Наше розташування:

ауд. № 330, проспект Центральний 59-а,

м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Декан факультету

к.е.н., доцент Федорова Альона Вікторівна


В.о. заступника декана з навчально-методичної та виховної роботи – ст. викладач Бровендер Олена Олександрівна

е-mail: obrovender@snu.edu.ua, brovender@ukr.net

Наші контакти

е-mail: ffps@snu.edu.ua,

тел. +38(095)4121555

Наші контакти

е-mail: ukr_mova@snu.edu.ua,

тел. +38(050)1800740

Завідувач кафедри – к.пед.н., доцент Бондаренко Галина Петрівна

Контакти: тел. +380501800740, е-mail: bond18@snu.edu.ua, galyna.p.bondarenko@gmail.com

Наше розташування:

ауд. 326, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 
061 Журналістика
014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

Загальна інформація про кафедру

Кафедра української філології та журналістики об’єднала освітні й науковішколи далівців-філологів і далівців-фахівців з масових комунікацій, що обумовлено її створенням на базі кафедри української мови та літератури і кафедри журналістики. Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямами: журналістика, середняосвіта.

На кафедрі викладають дисципліни циклу підготовки фахівців з української мови і літератури та методик їх викладання, а також циклу підготовки журналістів. Студенти готуються до журналістської, публіцистичної, аналітичної, громадської та організаційно-управлінської діяльності в засобах масової інформації, викладацької діяльності в закладах середньої і вищої освіти. Випускники спеціальності 061 «Журналістика» зможуть працювати кореспондентами, репортерами, ведучими теле- та радіопрограм, копірайтерами, редакторами, головними редакторами, коректорами, керівниками в різних мас-медіа, у видавництвах, працювати керівниками пресслужб в установах та на підприємствах. Випускники спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» зможуть бути референтами з питань лінгвістичної інформації, автоматично обробляти тексти й створювати їхній дизайн, працювати вчителями й викладачами філологічних дисциплін, передусім української мови та літератури, а також світової літератури.

Історія кафедри

Кафедра української філології та журналістики створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату історію. Вона поєднала склад кафедр української мови та літератури і журналістики СНУ ім. В. Даля. Кожна з кафедр мала свою історію становлення й розвитку.

Цикл дисциплін підготовки фахівця із середньої освіти, викладача української мови та літератури:

Вступ до мовознавства
Сучасна українська літературна мова (фонетика та фонологія)
Усна народна творчість
Вступ до літературознавства
Історія світової літератури (від античності до модернізму)
Загальна педагогіка та історія педагогіки
Давня українська література
Сучасна українська літературна мова (лексикологія і фразеологія)
Історія української літератури перша половина 19 століття
Методика навчання української мови в ЗСО
Методика навчання української літератури в ЗСО
Сучасна українська літературна мова (синтаксис)
Історія української літератури 20 століття
Інтерактивні та інноваційні технології навчання української мови ат літератури в ЗСО
Вікова педагогічна психологія
Психолінгвістика
Історія української мови
Виразне читання
Культура фахового мовлення вчителя
Лінгвістика тексту
Орфографічний практикум
Пунктуаційний практикум
Лінгвокультурологія
Сучасна українська літературна мова (стилістика)
Теорія літератури (літературні напрями й стилі)
Українська лексикографія
Українська мова в соціолінгвістичному аспекті
Художня література для дітей

Цикл дисциплін підготовки журналіста:

Українська мова у професійному спілкуванні
Масова комунікація та інформація
Основи журналістики
Журналістська етика
Журналістикознавство
Журналістський фах
Історія української журналістики
Історія зарубіжної журналістики
Еристика. Теорія і практика аргументації
Орфографія та пунктуація
Реклама та зв’язки з громадськістю
Літературознавство
Літературний стиль
Історія української літератури
Основи журналістської майстерності
Проблематика видань
Культура мовлення в ЗМК
Міжнародна журналістика
Видавнича справа та редагування

Інформація про очільника кафедри

Бондаренко Галина Петрівна, к.пед.н., доцент

Завідувачка кафедри української філології та журналістики з серпня 2016 року. З 2014 по 2016 рік була заступником декана філологічного факультету з навчально-виховної роботи. Член Вченої ради СНУ ім. В. Даля, голова методичної комісії факультету гуманітарних наук психології та педагогіки, член Методичної ради СНУ ім. В. Даля.

2008 року захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 на тему „Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України”.

Постійним член журі обласного конкурсу-захисту робіт МАН секції «Українська література», розробник завдань з української мови II етапу олімпіади з української мови та літератури для учнів ЗСО, експерт МОН підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Має понад 70 наукових публікацій, серед яких 9 навчальних посібників, 3 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Дослідницькі інтереси: методика навчання української мови, соціолінгвістичний аспект дослідження мови, психолінгвістичні чинники формування національно мовної особистості.

