Факультет економіки і управління

Ми у соцмережах:

Наша пошта: ieu@snu.edu.ua

Факультет економіки і управління

е-mail: ivchenko@snu.edu.ua

тел: +380509203373


Заступник декана з навчально-методичної роботи – к.е.н., доцент Тищенко Володимир Валентинович

Контакти: тел. +380502542330; е-mail: tischenko@snu.edu.ua

Заступник декана з науково-виховної роботи – к.е.н., доцент Бучнєв Максим Михайлович

Контакти: тел. +380663085905,  е-mail: е-mail: buchnev@snu.edu.ua


Секретаріат деканату:

Захарова Наталія Олегівна – диспетчер

Хижнякова Тамара Романівна – секретар

Контакти: тел. +380969209135
e-mail: ieu@snu.edu.ua

Факультет економіки і управління

В.о. зав. кафедри:

доктор наук з державного управління, професор

Ольшанський Олександр Вікторович

Наша електронна пошта

е-mail: economics@snu.edu.ua

Кафедра економіки і підприємництва об’єднала декілька освітніх та наукових шкіл економістів-далівців, що обумовлено її створенням на базі кафедр економіки підприємства, управління персоналом та економічної теорії, економічної кібернетики, прикладної статистики та управління проектами.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямками: економіка, підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою економічних спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати господарську діяльність прийняттям ґрунтовних рішень та підтримувати ефективні ділові стосунки з іншими фахівцями.

Викладачі кафедри

Факультет економіки і управління

Завідувач кафедри

д.е.н., професор, Хандій Олена Олексіївна

Наші контакти

Пошта: management@snu.edu.ua

Кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу готує фахівців, які отримують знання, вміння та навички в області державного управління, менеджменту, планування й організації економічних процесів та маркетингу. Головною метою діяльності кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу є підготовка професіоналів, які здатні ефективно управляти складними системами і процесами сучасного економічного та соціального життя.

Факультет економіки і управління

Завідувач кафедри

д.е.н., професор, Клюс Юлія Ігорівна

Наша електронна пошта

oagd@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Бухгалтерія – це мистецтво, професія, що потребує від фахівця особливого таланту та дару бачити за цифрами складний світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії. Бухгалтерський облік називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у підприємницькому середовищі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра обліку і оподаткування  створена у 2016р. і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 071 – «Облік і оподаткування».

Місія кафедри – підготовка  професійно-компетентних фахівців, які володіють глибокими знаннями в сфері обліку і оподаткування й здатні відповідати викликам нового часу і реальним потребам глобальної та національної економіки.

Гарантом якості  навчального процесу є  високопрофесійний склад науково-педагогічних працівників кафедри, які мають значний досвід роботи у науково-дослідній сфері, облiковiй, аудиторськiй діяльності та у сферi оподаткування.

Історія кафедри

Наказом по університету «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» від 27.04.2016 року №69/01 на базі кафедр «Облік і аудит» і «Оподаткування та соціальної економіки» у 2016 році створено кафедру «Облік і оподаткування». Випускаюча кафедра спеціальності «Облік і оподаткування» має 40-річну історію. Кафедра була створена у 1972 році і мала назву «Бухгалтерський облік і статистика». За роки існування кафедра декілька разів змінювала назву і на її базі були створені кафедра «Контроль і аудит», «Облік і аналіз господарської діяльності», «Фінанси», «Банківська справа», «Прикладна статистика і проектний менеджмент», «Облік i аудит». Кафедра готує випускників за спеціальністю «Облік і оподаткування». Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр. При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. Форми навчання: денна і заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

Дисципліни підготовки бакалавра:

основи галузевих знань; бухгалтерський облік; теорія економічного аналізу; фінансовий облік – 1, 2; основи аудиту; управлінський облік; аналіз господарської діяльності; облік у зарубіжних країнах; бухгалтерський облік на ПМБ; НДРС; ціноутворення; аудит; інформаційні системи  і технології в обліку; звітність підприємств; внутрішньогосподарський контроль; економічний аналіз i прогнозування; облік у бюджетних установах; облік і звітність в оподаткуванні; облік i аналіз в галузях господарювання; облік і аудит.

