В.о. декана факультету

Д.філос.н., доцент Кузьміна Світлана Леонідівна

kuzmina@snu.edu.ua


В.о. заступника декана з навчально-методичної та виховної роботи – ст. викладач Бровендер Олена Олександрівна

е-mail: obrovender@snu.edu.ua, brovender@ukr.net

Наші контакти

Деканат:

Секретар деканату – Зигарь Анна Русланівна

Фахівець деканату – Карпенко Зоряна Олександрівна

Наші контакти

е-mail: ukr_mova@snu.edu.ua,

тел. +38(050)1800740

Завідувач кафедри – к.пед.н., доцент Бондаренко Галина Петрівна

Контакти: тел. +380501800740, е-mail: bond18@snu.edu.ua, galyna.p.bondarenko@gmail.com

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 
061 Журналістика
014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

Загальна інформація про кафедру

Кафедра української філології та журналістики об’єднала освітні й науковішколи далівців-філологів і далівців-фахівців з масових комунікацій, що обумовлено її створенням на базі кафедри української мови та літератури і кафедри журналістики. Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямами: журналістика, середняосвіта.

На кафедрі викладають дисципліни циклу підготовки фахівців з української мови і літератури та методик їх викладання, а також циклу підготовки журналістів. Студенти готуються до журналістської, публіцистичної, аналітичної, громадської та організаційно-управлінської діяльності в засобах масової інформації, викладацької діяльності в закладах середньої і вищої освіти. Випускники спеціальності 061 «Журналістика» зможуть працювати кореспондентами, репортерами, ведучими теле- та радіопрограм, копірайтерами, редакторами, головними редакторами, коректорами, керівниками в різних мас-медіа, у видавництвах, працювати керівниками пресслужб в установах та на підприємствах. Випускники спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» зможуть бути референтами з питань лінгвістичної інформації, автоматично обробляти тексти й створювати їхній дизайн, працювати вчителями й викладачами філологічних дисциплін, передусім української мови та літератури, а також світової літератури.

Історія кафедри

Кафедра української філології та журналістики створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату історію. Вона поєднала склад кафедр української мови та літератури і журналістики СНУ ім. В. Даля. Кожна з кафедр мала свою історію становлення й розвитку.

Цикл дисциплін підготовки фахівця із середньої освіти, викладача української мови та літератури:

Вступ до мовознавства
Сучасна українська літературна мова (фонетика та фонологія)
Усна народна творчість
Вступ до літературознавства
Історія світової літератури (від античності до модернізму)
Загальна педагогіка та історія педагогіки
Давня українська література
Сучасна українська літературна мова (лексикологія і фразеологія)
Історія української літератури перша половина 19 століття
Методика навчання української мови в ЗСО
Методика навчання української літератури в ЗСО
Сучасна українська літературна мова (синтаксис)
Історія української літератури 20 століття
Інтерактивні та інноваційні технології навчання української мови ат літератури в ЗСО
Вікова педагогічна психологія
Психолінгвістика
Історія української мови
Виразне читання
Культура фахового мовлення вчителя
Лінгвістика тексту
Орфографічний практикум
Пунктуаційний практикум
Лінгвокультурологія
Сучасна українська літературна мова (стилістика)
Теорія літератури (літературні напрями й стилі)
Українська лексикографія
Українська мова в соціолінгвістичному аспекті
Художня література для дітей

Цикл дисциплін підготовки журналіста:

Українська мова у професійному спілкуванні
Масова комунікація та інформація
Основи журналістики
Журналістська етика
Журналістикознавство
Журналістський фах
Історія української журналістики
Історія зарубіжної журналістики
Еристика. Теорія і практика аргументації
Орфографія та пунктуація
Реклама та зв’язки з громадськістю
Літературознавство
Літературний стиль
Історія української літератури
Основи журналістської майстерності
Проблематика видань
Культура мовлення в ЗМК
Міжнародна журналістика
Видавнича справа та редагування

Інформація про очільника кафедри

Бондаренко Галина Петрівна, к.пед.н., доцент

Завідувачка кафедри української філології та журналістики з серпня 2016 року. З 2014 по 2016 рік була заступником декана філологічного факультету з навчально-виховної роботи. Член Вченої ради СНУ ім. В. Даля, голова методичної комісії факультету гуманітарних наук психології та педагогіки, член Методичної ради СНУ ім. В. Даля.

