Інформація про університет

1. Назва і адреса

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля: вул. Іоанна Павла ІІ, 17, м. Київ, 01042, адреса електронної пошти uni@.snu.edu.ua, офіційний web-сайт https://snu.edu.ua/.

2. Академічний календар

Навчальний процес в Університеті за денною і заочною формами навчання проводиться за семестровою системою. Тривалість навчального року становить 52 тижні. Навчальних тижнів на рік – 35, з них в осінньому семестрі – 18, у весняному семестрі – 17. По 3 тижні  відводиться на заліково-екзаменаційну сесію. Канікули – 11 тижнів: 2 тижні взимку, 9 тижнів улітку.

3. Адміністрація університету

Ректор — доктор технічних наук, професор Поркуян Ольга Вікторівна. Роб.т. (06452) 4-03-42, e-mail: porkuian@snu.edu.ua

Перший проректор — Марченко Дмитро Миколайович, доктор технічних наук, професор. Роб.т. (06452) 2-89-76, e-mail: marchenko@snu.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку — Галгаш Руслан Анатолійович, Доктор економічних наук, професор. Тел. +38 (050) 913-36-84, e-mail: galgash@snu.edu.ua

Проректор з наукової роботи — Целіщев Олексій Борисович, доктор технічних наук, доцент. Тел. +38 (050) 926-17-47, e-mail: celischev@snu.edu.ua

4. Загальний опис університету

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бере початок свого розвитку з 27 березня 1920 року, коли в Луганську створено перший вищий навчальний заклад у Донбасі з підготовки кадрів для машинобудівних підприємств.

Чинна ліцензія надає Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за 61 спеціальністю (напрямом), спеціалістів – за 92 спеціальностями, магістрів – за 93 спеціальностями. На базі повної вищої освіти в магістратурі державної служби готуються управлінські кадри для органів державного управління за спеціальністю «Державна служба». Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення згідно з ліцензією проводить перепідготовку спеціалістів на базі вищої освіти за 45 акредитованими спеціальностями та 17 напрямами підготовки; підвищення кваліфікації спеціалістів за всіма акредитованими спеціальностями в університеті та підвищення кваліфікації викладачів.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля є одним із лідерів з винахідницької діяльності в Україні. Наразі університет має 175 патентів США, Німеччини, Франції, Канади, Китаю та інших країн, а також понад 2000 патентів України.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – перший ВНЗ у Луганському регіоні, який став повноправним партнером проекту Еразмус Мундус “HERMES”.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля на сьогоднішній день має більше ніж 60 угод із закордонними навчальними закладами, науково-дослідними та іншими організаціями. У їх числі університети та інститути Польщі, Чехії, Словаччини, Алжиру, Німеччини, Канади, Фінляндії, Франції, Угорщини, Румунії, Японії, США та інших країн (загалом 20 країн). Прикладом багаторічної плідної співпраці СНУ ім. В. Даля є співробітництво зі школою економіки м. Бремен (Німеччина), Софійським технічним університетом (Болгарія), Гулам Ісхак Хан інженерно-технологічним інститутом (Пакистан), університетом ім. О.Дубчека (Словаччина),  Магдебурзьким університетом ім. Отто-фон-Гюрике (Німеччина) та іншими навчальними закладами світу.

Підвищення якості та ефективності освіти, поєднання наукових досліджень і освітнього процесу на всіх рівнях підготовки, розвиток наукових шкіл, співпраця зі світовими науково-освітніми центрами і фондами, формування інноваційної інфраструктури та комерціалізація результатів наукових досліджень є основними пріоритетами діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, які забезпечують його авторитет і визнання вже зараз та примножуватимуть престиж у майбутньому.

5. Перелік навчальних програм, які пропонує університет

Університет пропонує широкий вибір освітніх програм на першому рівні (бакалаврські програми) і на другому рівні вищої освіти (програми спеціаліста та магістра). Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля також веде підготовку фахівців на третьому рівні вищої освіти (докторів філософії) через аспірантуру та на науковому рівні вищої освіти (докторів наук) через докторантуру. Повний перелік навчальних програм можна знайти у Каталозі освітніх програм.