Контакти: тел. +380501800740, е-mail: bond18@snu.edu.ua, galyna.p.bondarenko@gmail.com

Викладачі кафедри

Бондаренко Галина Петрівна

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)
 • стаж роботи – 24 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методика навчання української мови, соціолінгвістичний аспект дослідженнямови, психолінгвістичні чинники формування національномовної особистості, методика викладання філологічних дисциплін у ЗВО;
 • публікації (загальна кількість) – 90
 • контактна інформація – e-mail: bond18@snu.edu.ua, galyna.p.bondarenko@gmail.com; тел.: +38-050-180-07-40

Пустовіт Валерія Юріївна

 • посада – професор
 • вчене звання – професор
 • науковий ступінь – доктор філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література
 • стаж роботи – 24 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – націєтворчий дискурс української письменницької мемуаристики ХІХ ст.
 • публікації (загальна кількість) – 15
 • контактна інформація – e-mail: v.pustovit@email.ua, pust18@snu.edu.ua

Шепетко Юлія Миколаївна

 • посада – доцент
 • вчене звання –
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова)
 • стаж роботи – 20 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методика викладання філологічних дисциплін у ЗВО та ЗСО, методика застосування комп’ютерних засобів навчання в освітньому процесі
 • публікації (загальна кількість) – 23
 • контактна інформація – e-mail: jshep@i.ua, shepetko@snu.edu.ua

Глуховцева Ірина Ярославна

 • посада – доцент
 • вчене звання –
 • науковий ступінь – кандидат філологічних наук зі спеціальності – 10.01.02 – українська мова
 • стаж роботи – 11 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – неофраземіка сучасної української літературної мови; динаміка української фразеології кінця ХХ – поч. ХХІ ст.; фразеологія сучасного художнього дискурсу як культурний феномен
 • публікації (загальна кількість) – 60
 • контактна інформація – irynayaroslavna@gmail.com, gluh18@snu.edu.ua

Кравченко Олена Леонідівна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література
 • стаж роботи – 18 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – історія української літератури ХХ ст., підготовка фахівців ЗМІ в сучасному науково-дослідницькому університеті: теоретичні та методологічні аспекти
 • публікації (загальна кількість) – 53
 • контактна інформація – zahariy907@gmail.com, krav18@snu.edu.ua

Кошман Ірина Миколаївна

 • посада – доцент
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – російська мова
 • стаж роботи – 35 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – східнослов’янське далезнавство і загальне медіа-літературознавство, специфіка медійного соціально-політичногодіалогу та еволюція комунікативних технологій в Україні
 • публікації (загальна кількість) – 113
 • контактна інформація – iryna-koshman@ukr.net, kosh18@snu.edu.ua

Карловас Олена Адасівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 29 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – естетизація навчально-виховного процесу; виховання мовної особистості; формування свідомості та самосвідомості студентів у процесі викладання української мови
 • публікації (загальна кількість) – 35
 • контактна інформація – olena-karlovas@ukr.net, karl18@snu.edu.ua

Пустоварова Олена Олександрівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 40 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дослідження сучасного функціонування української мови та її утвердження як державної мови в Україні, теоретико-методологічні засади вищої освіти
 • публікації (загальна кількість) – 17
 • контактна інформація – elenapustowarowa@gmail.com, pustovarova@snu.edu.ua

Галенко Анна Миколаївна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 10 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Методика викладання української мови у вищій школі. Формування культурологічної компетентності майбутніх фахівців
 • публікації (загальна кількість) – 23
 • контактна інформація – galenko.anna.m@gmail.com, galenko@snu.edu.ua

Токар Наталія Володимирівна

 • посада – старший викладач
 • стаж роботи – 9 років
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дидактичні засади викладання української літератури в ЗСО, художнє осмислення національної свідомості в історичній прозі
 • публікації (загальна кількість) – 23
 • контактна інформація – nataljatokar@bigmir.net, toka18@snu.edu.ua

Наукова робота

Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри проводять за такими напрямами: українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: націєтворчий дискурс, жанрові модифікації письменницьких щоденників кінця ХХ – початку ХХI ст., національні основи викладання української літератури у ВНЗ, методичні аспекти інноваційного вивчення біографії письменника в школі, українська мова в різних ситуаціях професійного спілкування; лінгводидактичні основи формування фахової комунікативної компетенції студентів ВНЗ; динамічні процеси в системі фахової української мови; проблеми досліджування української термінології; теорія і практика викладання філологічних дисциплін у вищій школі, фахова мова викладача-філолога, східнослов’янське далезнавство і загальне медіа-літературознавство, специфіка медійного соціально-політичногодіалогу та еволюція комунікативних технологій в Україні, підготовка фахівців ЗМІ в сучасному науково-дослідницькому університеті: теоретичні та методологічні аспекти тощо.

Наші контакти

е-mail: health@snu.edu.ua,

тел. +38(066)7302809

Завідувач кафедри – доктор психол.н., професор, Завацький Юрій Анатолійович

Контакти: тел. +380667302809, е-mail: zavackij_ya@snu.edu.ua, zavatski65@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 325, 321 Головного корпусу, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнем вищої освіти бакалавра за денною формою навчання за спеціальностями:

 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалаврат);​ 
 • 053 «Психологія»  освітня програма «Психологія фізичної реабілітації»  (бакалаврат та магістратура)

Кафедра здійснює викладання дисципліни «Фізичне виховання» на всіх факультетах університету

Загальна інформація про кафедру

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання об’єднала освітні й наукові школи фізичної реабілітації та виховання, охорони здоров’я людини та спорту що обумовлено її створенням на базі кафедр фізичного виховання та проблем людини і філософії здоров’я.
Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно за напрямом: 227 «Фізична терапія; ерготерапія» в галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою спеціальностей з фізичного виховання, спорту і здоров’я людини та фізичної реабілітації. Основною метою діяльності кафедри є засвоєння методів відновлення здоров’я; засобів екологічної реабілітації людини та середовища її проживання; засобів формування системного світогляду, розширення мережі підготовки особистості як в області фізичної, так і психосоціальної реабілітації.

