Some aspects of the strategic management of corporate innovations in industrial / Yuliia Klius // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. –– 2015. –– Edition 10. –– C. 88-91.

Під керівництвом Клюс Ю.І. на кафедрi проводиться наукова та педагогічна робота, що спрямована на безперервне розширення методичної бази, всебічне використання прогресивних методів навчання та наукові дослідження за актуальними проблемами.

Контакти: тел. +380505610453; е-mail: klus@snu.edu.ua, docentklus@gmail.com

Викладачі кафедри:

Факультет економіки і управління

Клюс Юлія Ігорівна

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь – доктор економічних наук
 • стаж роботи – 17 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – обліково-аналітичне забезпечення розвитку регіону, корпоративне управління інноваціями промислових підприємств
 • контактна інформація – klus@snu.edu.ua
Факультет економіки і управління

Кушал Ірина Миколаївна

 • – посада – доцентка кафедри
 • – вчене звання – доцент
 • – науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • стаж роботи – 17 р.
 • – наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – стратегічні рішення в оподаткування, соціально-економічні ефекти податкової політики, адміністрування податків
 • – контактна інформація – e-mail: kushal@snu.edu.ua
Факультет економіки і управління

Манухіна Марта Юріївна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 27 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – облік, аналіз та аудит нематеріальних активів, управління інтелектуальною власністю; облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; дослідження практики міжнародного обліку і аудиту
 • контактна інформація – e-mail: manuhina@snu.edu.ua, marta.manukhina@gmail.com
Факультет економіки і управління

Мельнік Марина Анатоліївна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 38 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – економічний розвиток, антикризове управління, реструктуризація підприємства, економічний потенціал, аналіз господарської діяльності
 • контактна інформація – e-mail: melnik@snu.edu.ua, marinalug1962@gmail.com
Факультет економіки і управління

Пчелинська Ганна Володимирівна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 25 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – управління витратами підприємства, фінансова звітність, облікова політика
 • контактна інформація – e-mail: pchelinska@snu.edu.ua, pchelinska2@gmail.com
Факультет економіки і управління

Серікова Ольга Миколаївна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 15 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – використання трудового потенціалу на підприємствах; облік на підприємствах малого бізнесу; облік у бюджетних установах
 • контактна інформація – e-mail: serikova@snu.edu.ua, olga.sm.mymail@gmail.com
Факультет економіки і управління

Тацій Інна Валеріївна

 • посада – доцентка кафедри
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 29 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – аналіз фінансового стану суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку, ЕММ в аналізі та аудиті
 • контактна інформація – e-mail: tacij@snu.edu.ua, docentiv3@gmail.com
Факультет економіки і управління

Литвинська Наталія Іванівна

 • посада – провідний інженер кафедри

Наукова робота

Пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедри «Облік і оподаткування» є прикладні дослідження, розвиток наукових напрямів пов’язаних з адаптацією економіки України до умов інтеграції в сучасну економіку, підвищення інтелектуального рівня освітньої діяльності викладачів кафедри. Кафедра є співвиконавцем міжкафедральної державної науково-дослідницької теми  ДН-70-13 «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком суб’єктів господарювання регіону в умовах становлення глобальних ринків»(ДР № 0113U001168). З використанням матеріалів теми захищено п’ять дисертаційних робіт на здобуття вченого звання кандидата економічних наук. Кафедрою розроблено методику адаптації фінансової звітності суб’єктів господарювання до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що дозволяє визначити показники для оцінки ризиків діяльності на регіональному рівні та здійснити їх оцінювання. Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях професорсько-викладацького складу, використовуються в навчальному процесі. Одним із важливих спрямувань зусиль представників наукової школи кафедри є наукова підготовка студентів та аспірантів.  При кафедрі створено студентське професійне об’єднання Клуб «Дебет-Кредит». Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» залучаються до виконання кафедральних науково-дослідних тем, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Наша електронна пошта

finbank@snu.edu.ua

Завідувач кафедри:

Костирко Лідія Андріївна професор, доктор економічних наук

Контакти: тел. +380506831485, e-mail: kostirko@snu.edu.ua, finbank@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра «Фінанси та банківська справа» веде підготовку за рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» із спеціалізаціями