Дисципліни підготовки спеціаліста:

організація обліку; облік  зовнішньоекономічної діяльності; судово-бухгалтерська експертиза; моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті; управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті.

Дисципліни підготовки магістра:

облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами; методологія та організація наукових досліджень; аналіз фінансової звітності; стратегічний управлінський облік і аналіз; бухгалтерський облік в управлінні підприємством; податковий аудит; організація бухгалтерського обліку; організація і методика аудиту;  управлінський контроль; консолідація фінансової звітності; державний фінансовий контроль; обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства; облік міжнародних операцій.

Інформація про очільника кафедри

Клюс Юлія Ігорівна –завідувач кафедрою «Облік і оподаткування», д.е.н., професор. Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.

Народилася в м. Луганську, в 1998 році закінчила середню школу, 1998-2003 р. навчання у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. В 2011 році захистила дисертацію на здобутя наукового ступеню кандидата економічних наук. В університеті працює з 2003 року, пройшла у навчальному закладі шлях від інженера до в.о. завідуючої кафедрою.

Має понад 100 наукових праць, 4 монографії, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, серед яких: Клюс Ю. І. “Карта корпоративного управління інноваціями” як інструмент забезпечення стратегії ефективного розвитку промислових підприємств : [монографія] / За заг. ред. К.С. Шапошникова та ін. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. — 536 с.; Клюс Ю. І. Визначення складників корпоративної системи управління інноваціями / Ю. І. Клюс // Економіка і регіон –– 2015. –– № 6 (55). –– С. 81-85; . Клюс Ю. І. Напрями розвитку корпоративної системи управління інноваціями суб’єктів господарювання / Ю. І. Клюс, В. І. Чиж // Wspolpraca Europejska. –– 2015. –– № 5(5). –– С. 57-66; Klius Yuliia Some aspects of the strategic management of corporate innovations in industrial / Yuliia Klius // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Journal L’Association 1901 “SEPIKE”. –– 2015. –– Edition 10. –– C. 88-91.

Під керівництвом Клюс Ю.І. на кафедрi проводиться наукова та педагогічна робота, що спрямована на безперервне розширення методичної бази, всебічне використання прогресивних методів навчання та наукові дослідження за актуальними проблемами.

Контакти: тел. +380505610453; е-mail: klus@snu.edu.ua, docentklus@gmail.com

Викладачі кафедри

Наукова робота

Пріоритетним напрямком наукової діяльності кафедри «Облік і оподаткування» є прикладні дослідження, розвиток наукових напрямів пов’язаних з адаптацією економіки України до умов інтеграції в сучасну економіку, підвищення інтелектуального рівня освітньої діяльності викладачів кафедри. Кафедра є співвиконавцем міжкафедральної державної науково-дослідницької теми  ДН-70-13 «Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком суб’єктів господарювання регіону в умовах становлення глобальних ринків»(ДР № 0113U001168). З використанням матеріалів теми захищено п’ять дисертаційних робіт на здобуття вченого звання кандидата економічних наук. Кафедрою розроблено методику адаптації фінансової звітності суб’єктів господарювання до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що дозволяє визначити показники для оцінки ризиків діяльності на регіональному рівні та здійснити їх оцінювання. Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях професорсько-викладацького складу, використовуються в навчальному процесі. Одним із важливих спрямувань зусиль представників наукової школи кафедри є наукова підготовка студентів та аспірантів.  При кафедрі створено студентське професійне об’єднання Клуб «Дебет-Кредит». Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» залучаються до виконання кафедральних науково-дослідних тем, беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах, наукових студентських конференціях.