Історія кафедри

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр фізичного виховання та проблем людини і філософії здоров’я. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в десятиріччя.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Фізичне виховання
Долікарська медична допомога при невідкладних станах
Загальна теорія здоров’я
Анатомія та фізіологія людини
Види, теорії і технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності
Діагностика і моніторинг рівня здоров’я
Гігієна
Фізіологія центральної нервової системи, вищої нервової діяльності та основи психофізіології
Лікувальна фізкультури та основи фізичної реабілітації
Медико-соціальні основи здоров’я
Психовалеологія та психічна регуляція станів організму
Технічні засоби реабілітації з основами фізіотерапії
Методи навчання основ здоров’я, проведення виховної роботи з формування мотивації до здорового способу життя та проведення санпросвітницької роботи
Основи раціонального харчування
Основи неврології та психіатрії
Масаж
Здоров’язберігаючі педагогічні технології
Основи клінічної патології
Соціальна реабілітація

Інформація про очільника кафедри

Завацький Юрій Анатолійович, доктор психологічних наук, професор, магістр з фізичного виховання та спорту, викладач фізичного виховання вищих навчальних закладів.
Відповідальний редактор фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи», який включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), статті якого індексуються у Google Scholar, IndexCopernicus.
Організатор та координатор міжнародної конференцій: «Актуальні питання здоровязбереження у координатах сучасних парадигм». Автор та співавтор 96 наукових праць, з яких 1 одноосібна монографія, 11 розділів у колективних монографіях, 3 навчально-методичних посібника, 55 статей у наукових фахових виданнях із психології (з них 20 статей – у наукометричних виданнях, зокрема 2 статті – у наукометричній базі Scopus, 1 стаття у наукометричній базі Web of Science, 6 статей у міжнародних періодичних виданнях); публікації у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. Зокрема, монографії: «Психологічні засади соціальної мобільності особистості в умовах суспільних трансформацій»; «Психологічні засади подолання наслідків професійного стресу»; «Розвиток комунікативної компетентності особистості в полікультурному середовищі вищого навчального закладу»; «Формування індивідуальних стилів управлінської діяльності: соціально-психологічний аспект»; «Соціально-психологічні основи здоровʼязберігаючих технологій»; «Комунікативна компетентність майбутніх фахівців медичної галузі»; «Адаптаційний потенціал особистості: медико-соціальний вимір»; «Соціально-психологічні особливості подолання особистісних деструкцій в умовах тимчасової втрати працездатності»; «Соціально-психологічні складові розвитку обдарованої особистості»; «Психологічні основи розвитку особистості»; «Особистісно-професійна адаптація фахівців соціономічного профілю у проблемогенному соціумі»; «Психологічні засади проектування та прогнозування розвитку особистості», «Психологічні основи професіоналізації особистості в умовах освітньої взаємодії», «Психологія спеціальної освіти», «Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя особистості в стосунках подружжя», навчально-методичні посібники «Психологія спорту» «Спортивна медицина і фізична реабілітація в структурно-логічних схемах»; «Засоби фізичної реабілітації та медико-соціальні основи здоровʼязбереження людини».
Контакти: тел. +380667302809, е-mail: zavackij_ya@snu.edu.ua, zavatski65@gmail.com

Викладачі кафедри

Завацький Юрій Анатолійович

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– магістр з фізичного виховання; викладач фізичного виховання вищих навчальних закладів

– стаж роботи – 24 роки

– основні напрямки наукових досліджень – психологія спорту; психогігієна спорту; психодіагностика в спорті; психологічні основи професійної майстерності вчителя фізичної культури; психологічні основи формування особистості у фізичному вихованні; фізична терапія та ерготерапія.

– загальна кількість публікацій – 96

– контактна інформація: e-mail: zavackij_ya@snu.edu.ua, zavatski65@gmail.com телефон (066) 730-28-09

Шаповалова Валентина Андріївна

– посада – професор

– вчене звання – професор, заслужений діяч науки і техніки України

– науковий ступінь – доктор медичних наук

– стаж роботи – 38 роки

– основні напрямки наукових досліджень – функціональна і фізична підготовленість дітей шкільного віку в онтогенезі –діагностика і оздоровлення не-медикаментозними засобами

– загальна кількість публікацій – 100

– контактна інформація: shapovalova@snu.edu.ua, kaf.zl.fv@gmail.com

Гєтта Олена Миколаївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат медичних наук

– стаж роботи – 24 роки

– основні напрямки наукових досліджень – педіатрія, соціальна педіатрія, дитяча гастроентерологія, фізична терапія, ерготерапія.

– загальна кількість публікацій – 19

– контактна інформація: e-mail: gett18@snu.edu.ua, agetta9@ukr.net 0509897579, 0974654544 – вайбер

Сухенко Ігор Іванович

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат історичних наук

– стаж роботи – 21 рік

– основні напрямки наукових досліджень –лікувально-фізична культура, масаж та самомасаж, підготовка студентів в групах спортивного вдосконалення, раціональна побудова тренувального процесу студентів у залі атлетичної гімнастики, оптимізація тренування спортсменів-борців

– загальна кількість публікацій – 31

– контактна інформація: e-mail: suhe18@snu.edu.ua, fv.suhenco@gmail.com

Хатіпов Михайло Олександрович

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 30 років

– основні напрямки наукових досліджень – підготовка студентів у групах спортивного вдосконалення; формування професійно важливих фізичних і психічних якостей студентів; організація реабілітаційної допомоги студентам на заняттях з фізичного виховання

– загальна кількість публікацій – 10

– контактна інформація: e-mail: hatipov@snu.edu.ua, kaf.zl.fv@gmail.com

Кривобогова Наталія Петрівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 36 років

– основні напрямки наукових досліджень – Теоретичні і методичні основи фізичного виховання; формування оздоровчих і тренувальних програм; формування оздоровчих і тренувальних програм