2008 року захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 на тему „Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України”.

Постійним член журі обласного конкурсу-захисту робіт МАН секції «Українська література», розробник завдань з української мови II етапу олімпіади з української мови та літератури для учнів ЗСО, експерт МОН підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Має понад 70 наукових публікацій, серед яких 9 навчальних посібників, 3 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Дослідницькі інтереси: методика навчання української мови, соціолінгвістичний аспект дослідження мови, психолінгвістичні чинники формування національно мовної особистості.

Контакти: тел. +380501800740, е-mail: bond18@snu.edu.ua, galyna.p.bondarenko@gmail.com

Викладачі кафедри

Наукова робота

Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри проводять за такими напрямами: українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: націєтворчий дискурс, жанрові модифікації письменницьких щоденників кінця ХХ – початку ХХI ст., національні основи викладання української літератури у ВНЗ, методичні аспекти інноваційного вивчення біографії письменника в школі, українська мова в різних ситуаціях професійного спілкування; лінгводидактичні основи формування фахової комунікативної компетенції студентів ВНЗ; динамічні процеси в системі фахової української мови; проблеми досліджування української термінології; теорія і практика викладання філологічних дисциплін у вищій школі, фахова мова викладача-філолога, східнослов’янське далезнавство і загальне медіа-літературознавство, специфіка медійного соціально-політичногодіалогу та еволюція комунікативних технологій в Україні, підготовка фахівців ЗМІ в сучасному науково-дослідницькому університеті: теоретичні та методологічні аспекти тощо.

Наші контакти

е-mail: social_rb@snu.edu.ua

тел. +38(066)7232528

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Завацька Наталія Євгенівна

Контакти: тел. +380667232528, е-mail: zavadska@snu.edu.ua, n.e.zavadska@gmail.com

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавра і магістра за очною та заочною формами навчання за спеціальностями:

 • 053 «Психологія» освітні програми «Практична психологія», “Психологія соціальної роботи” (бакалаврат та магістратура);  ​ 
 • 231 «Соціальна робота» (бакалаврат та магістратура);​ 
 • 232 «Соціальне забезпечення» (магістратура); 
 • 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління соціальним закладом» (магістратура);
 • 053 Психологія (аспірантура та докторантура).​

Загальна інформація про кафедру

Кафедра практичної психології та соціальної роботи об’єднала освітні й наукові школи соціальної психології, управління і адміністрування, соціального забезпечення, що обумовлено її створенням на базі кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно за такими галузями знань: 05 соціальні та поведінкові науки (психологія), 23 соціальна робота, соціальне забезпечення, 07 управління та адміністрування (менеджмент).
На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою соціально-психологічних, економічних та управлінських спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати практичну психологічну, управлінську діяльність, ефективну соціальну допомогу та здійснювати дієву соціальну роботу.

Історія кафедри

Кафедра практичної психології та соціальної роботи створена наказом ректора 2 листопада 2015 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в десятиріччя.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Психологія ділового спілкування
Психологія особистісного росту та зрілості
Психологічне консультування
Психологічна корекція
Методи психотерапевтичної роботи
Психологія залежної поведінки
Психодіагностика
Основи клінічної та патопсихології
Інженерна психологія та психологія праці
Психологія роботи з персоналом
Психологія організацій
Педагогічні основи професійної діяльності
Система соціального захисту в Україні
Практикум з соціальної роботи. Прикладні методи в соціальній роботі.
Теорія соціальної роботи
Попередження та врегулювання ускладнень в соціальних і трудових відносинах
Соціальний аудит та інспектування
Система організації соціальних служб
Методи та організація соціальних досліджень
Історія соціальної роботи
Ведення професійних документів
Соціальна робота з різними групами клієнтів
Методи нарахування соціальних виплат
Соціальна консультування та реабілітація
Методики кількісного та якісного аналізу в соціальній сфері
Організація та управління соціальними закладами
Кадровий менеджмент в соціальних закладах
Діагностика соціовідносин у колективі