Наша електронна пошта

finbank@snu.edu.ua

Завідувач кафедри:

Костирко Лідія Андріївна професор, доктор економічних наук

Контакти: тел. +380506831485, e-mail: kostirko@snu.edu.ua, finbank@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра «Фінанси та банківська справа» веде підготовку за рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» із спеціалізаціями

  • Банківська справа
  • Фінанси

Кафедра «Фінанси та банківська справа» здійснює підготовку фахівців високого рівню, які можуть вирішувати фінансові та економічні проблеми на рівні держави і господарюючих суб’єктів. Студенти отримують знання, необхідні для роботи в фінансових, облікових, аналітичних службах підприємств, банківських установах, організаціях, фінансових інститутах, консалтингових та аудиторських фірмах.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра «Фінанси та банківська справа» забезпечена висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами і матеріально-технічною базою, що сприяє якісній підготовці фінансистів і банкірів.

Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру відкриту на кафедрі. Наукові дослідження здійснюються за темами «Формування механізму корпоративного управління фінансовим та промисловим капіталом регіону», «Дослідження і формування механізму забезпечення стійкості фінансових і промислових компаній регіону». За останні 5 років  викладачами кафедри опубліковано 6 монографій, 153 статті, підготовлено 135 доповідей на наукових конференціях. отримано 13 патентів та захищено 10 кандидатських дисертацій. За участю студентів кафедри опубліковано 180 наукових праць.

Історія кафедри

Кафедра «Фінанси та банківська справа» заснована 2 квітня 1996 року на базі кафедри бухгалтерського обліку. Кафедра готує фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» і входить до складу Інституту економіки і управління. Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів здійснюється згідно з навчальним планом, узгодженим та затвердженим у відповідності з діючими вимогами МОН України.

Кафедрою пройдено акредитацію за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр до 2026 року. Кафедра забезпечена матеріальними і сучасними технічними засобами для навчання студентів. Професорсько-викладацький колектив кафедри – 11 осіб, з яких – 1 доктор економічних наук, професор; 8 кандидатів економічних наук, доцентів, 2 викладача. Викладачі кафедри систематично проходять стажування в органах управління державними фінансами, фінансово-кредитних установах, страхових компаніях, підприємствах. Вчені кафедри «Фінанси та банківська справа» співпрацюють у галузі освіти та науки з провідними науковими закладами України, Росії, Казахстану, Польщі, Греції.

Інтеграцію теорії і практики забезпечує тісну співпрацю кафедри з державними адміністраціями, податковими і фінансовими державними службами, контрольно-ревізійними управліннями, державним казначейством, фінансово-кредитними установами, підприємствами різних форм власності. Провідні фахівці цих установ беруть участь в учбовому процесі, консультуванні дипломних робіт, наукових конференціях, підготовці науково-методичних рекомендацій, очолюють державні екзаменаційні комісії. Прикладом тісної співпраці є створення філій кафедри «Фінанси та банківська справа» СНУ ім. В. Даля в Департаменті фінансів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Інформація про очільника кафедри

Очолює кафедру «Фінанси та банківська справа» Костирко Лідія Андріївна, доктор економічних наук, професор зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг та кредит».

Науково-педагогічний стаж роботи Костирко Л.А. складає 43 роки, у тому числі у СНУ ім. В.Даля – 43 роки.

Очільник кафедри «Фінанси та банківська справа» СНУ ім. В. Даля професор Костирко Л.А. є Відмінником освіти, дійсним членом Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з 2010 року; член науково-методичної ради Бізнес Освітнього Альянсу; член Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права Міністерства освіти і науки України. Має міжнародний Диплом професійного фінансового менеджера та Диплом з фінансового менеджменту Інституту Професійних Фінансових Менеджерів (IPFM, Великобританія), є сертифікованим аудитором. Автор 258 наукових праць, з них 220 наукового характеру (в тому числі 10 монографій) та 38 навчально-методичного характеру (з них 9 учбових посібників, в т.ч. 7 рекомендовані МОН України). Під її керівництвом в 2013 р. відкрита аспірантура зі спеціальності 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. Під її науковим керівництвом підготовлено та захищено 13 кандидатських дисертацій.