– загальна кількість публікацій – 10

– контактна інформація: e-mail: kriv18@snu.edu.ua, kaf.zl.fv@gmail.com

Янович Ірина Вікторівна

– посада – старший викладач

– магістр з фізичної терапії; ерготерапії

– стаж роботи – 3 роки

– майстер спорту міжнародного класу; олімпійська чемпіонка з велоспорту

– основні напрямки наукових досліджень – використання нетрадиційних видів гімнастики на заняттях фізичною культурою; формування оздоровчих і тренувальних програм; гімнастика та здоровий спосіб життя

– загальна кількість публікацій – 9

– контактна інформація: e-mail: iano18@snu.edu.ua, yanovich.iv@ukr.net

Лук’янюк Олександр Васильович

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 32 роки

– основні напрямки наукових досліджень – використання вправ зі східних єдиноборств на заняттях фізичного виховання; спортивно-масова робота у студентських спортивно-оздоровчих таборах; хвороби цивілізації та здоров’я нації; основи фізичної терапії.

– загальна кількість публікацій – 20

– контактна інформація: e-mail: luki18@snu.edu.ua, 64lav@ukr.net

Мірошникова Наталя Сергіївна

– посада – старший викладач

– майстер спорту з багатоборству

– стаж роботи – 17 років

– основні напрямки наукових досліджень – методики виховання швидкісно-силових якостей у студентів з метою вдосконалення процесу з фізичного виховання; розвиток фізичних якостей методом кругового тренування в навчально-виховному процесі з фізичного виховання.

– загальна кількість публікацій – 15

– контактна інформація: e-mail: miro18@snu.edu.ua, kaf.zl.fv@gmail.com

Циганок Дмитро Миколайович

– посада – старший викладач;

– майстер спорту з карате;

– стаж роботи – 2 роки;

– основні напрямки наукових досліджень – лікувальна фізкультура; основи фізичної реабілітації; фізична реабілітація при порушеннях та травмах;

– загальна кількість публікацій – 10;

– контактна інформація: e-mail: ciga18@snu.edu.ua, mr.cigan87@ukr.net


Блискун Олена Олександрівна

– посада – доцент

– вчене звання – немає

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 8 років

– основні напрямки наукових досліджень: чинники агресивної поведінки молоді; адаптивні можливості особистості; особливості загальних проблем молоді та формування віртуальних спільнот; соціально-психологічні особливості спілкування та соціальної перцепції в мережі Інтернет тощо.

– загальна кількість публікацій – 40

– контактна інформація: e-mail: bliskun@snu.edu.ua, bliskoon@ukr.net

Наукова робота

Наукова робота кафедри здоров’я людини та фізичного виховання охоплює широке коло інтересів в сфері виховання фізичної культури, здорового способу життя та бережного ставлення до власного здоров’я та здоров’я громадян України.
Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують за такими напрямами: психосемантична регуляція функціональних систем людини, соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя особистості, психологічні умови соціальної реабілітації особистості з розладами адаптації, комплексний психофізіологічний контроль в системі багаторічної підготовки спортсменів, вплив фізичних навантажень різної інтенсивності на метаболічний та імунний статус спортсменів, дослідження змін серцево-судинної системи і перекісного окислення ліпідів при важких фізичних навантаженнях та їх корекція.

Наші контакти

е-mail: social_rb@snu.edu.ua

тел. +38(066)7232528

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Завацька Наталія Євгенівна

Контакти: тел. +380667232528, е-mail: zavadska@snu.edu.ua, n.e.zavadska@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 330а, 321 Головного корпусу, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавра і магістра за очною та заочною формами навчання за спеціальностями:

 • 053 «Психологія» освітні програми «Практична психологія», “Психологія соціальної роботи” (бакалаврат та магістратура);  ​ 
 • 231 «Соціальна робота» (бакалаврат та магістратура);​ 
 • 232 «Соціальне забезпечення» (магістратура); 
 • 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління соціальним закладом» (магістратура);
 • 053 Психологія (аспірантура та докторантура).​

Загальна інформація про кафедру

Кафедра практичної психології та соціальної роботи об’єднала освітні й наукові школи соціальної психології, управління і адміністрування, соціального забезпечення, що обумовлено її створенням на базі кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно за такими галузями знань: 05 соціальні та поведінкові науки (психологія), 23 соціальна робота, соціальне забезпечення, 07 управління та адміністрування (менеджмент).
На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою соціально-психологічних, економічних та управлінських спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати практичну психологічну, управлінську діяльність, ефективну соціальну допомогу та здійснювати дієву соціальну роботу.

Історія кафедри

Кафедра практичної психології та соціальної роботи створена наказом ректора 2 листопада 2015 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в десятиріччя.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Психологія ділового спілкування
Психологія особистісного росту та зрілості
Психологічне консультування
Психологічна корекція
Методи психотерапевтичної роботи
Психологія залежної поведінки
Психодіагностика
Основи клінічної та патопсихології
Інженерна психологія та психологія праці
Психологія роботи з персоналом
Психологія організацій
Педагогічні основи професійної діяльності
Система соціального захисту в Україні
Практикум з соціальної роботи. Прикладні методи в соціальній роботі.
Теорія соціальної роботи
Попередження та врегулювання ускладнень в соціальних і трудових відносинах
Соціальний аудит та інспектування
Система організації соціальних служб
Методи та організація соціальних досліджень
Історія соціальної роботи
Ведення професійних документів
Соціальна робота з різними групами клієнтів
Методи нарахування соціальних виплат
Соціальна консультування та реабілітація
Методики кількісного та якісного аналізу в соціальній сфері
Організація та управління соціальними закладами
Кадровий менеджмент в соціальних закладах
Діагностика соціовідносин у колективі

