Факультет гуманітарних та соціальних наук

Ми у соцмережах:

Факультет гуманітарних та соціальних наук

Декан факультету

Д.філос.н., доцент Кузьміна Світлана Леонідівна

kuzmina@snu.edu.ua


Заступник декана з навчально-методичної та виховної роботи – ст. викладач Бровендер Олена Олександрівна

е-mail: obrovender@snu.edu.ua, brovender@ukr.net


Деканат:

Секретар деканату – Зигарь Анна Русланівна

Наші контакти

е-mail: social_rb@snu.edu.ua

тел. +38(066)7232528

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Завацька Наталія Євгенівна

Контакти: тел. +380667232528, е-mail: zavadska@snu.edu.ua, n.e.zavadska@gmail.com

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавра і магістра за очною та заочною формами навчання за спеціальностями:

 • 053 «Психологія» освітні програми «Практична психологія», “Психологія соціальної роботи” (бакалаврат та магістратура);  ​ 
 • 231 «Соціальна робота» (бакалаврат та магістратура);​ 
 • 232 «Соціальне забезпечення» (магістратура); 
 • 073 «Менеджмент» освітня програма «Управління соціальним закладом» (магістратура);
 • 053 Психологія (аспірантура та докторантура).​

Загальна інформація про кафедру

Кафедра практичної психології та соціальної роботи об’єднала освітні й наукові школи соціальної психології, управління і адміністрування, соціального забезпечення, що обумовлено її створенням на базі кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно за такими галузями знань: 05 соціальні та поведінкові науки (психологія), 23 соціальна робота, соціальне забезпечення, 07 управління та адміністрування (менеджмент).

На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою соціально-психологічних, економічних та управлінських спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати практичну психологічну, управлінську діяльність, ефективну соціальну допомогу та здійснювати дієву соціальну роботу.

Історія кафедри

Кафедра практичної психології та соціальної роботи створена наказом ректора 2 листопада 2015 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в десятиріччя.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Психологія ділового спілкування
Психологія особистісного росту та зрілості
Психологічне консультування
Психологічна корекція
Методи психотерапевтичної роботи
Психологія залежної поведінки
Психодіагностика
Основи клінічної та патопсихології
Інженерна психологія та психологія праці
Психологія роботи з персоналом
Психологія організацій
Педагогічні основи професійної діяльності
Система соціального захисту в Україні
Практикум з соціальної роботи. Прикладні методи в соціальній роботі.
Теорія соціальної роботи
Попередження та врегулювання ускладнень в соціальних і трудових відносинах
Соціальний аудит та інспектування
Система організації соціальних служб
Методи та організація соціальних досліджень
Історія соціальної роботи
Ведення професійних документів
Соціальна робота з різними групами клієнтів
Методи нарахування соціальних виплат
Соціальна консультування та реабілітація
Методики кількісного та якісного аналізу в соціальній сфері
Організація та управління соціальними закладами
Кадровий менеджмент в соціальних закладах
Діагностика соціовідносин у колективі

Інформація про очільника кафедри

Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Створила наукову школу «Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму», доробок якої визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою.
Зробила вагомий внесок у підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 15 докторських дисертацій та 67 кандидатських дисертації.
Очолює спеціалізовану Вчену раду СНУ ім. В. Даля з правом прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.
Головний редактор фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи», який включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), статті якого індексуються у Google Scholar, IndexCopernicus.
Багатократний переможець конкурсу «Вчений року СНУ ім. В. Даля» за результатами наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету та конкурсу «Кращій за професією». Координатор щорічних міжнародних конференцій та всеукраїнських семінарів: «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри» для молодих учених, аспірантів та студентів»; «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри».
Автор більш ніж 420 наукових праць, із них – 40 монографій, 7 навчальних посібників з питань психології, педагогіки, теорії та психології управління.
Контакти: тел. +380667232528, е-mail: zavadska@snu.edu.ua, n_zavatska@ukr.net