Костирко Л.А. –  досліджує проблеми фінансового управління господарюючих суб’єктів, фінансової стратегії, бюджетного механізму, фінансової безпеки.

Викладачі кафедри

Наукова робота

На базі кафедри «Фінанси та банківська справа» функціонує наукова школа, яка має цільовий напрям вирішення актуальних фінансово-кредитних проблем держави і господарюючих суб’єктів.

Наукові напрями кафедри «Фінанси та банківська справа»:

– забезпечення стійкості функціонування фінансових та промислових систем в умовах кризової економіки;

– система бюджетного регулювання в умовах фінансової інтеграції;

– вдосконалення механізму державно-приватного партнерства;

– фінансова стратегія стійкого розвитку компаній;

– вартісно-орієнтоване управління фінансами;

– інноваційно-інвестиційна політика в забезпечені економічного зростання;

– реформування банківської системи України в сучасних умовах господарювання;

– економічна і фінансова безпека господарюючих суб’єктів;

– обліково-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом господарюючих суб’єктів.

Викладачі та співробітники кафедри «Фінанси та банківська справа» беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, результати яких знаходять своє впровадження на підприємствах і у фінансово-кредитних установах регіону.

Наши контакти

е-mail: meit@snu.edu.ua

+38(050)5581503

Завідувач кафедри: доктор економічних наук, професор Д’яченко Юрій Юрійович

Контакти: е-mail: dyachenko@snu.edu.ua, y.dyachenko@i.ua

Вступне слово про кафедру

Кафедра проводить підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями:

  • 241 Готельно-ресторанна справа (бакалавр)
  • 242 Туризм (бакалавр)
  • 292 Міжнародні економічні відносини (бакалавр)
  • 242 Туризм (магістр)
  • 292 Міжнародні економічні відносини (магістр)

Фахівець з міжнародних економічних відносин приймає участь у формуванні зовнішньоекономічної політики підприємства, забезпечує діяльність та розвиток господарюючих суб’єктів. Випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» одержують базову підготовку економіста широкого профілю, завдяки чому можуть також обіймати будь-які посади на підприємствах усіх форм власності, організаціях та установах державного управління, комерційних банках, громадських організаціях, митниці та міжнародних компаніях.

Також кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері обслуговування як на національному так і на міжнародному рівні. Студенти отримують знання, необхідні для роботи у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, у допоміжній діяльності в сфері управління туризмом та займати посади: керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми чи її філії, туристичного агентства; менеджер з туризму; фахівець з організації туризму (міжнародного, гастрономічного, масового, освітнього, спортивного, сільського та ін.); трансферний гід, спеціаліст з діловодства в туризмі; консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг; спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму тощо.

Історія кафедри

Кафедра була заснована шляхом злиття кафедр міжнародних економічних відносин і кафедри туризму та готельного господарства. Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин проводиться в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля починаючи з 1993 року. Підготовка фахівців з туризму і готельно-ресторанної справи проводиться в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля починаючи з 2004 року.

Про високий рівень підготовки свідчать відгуки підприємств та установ, де працюють випускники спеціальності.

Студенти спеціальності беруть участь у програмах обміну студентів, програмі “Work and Travel”, проходять практику та стажування у Німеччині, Туреччини, Польщі, Японії, Китаї, США.
На кафедрі викладають висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи, із своїми індивідуальними методиками викладання.