Інформація про очільника кафедри

Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Створила наукову школу «Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму», доробок якої визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою.
Зробила вагомий внесок у підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 15 докторських дисертацій та 67 кандидатських дисертації.
Очолює спеціалізовану Вчену раду СНУ ім. В. Даля з правом прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.
Головний редактор фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи», який включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), статті якого індексуються у Google Scholar, IndexCopernicus.
Багатократний переможець конкурсу «Вчений року СНУ ім. В. Даля» за результатами наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету та конкурсу «Кращій за професією». Координатор щорічних міжнародних конференцій та всеукраїнських семінарів: «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри» для молодих учених, аспірантів та студентів»; «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри».
Автор більш ніж 420 наукових праць, із них – 40 монографій, 7 навчальних посібників з питань психології, педагогіки, теорії та психології управління.
Контакти: тел. +380667232528, е-mail: zavadska@snu.edu.ua, n_zavatska@ukr.net

Викладачі кафедри

Наукова робота

Наукова робота кафедри практичної психології та соціальної роботи охоплює широке коло інтересів в сфері соціальної психології, психології соціальної роботи, організації та управління підприємствами, теорії та методики управління освітою.
Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують за такими напрямами: соціально-психологічні чинники формування організаційної культури підприємства та особистості, функціональна компетентність керівника у формуванні управлінської команди, профорєнтаційна робота в системі «загальноосвітній навчальний заклад-вищий навчальний заклад», розробки й впровадження сучасних психотехнологій щодо підвищення складових адаптаційного потенціалу особистості, формування системи соціального менеджменту сучасного підприємства та зниження фінансово-інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
Особлива увага в дослідженнях надається глобалізаційним світовим процесам, їх впливові на розвиток підприємства та особистості й врахуванню їх при визначенні провідних напрямів розвитку незалежної держави.

Наша електронна пошта

ifp@snu.edu.ua

Контакти: тел. +380993428229;

В.о. зав.кафедри – к.філол.н. Семенець Ольга Сергіївна

Контакти:

e-mail: semenets.olha@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Сьогодні, в умовах стрімкої інтеграції України в західний соціальний, економічний та культурний простір, знання іноземної мови є вже не перевагою, а необхідністю. Все актуальнішим стає твердження Й. В. Гете «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина», адже знання іноземної мови не лише допомагає майбутньому фахівцю знайти високооплачувану роботу, а й відкриває двері у світ інших культур, традицій, літератури, науки та мистецтва.

Кафедра іноземної філології та перекладу входить до складу факультету гуманітарних та соціальних наук Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і є випусковою кафедрою за двома спеціальностями 035 Філологія (рівень вищої освіти – бакалавр) та 014 Середня освіта (рівень вищої освіти – магістр).

Викладачі кафедри здійснюють підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці перекладачів та вчителів, які здатні як приймати активну участь в реалізації євроінтеграційної стратегії України в економічній, соціальній та культурній сферах, так і сприяти реінтеграції деокупованих територій. Окрім викладання фахових дисциплін, що становлять базу теоретичної та практичної підготовки майбутнього перекладача та вчителя, науково-педагогічні працівники забезпечують викладання англійської, німецької та французької мов студентам немовних спеціальностей, що дозволяє залучити до вивчення іноземних мов якомога більшу аудиторію студентів.

Історія кафедри

Кафедра іноземної філології та перекладу має цікаву, а подекуди і складну історію, яка почалась 27 лютого 1967 р. зі створення кафедри іноземних мов, але ще у 1921-1922 роках серед 17 перших викладачів тоді ще Луганського вечірнього робітничого технікуму (пращур нашого СНУ) вже були викладачі іноземних мов.