Викладачі кафедри

Наукова робота

Наукова робота кафедри практичної психології та соціальної роботи охоплює широке коло інтересів в сфері соціальної психології, психології соціальної роботи, організації та управління підприємствами, теорії та методики управління освітою.
Науково-дослідницьку роботу викладачі кафедри виконують за такими напрямами: соціально-психологічні чинники формування організаційної культури підприємства та особистості, функціональна компетентність керівника у формуванні управлінської команди, профорєнтаційна робота в системі «загальноосвітній навчальний заклад-вищий навчальний заклад», розробки й впровадження сучасних психотехнологій щодо підвищення складових адаптаційного потенціалу особистості, формування системи соціального менеджменту сучасного підприємства та зниження фінансово-інвестиційних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств.
Особлива увага в дослідженнях надається глобалізаційним світовим процесам, їх впливові на розвиток підприємства та особистості й врахуванню їх при визначенні провідних напрямів розвитку незалежної держави.

Наша електронна пошта

ifp@snu.edu.ua

Контакти: тел. +380993428229;

В.о. зав.кафедри – к.філол.н. Семенець Ольга Сергіївна

Контакти:

e-mail: semenets.olha@snu.edu.ua

Вступне слово про кафедру

Сьогодні, в умовах стрімкої інтеграції України в західний соціальний, економічний та культурний простір, знання іноземної мови є вже не перевагою, а необхідністю. Все актуальнішим стає твердження Й. В. Гете «Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина», адже знання іноземної мови не лише допомагає майбутньому фахівцю знайти високооплачувану роботу, а й відкриває двері у світ інших культур, традицій, літератури, науки та мистецтва.

Кафедра іноземної філології та перекладу входить до складу факультету гуманітарних та соціальних наук Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і є випусковою кафедрою за двома спеціальностями 035 Філологія (рівень вищої освіти – бакалавр) та 014 Середня освіта (рівень вищої освіти – магістр).

Викладачі кафедри здійснюють підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці перекладачів та вчителів, які здатні як приймати активну участь в реалізації євроінтеграційної стратегії України в економічній, соціальній та культурній сферах, так і сприяти реінтеграції деокупованих територій. Окрім викладання фахових дисциплін, що становлять базу теоретичної та практичної підготовки майбутнього перекладача та вчителя, науково-педагогічні працівники забезпечують викладання англійської, німецької та французької мов студентам немовних спеціальностей, що дозволяє залучити до вивчення іноземних мов якомога більшу аудиторію студентів.

Історія кафедри

Кафедра іноземної філології та перекладу має цікаву, а подекуди і складну історію, яка почалась 27 лютого 1967 р. зі створення кафедри іноземних мов, але ще у 1921-1922 роках серед 17 перших викладачів тоді ще Луганського вечірнього робітничого технікуму (пращур нашого СНУ) вже були викладачі іноземних мов.

 У 2000 році на базі кафедри професійної мовної підготовки було створено кафедру теорії та практики перекладу германських та романських мов. За цей період кафедра підготувала і випустила більше тисячі висококваліфікованих фахівців у сфері перекладу, германо-романської філології і викладання іноземних мов.

У зв’язку з переміщенням до м. Сєвєродонецьк та реорганізацією СНУ імені В. Даля у листопаді 2015 року відбулося об’єднання кафедр іноземних мов, англійської мови, іншомовної підготовки іноземних громадян та секції іноземних мов з кафедри гуманітарних і соціальних наук у кафедру іноземних мов та професійної комунікації. На базі ж випускової кафедри теорії і практики перекладу германських і романських мов у результаті приєднання до неї кафедри практики іноземних мов було створено кафедру германо-романської філології та перекладу.

Після початку повномасштабного вторгнення Східноукраїнський національний університет імені В. Даля було знову переміщено, тепер до столиці України – Києва. І в березні 2023 року в рамках оптимізації об’єднано кафедру германо-романської філології та перекладу і кафедру іноземних мов та професійної комунікації в одну – кафедру іноземної філології та перекладу, яка сьогодні готує спеціалістів в галузі гуманітарних та педагогічних наук.