На спеціальностях 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» на ступені бакалавра викладаються такі дисципліни:

Організація туризму: Менеджмент в туризмі; Основи наукових досліджень в галузі; Географія туризму; Організація туристичних подорожей; Менеджмент готельно-ресторанного господарства; Основи туризмознавства; Організація готельного господарства; Організація ресторанного господарства; Організація екскурсійної діяльності; Маркетинг туризму; Економіка готельно-ресторанного господарства; Маркетинг готельно-ресторанного господарства; Світовий туризм і готельне господарство; Туроперейтинг; Аналіз діяльності підприємств туризму; Страхування в туризмі; Основи музеєзнавства; Туристські ресурси України; Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві; Зовнішньоекономічна діяльність підприємств галузі; Товарознавство; Економіка туристичного підприємства; Сільський туризм; Інформаційні технології в туризмі.

На ступені бакалавра 292 “Міжнародні економічні відносини” вивчаються такі дисципліни:

Українська мова (за професійним спрямуванням), Історія України і української культури, Іноземна мова, Філософія, Збереження життя та здоров’я людини, Комп’ютерні інформаційні технології, Управління проектами, Психологія ділового спілкування, Фізичне виховання, Економічна теорія, Бізнес-розрахунки:, Вища математика для економістів, Статистика та економетрика, Економіко-математичне моделювання, Економіка підприємства та мікроекономіка, Господарське право, Маркетинг та дослідження ринку, Основи менеджменту та підприємництва, Міжнародний бізнес, Економічний аналіз та прогнозування, Облік і аудит, Податкова система, Фінанси, Гроші та кредит, Корпоративні фінанси, Міжнародні економічні відносини, Інтелектуальні та когнітивні технології, Національна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Науково-дослідна робота студента, Ділова іноземна мова, Соціальні та гуманітарні технології, Міжнародне бізнес-спілкування, Світові ринки, Інноваційна діяльність, Міжнародні інститути та організації, Міжнародне корпоративне управління.

На ступені магістра 292 “Міжнародні економічні відносини” вивчаються:

Теорія пізнання, філософія і методологія наукових досліджень, Публічні закупівлі, Іноземна мова, Глобальна економіка, Інформаційний менеджмент, Інтелектуальні технології в корпоративному управлінні, Управління розвитком персоналу, Управління зовнішньоекономічною діяльністю, Стратегічне управління підприємством, Інноваційний розвиток підприємства та економіка знань, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Когнітивні технології в економіці, Управління міжнародною конкурентоспроможністю.

На ступені магістра за спеціальністю 242 «Туризм» викладаються такі дисципліни:

Стратегічне управління туристичним підприємством; Міжнародний туризм; Методологія та організація наукових досліджень; Антикризове управління в галузі туризму; Екскурсологія; Управління регіональним розвитком туризму; Управління якістю туристичних послуг; Управління проектами в туризмі; Економіка туризму; Інноваційні технології в туризмі; Міжнародне право; Курортна справа.

Засновником кафедри та її завідувачем до 2016 року була доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Бузько Ірина Романівна, яка має більш ніж 200 наукових праць, є головою спеціалізованої вченої ради Д29.051.01. Під керівництвом професора Бузько І.Р. захистились 10 докторів та 24 кандидати економічних наук.

Інформація про очільника кафедри

Завідувач випускової кафедри міжнародних економічних відносин, професор економічних наук Д’яченко Юрій Юрійович обіймає цю посаду з 2016 року.

Захистив докторську дисертацію «Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Наукові інтереси: фундаментальні питання штучного інтелекту та застосування інтелектуальних систем для розвитку персоналу та дистанційного навчання.

Має більш ніж 100 наукових праць, в тому числі у виданнях, які індексуються у базі Scopus. H-індекс.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01.

Навчався у докторантурі Софійського університету імені Святого Климента Охридського (Болгарія) в рамках проекту Erasmus «Розвиток гуманітарної освіти на основі світового досвіду» (HERMES). Був менеджером проекту ЄС 144641-TEMPUS-2008-FI-JPCR «Міжнародна мережа для модернізації освіти в галузі туризму та розвитку академічної мобільності (INTOUR)».

Член Української асоціації європейських студій та Східноєвропейської мережі з філософії науки.