Інформація про очільника кафедри

Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Створила наукову школу «Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму», доробок якої визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою.
Зробила вагомий внесок у підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 15 докторських дисертацій та 67 кандидатських дисертації.
Очолює спеціалізовану Вчену раду СНУ ім. В. Даля з правом прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.
Головний редактор фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи», який включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), статті якого індексуються у Google Scholar, IndexCopernicus.
Багатократний переможець конкурсу «Вчений року СНУ ім. В. Даля» за результатами наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету та конкурсу «Кращій за професією». Координатор щорічних міжнародних конференцій та всеукраїнських семінарів: «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри» для молодих учених, аспірантів та студентів»; «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри».
Автор більш ніж 420 наукових праць, із них – 40 монографій, 7 навчальних посібників з питань психології, педагогіки, теорії та психології управління.
Контакти: тел. +380667232528, е-mail: zavadska@snu.edu.ua, n_zavatska@ukr.net

Викладачі кафедри

Завацька Наталія Євгенівна

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

– стаж роботи – 28 років

– основні напрямки наукових досліджень – визначення соціально-психологічних основ розвитку адаптаційного потенціалу особистості засобами інноваційних психотехнологій в умовах трансформаційних змін сучасного суспільства та розбудови держави

– загальна кількість публікацій – 420

– контактна інформація: e-mail: zavadska@snu.edu.ua, n.e.zavadska@gmail.com; тел.:  (066)723-25-28

Федорова Олена Вікторівна

– посада – декан факультету гуманітарних наук

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 10 років

– основні напрямки наукових досліджень – теорія і практика соціального аспекту в управлінні соціальними процесами та відносинами у соціальних закладах, фінансове забезпечення соціальної допомоги, соціальна робота.

– загальна кількість публікацій –70

– контактна інформація: e-mail: fedorova@snu.edu.ua, alenasky81@gmail.com

– тел.: +38-050-959-15-44

Тоба Маріанна Василівна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 22 роки

– основні напрямки наукових досліджень – групові норми як ресурс вищого рівня розвитку освітянського простору; психосемантичні методи як інструментарій вивчення соціально-психологічних особливостей норм в групах; соціально-автономні норми як вищий регулюючий чинник соціальної поведінки особистості; мотивація політичного вибору в контексті міграційних процесів і розвитку української громади за кордоном; гендерний аспект нормативної поведінки; діалоговий формат взаємодії в новому лінгвістично-культурному просторі

– загальна кількість публікацій –150

– контактна інформація: toba@snu.edu.ua,   телефон (050)9270449

Каширіна Євгенія Володимирівна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 6 років

– Напрями наукових досліджень: теоретико-методологічні засади психологічної науки; психологія особистості; соціальна психологія; вікова психологія та фізіологія; психологія здорового способу життя; етносоціологія; соціологія праці; соціологія масових комунікацій.

– загальна кількість публікацій – 32

– контактна інформація: e-mail: kashirina@snu.edu.ua, kashirinaevgeniya21@gmail.com, тел.: +38-050-855-51-30

Бровендер Олена Олександрівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 21 рік

– основні напрямки наукових досліджень – система соціального захисту в Україні; історія та теорія соціальної роботи; соціальний аудит та інспектування.

– загальна кількість публікацій – 15

– контактна інформація: e-mail: obrovender@snu.edu.ua, brovender@ukr.net

Побокіна Галина Миколаївна


– посада – старший викладач

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 7 років

– основні напрямки наукових досліджень – психологічне консультування; кадровий менеджмент у соціальних закладах; психотехніки особистісного росту; психологія управління та конфліктологія; психологія життєвого вибору особистості в період ранньої дорослості

– загальна кількість публікацій – 28

– контактна інформація: e-mail: pobokina@snu.edu.ua, galiva0189@ukr.net

Спицька Ліана Вікторівна

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 11 років

– основні напрямки наукових досліджень – cоціально-психологічні основи корекції афективних розладів в кризові періоди життя особистості зрілого віку; проблематика самореалізації та самопрезентації особистості у сучасному соціумі; етика психологічної роботи; розвиток особистості та проблеми геронтопсихології

– загальна кількість публікацій – 124

– контактна інформація: e-mail: spicka@snu.edu.ua, floweroflife2025@gmail.com

Горобець Аліса Ігорівна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 4 роки

– основні напрямки наукових досліджень – психодіагностика особистісних особливостей та міжособистісних відносин; інженерна психологія та психологія праці; мотивація поведінки та діяльності людини.

– загальна кількість публікацій – 14

– контактна інформація: e-mail: gorobec_ai@snu.edu.ua, Iesya_gorobets@ukr.net

Наукова робота

Наукова робота кафедри практичної психології та соціальної роботи охоплює широке коло інтересів в сфері соціальної психології, психології соціальної роботи, організації та управління підприємствами, теорії та методики управління освітою.
Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують за такими напрямами: соціально-психологічні чинники формування організаційної культури підприємства та особистості, функціональна компетентність керівника у формуванні управлінської команди, профорєнтаційна робота в системі «загальноосвітній навчальний заклад-вищий навчальний заклад», розробки й впровадження сучасних психотехнологій щодо підвищення складових адаптаційного потенціалу особистості, формування системи соціального менеджменту сучасного підприємства та зниження фінансово-інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
Особлива увага в дослідженнях надається глобалізаційним світовим процесам, їх впливові на розвиток підприємства та особистості й врахуванню їх при визначенні провідних напрямів розвитку незалежної держави.