Сьогодні кафедра здійснює набір, підготовку та випуск фахівців за наступними ступенями вищої освіти:

 • “бакалавр” за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 035 «Філологія» за спеціалізацією:

• 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 • “магістр” за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта» за спеціалізацією:

• 014.021 англійська мова і література

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • за бакалаврською освітньо-професійною програмою Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
 • Практичний курс англійської мови
 • Практичний курс німецької мови
 • Практичний курс французької мови
 • Практика перекладу з іноземної мови
 • Вступ до перекладознавства
 • Вступ до мовознавства
 • Порівняльна лексикологія іноземної та української мов
 • Порівняльна граматика іноземної та української мов
 • Порівняльна стилістика іноземної та української мов
 • Лінгвокраїнознавство країн основної та другої іноземних мов
 • Граматичні проблеми перекладу
 • Проблеми перекладу науково-технічної літератури
 • Проблеми перекладу соціально-економічної літератури
 • Семантико-стилістичні проблеми перекладу текстів різних жанрів
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається
 • Історія іноземної мови
 • Методика викладання іноземної мови
 • Особливості перекладу художніх творів та їх редагування 
 • за магістерською освітньо-професійною програмою Середня освіта. Мова і література (англійська) 
 • Методика викладання іноземної мови у ЗЗСО та ЗВО
 • Методика викладання зарубіжної літератури  у ЗЗСО  та ЗВО
 • Практика усного та писемного мовлення англійської мови
 • Практичний курс другої іноземн6ої мови
 • Теорія і методика науково-педагогічних досліджень
 • Латинська мова
 • Лінгвокраїнознавство

Окрім цього кафедра забезпечує викладання іноземної мови студентам усіх рівнів освіти – бакалаврату, магістратуру та аспірантури – в СНУ ім. В. Даля, пропонуючи такі курси:

 • іноземна мова (англійська, французька, німецька);
 • друга іноземна мова;
 • іноземна мова спеціальності;
 • ділова іноземна мова (англійська, французька, німецька);
 • латинська мова;
 • іноземна мова за професійним спрямуванням для студентів бакалаврських програм;
 • іноземна мова для студентів магістерських програм;
 • іноземна мова для майбутніх науковців.