 • Банківська справа
 • Фінанси

Кафедра «Фінанси та банківська справа» здійснює підготовку фахівців високого рівню, які можуть вирішувати фінансові та економічні проблеми на рівні держави і господарюючих суб’єктів. Студенти отримують знання, необхідні для роботи в фінансових, облікових, аналітичних службах підприємств, банківських установах, організаціях, фінансових інститутах, консалтингових та аудиторських фірмах.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра «Фінанси та банківська справа» забезпечена висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами і матеріально-технічною базою, що сприяє якісній підготовці фінансистів і банкірів.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру відкриту на кафедрі. Наукові дослідження здійснюються за темами «Формування механізму корпоративного управління фінансовим та промисловим капіталом регіону», «Дослідження і формування механізму забезпечення стійкості фінансових і промислових компаній регіону». За останні 5 років  викладачами кафедри опубліковано 6 монографій, 153 статті, підготовлено 135 доповідей на наукових конференціях. отримано 13 патентів та захищено 10 кандидатських дисертацій. За участю студентів кафедри опубліковано 180 наукових праць.

Історія кафедри

Кафедра «Фінанси та банківська справа» заснована 2 квітня 1996 року на базі кафедри бухгалтерського обліку. Кафедра готує фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» і входить до складу Інституту економіки і управління. Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється згідно з навчальним планом, узгодженим та затвердженим у відповідності з діючими вимогами МОН України.

Кафедрою пройдено акредитацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр до 2026 року. Кафедра забезпечена матеріальними і сучасними технічними засобами для навчання студентів. Професорсько-викладацький колектив кафедри – 11 осіб, з яких – 1 доктор економічних наук, професор; 8 кандидатів економічних наук, доцентів, 2 викладача. Викладачі кафедри систематично проходять стажування в органах управління державними фінансами, фінансово-кредитних установах, страхових компаніях, підприємствах. Вчені кафедри «Фінанси та банківська справа» співпрацюють у галузі освіти та науки з провідними науковими закладами України, Росії, Казахстану, Польщі, Греції.

Інтеграцію теорії і практики забезпечує тісну співпрацю кафедри з державними адміністраціями, податковими і фінансовими державними службами, контрольно-ревізійними управліннями, державним казначейством, фінансово-кредитними установами, підприємствами різних форм власності. Провідні фахівці цих установ беруть участь в учбовому процесі, консультуванні дипломних робіт, наукових конференціях, підготовці науково-методичних рекомендацій, очолюють державні екзаменаційні комісії. Прикладом тісної співпраці є створення філій кафедри «Фінанси та банківська справа» СНУ ім. В. Даля в Департаменті фінансів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Інформація про очільника кафедри

Очолює кафедру «Фінанси та банківська справа» Костирко Лідія Андріївна, доктор економічних наук, професор зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг та кредит».

Науково-педагогічний стаж роботи Костирко Л.А. складає 43 роки, у тому числі у СНУ ім. В.Даля – 43 роки.

Очільник кафедри «Фінанси та банківська справа» СНУ ім. В. Даля професор Костирко Л.А. є Відмінником освіти, дійсним членом Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з 2010 року; член науково-методичної ради Бізнес Освітнього Альянсу; член Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України. Має міжнародний Диплом професійного фінансового менеджера та Диплом з фінансового менеджменту Інституту Професійних Фінансових Менеджерів (IPFM, Великобританія), є сертифікованим аудитором. Автор 258 наукових праць, з них 220 наукового характеру (в тому числі 10 монографій) та 38 навчально-методичного характеру (з них 9 учбових посібників, в т.ч. 7 рекомендовані МОН України). Під її керівництвом в 2013 р. відкрита аспірантура зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Під її науковим керівництвом підготовлено та захищено 13 кандидатських дисертацій.

Костирко Л.А. –  досліджує проблеми фінансового управління господарюючих суб’єктів, фінансової стратегії, бюджетного механізму, фінансової безпеки.