Член оргкомітету міжнародних наукових конференцій «Відкрите навчання та дистанційна освіта» та «Інформаційні технології і управління» (Вища школа менеджменту інформаційних систем, Латвія) та MATTECH (Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського, Болгарія). Експерт дослідницького проекту «Моделі і алгоритми для отримання знань з великих обсягів даних моделювання нейронних мереж і оптимальні процедури навчання» (Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського, Болгарія).

E-mail: dyachenko@snu.edu.ua, y.dyachenko@i.ua

Викладачі кафедри:

Д’яченко Юрій Юрійович

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор економічних наук

– стаж роботи – 18 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методологія розвитку персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції; застосування інтелектуальних та когнітивних систем в освіті; фундаментальні питання штучного інтелекту; управління знаннями в глобальній економіці

– публікації (загальна кількість) – 100

– контактна інформація – dyachenko@snu.edu.ua, y.dyachenko@i.ua

Бузько Ірина Романівна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор економічних наук

– стаж роботи – 47 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Інвестиційна підтримка інновацій; Проблеми і перспективи вдосконалення управління економічним ризиком: держава, регіон, підприємство; Управління знаннями в інноваційних процесах

– публікації (загальна кількість) – близько 200

– захищених: докторів наук – 15, кандидатів наук – 27

– контактна інформація – buzko2006@gmail.com

Заваріка Галина Михайлівна

– посада –  професор кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – д.геогр. н.

– стаж роботи – 25 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Курортно-рекреаційна діяльність, географічні аспекти розвитку туризму, відновлення туристичної діяльності в регіонах.

– публікації (загальна кількість) – близько 150

– контактна інформація – zavarika@snu.edu.ua, dgalina_10@ukr.net

Зеленко Олена Олександрівна

– посада  професор

– вчене звання  доцент

– науковий ступінь  доктор економічних наук

– стаж роботи  10 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) –  формування економічних відносин на засадах соціального діалогу;  особливості регіонального розвитку туризму.

– публікації (загальна кількість)  170

– контактна інформація zelenko@snu.edu.ua, zelenko@i.ua

Туленінова Дар’я Михайлівна

– посада –  доцент

– науковий ступінь –  к.е.н.

– стаж роботи  4 роки

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень): Економічна безпека

– публікації (загальна кількість) – 14

– контактна інформація –  tuleninova89@snu.edu.ua, tuleninova89@gmail.com

Денищенко Людмила Вікторівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 15 років

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – регіональна економіка

– публікації (загальна кількість) –  більше 20

– контактна інформація  –  denyshchenko@snu.edu.ua, d_lu@ukr.net

Стеганець Світлана Станіславівна

– посада – асистент

– стаж роботи – 1 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Маркетингова та логістична діяльність підприємств туристичної галузі

– публікації (загальна кількість) – 6

– контактна інформація – ssteganets@gmail.com

Огар Альона Валеріївна

– посада – асистент

– стаж роботи – 1 рік

– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Інноваційні технології на підприємствах готельно-ресторанного господарства

– публікації (загальна кількість) – 10

– контактна інформація – ogar@snu.edu.ua

Пшенична Наталія Миколаївна

– посада – старший лаборант

– контактна інформація – tourism.hrb@ukr.net

Наукова робота

Здібні студенти, які добре навчаються залучаються до наукової роботи на кафедрі. Наукова робота студентів дозволяє підвищити їх знання та більш ефективно підготуватися до навчання в аспірантурі.

На кафедрі проводиться підготовка кандидатів та докторів наук у аспірантурі та докторантурі, функціонує спеціалізована вчена рада Д 29.051.01 по захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка.

Студенти беруть участь у різних проектах, у тому числі і грантових, орієнтованих на згуртованість студентської молоді. Кафедра досліджує інноваційні шляхи розвитку регіонального туризму, студенти беруть участь у розробці нових турмаршрутів, здійснюють походи та розвідки регіональних атракцій, що мали би у подальшому приваблювати туристів. Студенти складають та апробують власні екскурсійні проекти.