Викладачі кафедри

Факультет гуманітарних та соціальних наукСеменець Ольга Сергіївна
– посада – завідувач кафедри
– науковий ступінь
– кандидат філологічних наук
– стаж роботи – 13 років
– наукова діяльність (напрям наукових досліджень) – літературознавство та класична філологія. Коло наукових інтересів сконцентроване на специфіці рецептивного дискурсу античності в літературі ХХ – початку ХХІ століття, оприявленні феномену маргінальності в літературі, постколоніальному дискурсі та дослідженні літературного спадку про Другу світову війну та Голокост.
– публікації – 40 (загальна кількість)
– контактна інформація – semenets.olha@snu.edu.ua
– посилання на Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=ezuyrDQAAAAJ Researcher ID: HSH-0049-2023  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7259-7788 
Факультет гуманітарних та соціальних наукКозьменко Олена Іванівна
Посада – професор
Вчене звання – професор
Науковий ступінь – доктор педагогічних наук
Стаж роботи  – 18 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – проблема виховання національної ідентичності, вища освіта США, успішність студентів, викладання іноземних мов.
Публікації (загальна кількість) – 82
Контактна інформація – kozmenko@snu.edu.ua
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=9gaC2CQAAAAJ Researcher ID: ABH-1550-2020 ORCID ID: https://orcid.org./0000-0002-7063-2324
Факультет гуманітарних та соціальних наукМодестова Тетяна Василівна
Посада – професор
Вчене звання – професор
Науковий ступінь – доктор педагогічних наук
Стаж роботи – 13 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – сучасні тенденції розвитку вищої освіти у світі, інтернаціоналізація закладів вищої освіти, інновації у галузі вищої освіти, лідерство у вищій школі, психологія міжособистісного спілкування, міжнародні стандарти вивчення, викладання та оцінювання володіння англійською мовою (зокрема, загального та професійного спрямування, міжнародні іспити з англійської мови)
Публікації (загальна кількість) – 63
Контактна інформація – modestova@snu.edu.ua
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=jZ1wXqwAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57282129200 Researcher ID: ABT-3042-2022 ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7345-4586
Факультет гуманітарних та соціальних наукАфоніна Ірина Юріївна
– посада – доцент
– вчене звання –  доцент
– науковий ступінь – кандидат психологічних наук
– стаж роботи – 13 років
– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методика викладання англійської мови і перекладу, усний послідовний переклад, переклад в галузі юриспруденціі
– публікації (загальна кількість) – 53
– посилання на Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?user=tVx0420AAAAJ&hl=ru
Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204589580
Researcher ID: AEX-1656-2022  https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEX-1656-2022
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3165-2901
– контактна інформація – afonina@snu.edu.ua
Факультет гуманітарних та соціальних наукГнєдкова Олена Геннадіївна
– посада – доцент
– вчене звання – доцент
– науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
– стаж роботи – 18 років
– наукова діяльність (напрям наукових досліджень) – теорія та практика перекладу англійської мови, особливості перекладу, інноваційні методики викладання іноземних мов, використання інформаційних технологій при викладанні іноземних мов.
– публікації – 35 (загальна кількість)
– контактна інформація – hniedkova@snu.edu.ua
– посилання на Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=LKs7mOQAAAAJ
ResearcherID Web of Science: ABE-5251-2022
ORCID ID: 000-0002-5419-4678
Факультет гуманітарних та соціальних наукГончарова Інна Сергіївна
– посада – доцент
– вчене звання –  доцент
– науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
– стаж роботи – 21 років
– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Викладання німецької мови для спеціалістів, стилістика та лексикологія німецької мови
– публікації (загальна кількість) – 22
– посилання на Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=MUnO6vcAAAAJ
ORCID ID: 0000-0001-8356-4298
– контактна інформація – goncharova_i@snu.edu.ua
Факультет гуманітарних та соціальних наукЛітвінова Марина Михайлівна
– посада – доцент
– вчене звання – доцент
– науковий ступінь – кандидат філологічних наук
– стаж роботи – 34 роки
– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – теорія та практика перекладу, актуальні проблеми лексикології, функціональна стилістика, німецькомовний мінімалістичний текст, ідіолект сучасних німецьких письменників
– публікації (загальна кількість) – 53
– посилання на Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=AFsk5YUAAAAJ&hl=ru&authuser=1
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4362-1822
– контактна інформація – litvinova@snu.edu.ua 
Факультет гуманітарних та соціальних наукПагава Оксана Володимирівна
Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат психологічних наук