6. Загальні вимоги до зарахування

Прийом на навчання до Університету проводиться Приймальною комісією згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним наказом міністерства освіти і науки України. Детальна інформація про умови прийому на навчання у Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля міститься на Веб-сайті університету.

7. Загальні процедури реєстрації

Електронну заяву можуть подати вступники, які беруть участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, який виданий у 2016 році з конкурсних предметів відповідно до Умов  та правил прийому до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, та не мають підстав для особливих умов зарахування. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua

Вступники  для  здобуття  ступенів  молодшого  бакалавра,  бакалавра (спеціаліста фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ Х цих Правил) та зарахування  за  квотами  (розділ  ХІ  цих Правил),  подають  заяви  тільки  в електронній формі. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей  (спеціалізацій),  на  яких  передбачено  прийом  за  державним замовленням  на  денну  форму  навчання.  Подання  заяв  на  спеціальності (спеціалізації) на інші форми навчання, а також на яких не передбачається прийому за державним замовленням, не обмежується.

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення  еквівалентності  Документа,  що  здійснюється відповідно  до  Порядку  визнання  здобутих в  іноземних  вищих  навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року №504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за №614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється СНУ ім. В. Даля до початку другого семестру першого року навчання його власника

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до СНУ ім. В. Даля протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті.

8. Навчання іноземних студентів

Прийом іноземних громадян на навчання здійснюється на основі міждержавних угод України з іншими країнами, а також на основі угод (контрактів) з міжнародними організаціями, фірмами та іноземними громадянами у порядку, передбаченому «Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1998 року №1238.

Підготовка фахівців здійснюється за прийнятою в Україні багаторівневою схемою — бакалавр; спеціаліст, магістр; доктор філософії. Іноземні громадяни, що здобули освіту в іноземних державах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр та виявили бажання продовжити навчання в Україні, повинні пройти процедуру визнання (нострифікаційна експертиза) документів про освіту згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 28.05.2012р. № 632). Навчання за бакалаврською програмою триває 4 роки, на рівні спеціаліста та магістра – 1, 1,5 або 2 роки.

Закордонні  українці,  які  отримали  направлення  на  навчання  від українських національно-культурних товариств, при вступі до СНУ ім. В. Даля користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за  винятками, встановленими  Конституцією  України,  законами  України  чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до СНУ ім. В. Даля за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (далі – Правила прийому), за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

-міжнародних договорів України;

-загальнодержавних програм;

-договорів, укладених СНУ ім. В. Даля з юридичними та фізичними особами.

Прийом  іноземців  на  навчання  за  міжнародними договорами  та загальнодержавними програмами здійснюється у порядку, передбаченому цими документами.

Прийом документів здійснюється з 15 липня по 15 листопада 2016 року; зарахування (на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній державній електронній бази з питань освіти) – не пізніше 15 листопада 2016 року.

Іноземці  подають  до Приймальної  комісії  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (далі –Приймальна комісія) такі документи:

1) заяву-анкету;

2) оригінал та копію документа про попередню освіту;

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

4) копію документа про народження;

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

8) 6 фотокарток розміром 60х40 мм;

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Умовою  зарахування  іноземця  на  навчання  для  здобуття  певного освітнього  ступеня  (освітньо-кваліфікаційного  рівня)  є  володіння  ним  мовою навчання  на  рівні,  достатньому  для  засвоєння  навчального  матеріалу,  що підтверджується висновком Приймальної комісії.

Іноземці, щодо яких Приймальною комісією встановлено необхідність мовної підготовки до початку основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділені СНУ ім. В. Даля.

Навчання  іноземців  здійснюється  за  денною  (очною)  та  заочною (дистанційною) формами навчання на підставі документів про попередню освіту, які були отримані не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до СНУ ім. В. Даля (крім заяв щодо вступу до аспірантури, докторантури, післядипломної освіти).

Переведення іноземців з СНУ ім. В. Даля до іншого навчального закладу в межах України здійснюється за погодженням між навчальними закладами.

Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової  спеціальності  або  офіційно  засвідчений  за  місцем  роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Для вступу до докторантури подаються додатково:

  • тематичний  план  дисертаційної  роботи  для  здобуття  наукового  ступеня «доктор наук»;
  • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.

Документи,  зазначені  у  підпунктах  2-4  цього  пункту,  мають  бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною  дипломатичною  установою  України,  якщо  інше  не  передбачено міжнародними договорами України.

Іноземцям, які завершили навчання, захистили дипломний проект (роботу), здали державні іспити відповідно до вимог освітньої програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація) та видається документ про освіту державного зразку, легалізований в порядку, встановленому законодавством України.

Умови навчання (оплата, умови проживання тощо) за програмами академічної мобільності визначаються в кожному випадку зокрема. Студентська мобільність (включаючи семестрове та річне навчання), яка здійснюється в рамках міжуніверситетських Угод про співпрацю, відбувається на безоплатній основі.

9. Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)

У СНУ ім. В. Даля діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ЄКТС (Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Академічна довідка).

10. Інформація про консультативну допомогу студентам

Кожен студент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля може отримати консультацію з будь-якого питання через інформаційні сторінки «Студенту», розміщені на сайті університету (https://snu.edu.ua/) та на сайтах факультетів, інститутів і кафедр. Адресні відповіді на конкретні питання студент може отримати, звернувшись безпосередньо до ректора, проректорів, деканів факультетів, директорів інститутів, керівників підрозділів університету за допомогою e-mail або за телефоном. Контактні дані всіх відповідальних осіб і підрозділів університету розміщені на сайті університету. Додатково контактні дані деканів факультетів і директорів інститутів розміщені на сайті системи MOODLE у Центрі дистанційного навчання.

Загальна інформація для студентів

1. Житло та харчування

В  університеті для студентів функціонує 3 гуртожитки загальною площею біля 8132,9 м2. Іногороднім студентам першого курсу надається перевага з надання місць у гуртожитку. У гуртожитках забезпечено доступ до Інтернету.

В усіх корпусах університету працюють підприємства громадського харчування загальною площею 595,8  м2 на 372 посадкових місця. Окрім того, поряд із університетом є цілий спектр приватних кафе, ресторанів та столових.

2. Медичне забезпечення

На території університету функціонує 3 медпункти, які обслуговують студентів, викладачів та співробітників. Медпункти оснащені всім необхідним обладнанням згідно з діючими нормами. Для лікування, в разі необхідності, студентам надається матеріальна допомога. В університеті діє програма поетапного пристосування частини навчальних приміщень для потреб студентів з особливими потребами.

3. Фінансове забезпечення студентів

Студенти, що навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають семестровий контроль, за умови відповідного рейтингу щомісяця отримують стипендію. Розмір стипендії на поточний момент складає 825 гривень звичайна стипендія і 925 підвищена. За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги. Студенти, які показують визначні результати у навчанні, громадській роботі, спорті, можуть отримати премію, як правило, у розмірі стипендії. В університеті діє ціла низка спеціальних стипендіальних програм. Це стипендії імені видатних вчених, стипендія Верховної ради України, Президента України тощо.

4. Умови для навчання

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля — це потужний комплекс навчально-виробничих приміщень, де створені сприятливі умови для навчання. До послуг студентів понад 9 корпусів, десятки лабораторій, три бібліотеки, комп’ютерні лабораторії. Відбувається активна реконструкція та переобладнання лекційних залів згідно з сучасними вимогами. З метою розширення бібліотечного фонду університет уклав угоду з ПрАТ “Сєвєродонецьке об’єднання Азот” та Державним науково–дослідним та проектним інститутом “Хімтехнологія” на інформаційно–бібліотечне та патентне обслуговування.

Спортивну базу університету складають: власні закриті спортивні зали для занять атлетизмом, настільним тенісом, фітнесом і шейпінгом, а також закриті спортивні зали міського спорткомітету, з яким укладено відповідні договори на оренду, а також відкритий спортивний майданчик загальною площею понад 12500 м2.