Викладачі кафедри:

Факультет економіки і управління

Костирко Лідія Андріївна

 • посада – завідувач кафедри, професор кафедри
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь – доктор економічних наук
 • стаж роботи – 49 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – фінансова політика, фінансове управління, корпоративні фінанси, інноваційний фінансовий менеджмент, вартісно-орієнтоване управління фінансами, управління фінансово-кредитними установами, банківський менеджмент, страховий менеджмент, бюджетний механізм, фінансовий контролінг, фінансовий аналіз, фінансова безпека, інтегрована корпоративна звітність
 • контактна інформація – kostirko@snu.edu.ua, lidiyakostyrko@gmail.com
Факультет економіки і управління

Чернодубова Елеонора Валеріанівна

 • – посада – доцент кафедри
 • – вчене звання – доцент
 • – науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • стаж роботи – 18 р.
 • – наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – фінансове управління, управління інвестиціями і інноваціями, антикризове фінансове управління, фінансовий аналіз, інтегрована корпоративна звітність,
  страховий менеджмент, стратегічний фінансовий менеджмент
 • – контактна інформація – e-mail: ella.cher.lg@snu.edu.ua, ella.cher.lg@gmail.com
Факультет економіки і управління

Тищенко Володимир Валентинович

 • посада – доцент кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • стаж роботи – 24 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – управління інвестиціями і інноваціями, монетарне регулювання, банківський менеджмент, організація банківської діяльності, фінансова грамотність, фінансове управління, економічна і фінансова безпека, бюджетування
 • контактна інформація – e-mail: tischenko@snu.edu.ua, dr_vlad@ukr.net
Факультет економіки і управління

Тищенко Олена Ігорівна

 • посада – доцент кафедри
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 19 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – управління банківськими операціями, облік в фінансово-кредитних установах, управління депозитами, грошово-кредитна політика, управління фінансово-кредитними установами, кредитний менеджмент, фінансова грамотність, фінансовий контролінг, аналіз банківської діяльності, фінансова звітність
 • контактна інформація – e-mail: tischenko_oi@snu.edu.ua, malkova_helena@ukr.net
Факультет економіки і управління

Мартинов Андрій Анатолійович

 • посада – доцент кафедри
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 17 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – фінансове забезпечення інноваційної діяльності, управління витратами на інноваційну діяльність, управління фінансами місцевого самоврядування, антикризове управління, фінансовий контроль
 • контактна інформація – e-mail: martynov@snu.edu.ua, pubrealin@ukr.net
Факультет економіки і управління

Степура Віктор Вікторович

 • посада – доцент кафедри
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 12 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Страховий менеджмент, фінансове планування, інформаційні системи в фінансах
 • контактна інформація – e-mail: stepura@snu.edu.ua, svmail@meta.ua
Факультет економіки і управління

Соломатіна Тетяна Василівна

 • посада – професор
 • науковий ступінь – доктор економічних наук
 • вчене звання – доцент
 • стаж роботи – 19 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – фінансова політика, фінансове управління, фінансовий аналіз, корпоративні фінанси, бюджетування
 • контактна інформація – e-mail: solomatina@snu.edu.ua, t.solomatina@i.ua
Факультет економіки і управління

Середа Олена Олександрівна

 • посада – доцент
 • науковий ступінь – кандидат економічних наук
 • стаж роботи – 20 р.
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – фінансове управління, фінансове регулювання, вартісно-орієнтоване управління фінансами, корпоративні фінанси, фінансовий ринок
 • контактна інформація – e-mail: sereda@snu.edu.ua, sered1010@gmail.com

Наукова робота

На базі кафедри «Фінанси та банківська справа» функціонує наукова школа, яка має цільовий напрям вирішення актуальних фінансово-кредитних проблем держави і господарюючих суб’єктів.

Наукові напрями кафедри «Фінанси та банківська справа»:

– забезпечення стійкості функціонування фінансових та промислових систем в умовах кризової економіки;

– система бюджетного регулювання в умовах фінансової інтеграції;

– вдосконалення механізму державно-приватного партнерства;

– фінансова стратегія стійкого розвитку компаній;

– вартісно-орієнтоване управління фінансами;

– інноваційно-інвестиційна політика в забезпечені економічного зростання;

– реформування банківської системи України в сучасних умовах господарювання;

– економічна і фінансова безпека господарюючих суб’єктів;

– обліково-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом господарюючих суб’єктів.

Викладачі та співробітники кафедри «Фінанси та банківська справа» беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, результати яких знаходять своє впровадження на підприємствах і у фінансово-кредитних установах регіону.