Стаж роботи – 20 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – французька філологія; сучасні питання методики викладання перекладу; аспекти французької лінгвокультури; актуальність процесу неологізації французької мови.
Публікації (загальна кількість) – 40
Посилання на Web of Science ResearcherID: ResearcherID Web of Science: HRB-5253-2023  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8626-6541 Контактна інформація – pagava@snu.edu.ua  
Факультет гуманітарних та соціальних наукСідаш Наталія Сергіївна
Посада –  доцент
Вчене звання – доцент
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
Стаж роботи – 27 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – формування педагогічної свідомості майбутніх викладачів вищих шкіл, формування духовно-моральних цінностей студентів засобами англійської мови Посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=E2N8LG0AAAAJ
Researcher ID: IAP-5963-2023 
ORCID ID: 0000-0002-4569-4611
Контактна інформація – sidash@snu.edu.ua
Факультет гуманітарних та соціальних наукТараненко Ольга Геннадіївна
– посада –  доцент
– вчене звання –  доцент
– науковий ступінь – кандидат філологічних наук
– стаж роботи –   20 років
– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – Лінгвістика, мовознавство, переклад, соціолінгвістика, літературознавство.
– публікації (загальна кількість) – 50
– посилання на Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=RiGYNsQAAAAJ
ORCID ID: 0000-0001-9368-2036
– контактна інформація – taranenko@snu.edu.ua
Факультет гуманітарних та соціальних наукХромова Вікторія Сергіївна
– посада – доцент
– вчене звання –  доцент
– науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
– стаж роботи – 16 років
– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методика викладання іноземних мов, інноваційні методи навчання, інтерактивні технології в освіті
– публікації (загальна кількість) – 45
– посилання на Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=mRmLEToAAAAJ&hl=uk
ORCID ID: 0000-0001-8573-4158
– контактна інформація – khromova@snu.edu.ua
Факультет гуманітарних та соціальних наукДавіденко Наталія Олександрівна
Посада – старший викладач
Стаж роботи – 35 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – особливості викладання другої іноземної мови у вищій школі, особливості викладання іноземної мови у Франції, ІТ технології у вищій освіті. Публікації (загальна кількість) – 20
Контактна інформація – davidenko_no@snu.edu.ua  
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=2c5jNXkAAAAJ
Scopus Author ID: Scopus.com/authid/detail.uri?authorid=57236775100 ORCID ID: 0000-0002-5327-7674 
Факультет гуманітарних та соціальних наукБоклах Дмитро Юрійович
Посада – викладач
Стаж роботи – 9 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – формування естетичного смаку студентів ЗВО засобами англомовних літературних текстів,  формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти, поетика літературного урбанізму, символіка образу Нью-Йорка, художній топос міста творів Т. Шевченка.
Публікації (загальна кількість) – 30
Контактна інформація – boklah@snu.edu.ua
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=d1hLQVAAAAAJ
Researcher ID: AIC-4698-2022
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0691-7034 
Факультет гуманітарних та соціальних наукІгошев Кирило Михайлович
– посада – викладач
– стаж роботи – 7 років
– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методика викладання англійської мови, теорія та історія літератури, світова література, теорія і практика перекладу
– публікації (загальна кількість) – 31
– посилання на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mZh3rkwAAAAJ&hl=uk
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3614-5485
– контактна інформація – igoshev@snu.edu.ua
Факультет гуманітарних та соціальних наукХохлов Артем Сергійович
Посада – викладач
Стаж роботи – 9 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – іноземні мови, навчання іноземним мовам, ІКТ в навчанні іноземним мовам, художньо-естетична освіта Німеччини, лінгвостилістичний аналіз художнього тексту.
Публікації (загальна кількість) – 18
Контактна інформація – hohlov@snu.edu.ua
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=ZA7VlA4AAAAJ
Researcher ID: IAO-0347-2023 ORCID ID: 0000-0002-5452-0875
Факультет гуманітарних та соціальних наукАвдєєва Світлана Олегівна
– посада – старший викладач
– стаж роботи – 20 років
– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методика викладання іноземних мов; психолінгвістика; соціально-політична ситуація в країнах близькосхідного регіону
– публікації (загальна кількість) – 27
– посилання на Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TH8B7JIAAAAJ
ORCID ID: 0000-0001-6177-4753
– контактна інформація – avdeeva@snu.edu.ua
Факультет гуманітарних та соціальних наукКарпенко Зоряна Олександрівна
– посада – викладач, лаборант кафедри
– стаж роботи – 1 рік
– наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – особливості перекладу англійської мови, стилістика англійської мови
– публікації (загальна кількість) – 3
– посилання на ORCID ID: https://orcid.org/0009-0005-1928-5688
– контактна інформація – karpenko@snu.edu.ua  