Наші контакти

е-mail: psihology@snu.edu.ua,

тел. +38050-730-30-39; +38095-872-59-05; +38050-047-87-95;

Завідувач кафедри – д. психол. наук, проф. Бохонкова Юлія Олександрівна

Контакти: тел. +380507303039, е-mail: bohonkova@snu.edu.ua, lev0507303039@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 328 головного корпусу, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра психології та соціології веде підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, очною та заочною формами навчання спеціальністю 053 Психологія (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки), освітня програма «Психологія».

Загальна інформація про кафедру

Кафедра психології та соціології здійснює підготовку фахівців за сучасними освітніми програмами за спеціальністю 053 Психологія за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти, очною та заочною формами навчання (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки).
Випускники можуть працювати за наступними професійними напрямками: сфера освіти, як середньої, так і середньо-спеціальної, вищої (психолог, соціальний педагог, викладач психологічних дисциплін); охорона здоров’я і соціальна підтримка (центри психологічної реабілітації, наркодиспансери, психіатричні клініки, центри медико-психологічної експертизи, дома маляти, дома інвалідів, тощо); суспільна діяльність (психологічна підтримка, формування іміджу депутатів, партійних лідерів, участь у подоланні кризових ситуацій); спорт (психолог в спортивних командах, психологічний супровід спортсменів і тренерів); підприємства і організації (добір та розміщення персоналу, забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, формування і психологічна підтримка іміджу організації, формування управлінської команди, навчання співробітників психологічним умінням у сфері просування товарів і послуг, психологічне забезпечення формування рекламних образів товарів і послуг); індивідуальні послуги (психологічне консультування і психокорекція у галузі міжособистісних стосунків на роботі, в сім’ї, в особистому житті, подолання психологічних причин соматичних захворювань, оскільки останні наукові дослідження підтвердили, що будь-яке захворювання починається з психологічних аспектів і повністю виліковується тільки при їх усуненні; у галузі особистісного зростання і розвитку професійно значущих якостей, тощо); установах Міністерства внутрішніх справ (психолог-вихователь у в’язниці, психолог-психодіагност і реабілітолог).
Основними завданнями, які реалізує кафедра, є: забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої психологічної освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб регіону та держави в цілому; проведення навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи відповідно до програм підготовки фахівців різних спеціальностей університету та профілю кафедри.
Робота кафедри спрямована на удосконалення існуючих форм і видів занять зі здобувачами вищої освіти у відповідності до сучасних вимог до підготовки фахівців та у межах компетентнісного підходу з метою формування ключових компетенцій. Cклад кафедри – це високо кваліфіковані викладачі, що мають базову психологічну освіту, наукові ступені та вчені звання. Кафедра налічує 10 викладачів, серед яких 5 докторів психологічних наук, професорів, 3 кандидати психологічних наук, доценти, 1 старший викладач та 1 асистент з базовою психологічною освітою. Викладачі кафедри систематично підвищують професійну кваліфікацію та проходять курси підвищення кваліфікації та стажування (у тому числі й міжнародні), приймають участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, мають публікації у фахових та періодичних наукових виданнях, в тому числі й міжнародних та тих, що індексуються різноманітними наукометричними базами даних. На кафедрі психології та соціології систематично проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції (з міжнародною участю), а саме: «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства», за результатами яких друкуються збірники матеріалів конференцій. Працює Університетський центр медіації (керівник – О. Г. Лосієвська) та психологічна навчально-наукова консультаційна лабораторія. Кафедра підтримує наукові зв’язки з багатьма навчальними та науково-дослідними установами України і зарубіжжя. Заключено та реалізуються договори про співробітництво з різноманітними підприємствами та організаціями, серед яких: середні загальноосвітні школи № 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 20 м. Сєвєродонецька Луганської області, Головне управління пенсійного фонду України в Луганській області, Благодійний фонд «Надія по всьому світу», Луганський обласний центр зайнятості, ГО «Колегія поліграфологів України», Головне управління Національної поліції в Луганській області, Луганський обласний будинок дитини № 2, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, ПАТ «Державний ощадний банк України», Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» тощо. Широкий спектр договорів про співробітництво та баз практики дає можливість здобувачам вищої освіти підвищувати свою професійну майстерність в різних галузях психології.
Методична робота кафедри спрямована на створення навчально-методичних комплексів дисциплін у відповідності з сучасними вимогами до підготовки фахівців.

Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів;
 • психологія випереджальної стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін;
 • психологічні особливості системи цінностей правопорушника;
 • психологічні засади змінювання соціально-нормативної поведінки особистості;
 • когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків;
 • психологія розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю;
 • соціально-психологічні чинники подолання посттравматичних стресових розладів у молоді в умовах сучасного соціуму;
 • соціально-психологічні засади розвитку антиципації особистості в умовах життєвих змін;
 • психологічні чинники ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції;
 • соціально-психологічні засади особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю;
 • соціально-психологічні умови адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю;
 • емоційно-ціннісне ставлення до керівника в структурі управлінської взаємодії;
 • соціально-психологічні чинники агресивної поведінки молоді у мережах INTERNET;
 • соціально-психологічні основи реінтеграції молоді в умовах сучасного соціуму.

Суспільна та професійна діяльність кафедри спрямована на психологічну підтримку, формування іміджу депутатів, партійних лідерів, участь у подоланні кризових ситуацій, психологічний супровід спортсменів і тренерів, робота із підприємствами і організаціями із добору та розміщення персоналу, забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, формування і психологічну підтримка іміджу організації, формування управлінської команди, навчання співробітників психологічним умінням у сфері просування товарів і послуг, психологічне забезпечення формування рекламних образів товарів і послуг); взаємодія із центрами психологічної реабілітації, наркодиспансерами, психіатричними клініками, центрами медико-психологічної експертизи, будинками малюка, будинками інвалідів тощо.