 У 2000 році на базі кафедри професійної мовної підготовки було створено кафедру теорії та практики перекладу германських та романських мов. За цей період кафедра підготувала і випустила більше тисячі висококваліфікованих фахівців у сфері перекладу, германо-романської філології і викладання іноземних мов.

У зв’язку з переміщенням до м. Сєвєродонецьк та реорганізацією СНУ імені В. Даля у листопаді 2015 року відбулося об’єднання кафедр іноземних мов, англійської мови, іншомовної підготовки іноземних громадян та секції іноземних мов з кафедри гуманітарних і соціальних наук у кафедру іноземних мов та професійної комунікації. На базі ж випускової кафедри теорії і практики перекладу германських і романських мов у результаті приєднання до неї кафедри практики іноземних мов було створено кафедру германо-романської філології та перекладу.

Після початку повномасштабного вторгнення Східноукраїнський національний університет імені В. Даля було знову переміщено, тепер до столиці України – Києва. І в березні 2023 року в рамках оптимізації об’єднано кафедру германо-романської філології та перекладу і кафедру іноземних мов та професійної комунікації в одну – кафедру іноземної філології та перекладу, яка сьогодні готує спеціалістів в галузі гуманітарних та педагогічних наук.

Сьогодні кафедра здійснює набір, підготовку та випуск фахівців за наступними ступенями вищої освіти:

 • “бакалавр” за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 035 «Філологія» за спеціалізацією:

• 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 • “магістр” за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта» за спеціалізацією:

• 014.021 англійська мова і література

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • за бакалаврською освітньо-професійною програмою Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
 • Практичний курс англійської мови
 • Практичний курс німецької мови
 • Практичний курс французької мови
 • Практика перекладу з іноземної мови
 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Порівняльна граматика іноземної та української мов
 • Порівняльна стилістика іноземної та української мов
 • Лінгвокраїнознавство країн основної та другої іноземних мов
 • Граматичні проблеми перекладу
 • Проблеми перекладу науково-технічної літератури
 • Проблеми перекладу соціально-економічної літератури
 • Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається
 • Історія іноземної мови
 • Методика викладання іноземної мови
 • Особливості перекладу художніх творів та їх редагування 
 • за магістерською освітньо-професійною програмою Середня освіта. Мова і література (англійська) 
 • Методика викладання іноземної мови у ЗЗСО та ЗВО
 • Методика викладання зарубіжної літератури  у ЗЗСО  та ЗВО
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови
 • Практичний курс другої іноземн6ої мови
 • Теорія і методика науково-педагогічних досліджень
 • Латинська мова
 • Лінгвокраїнознавство

Окрім цього кафедра забезпечує викладання іноземної мови студентам усіх рівнів освіти – бакалаврату, магістратуру та аспірантури – в СНУ ім. В. Даля, пропонуючи такі курси:

 • іноземна мова (англійська, французька, німецька);
 • друга іноземна мова;
 • іноземна мова спеціальності;
 • ділова іноземна мова (англійська, французька, німецька);
 • латинська мова;
 • іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів бакалаврських програм;
 • іноземна мова для студентів магістерських програм;
 • іноземна мова для майбутніх науковців.

Викладачі кафедри

Наукова робота

Кафедра іноземної філології та перекладу має цікаву, а подекуди і складну історію, яка почалась 27 лютого 1967 р. зі створення кафедри іноземних мов, але ще у 1921-1922 роках серед 17 перших викладачів тоді ще Луганського вечірнього робітничого технікуму (пращур нашого СНУ) вже були викладачі іноземних мов.

 У 2000 році на базі кафедри професійної мовної підготовки було створено кафедру теорії та практики перекладу германських та романських мов. За цей період кафедра підготувала і випустила більше тисячі висококваліфікованих фахівців у сфері перекладу, германо-романської філології і викладання іноземних мов.

У зв’язку з переміщенням до м. Сєвєродонецьк та реорганізацією СНУ ім. В. Даля у листопаді 2015 року відбулося об’єднання кафедр іноземних мов, англійської мови, іншомовної підготовки іноземних громадян та секції іноземних мов з кафедри гуманітарних і соціальних наук у кафедру іноземних мов та професійної комунікації. На базі ж випускової кафедри теорії і практики перекладу германських і романських мов у результаті приєднання до неї кафедри практики іноземних мов було створено кафедру германо-романської філології та перекладу.