5. Міжнародні програми

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля став першим ВНЗ у Луганському регіоні, який став повноправним партнером проекту Еразмус Мундус “HERMES”. Проект “HERMES” надає можливість студентам, викладачам та науковцям навчатися або проходити стажування в найкращих європейських університетах абсолютно безкоштовно. Проект триватиме 4 роки, загальне фінансування становить 2 299 375 євро.

Наш університет є національним координатором по Україні проекту TEMPUS “Лідерство та управління змінами у вищій освіті”, який має на меті визначити існуючі лідерські навички та управлінські моделі у ВНЗ країн-партнерів; проаналізувати на інституціональному рівні ефективні методики кооперації зі змінами, які сприяють модернізації; впровадити систему ефективних управлінських змін європейських ВНЗ у ВНЗ країн-партнерів; створити трансформаційний лідерський потенціал керівництва вищої ланки у ВНЗ країн-партнерів; сприяти транснаціональному співробітництву та спільному вирішенню проблем серед експертів, менеджерів країн-партнерів та інших зацікавлених сторін у вищій освіті, а також активізувати лідерські ініціативи серед студентів; розвивати і підтримувати контекстнозалежну стратегію для управління змінами, що сприяють модернізації у вищій освіті в країнах-партнерах.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля виконує важливу роль у проекті TEMPUS «Підтримка трикутника знань в Білорусі, Україні та Молдові», який має за мету формування системи знань у керівників вищих навчальних закладів Білорусі, Молдови та України про сучасні підходи до організації і менеджменту знань, детальний аналіз умов, що створюють перешкоди процесу ефективної інтеграції вищої освіти, досліджень та інновацій в країнах-партнерах.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля спільно з університетом інформаційних технологій та менеджменту у Жешові (Польща) пропонують студентам взяти участь в програмі подвійних дипломів. Згідно  з цією програмою студенти СНУ ім. В. Даля мають можливість пройти курс навчання у польському університеті з отриманням двох дипломів: СНУ ім. В. Даля та Університету інформаційних технологій та менеджменту в Жешові. Програма дозволяє здобути якісну європейську освіту за пільгових умов навчання, стати висококваліфікованими фахівцями з обраної спеціальності та отримати переваги на міжнародному ринку праці.

6. Умови для занять спортом та дозвілля

Вагоме місце в університеті займає пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних занять та змагань. До послуг студентів – власні закриті спортивні зали для занять атлетизмом, настільним тенісом, фітнесом і шейпінгом, а також закриті спортивні зали міського спорткомітету, з яким укладено відповідні договори на оренду, а також відкритий спортивний майданчик загальною площею понад 12500 м2. Кваліфіковані тренери-викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях із різноманітних видів спорту. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з  настільного тенісу, шейпінгу, аеробіки тощо. Щорічно проводяться змагання серед студентів факультетів та інститутів з багатьох видів спорту.

У Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля створені всі умови для фізичного та духовного розвитку особистості. В міському палаці культури проводяться конкурси «Містер університет» та «Міс університет», зустрічі команд КВК. У гуртожитках діють спортивні майданчики. Для організації дозвілля студентів діє Студентський клуб, де працюють різноманітні секції, організовуються вечірки та інші культурно-масові заходи.

7. Студентські організації

Орган студентського самоврядування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є вищим виконавчим органом студентського самоврядування університету, що здійснює діяльність в інтересах усього студентства університету, забезпечує захист його прав та інтересів (ауд. 111 УК; e-mail: student@snu.edu.ua).

Студентська рада – це команда молодих та амбітних, цілеспрямованих та повних енергії, життєрадісних та відкритих до діалогу студентів, які урізноманітнюють студентське життя, роблять його яскравим та незабутнім, розробляють та втілюють у життя нові проекти й не залишаються осторонь студентських проблем. Основними завданнями Студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння формуванню у студентів моральних та етичних якостей, виховання патріотизму; пропагування здорового способу життя; сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності; співробітництво з органами Студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів; сприяння забезпеченню правової, психологічної, фінансової, юридичної, інформаційної та іншої допомоги студентам.

Велика увага приділяється проведенню конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів», конкурсів та майстер-класів. Одним із напрямів діяльності Студентського самоврядування є налагодження співпраці з іншими навчальними закладами як України, так і інших держав.