Історія кафедри

Кафедра психології та соціології як базовий структурний підрозділ університету створена наказом ректора проф. О. В. Поркуян 8 серпня 2016 року після переміщення Східноукраїнського національного університету до м. Сєвєродонецьк Луганської області, але має багаторічну історію. Вона поєднала у собі кафедри психології та соціології університету. Кожна з цих кафедр існувала вже більш, ніж 20 років. Кафедра психології була створена у складі університету 3 липня 1998 року Третьяченко Вікторією Віталіївною – доктором психологічних наук, професором, Заслуженим діячем науки і техніки України. Перший набір на навчання студентів за спеціальністю «Психологія» відбувся у 1999 році. Навчальний процес забезпечували такі фахівці, як Л. В. Вереіна, С. Д. Іванова, В. Д. Теліс, О. О. Левченко, Н. Є. Завацька, С. О. Гарькавець, П. П. Скляр, Ю. О. Бохонкова, О. Г. Лосієвська, О. В. Літвінова, В. О. Третьяченко, О. Ом. Левченко, О. О. Мітічкіна, Л. В. Боханова, В. В. Левченко, Н. В. Провоторова, О. В. Пелешенко та багато інших фахівців.

Протягом багатьох років колектив кафедра займався розробкою держбюджетних тем, серед яких: «Культура та професіоналізм соціально-психологічних інноваційних технологій у вищій школі», «Формування психологічних особливостей тендерних відносин і тендерної поведінки студентської молоді», «Соціально-психологічне забезпечення інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи», «Соціально-психологічні механізми навчання у вищий школі за новими інноваційними технологіями», «Психологія суспільної кризи».

До 2014 року кафедра готувала фахівців-психологів у Євпаторійському, Феодосійському і Антрацитівському відділеннях університету.

Науковцями кафедри за роки її існування підготовлено та видано велику кількість монографій, навчальних посібників, фаховий збірник наукових праць “Теоретичні і прикладні проблеми психології”, де друкувались статті фахівців регіону, докторантів, аспірантів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та закладів вищої освіти України, а також вчених у галузі психології за напрямками «Педагогічна психологія», «Психологія освіти», «Психологія управління», «Соціальна психологія», «Клінічна та патопсихологія психологія», «Конфліктологія», «Гендерна психологія» тощо.

Протягом усіх років свого існування кафедра впевнено займає гідне місце у структурі університету, займається активною науковою та видавничою діяльністю, розширює міжнародне співробітництво, долучаючись до процесів освітньої та наукової євроінтеграції. Кафедра має багаторічну історію, що дозволило створити потужну науково-педагогічну, методологічну та виховну бази підготовки високо кваліфікованих фахівців з психології.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Загальна психологія
Вступ до фаху
Вікова психологія
Психофізіологія
Історія психології
Експериментальна психологія
Зоопсихологія та порівняльна психологія
Диференціальна психологія
Соціальні та політичні конфлікти
Медіація та переговори за інтересами
Методика викладання психології
Методика викладання психології у вищій школі
Психофізіологія
Психологія сексуальності
Психологічні основи Паблік Рілейшнз
Сімейне консультування та психологічна допомога дітям
Психологія травмуючих ситуацій
Психологія конфлікту
Юридична психологія
Політична психологія
Основи віктимології
Когнітивна психологія
Психологія управління персоналом
Основи психологічного консультування, психокорекції та психотерапії
Професійна компетентність психолога
Тренінг особистісного росту
Психологія керування поведінкою та психологія булінгу
Спецкурс «Арт-терапія»
Спецпрактикум з дитячої патопсихології
Основи масової поведінки та психологія впливу
Психологія здоров’я та спорту
Педагогічна психологія
Практикум з загальної та вікової психології
Сучасні психологічні технології в психології
Соціологія
Психологія

Інформація про очільника кафедри

Завідувачка кафедри – Бохонкова Юлія Олександрівна, доктор психологічних наук, професор.

Працює в університеті з 1999 року. Закінчила у 1998 р. Луганській державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію магістра психології. Кандидат психологічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ) за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук захистила в 2013 році у спецраді Д 26.453.01 у цьому ж інституті.

Вчене звання професора кафедри психології присвоєно у 2015 році. Член ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, секція «Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції». Заступник голови (член президії) науково-галузевої ради СНУ ім. В. Даля. Член профкому університету. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 29.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Членкиня редакційної колегії міжнародного наукового журналу «VIRTUS» (Montreal, Canada) (зареєстровано у наукометричних базах Google Scholar, RecearchBib), наукового журналу “Психологія особистості” (фаховий, зареєстровано у наукометричній базі Index Copernicus, категорія Б, засновник ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»), збірник наукових праць «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі” (Запоріжжя), збірників матеріалів наукових конференцій «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства» та “Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства”(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

Має більш 200 наукових праць, з яких 7 – проіндексовано у наукометричних базах Scopus та WoS.Є керівником 2 докторських та 6 кандидатських дисертацій. Членкиня Української психологічної асоціації (м. Київ).

Членкиня журі конкурсу-захисту робіт Малої академії наук учнівської молоді, секція «Хімія, біологія».

Коло наукових інтересів: ефективні технології підвищення рівня адаптованості студентської молоді; проблеми випереджальної стратегії поведінки особистості з точки зору її психологічних основ; розуміння людиною своїх паттернів поведінки; життєвий і професійний шлях особистості; психологія вищої школи.