Наукова робота

Кафедра іноземної філології та перекладу має цікаву, а подекуди і складну історію, яка почалась 27 лютого 1967 р. зі створення кафедри іноземних мов, але ще у 1921-1922 роках серед 17 перших викладачів тоді ще Луганського вечірнього робітничого технікуму (пращур нашого СНУ) вже були викладачі іноземних мов.

 У 2000 році на базі кафедри професійної мовної підготовки було створено кафедру теорії та практики перекладу германських та романських мов. За цей період кафедра підготувала і випустила більше тисячі висококваліфікованих фахівців у сфері перекладу, германо-романської філології і викладання іноземних мов.

У зв’язку з переміщенням до м. Сєвєродонецьк та реорганізацією СНУ ім. В. Даля у листопаді 2015 року відбулося об’єднання кафедр іноземних мов, англійської мови, іншомовної підготовки іноземних громадян та секції іноземних мов з кафедри гуманітарних і соціальних наук у кафедру іноземних мов та професійної комунікації. На базі ж випускової кафедри теорії і практики перекладу германських і романських мов у результаті приєднання до неї кафедри практики іноземних мов було створено кафедру германо-романської філології та перекладу.

Після початку повномасштабного вторгнення Східноукраїнський національний університет імені В. Даля було знову переміщено, тепер до столиці України – Києва. І в березні 2023 року в рамках оптимізації об’єднано кафедру германо-романської філології та перекладу і кафедру іноземних мов та професійної комунікації в одну – кафедру іноземної філології та перекладу, яка сьогодні готує спеціалістів в галузі гуманітарних та педагогічних наук.

Сьогодні кафедра здійснює набір, підготовку та випуск фахівців за наступними ступенями вищої освіти:

 • “бакалавр” за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 035 «Філологія» за спеціалізацією:

• 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 • “магістр” за очною та заочною формою навчання за спеціальністю 014 «Середня освіта» за спеціалізацією:

• 014.021 англійська мова і література

Наукова робота кафедри охоплює широкий спектр актуальних спеціалізованих та міждисциплінарних досліджень, що здійснюються за двома науковими темами: 

 • «Дослідження германських та романських мов і перекладу у крос-культурному аспекті»
 • «Тенденції розвитку мовної освіти у ХХІ столітті».

Науково-педагогічні працівники кафедри використовують різноманітні напрямки організації науково-дослідної роботи:

 • проведення наукових досліджень у галузі перекладознавства, лінгвістики, літературознавства, лінгводидактики, методики викладання;
 • організація та участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях;
 • підготовка та видання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, наукових статей та тез доповідей;
 • встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами України;
 • організація науково-дослідної роботи студентів.

Наша електронна пошта

е-mail: pedagogika@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – дійсний член (академік) НАПН України, д.пед.н., професор Шевченко Галина Павлівна

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchenko@snu.edu.ua, shevchencko.gala@gmail.com

Вступне слово про відділення педагогіки

Кафедра здійснює фахову підготовку:

– бакалаврів з професійної освіти за трьома  напрямами:

1. (015.34) «Професійна освіта. Машинобудування». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією машинобудування

2. (015.36) «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією технологія виробів легкої промисловості

3. (015.17) «(015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією цифрові технології

Сферою працевлаштування бакалаврів з професійної освіти є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти й науки: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, виробничі підприємства, конструкторські, проєктні організації, комп’ютерні центри, а також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу.

Бакалавр спеціальності 015.34 «Професійна освіта. Машинобудування» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік; технік з підготовки виробництва; технік-конструктор; начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстерні; майстер; майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач) виробничої лабораторії.

Бакалавр спеціальності 015.36 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; інші технічні спеціалісти в галузі фізичних та технічних наук: технолог; технік; технік з підготовки виробництва; технік-конструктор; модельєр-конструктор; начальники та майстри виробничих дільниць: завідувач майстерні; майстер; майстер (цеху, дільниці); майстер виробництва; начальник (завідувач) виробничої лабораторії.

Бакалавр спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; вчитель інформатики; технік-програміст; оператор електронно-обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі управління; керівник підрозділів комп’ютерних послуг.