Після початку повномасштабного вторгнення Східноукраїнський національний університет імені В. Даля було знову переміщено, тепер до столиці України – Києва. І в березні 2023 року в рамках оптимізації об’єднано кафедру германо-романської філології та перекладу і кафедру іноземних мов та професійної комунікації в одну – кафедру іноземної філології та перекладу, яка сьогодні готує спеціалістів в галузі гуманітарних та педагогічних наук.

Сьогодні кафедра здійснює набір, підготовку та випуск фахівців за наступними ступенями вищої освіти:

 • “бакалавр” за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 035 «Філологія» за спеціалізацією:

• 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 • “магістр” за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта» за спеціалізацією:

• 014.021 англійська мова і література

Наукова робота кафедри охоплює широкий спектр актуальних спеціалізованих та міждисциплінарних досліджень, що здійснюються за двома науковими темами: 

 • «Дослідження германських та романських мов і перекладу у крос-культурному аспекті»
 • «Тенденції розвитку мовної освіти у ХХІ столітті».

Науково-педагогічні працівники кафедри використовують різноманітні напрямки організації науково-дослідної роботи:

 • проведення наукових досліджень у галузі перекладознавства, лінгвістики, літературознавства, лінгводидактики, методики викладання;
 • організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях;
 • підготовка та видання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, наукових статей та тез доповідей;
 • встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами України;
 • організація науково-дослідної роботи студентів.

Наша електронна пошта

е-mail: pedagogika@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – дійсний член (академік) НАПН України, д.п.н., професор Шевченко Галина Павлівна

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchenko@snu.edu.ua, shevchencko.gala@gmail.com

Вступне слово про відділення педагогіки

Кафедра здійснює фахову підготовку:

– бакалаврів з професійної освіти за трьома  напрямами:

1. (015.34) «Професійна освіта. Машинобудування». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією машинобудування

2. (015.36) «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості

3. (015.17) «(015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією цифрові технології

Сферою працевлаштування бакалаврів з професійної освіти є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти й науки: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, виробничі підприємства, конструкторські, проєктні організації, комп’ютерні центри, а також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу.

Бакалавр спеціальності 015.34 «Професійна освіта. Машинобудування» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік; технік з підготовки виробництва; технік-конструктор; начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстерні; майстер; майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач) виробничої лабораторії.

Бакалавр спеціальності 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік; технік з підготовки виробництва; технік-конструктор; модельєр-конструктор; начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстерні; майстер; майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач) виробничої лабораторії.

Бакалавр спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; вчитель інформатики; технік-програміст; оператор електронно-обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі управління; керівник підрозділів комп’ютерних послуг.

магістрів за двома спеціальностями:

1. (015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології». Кваліфікація: магістр з професійної освіти

2. (011) «Освітні, педагогічні науки». Кваліфікація: магістр з освітніх, педагогічних наук

Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти й науки, молоді та спорту України: заклади системи вищої та додаткової професійної освіти різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти, комп’ютерні центри, наукові, конструкторські, проєктні організації, а також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу. Магістр зазначеної спеціальності може обіймати посади: викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального-виховного закладу, асистент, інженер-дослідник з комп’ютерних систем, адміністратор комп’ютерної системи або мережі; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, аналітик комп’ютерних систем.

Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (011) «Освітні, педагогічні науки» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти та науки, молоді та спорту України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти. Магістр зазначеної спеціальності може обіймати посади: асистент; викладач вищого навчального закладу; методист заочних шкіл і відділів; викладач професійного навчально-виховного закладу, завідувач лабораторії, методист, молодший науковий співробітник.

– аспірантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

– докторантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

Результативно діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 29.051.06 за двома спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Історія відділення педагогіки

У 2003 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля було відкрито відділення педагогіки (наказ №6 від 15.03.2003 р.), куди входять: кафедра педагогіки, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, в структурі якого функціонує Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти».

