Print

273 Залізничний транспорт

Галузь знань 27 Транспорт

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті»


Сертифікат про акредитацію                                                                              Переглянути

Освітня програма                                                                                                Переглянути

Звіт про самооцінювання                                                                                   Переглянути

Навчальний план                                                                                                Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін                                                                       Переглянути

Результати опитувань                                                                                         Переглянути

Відгуки роботодавців                                                                                          Переглянути