магістрів за двома спеціальностями:

1. (015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології». Кваліфікація: магістр з професійної освіти

2. (011) «Освітні, педагогічні науки». Кваліфікація: магістр з освітніх, педагогічних наук

Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти й науки, молоді та спорту України: заклади системи вищої та додаткової професійної освіти різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти, комп’ютерні центри, наукові, конструкторські, проєктні організації, а також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу. Магістр зазначеної спеціальності може обіймати посади: викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального-виховного закладу, асистент, інженер-дослідник з комп’ютерних систем, адміністратор комп’ютерної системи або мережі; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, аналітик комп’ютерних систем.

Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (011) «Освітні, педагогічні науки» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти та науки, молоді та спорту України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти. Магістр зазначеної спеціальності може обіймати посади: асистент; викладач вищого навчального закладу; методист заочних шкіл і відділів; викладач професійного навчально-виховного закладу, завідувач лабораторії, методист, молодший науковий співробітник.

– аспірантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

– докторантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

Результативно діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 29.051.06 за двома спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Історія відділення педагогіки

У 2003 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля було відкрито відділення педагогіки (наказ №6 від 15.03.2003 р.), куди входять: кафедра педагогіки, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, в структурі якого функціонує Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти».

Загальна інформація про відділення педагогіки

Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини об’єднує науковців з різних регіонів України, які плідно працюють у 14 науково-дослідних лабораторіях та 3 науково-дослідних центрах з проблем духовності, духовної культури особистості та духовної безпеки української нації. Важливим структурним підрозділом Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини є Міжнародна кафедра ЮНЕСКО, яка плідно співпрацює з вітчизняними кафедрами ЮНЕСКО, а також кафедрами ЮНЕСКО Німеччини, Канади, США, Великої Британії, Туреччини, Ізраїлю, Австрії, Австралії, Скандинавських країн, Нової Зеландії та інших країн, що дає позитивні результати у науково-дослідній роботі й освітній діяльності.

Відділення педагогіки випускає фаховий збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який включено до Міжнародної бази даних Ulrich’s Periodical Directory (2013 р.), до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (2013 р.), до повнотекстової бази даних Open Academic Journals Index (2014 р.), Google Scholar (2014 р.), Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського (2008 р.).

Інформація про очільника кафедри

Кафедру педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля очолює дійсний член (академік) НАПН України, академік Міжнародної Слов’янської педагогічної академії освіти імені Яна Амоса Коменського, член Бюро відділення вищої школи національної Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, директор НДІ духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», засновник наукової школи «Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва», доктор педагогічних наук, професор Галина Павлівна Шевченко.

Під її керівництвом захищено 23 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій. Г.П.Шевченко є головою спеціалізованої вченої ради (Д29.051.06) із захисту докторських та кандидатських дисертацій з педагогіки зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2004 року Г.П.Шевченко є головним редактором збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який внесено до реєстру фахових видань ВАК України, а з 2013 року включено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International».

Вона є засновником нового напряму в педагогічній науці: «Взаємодія мистецтв в художньо-естетичному вихованні і розвитку учнівської молоді», провідним фахівцем в галузі теорії та методики виховання, автором більше 230 наукових праць з проблематики духовності особистості, духовної культури, духовно-моральних та естетичних аспектів життєдіяльності людини, її ціннісних орієнтацій та ціннісно-смислових настанов. За вагомий внесок у розвиток сучасної педагогічної науки, духовне, моральне, естетичне виховання підростаючого покоління, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, плідну і творчу наукову працю професор Шевченко Г.П. нагороджена почесним званням України «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996), орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня» (від 3 березня 2006 р. № 191), золотою медаллю К.Д.Ушинського (2009), медаллю Г.Сковороди (19 травня 2011), медаллю В.Мономаха (2015), знаком «Відмінник народної освіти України», знаком «Петро Могила» (2011), медаллю «За заслуги перед Луганщиною», орденом «2000 років Різдва Христова»(2000), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Національної академії наук України (2005). Г.П.Шевченко у числі перших науковців України була обрана Членом-кореспондентом АПН України (1992). У 2010 році їй присуджене почесне звання «Почесний професор Східноукраїнського національного університету». У 2016 році Г.П.Шевченко визнана Вченим року. 20 жовтня 2016 року її обрано дійсним членом (академіком) НАПН України.