Загальна інформація про відділення педагогіки

Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини об’єднує науковців з різних регіонів України, які плідно працюють у 14 науково-дослідних лабораторіях та 3 науково-дослідних центрах з проблем духовності, духовної культури особистості та духовної безпеки української нації. Важливим структурним підрозділом Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини є Міжнародна кафедра ЮНЕСКО, яка плідно співпрацює з вітчизняними кафедрами ЮНЕСКО, а також кафедрами ЮНЕСКО Німеччини, Канади, США, Великої Британії, Туреччини, Ізраїлю, Австрії, Австралії, Скандинавських країн, Нової Зеландії та інших країн, що дає позитивні результати у науково-дослідній роботі й освітній діяльності.

Відділення педагогіки випускає фаховий збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який включено до Міжнародної бази даних Ulrich’s Periodical Directory (2013 р.), до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (2013 р.), до повнотекстової бази даних Open Academic Journals Index (2014 р.), Google Scholar (2014 р.), Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського (2008 р.).

Інформація про очільника кафедри

Кафедру педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля очолює дійсний член (академік) НАПН України, академік Міжнародної Слов’янської педагогічної академії освіти імені Яна Амоса Коменського, член Бюро відділення вищої школи національної Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, директор НДІ духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», засновник наукової школи «Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва», доктор педагогічних наук, професор Галина Павлівна Шевченко.

Під її керівництвом захищено 23 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій. Г.П.Шевченко є головою спеціалізованої вченої ради (Д29.051.06) із захисту докторських та кандидатських дисертацій з педагогіки зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2004 року Г.П.Шевченко є головним редактором збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який внесено до реєстру фахових видань ВАК України, а з 2013 року включено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International».

Вона є засновником нового напряму в педагогічній науці: «Взаємодія мистецтв в художньо-естетичному вихованні і розвитку учнівської молоді», провідним фахівцем в галузі теорії та методики виховання, автором більше 230 наукових праць з проблематики духовності особистості, духовної культури, духовно-моральних та естетичних аспектів життєдіяльності людини, її ціннісних орієнтацій та ціннісно-смислових настанов. За вагомий внесок у розвиток сучасної педагогічної науки, духовне, моральне, естетичне виховання підростаючого покоління, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, плідну і творчу наукову працю професор Шевченко Г.П. нагороджена почесним званням України «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996), орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня» (від 3 березня 2006 р. № 191), золотою медаллю К.Д.Ушинського (2009), медаллю Г.Сковороди (19 травня 2011), медаллю В.Мономаха (2015), знаком «Відмінник народної освіти України», знаком «Петро Могила» (2011), медаллю «За заслуги перед Луганщиною», орденом «2000 років Різдва Христова»(2000), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Національної академії наук України (2005). Г.П.Шевченко у числі перших науковців України була обрана Членом-кореспондентом АПН України (1992). У 2010 році їй присуджене почесне звання «Почесний професор Східноукраїнського національного університету». У 2016 році Г.П.Шевченко визнана Вченим року. 20 жовтня 2016 року її обрано дійсним членом (академіком) НАПН України.

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchenko@snu.edu.ua, shevchencko.gala@gmail.com

Викладачі кафедри

Шевченко Галина Павлівна, завідувачка кафедри, дійсний член (академік) НАПН України, д.п.н., професор 

Зеленов Євгеній Анатолійович, д.п.н., професор

Антоненко Тетяна Леонардівна, д.психол.н., професор

Рашидова Світлана Станіславівна, к.п.н., доцент

Сафонова Ірина Олексіївна, к.п.н., доцент

Олексієнко Оксана Григорівна, к.п.н., доцент

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри педагогіки охоплює широкий спектр напрямів організації та виконання науково-дослідної роботи: проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференцій, активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; видання збірнику наукових праць, керівництво науково-педагогічними дослідженнями (докторськими та кандидатськими дисертаціями), опанування при захисті докторських і кандидатських дисертацій, підготовку та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідну роботу студентів.