Контакти: тел. +380507303039, е-mail: bohonkova@snu.edu.ua, lev0507303039@gmail.com

Бохонкова Юлія Олександрівна

посада – завідувач кафедри

вчене звання – професор

науковий ступінь – доктор психологічних наук

стаж роботи – 23 роки

основні напрямки наукових досліджень – ефективні технології підвищення рівня адаптованості студентської молоді; проблеми випереджальної стратегії поведінки особистості з точки зору її психологічних основ; розуміння людиною своїх паттернів поведінки; життєвий і професійний шлях особистості; психологія вищої школи.

загальна кількість публікацій – 200

контактна інформація: e-mail: bohonkova@snu.edu.ua, lev0507303039@gmail.com, тел.: +38-050-730-30-39, Skype:  lev-18

CV викладача

Гарькавець Сергій Олексійович

– посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 29 років

– основні напрямки наукових досліджень – соціальна психологія, юридична психологія, політична психологія, психологія конфлікту, девіантологія, віктимологія

– загальна кількість публікацій –170

– контактна інформація: e-mail: garkavec@snu.edu.ua, sharkavets@gmail.com, тел.: +38-050-366-57-99

CV викладача

Лосієвська Ольга Геннадіївна

– посада – професор

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 17 років

– основні напрямки наукових досліджень: вивчення розвитку комунікативних компетенцій, комунікативних складових, які реалізуються в певних комунікативних ситуаціях професійного спілкування; професійний стрес та подолання його наслідків; процес професіоналізації студентів у вищій школі.

– загальна кількість публікацій – 100

– контактна інформація: e-mail: losievska@snu.edu.ua, infinity88lug@gmail.com, тел. : +38-066-510-38-85, Skype:    infinity88

CV викладача

Бугайова Наталія Миколаївна

– посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 24 роки

– основні напрямки наукових досліджень – соціальна психологія, вікова психологія, психологія особистості, педагогічна психологія, психологія спілкування, психологія управління, психологія спорту.

– загальна кількість публікацій – 40

– контактна інформація: e-mail: bugajova@snu.edu.ua, knata1311@gmail.com, тел.: +38-095-678-11-83

CV викладача

Сербін Юрій Вікторович

– посада – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 12 років

– основні напрямки наукових досліджень – питання психології здоров’я та спорту, гуманістичної психології, адаптаційних можливостей людини, кібербезпеки особистості.

– загальна кількість публікацій –90

– контактна інформація: e-mail: serbin@snu.edu.ua, 2000serbin@gmail.com

– тел.: +38-050-989-47-27

CV викладача
Волченко Лариса Петрівна


– посада – доцент


– науковий ступінь – кандидат психологічних наук


– стаж роботи – 33 роки


– основні напрямки наукових досліджень – соціальна психологія, психологія виховання, психологія управління, психологія конфлікту, практика медіації, психологія спілкування


– загальна кількість публікацій – 75


– контактна інформація: e-mail: larisavolchenko@ukr.net;


тел. +38–050–206–56–67

 
CV викладача

Макарова Наталія Миколаївна

– посада – старший викладач

– стаж роботи – 5 років

– основні напрямки наукових досліджень: вивчення актуальних проблем зоопсихології та порівняльної психології; психофізіології; психології сім’ї та дитячо-батьківських відносин; психології здоров’я та здорового способу життя; експериментальної та диференційної психології; сучасні соціологічні проблеми.

– загальна кількість публікацій –10

– контактна інформація: e-mail: makarova@snu.edu.ua, nata.m.makarova@gmail.com, тел. : +38-095-208-38-35

Пелешенко Олена Вікторівна

– посада: старший викладач

– стаж роботи – 12 років

– наукова діяльність: психологічні референти соціального проектування в умовах вищої школи та стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін: система «викладач – студент».

– загальна кількість публікацій – 25

– контактна інформація: e-mail: peleshenko@snu.edu.ua, peleshenko.elena.vik@gmail.com; тел.: +38-050-874-33-27

CV викладача

 

Кобиляцька Марина Вікторівна

– посада: асистент

– стаж роботи – 3 роки

– основні напрямки наукових досліджень: вивчення девіантної поведінки молоді; професійних стресів та особливостей їх подолання; специфіки формування здорового способу життя; гендерних особливостей поведінки особистості в умовах кризових ситуацій.

– загальна кількість публікацій – 5

– контактна інформація: e-mail: kobiliacka@snu.edu.ua, marina_k2911@ukr.net; тел.: +38-066-032-93-95

CV викладача

Викладачі кафедри

Наукова робота

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у наступних напрямках: «Психологічні референти соціального проектування в умовах вищої школи» та «Стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін: система «викладач – студент»». Проводяться міжвузівські та всеукраїнські наукові конференції з міжнародною участю: «Соціально психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства», «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства», «Соціальні та психологічні детермінанти культури особистості за умов глобалізації освітнього простору»; науковий семінар «Соціально-психологічне забезпечення та науково-методичний супровід інноваційних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи», науково-практичний семінар «Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві».
Основні напрямки науково-дослідної роботи викладачів кафедри та молодих науковців (аспірантів та докторантів):
–    пошук сучасних форм інтеграції науки, що забезпечують практичне втілення психотерапевтичних підходів до формування та розвитку сучасної особистості;
–    створення умов для підвищення ефективності та розширення практичного використання досягнень психотерапевтичної та психокорекційної роботи в науковій та практичній діяльності психологів;
–    концептуальна розробка та практичне втілення психологічних, психотерапевтичних та психоконсультаційних принципів психічного здоров’я студентів університету;
– обмін науковою та освітньою інформацією, матеріалами досліджень з провідними науковцями України та Зарубіжжя та проведення спільних наукових заходів (конференцій, семінарів, тренінгів);
– підготовка та видання наукових та науково-методичних матеріалів.