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchenko@snu.edu.ua, shevchencko.gala@gmail.com

Викладачі кафедри

Шевченко Галина Павлівна, завідувачка кафедри, дійсний член (академік) НАПН України, д.п.н., професор 

Зеленов Євгеній Анатолійович, д.п.н., професор

Антоненко Тетяна Леонардівна, д.психол.н., професор

Рашидова Світлана Станіславівна, к.п.н., доцент

Сафонова Ірина Олексіївна, к.п.н., доцент

Олексієнко Оксана Григорівна, к.п.н., доцент

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри педагогіки охоплює широкий спектр напрямів організації та виконання науково-дослідної роботи: проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференцій, активну участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних конференціях; видання збірнику наукових праць, керівництво науково-педагогічними дослідженнями (докторськими та кандидатськими дисертаціями), опанування при захисті докторських і кандидатських дисертацій, підготовку та видання науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей, встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України і зарубіжжя; науково-дослідну роботу студентів.

Наші контакти

е-mail: jlc@snu.edu.ua, тел. +38(097)598-34-39

Завідувач кафедри – канд.пед.наук., доцент Попова Олена Анатоліївна

е-mail: popova.o@snu.edu.ua

Загальна інформація про кафедру

Кафедра журналістики та українознавчих студій створена наказом ректора 66/01 від 26 червня 2023 року.
На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю  061 Журналістика, навчання забезпечується в очній та заочній формах. 

Випускники за освітньої програми “Журналістика” зможуть працювати в засобах масової інформації (друкованих, аудіовізуальних, електронних, інтернет- виданнях), інформаційно-аналітичних центрах, прес-службах підприємств, політичних партій, громадських організацій на посадах журналістів, коментаторів, кореспондентів, оглядачів, редакторів, прессекретарів тощо.

Цикли журналістських дисциплін за освітнім рівнем бакалавра:

Історія журналістики

Вступ до фаху. Основи журналістики

Журналістська етика

Фактчекінг та верифікація

Медіаграмотність (англомовний курс)

Медіаправо та медіабезпека

Локальні медіа

Соціологія масових комунікацій
Теорія й практика мовленнєвої діяльності журналіста

Жанри журналістики

Медіапроблематика

Медіавиробництво

Управління медіапроєктами

Медіамаркетинг

Професійний самоаналіз та медіакритика

Цикли журналістських дисциплін за освітнім рівнем магістра:

Вступ до магістерських студій

Теорія соціальних комунікацій, глобальні та локальні медіа

Українська журналістика в умовах гібридних загроз

Професійна та корпоративна етика

Сучасна теорія та практика медіавиробництва

Міжнародне гуманітарне право для журналістів

SMM та медіапросування

Інформаційна безпека

Медіалінгвістика

Текст у локальному медіа

Викладачі кафедри також  забезпезпечують викладання дисциплін мовного циклу за освітніми програмами університету.

Викладачі кафедри:

Глотов Олександр Леонідович

 • професор кафедри,
 • доктор філологічних наук,
 • професор,
 • е-mail: glotov.o@snu.edu.ua

Зайцева Станіслава Станіславівна

 • старший викладач кафедри,
 • кандидат наук із соціальних комунікацій,
 • е-mail: zaytseva.s@snu.edu.ua

Кошман Ірина Миколаївна

 • доцент кафедри,
 • кандидат філологічних наук,
 • доцент,
 • е-mail: kosh18@snu.edu.ua

Малиновська Наталія Леонідівна

Попова Олена Анатоліївна

 • в.о. завідувача кафедри,
 • кандидат педагогічних наук,
 • доцент,
 • е-mail: popova.o@snu.edu.ua